Zalamegyei Ujság, 1940. április-június (23. évfolyam, 73-146. szám)

1940-04-03 / 75. szám

2 " °v,v ----- —í-i '~"f'"i l$Sl'£ ' r‘: -~V ■r*..: ' "' í Zl> ' ;í'”l M % 1 —----------------—— ------- - — -----------------------------------*-r^ Léle k« minden előfizetőjének ingyen küldte meg a S ív terjedelmű és 29 népművelő elő­adást tartalmazó ízlésesen kiállított könyvét. Az előadások írói sorából kiemeljük Imre Sándor, Halasi-Nagy József, Hankiss János, Hankó Béla egyetemi tanárokat, Jeszenszky Sándor miniszteri tanácsost, Kosáryné Réz Lola, Törös László, Székely Nyíri László, Borsos Miklós, Rexa Dezső, Rapaics Ray- mund, Kislégi Nagy Dénes írókat, Novágh Gyula, Tamás József, Földes Ferenc, Fe­kete József, Móczár Miklós, Mády Zoltán és Tálasi István neveit, akik a magyar tudomá­nyos élet jeles képviselői a fiatal magyarság soraiban- Természetes, bogy a kitűnő gyűjte­mény egyes előadásai színvonalban, hang­ban, a feldolgozás módjában erősen eltép­nek egymástól — mivel sokféle ízlést és érdeklődést akar kielégíteni. Ha az előadások mindegyike ugyanabban a hallgatóságkörben talán nem is használható fel —, de adhat­nak ösztönzést, anyagot, eszmét, mintát azok­nak, akik a magyar népet nemzeti dultúránk részesévé akarják tenni- r Az agglegényekről sokat beszélnek mostanában. Bár már régen nocsak beszéltek, hanem tettek volna valamit! Időszerű tehát, hogy lássuk: ki az agglegény, hogy megoldás-e számukra az agglegényadó és várható-e a házasságkötések száménak emelkedése ? Az agglegény adót az illetékeselv különböző szemszögből látják, Váltságnak, büntetésnek, családi munkabérnek tekintik aszerint, hogy az agglegények melyik csoportjába tartoznak, Mert ez nem mindegy : agglegény és aggle­gény között ég és föld a különbség ! Az agglegény szó triviális értelemben nem valami dicsérő családi állapotot kifejező szó;. Akire ráillik ; ön- és közveszélyes egyén és nemcsak kötelességmulasztás terheli a lei- két!,--. Az agglegények másik csoportját a ciniku­sokkal szemben a gyávák alkotják, akiknek a »kezét nem kérte« meg senki, vagy akik mindent maguk akartak és akarnak megol­dani s így nem jutottak el odáig, hogy neki­vágjanak a családalapításnak. A harmadik csoport agglegényei tiszteletre­méltó társaság. Ebbe a csoportba a társada­lom Benjáminjai tartoznak: kevés vagy bi­zonytalan fizetésűek ; ide sorakoznak azok is, akik csak egyszer tudnak az életben szeretni, akiket még nem szeretett senki, akiknek hoz­zájuk tartozóikról kell gondoskodniok, a tu­dományt művelő tudósok némelyike és végül a betegek.. Az agglegényadó — nevét tekintve — va­lami törlesztés, jóvátétel. Éhez azonban tö­redelmes, a bűn és a bűnalkalom kerülését fogadó komoly lélek kell. És ha az azi aggle­gény, akinek kötelessége van a családosokkal szemben — mert mint fentebb láttuk, nem mindegyiknek van — ilyen lélekkel adózik, már elindult a »jóság vonalán«, lélekben, máris megifjúdolt. A büntetés elsőrendű fel­adata a bűnös megtérítése.. Ha az agglegényeknek és az agglegényje- jöltcknek azt a csoportját tekintjük, akik az anyagiak miatt maradnak agglegények, azt mondhatjuk : számukra is megoldás az agg­legényadó, ha az agglegények életszínvona­lának alábbszállítása a család élei színvona­lának emelkedését hozza. /V többi gyáva pe­dig bízzon valamit a jó