Zalamegyei Ujság, 1933. október-december (16. évfolyam, 222-293. szám)

1933-10-01 / 222. szám

■ijíjju uAiuuii rr ^siamegyei ujsag 3 1933. Október I. £¥l. évfolyam 222. szám. Ára 10 fillér Zalacsány Felelős szerkesztő: Herboly Ferenc. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. ■ - .; |Telefonszám 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kara délutáni órákban. 9SK Előfizetési árat»: egy hónapra 2 pengő, negyed­évre 6 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint Az iskolánkivüli népművelés hatalmas munkája Zalában. Göcsej szépségeit megörökítették vetitetíképekben. — Ma mutatták be a nagyszerű alkotást. Vármegyénk Iskolánkivüli Nép­művelési Bizottsága ma délelőtt a vármegyeháza nagyter­mében közgyűlést tartod, amelyen szép számban jelentek meg a Bi­zottságnak helyi és vidéki tagjai. Bődy Zoltán alispán, elnök, a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: Tekintetes Közgyűlés ! Régen beigazolódott az, hogy az ember az iskolán kivül tanulja meg az élet számára szükséges dolgokat. A szorosabb értelemben vett iskola olyan általános isme­retekre oktat, amelyek alapját ké­pezhetik egy későbbi kulturális fejlődésnek, de önmagukban nem elegendők arra, hogy az életben szilárd talajt biztosítsanak az em­ber számára. Nem várhatja senki, hogy a városi vagy falusi iskolá­ból végleg kikerülő 12—15 éves gyermekek az egész élei számára szükséges tudással legyenek el­látva. Ha a magyar népet olyan kulturális magasságba akarjuk he­lyezni, ahonnan józan ítélőképes­séggel mindjárt meg tudja külön­böztetni a nemzet sorsát előbbre­vivő tanácsokat, ha azt akarjuk, hogy a társadalmi rétegek egy­máshoz való közeledése az egye­düli logikus utón, az emelkedet- tebb valláserkölcsön nyugvó szel­lemi nivó utján következzék be, akkor parancsolatként áll minden kormányzat és minden vezető té­nyező számára az, hogy az isko­lánkivüli népművelést olyan töké­letességig fokozza, amilyenre a nemzet gazdasági viszonyai csak megengedik. Örömmel állapítom meg, hogy Zala vármegye Tör­vényhatósági Iskolánkivüli Nép­művelési Bizottsága a helyi bi­zottságokkal karöltve e nagy mun­kában évről-évre fokozatosan ha­ladt előre s az 1932—33. nép­művelési munkaévben az utóbbi évek eredményét is felülmúlta. Hogy ez a munka létrejöhetett, annak a lelkes előadói gárdának érdeme, akik fáradtságot nem is­merve, a legteljesebb egyetértés, szeretet és barátság jegyében ve­zették a tevékenységeket. Felké­rem a magyar népművelés apos­tolait, a papságot, tanítóságot, a jegyzői és orvosi stb. kart, fogják kezükbe a már felvett lobogót és soha nem csüggedő, lankadatlan szorgalommal dolgozzanak to­vábbra is velünk, hogy a sárba- tiport, szétdarabolt magyar hazán­kat halottaiból mielőbb feltámaszt­hassuk. De addig is, mig a fel­támadás örömteljes pillanata el­következik, neveljük szivébe min­den felnőtt és serdülő magyarnak azon törhetetlen hitet, hogy : Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen. Az éljenzéssel fogadott meg­nyitó után viliik Béla titkár terjesztette elő jelentését, meiy részletesen ismerteti azt a hatalmas munkát, mely az isko­lánkivüli népművelés terén folyik vármegyénkben. A Bizottság mű­ködési körébe vonta a gyümölcs- termelés, a háziipari foglalkozta­tás ügyét, a Göcsej megismerte­tését célzó propagandát, az anya- és csecsemővédelmet, munkálko­dik a magyar zene és népdal megkedvelteíésén, mely munkájába beállította a gramofont, de a vár­megye területén működő dalárdák is óriási eredményeket érnek el e téren A rádió és- a népkönyvtá­rak, kirándulások, alkalmi ünne­pélyek, nép- és kulturházak, mind, mind hathatósan elősegítik a munkát s biztosítják az eredményt, mit az iskolánkivüli népművelés utján elérni akarunk s amit el is érünk. Rátért ezután a különféle irányú előadások ismertetésére az alábbiakban: Zalavármegye területén az 1932- 33. népművelési időszakban a következő munkálatok folytak: 1. Népművelési és közművelt­ségi előadások száma 4928. 2. Analfabéta tanfolyam volt 5.592 óraszámmal, 71 hallgatóval. 3. Alapismeretterjesztő tanfolyam volt 8, 480 óraszámmal, 271 hallgató­val. 4. Népművelési és közművelt­ségi tanfolyam volt 2.106 óra­számmal 84 hallgatóval. 5. Gya­korlati tanfolyam volt 6, amely­ből 1 gazdasági, 3 gyümölcs­termelési, 1 gyorsirási és 1 né­metnyelvi volt. Óráinak száma 224, a hallgatóké pedig 202. 6. Nőnevelési tanfolyam volt 2, amelyből 1 családgondozási, 1 pedig kézimunka tanfolyam volt. Ezek óraszáma 65, hallgatóinak száma pedig 43. 7. Tanulmány » kirándulás volt 69. 8. Népmű­velési hangverseny volt 54. 9. A 4—6 éves gyermekek részére 277 mesedélutánt tartottak. 10. Al­kalmi ünnepélyek száma 510. 11. rádió szabadegyetemi előadások száma 504. 12. A műkedvelői előadások száma pedig 293 volt. A népművelési egység összes száma: 8405. A felsorolt népművelési mun­kákat 1322 előadó végezte, akik­nek száma a folyó munkaévben 421-el emelkedett. Az előadók foglalkozás szerinti megoszlása : r. kát. lelkész 141, prot. lelkész 3:, íanitó 454, tanítónő 116, tanár 85, tanárnő 1, jegyző illetve s. jegyző 205, emberorvos 97, állatorvos 30, ügyvéd 7, mérnök 7, bíró 2, közigazgatási tisztviselő 27, földbirtokos 16, gazdatiszt 35, iparos 4, kereskedő 1 és egyéb foglalkozású 63. A vármegye területén 109 köz­könyvtár van, amelyeket a vallás­éi: közoktatásügyi minisztérium auományozott. A könyvtárak kö­teteinek száma 19.572. A könyv­tárakból az elmúlt munkaév alatt 7.706 egyén 27.654 könyvet vál­tott ki. A közgyűlés a jelentést nagy megelégedéssel és helyesléssel vette tudomásul. L a n d i Ferenc, pacsai iskola- igazgató a jelentés kapcsán szó- vátette, hogy Sopronvármegye közgyűlésén Kozma Antal dr. és Szabó István dr. lekicsinyelték az iskolánkivüli népművelési munka jelentőségét és értékét s indítvá­nyozta, hogy a tapasztalt szép eredményekre vaió hivatkozással utasítsák vissza az említett egyé­nek „bírálatát“. Bődy Zoltán alispán erre azza válaszolt, hogy más törvény- hatóság ügyeibe nem avatkozha­tunk be, de, másrészt örüljünk, hogy nálunk ilyesmi nem történ­hetik, azért tehát térjen napirendre a közgyűlés a sajnálatos jelenség fölött. Ezzel a közgyűlésnek ezt a részét befejezettnek jelentette és a bizottság tagjai az Edison mo­ziba vonultak, hol Fára Józseí dr, vármegyei fő­levéltáros bemutatta a Göcsej szép tájairól készült vetitettképeket. A hatalmas képsorozat s annak nagyszerű csoportosítása, a hoz­záirt szöveggel, megismerteti előt­tünk a méltatlanul elfelejtett, de most már felfedezett szép Göcsejt. Fára József dr. ennek összeállításával olyan munkát végzett, mely való­ban párját ritkítja. A fölvételek pompásan rajzolják elénk a régi göcseji építési stílust, a göcseji ember házi berendezését, külön­féle munkáját, még a kender és len fonását is. Láthatjuk az utak mellett a nép mély vallásosságá­nak kifejezőit, a szép feszületeket, : majd a tipikus haranglábat stb. Láthatjuk végül „Göcsej gyom­rát“, Zalaegerszeget is. Az ügye­sen kidolgozott képek meglepnek bennünket. Ha ezt a „darabot“, — igy nevezhetjük — bárhol mutat­ják be, mindenütt a legnagyobb érdeklődéssel találkozik. "Ezzel felhívhatjuk a figyelmet Göcsejre, mert mindenki meggyőződhetik arról, hogy Göcsejt megnézni ér­demes, Göcsejt megnézni,... látni kell. A Népművelési Bizottság mai közgyűlése, Göcsej bemutatásával, kiemelkedett a gyűlések kereté­ből, eseménnyé, jelentős ese­ménnyé emelkedett. Az ötödik hittudományi est. Nagy közönség töltötte meg a Kulturház nagytermét tegnap este fél hét órakor, amikor Pehm József apátplébános tartotta meg előadását „A bűn, mint új kezdet“ cimen. Az előadó először összefoglalta az előző előadások lényegét, majd rátért tárgyára. Foglalkozik min­denekelőtt azzal a kérdéssel, hogy van-e eredeti bűn. Utal a mito­lógiai hasonlóságokra, teöiógiai és ész-érvekre, utal főkép az ere­deti bűn következményeire, ame­lyek a legbeszédesebben igazolják az ember előtt az eredeti bűn teremtette, az ősi állapottól külön­böző, új élet létezéséi. Hittudo­mányi fejtegetéseit nagyszerű ha­sonlatban világítja meg az előadó : Északamerikában a világ egyik legnagyobb folyamának addig nyugodt, hatalmas víztömege hir­telen óriási mélységbe szakad le és azután a méltóságteljes nagy folyam ezer örvény, kavargó hul­lámok közt teljesen használhatatlan az élet, a hajózás, a forgalom számára. Uj kezdet ez is a nagy esés után: kavargó, örvényes, folytatódása a méltóságteljes nagy folyamnak. Ilyen az emberi lét új kezdete is a nagy esés: a bűn után. Áz értékes előadást nagy tet­széssel fogadta a közönség. — Ma este az utolsó előadást Ro- gács Ferenc dr., szombathelyi prelá- tuskanonok tartja meg: „A meg­váltás, mint új kezdet“ cimen. Kasszafurők kifosztot­ták a nagykőrösi városház pénzszek- pényét. Nagykőrös, szept. 30. Az éj­szaka betörők jártak a városháza épületében s megfúrták a pénz­szekrényt. Elvittek 40 ezer pengő készpénzt és az árvák betétjeként kezelt 30 ezer pengő értékű ék­szert. A betörést hajnalban fedez­ték fel. A tetteseknek nyomaveszett*

Next

/
Oldalképek
Tartalom