Zalamegyei Ujság, 1940. január-március (23. évfolyam, 1-72. szám)

1940-03-06 / 54. szám

2 ZALAMEGYEI ÚJSÁG T940 március 6. Az angol-olasz szénvita miatt komolyra fordulhat a helyzet nyomtatásban is megjelentetett de gyűjtését azóta is fáradhatatlanul folytatja, úgyhogy gyűjteménye úgyszólván napról-napra szapo­rodik. Az 1200 érdekes mondat közül kiemel­jük az alábbi néhányat : A fasori pap papi­rosa fa. —- Ah, tán nátha ? — AJ úgy öreg Gerö Gyula. — A rámám új-a. — A tálamba bab, maláta. Baranyai anya rab. — Csak á mama makacs. — Csáp alakú kalapács. - Edit nem ment ide. — Elek, nosza haszon' ketl-e ? — Életem Etele, — Géza, kék az ég >— Goromba rab morog. — Jé, de remek .« meredély. Kavar a vak. — Kegyelmes sem legyek ? —. Kelemen, nem Elek. — Ken-, dek még kémkednek ? —^ Kis Elek elesik. — Kitűnő vöt rokonok torrlövön ütik. — Lát­táin, adtál. Még ég a gégém. — Meg ne lás­sál engem. — Nálatok az az a kő tatán? — •Ön az a nő ? — ön Teréz érett nő. — Sietsz le is V — Te mező neveled eleven őzemet. — Te pék láttál képet V A zalai borpiacról. Zalabőr. A termelők tartózkodnak az el­adásoktól azzal a megokolással, hogy szál­lítani úgyis lehetetlen. Borforgalom teljesen íszünetel. Az árak tartottak, 40—50 fillér. ,v Tapolca. Eddig még nem' lehetett megálla­pítani. hogy a szokatlanul erős tél tett-e és milyen károkat. A horpiacotl sem történt je­lentős esemény, a forgalom szünetel, a gaz­dák azonban remélik, hogy az idő javulásával nemcsak a kereslet indul meg, de az árak is ^emelkednek. Révfülöp. A szigorú téli időt csak a napok­ban váltotta föl enyhülés. Az olvadás folya­matban van, de az erősen behavazott terüle­ten mindenféle munka lehetetlen: A vonal­közlekedés szünetelése alatt vevők nem je­lentkeztek. A szenvedett fagykárok még nem állapíthatók meg. Balatonfüred. A szőlőm unkák szünetelnek. A borpiacon a kereslet vontatott, aminek oka leginkább a szállítási nehézségekben rejlik. Munkaközvetítés A szombathelyi hatósági munkaközvetítő hivatal útján alkalmazást kaphat 10 külön- i>öző ipari szakmunkás, 2 kereskedelmi és irodai alkalmazott. 13 kifutó, szolga, kocsis, napszámos és gyárimunkás, 33 gazdasági-szol­ga, cseléd, kocsis, stb. alkalmazott. Ebből vidékre —. Foglalkozási keres 219 külön­böző ipari szakmunkás, 4 irodai és kereske­delmi alkalmazott, 440 kifutó, szolga, ko­csis, napszámos és gyárimunkás, 1 gazda­sági-szolga, cseléd, kocsis stb. alkalmazott, iparoslanonc számára kínálkozik 15 hely, ke­reskedelmi szakmára — hely. Tanoncnak ajánlkozik 5 fiú és — leány. Háztartási női ésl egyébmunkára keresnek 10 nőt, ilyen mun­kára ajánlkozik 12 nő ­Figyelem Háza elé drótfonatot, konyhájába zománcozott asztaltüzhelyt, fiának vi­lághírű PUCH kerékpárt vegyen. Kapható teljes jótállással D. HORVÁTH IMRE mttazaki vaskereakedőnél Zalaegerszeg Telefon: 54. EGY JÖLMENÜ HENTESÜZLET azonnal kiadó. Bővebb felvilágosítást Laki István Bú- csúszentlászlón ad. Róma, március (>.• Az olasz fővárosban a szénszállító hajók feltartóztatása miatt a hely­zetet komolynak ítélik meg, Mindez.4< elle­nére a sajtó igyekszik nyugodt és tárgyi­lagos maradni. Kómából érkezői jelentés sze­rint az angolok öt olasz szénszállító hajót kí­sérlek be a dugarát ellenőrző kikötőkbe. Má­sik kettőt megállítottak és úgy vizsgálták meg. A Messagero londoni jelentése szerint az olasz hajók feltartóztatása bonyolultabbá és élesebbé tette az angol-olasz szénvitát]. Azt írja a lap, hogy angol részről nem adták A zalaegerszegi kir. törvényszék büntető tanácsa ma tárgyalta Szili János 41 éves kutásó ügyét. A kir. ügyészség gondatlanság­ból okozott súlyos testisértés} vétségével vádol­ta, mert — amint ánnak idején meg is írtuk négyéves kisfiát az ajtó mellé állította és cirkuszi akrobata módjára konyhakéseket'do­bált körülötte az ajtóba és az egyik kés, bele vágódott a kisfiú jobb lábszárába, s ott meg is állt. A főlárgyaláson Szili azzal vér cfokezett, hogy kisfia ebéd közben kenyeret akart vágni, de megsértette az ujját és félt a Mint ismeretes, az elmúlt esztendő utolsó leiében lett volna esedékes a törvényhatósági választások megtartása szerte az, egész ország­ban. Tekintettel a rendkívüli időkre, a bel­ügyminiszter eredetileg úgy intézkedett, hogy : a törvényhatósági választásokat bizonylatán ideig el kell halasztani. Most azonban a bizonytalan időre elhalasz­tott választásokkal kapcsolatban érdekes hí­Kitka érdekességéi kettős előadásban, és fe­lejthetetlen lelki élményben lesz része Zala­egerszeg katolikus társadalmának folyó hó lü-én. vasárnap, amikor délután 5 órakor, a Kullúrház nagytermében Pilismaród Bo- zóky Gyula ny. vezérkari ezredes vetítettké- pes előadást tart a Szentföldről s vele kap­csolatban a katolikus sajtóról. Nincs olyan Krisztust szerető katolikus em­ber, akinek a lelkében fel ne lobbant volna már a vágy, látni a Szentföldet ! Látni azt a helyet, amelyet az isteni Megváltó megszen­telt csodálatos születésével, szent: gyermeksé­gével, áldozatos életével, csodáival, keserves kínszenvedésével, feltámadásával, niennybe- meneteléveJU A Szentföld után való olthatatlan vágy érlelte meg a középkor történetének egyik legeszményibb vállalkozásáé a keresz­tes háborúkat. Amikor sok nélkülözés és fá­radalom után Bouillon Gottfried vezeLése alatt a keresztes hadak először pillantották meg Jeruzsálem városát, szent meghatottságukban térdre borultak és megcsókolták a földel. Mi is vágyódunk a Szentföldet látni, de nekünk nem adatott meg, hogy megláthassuk. Bo- zóky ezredes ötször láthatta, Szentföldi saját felvételeiről színes diapozitív lemezeket ké­kézzel fogba ló bizonyítékát még annak a jó­akaratnak, amelyet az angol sajtó nem győz eleget hangoztatni. Nem lehel Angii a érdeke az, — írja tovább —, hogy az olasz széni- szállítmányok megakadályozásában újabb el­lenségeket szerezzen magának. A Temps azt írja, hogy egyes angol körökben ügy látják, még vissza lehel vezetni a fejleményeket úgy, hogy Olaszország méltósággá? megőrizzék. Ha­lifax lord angol külügyminiszter magúhoz ké­rette Bastianini londoni olasz nagykövetei, vértől. Ö ezért le akarta szoktatni a félelem­ről. Eszébe jutott, hogy’ huszárkorában is dobált célba késekkel s meg akarta tudni nem felejtette-e el a »tudományát-. Fiából is huszárt akart nevelni. Sírva ígért javulást. Szili egyébként durva részeges ember, aki családjával állandóan rosszul bánt. Ezt ő maga is beismerte. * A törvényszék a vádbeli cselekményben.- mondta ki bűnösnek Szilití s ezért öt jogerő­sen kéthónapi fogházra ítélte. »»» o (<< rek láttak napvilágot és ezeket a híreket ed­dig hivatalosan még nem cáfolták meg. Úgy; értesültünk, hogy a múlt év végéin elhalasz­tóit törvényhatósági választásokat még ez év tavaszán megtartják, sőt jól értesült körök úgy tudják, tiogy a választások megtartásának időpontja május hónapban lesz. A hír az érdekelt körökben érthetően nagy érdeklődést keltett. szítletelt, amelyeket vasárnap délután 5 óra­kor fog Zalaegerszeg katolikus közönségének bemutatni. , Szentföldi előadásával kapcsolatiján szólni fog még a gyakorlati katolikus élet egyik leg­fontosabb kérdéséről, a katolikus sajtóról. Divatos jelmondatokat fog megcáfolni, be- rögzöll előítéleteket és elterjedt téveszméket fog szétoszlatni. Erősíteni fogja bennünk a katolikus elvhűséget és a verhetetlen erejű diadalmas katolikus világnézethez való ra­gaszkodást. Bozóky Gyula ezredest, mint kedves is­merősünket, várjuk városunkba^ mert 1937., november íl-én az esperesi kerület eucha­risztikus napján már volt Zalaegerszegen, amikor az eucharisztikus Krisztusról tartott mélyen átérzeti beszédével mindnyájunkat magával ragadott. Belépődíj 50 fillér. Jegyek a Zrínyi könyv- kereskedésben elővételben kaphatók SIKERÜLT egy nagyobb mennyiségű kül­földi szövetet behoznom, most válassza ki az önnek legjobban megfelelőt: Tóth Gyula úri és női szabónál. akivel megtárgyalja a lehetőségeket.' A késdobáló kutásót kéthónapi fogházra ítélte a törvényszék Májusban lesznek a múlt év végén el­maradt törvényhatósági választások? Pilismaróti Bozóky Gyula vezérkari ezredes előadása a Knlturházban

Next

/
Oldalképek
Tartalom