Zalamegyei Ujság, 1940. október-december (23. évfolyam, 224-298. szám)

1940-12-16 / 287. szám

4 Z AL AMEGY Rí ÚJSÁG 1940. december ,16. — A zsidó birtokok kere; lé a kézije j .ma­lisára a gazdasági felügyelő, ég szakvéleményo- zése alapján eddig a közi gaz a ási bízott: ág gaz­dasági albizottsága tett java.latot a földműve­lési miniszternek. Most megváltozik ez a gya­korlat. A földművelési miniszter ugyanis úgy rendelkezett, hogy a gazda, ági fe. ügyet őség az ügyre vonatkozó iratokat döntésre egyenesen a minisztériumhoz juttassa el. — Felülfizetések. Az Ur katonái előadása al­kalmával a Vármegyei Bankba befizettek és fe- lülfizeltek : dr. Brand Sándorné és B. H. 10— 1Ő, Saniássa János de. 7, Hussy Sándor dr. 6, Horváth József dr., Takács László dr., Vojnich Tibór, Briglevics Károly dr., Szalay Gyula dr., Tomka János dr., vitéz Teleki Béla gróf, Tel­man Sándor dr. 5—5, Bődy Zoltán dr., vitéz Tamásy István dr., Bozóky Tasziló, Hedry Mik­lós 4—4, Szeliánszky Nándor, Farkas Béla dr., Schlemmer József dr.. Pehm József,, Still Ernő dr. 3 50—3.50, Kalith András, Simon György dr., (Veszprém), Schnattner Szigfrid, vitéz Botos Gá­bor, vitéz Farkas Sándor, vitéz Gaál Lajos, Bru- zsa Gyula dr., Barthelmes Valterné, Holczer Er­nő. Miron Lajos, Farkas József, Bozzay Jenő dr. 3—3, . Messner József, dr. Csák Károly né, Thassy Gábor dr.. Szűcs Andor dr., Dittrich Géza, Kovács Károly, Heizer Izidor, Győrffy Ká­roly 2—2, özv. Czikö Hánosné, Kövesdy Viktor dr., Fang!er Béláné 150—1.50, Ferences rend 1, Marton Lászlóné, Skublics Ödön, Bentzik Mi­hály 0 50-0 59 P. — A kullúrházi jégpálya megnyílt Az ifjú­ságnak nagyon alkalmas sportolóhely. — Internálás. Gerő (Grünfeld) István 31 éves nagykanizsai magántisztviselőt fogolyszöklelés mi­att letartóztatták, majd a törvényszék elé állí­tották. A nagykanizsai rendőrség most Gerő- tírünfeldei előáll t dia s mivel a após a gyanú, hogy szabadon a nemzetre és a közre nézve veszélyes ténykedést fejthetne ki, bűnügyé­nek jogerős befejeztéig —- internálta és a kis­marosai táborba szállította. — Tűzeset. Cserszegtomaj községben kigyul­ladt Kálóczi Károly háza s nagy része leéget V. j A tüzet a kemence repedésén kipattant szikra ' •kozta. KÜL-ÉS BELFÖLDI síövelek, kalapok, flanellingek gyapju- puHoverok, sálak, nyakkendők éíikw ■tag f wáslstaat- t <& h U üü ra Tóth-nál — A keszthelyi Stefánia-ilók is rendkívüli közgyűlésen mondta ki Egészségvédelmi fiókká átalakulását. Nagy lelkesedéssel választották meg fővédnöknek Festetics György hercegei és hit­vesét ; elnök lett Mesteriek Elek ny. tisztior­vos, társelnök hivatalból Szekeres György dr., alelnökök leltek Szalay Albin dr., Szerecz Imre dr., Gróf Forgách Béláné, dr. Léhárd Jánosné és Láng József. Az alapító tagsági díjat egyszers- mindenkorra 250, vagy (10 évig) évi 25, a ren­des tagdíjat évi 2, a pártoló tagsági díjat évi 4 pengőben állapították meg. — Szigorítoll doiog'ház. Dékán Lajos 39 éves nagykanizsai napszámost 1936-ban három és fél évi szigorított dologházra ítélték és ez év áp­rilis 20-án feltételes szabadságra engedték. Tar­tózkodási helyéül Nagykanizsát jelöl.