Istenre is,« így1 az- ián rögtön gyermek lesz az agglegényből, isten, bízó gyermeke. Mi lesz azonban azokkal, akik- egyáltalán nem a maguk akaratából agglegények ? Ezek­ről — tekintve legénységük okát. feltételez­hető, hogy teljesítik kötelességüket, tudják, mi a Teremtő célja a lélekbe helyezett sze- relemkinccsel«, átértékelik azt és sokan ér­zik ezek lelkének világító, melegítő, seri ő jóságát. Ez a. lélek gazdag, erős, fiatal lé­lek, ez élteti »agg« testüket és .példát mutat: sokaknak, Ereje nem fogy, mert naponta új erőt merít az Élő Vizek Forrásából. Nincs mit jóvá tenniük ezeknek, de mi lesz velük most •? Velük lesz az, Aki eddig is velük' volt, aki képessé tette őket arra, hogy megtalálják földi életük célját és azt szolgálják. Lggfelebb: érdeinszerzésük sokszor nagyon nehéz ke­resztje lesz nehezebb s feltűnőbb. Nehezebb, mert mások bűnének büntetését segítik tör­leszteni, ha nem kapnak fölmentést, feltű­nőbb, mert rajtuk a bélyeg: agglegények'. Ezek közül — feltéve, hogy családalapítás lehetősége jelentősen megkönnyebbül -— so­kan a vágyott szigetre jutnak. - . e Tehát az »agglegényadó« nem találó kifé­Megjelent a lakások felmondását korlátozó rendelet, amelynek hatálya a négyszobás és ennél kisebb lakásokra vonatkozik, A rendelet értelmében a lakásokat csak ab­ban. az esetben lehet rendesen felmondani, ha a bérbeadó vagy leszármazottja maga költöz­ködik be a lakásba, vagy ha bérbeadás cél­jára új épületet, épületrészt építtet, vagy ha épületén adókedvezményre feljogosító átala­kítást végeztet. Közszolgálati alkalmazottnak, Petrányi Győző di% közegészségügyi felügye­lő a belügyminiszter megbízásából kedden] este Zalaegerszegre érkezett a nagykanizsai iüdőbcleggondozó intézet megszemlélésére és vármegyénkben a tuberkulózis ellen való küz­delem megszervezése céljából. A miniszteri kiküldött ma délelőtt Takáts László dr. vár­megyei m, kir. tiszti főorvossal és Brand Az elmúlt télnek /mérlege Zalaegerszegen úgy hilbuzgalmi, mint általános művelődési,te­kintetében nagyszerű eredményt tüntet föl. A Kultúrház nagyterme úgyszólván hélről-hélre színhelye volt a szépsikerű előadásoknak. A hilbuzgalmi előadások sorozatát a Hölgy- kongregáció Szent Erzsébet ünnepélye ve­zette he, amelyet december 8-án a Leánykon- gregáció Fabiola előadása követelt. Januárban és februárban az Actio Catholicának 5 világ­nézeti előadása folyt le, amelyeknek nemzeti vonást kölcsönzött az a körülmény, hogy ve­tített képekben mutattak be egy-egy vidékei, városi a még megszállás alatt lévő magyar területekről s az előadók föld-, néprajzi és történelmi magyarázatokat is adtak. Kará­csony előtt a nők, nagyböjtben a férfiak ré­szére tartottak liárom-három napos lelkigya­korlatokat s a nagyböjt péntekjein konferen- ciabE.sz üdékét. A fekete vasárnapot követő hét­főn rendkívül nagyjelentőségű előadásban is­mertette pilismaród Bozóky Gyula nv. vezér­kari ezredes a Szentföldet. Pompásan színe­zett vetített képekben láthattuk a Szentföld­nek mindama helyeit, amelyekről a bibliá­ban tanultunk. Ezzel egyidöben voltak a tiszt­viselőnők lelkigyakorlatai. Minden előadás I zsúfolásig lelt ház elölt folyt le, A páratlanüí jezés, mert az aggíegénység nem lehet pasz- szió. amelyet pénzen meg lehet váltani. Az aggjegenyi állapotra nézve csakis akkor je­lent megoldást, ha az adózó nem önszántá­ból marad agglegény, de ezek közül sokak számára újabb teher is. Ezt azonban áldozat­nak tartják s így azok, akiket agglegények­nek mondottak ugyan, de nem voltak azok, mivel lelkűk az adózásban csak újból gya­rapodik, még fiatalabbak lesznek. Mert ki­nek tetszik a szó trivális értelemben vett agg­legény i élet ? A félembemek és a bűn útján lünkre ment, kiégett lelkű sötét alaknak!.., ....' ; AW­aki helyhez kötött, ilyen felmondás esetén is köteles a háztulajdonos megfelelő új la­kásról gondoskodni. Korábbi felmondás csak úgy érvényes, ha a bérlő április 8-ig annak elfogadásáról nyilatkozik. Ha e rendelet előtt kelt felmondás fenti jogcímei fennálltak, vagy ha a háztulajdonos a korábban felmondott lakást már szerződéssel kiadta, akkor e, fel­mondás érvényes. »»» o ««« Sándor dr. alispánnal hosszas megbeszélést folytatott és délután 2 órakor a főorvossal Nagykanizsára utazott. Az egészségügyi felügyelő elutazása előtt, fél 12-kor az ÜTI-ban folytatott tárgyalást vitéz Tamásy István dr. polgármester be­vonásával. h- ; » 8,í ,Ö « ««• ... . ; , ■ gazdag időszakot március 31-éu a fényes si­kerű Nő- Nap zárta be, amelyen maga a me­gyés főpásztor, Grősz József szombathelyi püspök elnökölt. v Világi vonatkozású színdarabokat adlak elő a gimnázium és kereskedelmi iskola kongre- ganistái és cserkészei, valamint a Kis Szent Terez Leánykor, amely előadások szintén igen nagy érdeklődést váltottak ki, mégpedig jo­gosan, mert kitűnő szórakozást nyújtottak a közönségnek. Volt több nemzetvédelmi elő­adás. Az Ipartestüket és Iparoskor igén szép eredménnyel rendezte meg a »testvér a test­vérért« előadást finn testvéreink javára. Be­zárta volna ezeknek az előadásoknak sorát a Katolikus Legényegyesület és Napsugár Le­ánykor műkedvelő előadása, — amely már­cius 31-én este a legteljesebb erkölcsi és anyaf- gi siker jegyében folyt le s megérdemelné a megismétlést —, ha a Notre Danié iskolának február elején tervezett műsoros előadásán nem kellett volna elhalasztani. Igv azután az április (Fára és 7-éíe áttett előadás jelenti a szezon végét. Ezen a kél napon a Szöktetés. a Parnasszusról című eg.yfeivonásos vígjá­tékot és »Az írógép meséje« három felvonásom színművet mutatják be a zárdaiskolák növen­dékei a zárda dísztermében, Az «lőadásolfc ■i.rar *r n ~w~ n ri_T.~)rnr«rw<u-i,~r'»i-n-ir*«'y*">rir-»—i**> - tm Mit tartalmaz az új lakásrendelet. Zalában is felveszik a harcot a tuberkulózis ellen. i**0',if*iPt&'ri^1*!-*2t&*á>*l*&P&&f*iJZ&: '& ti*&me*a**a' £%*•*' t&**tS*t /»UfiQ^lufOtOh^iü i-^^iBJIf■ Segítség a zalai áp^izkárosultaknaki 70 Összefoglaló Zalaegerszeg téli hit- buzgalma és kulturális előtéréi* lelt, hogy az árvízkormánybizloSság épület:-' anyag beszerzésévé siet a károsultak segít­ségére. Az anyagbeszerzést a kormártybiztos- ság a vármegyei közjóléti szövetkezet útján, eszközli. A szövetkezet hitelezi a szükséges összeget az auvagbőszerzéshez-. ftüft A ff ff ff Vármegyénkben is igen nagy az árvízkáro­sultak száma. Ezeknek ügyében a Budapesten tartózkodó vitéz Teleki Béla gróf főispán és a közigazgatási továbbképző tanfolyamon! az alispán képviseletében megjelent Tomka János dr. vármegyei főjegyző eljártak ille­tékes helyeken. Eljárásuknak eredménye az

Next

/
Oldalképek
Tartalom