ék ki. Azon­ban alig, hogy kiszabadult, engedély nélkül el­hagyta a várost, za'ai és somogyi községekben kóborolt, majd legutóbb. Pacsatültősön munkát vállalt s niunkáslársátó! 20 pengőt érő csizmái ellopott. A nagykanizsai törvényszék 5 évi szi­gorított dologházra ítélte s ezt az «télefet a pécsi tábla jóváhagy la. Eladó nagy ülőkéd kifolyóval. Yillanylámpa. Eötvös-utca 16. — Megdi alma oil pásztorok A földművclé# miniszter Pintér Ferenc vonyarcvashegyi pász­tort 10 P, Laci István egregyi, Papp József sár­melléki, Táncsics Vendel balatongyöröki és Tár­nái János a'sópáhoki pásztorokat 15 15 pengü jutalomban részesítette azért az eredményes munkáéi*!, amd a közös legelők jókarban tar­tása és szakszerű kezelése körűi kifejtettek. — A halápi bazalt bánya munkaielepén egyik, este tűz ütött ki. Leégett egy irodaépület, ka-> vácsműbely, szénraktár, a l>enne felhalmozott- szénkészlettel, műhelyfelszereléssel, iratokkal sí elpusztul! sok szerszám, ami miatt most meg-, akadtak a munkák. A kár mintegy 601X) pengéé A tűz okát még nem derítették ki. Biztosító társaság keres tisztviselőt és üzlet­szerzőket fix javadalmazás, jutalék, napidíj és vasúti költség megtérítéssel. Ajánlatokat Szór-1 galmas jeligére a kiadóhivatalba kérünk. Látogassa a Bödey vendéglőt, étiarmat ! Konyhája kitűnő, házias. Borai válogatott elsőrendőek. Söre felülmúlhatatlan. A Göcseji Sörkert páratlan. Mazinriísar : Arany váraid. Bemutatja még ma az Edison mozi­— A »Ferenc József« kcserűvíz régóta ki­tűnően bevált háziszer megrögzött székreke­désnél és annak mindenféle káros következ­ményeinél : biztos, enyhe és gyorsan ható ter­mészetes hashajtó, amely számos betegségnól. az emésztést javítja és az étvágyat fekeza*., Kérdezze meg orvosát ! t Használt takaréktüzhelyet vennék. Cím a ki­adóban. December hó 17-én megnyílik kazimzy-tér C sz. alatt (Sehiilzel szemben) MARTIN FIÍNöM cég u ajdonos ve elésével a dúsén felszerelt aa- laege:s égi háziipari és kéz/miunk* szaküzlet. A- kö önég Limo g.Ti sál a eégleLapJonos ezúton m kéri. Felelős kiadó : GAÄL 1ST TÁN ■ í Karácsonyi ajándékok: Latrabb! legszebb karácsonyi ajándék Fehérnemű selyem: jó minőségben és szép színekben Jour* c|?»r>s«stukák: nagy választékban Káwé* sasatsétlák: különféle színek­ben és mintákban métere P 3 20 és 3’— „ P 1 82 P 9 - tői darabja —'60 fillér Lenvásznak kitűnő minőségben Női sxöweteti: strapa minőségben, legújabb színekben IMPRIMÉ SELYMEK divatmintáktan CLOQUÉ SELYMEK legszebb színekben Női xsebkendök: szép mintákban, nagy választékban F'-rfi ssebkendőlf: erős minőségben, div itszinekben métere P 3 23 darabja - *30 -60 fillér » Nyomatott a könyvnyomtatás 500. évében a Zrínyi Nyomdaipar lit. gépein, Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Nyomdavezető : Gaál István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom