Zalamegyei Ujság, 1940. július-szeptember (23. évfolyam, 147-223. szám)

1940-09-26 / 220. szám

1910 szeptember 26. ZADAMEGYEI ÚJSÁG 3 HÍREK Csütörtök, szeptember 26. ; KÁT. NAPTÁR: Szt. Cyprián és Jusztina vl ■ IDŐJÓSLÁS: Északi szél, több helye,n zá­poré s{6k és ziiMitarok. A hőmérséklet a déli és keleti megyékben is csökken. — KORONA- A novai esperesi kerület pap­sága folyó hó 26-án tartotta őszi rendes ko­ronáját a zalaegerszegi Kultúrházban Farkas Sándor esperesplébános elnökletével- A ko­ronán folyó ügyeket tárgyaltak. Utána a Goszá­tonyi vendéglőben társasebéden vettek részt­— NYUGALOMBAN. Pázmándi János lo- vasi és Ancsányi Sándor keszthelyi tanítók október 1-vel saját kérelmükre nyugalomba vonulnak. — ERDÉLYÉRT. Árvay Emília 2 pengőt juttatott szerkesztőségünkhöz a Főméltóságú Asszony akciója javára. — A KESZTHELYI KATOLIKUS LE­GÉNYEGYLET az »Erdélyért«-akció javára szeptember 21-én jól sikerült örömünnepélyt rendezett, amelyen részéveit a város és kör­nyékének egész közönsége, élén herceg Fes­tetics Győrgynével. — HALÁLOZÁS Hajmássy István 81 éves zalaegerszegi hentesmestert tegnap nagy rész­véét mellett temették el. — 27-ÉN 5 ÓRAKOR Alexandra missziós nővér előadást tart a Kultúrházban- Kérjük a missziós tagokat, szíveskedjenek azonrészt- venni. Vendégeket is szívesen látunk. El­nökség. — BADACSONYLÁBDIHEGY POSTAHI­VATALA ezentúl nemcsak nyáron működik, hanem egész évben szolgálatot fog teljesíteni. A tapolcai járás községének régi kívánsága teljesül ezzel­— ELTŰNT DIÁKOK. Három zalaegerszegi diák : Szendi László, Kovács Jenő és Hor­váth János polgári iskolai tanulók eltűntek szüleik lakásáról. A rendőrség keresi őket. — REPÜLŐFORGALOM BUDAPEST ÉS A VISSZACSATOLT ORSZÁGRÉSZEK KÖ­ZÖTT. Szeptember 27-én megindul a menet- rendszerű repülőforgalom Budapest és a visz- szatért keleti és erdélyi országrészek között- A naponta induló járatok Budapest—Nagyvá­rad — Kolozsvár — Marosvásárhely vona­lon közlekednek. Az új erdélyi repülőjáratot pénteken reggel nyitják meg ünnepélyesen. — vöröskeresztes tanfolyamok ZALAAPÁTIBAN ÉS PACSÁN- A pacsai já­rás Vöröskereszt Egyesülete vitéz gróf Teleki Béláné főispánné támogatásával betegápolási tanfolyamot szervezett- A központ Halász Lí­via nővért küldte ki, hogy párhuzamosan Pa- csán és Zalaapátiban kéthetes tanfolyamot tartson- Zalaapátiban Kroller Miksa apát, kor­mányfőtanácsos, elnök, a múlt héten nyitotta meg a tanfolyamot. A község asszonyai és leányai társadalmi különbség nélkül nagy buzgalommal járnak az előadásokra. ELKAPTA A GÉPSZIJ. Schreiner Gyula zalaegerszegi lakos, a Gógán-malom tulajdo­nosa, ma reggel hét óra tájban üzemében le akarta venni a dinamóról a gépszíjat, de olyan szerencsétlenül fogott a munkához, hogy a mozgó gép elkapta a ruhája szélét és a vigyázatlan embert összeroncsolta. Súlyos kar­ós lábtöréssel, valamint belső sérülésekkel ke­rült a kórházba. Egyidejűén a rendőrség is megindította a nyomozást a felelősség meg­állapítása céljából. KULüNBEJÁRATU bútorozott szoba für­dőszoba használattal kiadó- Cím a kiadóhiva­talban­— A ZALAEGERSZEGI TŰZHARCOS SZÖVETSÉG kezdeményezésére Erdélybe kül­dendő zászlókra ma délig adakoztak : Zala­egerszegi Központi Takarékpénztár 3, Brand Sándor dr. 2, Bozóky ezredes 2, Kultúra nyomda 2, Németh József 2, Kovács Test­vérek 2, Németh László 2, Fodor János 2, Varga Mihály 2, Zalaegerszeg Vidéki Hitel- szövetkezet 1.50, Weisz Gyűláné, Mándy dr., Echardt Elemér, Holczer Jenő, Spiegel De­zső, Kakas Ágoston, Anhalczer fűszeres, Lq- wenstein Jenő, ifj Puer István, Antal Lajos, Szűcs Andor -dr., Meszner József, Sbüll Ist­ván 1—1 pengőt, Székely Érni! dr- 60, Ko­vács László dr., Perhács Dezső dr., Kele­men János dr., Tivolt Elemér, Szele József dr., Fehér János dr., Huhn Gyula, Grubits Antal, Aranyossy Brúnó, Pintér László, Prím­mel Gyula, vitéz Dénesi Alajos, May Má- tvás, Vojnits N., Horváth Jenő, Fekete Miska 50—50 fillért. — ANYAGYILKOS LEGÉNY. Zalakövesku- ton Szabó Ferenc meggyilkolta édesanyját, s azért a nagykanizsai törvényszék 15 évi fegyházbüntetéssel sújtotta. A vádlott legény felebbezett az ítélet ellen a táblához- A pécsi tábla október 15-re tűzte ki a felebbviteü tár­gyalást. — ABLAKTÖRŐ RÉSZEG- Kiskanizsán az egyik ház ablakát egy ittas állapotban 14vő férfi betörte. Az ablaktörő Fülöp Sándor Ci­gány-utca 45- sz. alatti lakos, közben annyira összevágta saját karját is, hogy a mentő­ket kellett hívni- A vérző férfit a kórház sebészeti osztályára szállították­Semmelweis Kivételes sikerként indul útjára egy új magyar film, amely egy kivételesen tün­döklő és kivételesen tragikus magyar lángelme életét, sorsát elénk- Ezen a he­lyen nem akarunk bírálni, vagy ítéletet mondani a mozgókép történetéről, ren­dezéséről, a színészek alakításáról — egyébként csupa kitűnő teljesítmény, ami­re ez az új .és izmosán lendülő iparág büszke lehet. Arról akarunk szólni, hogy a közönség milyen elbűvöl ten és önfeled­ten figyeli Semmelweis hihetetlen és lé­legzetet el állító küzdelmét, mennyire nem keres szerelmi játékot üdülésképen, meny nyíre nem törődik azzal, hogy ebből az életből hiányoznak a megszokott színpadi fordulatok, a felépítés dramaturgiai ta­gozol tsága. Az ember küzdelme az ember­ért : ez a film tartalma és ez laz, ami megnyitja számára a szíveket és csillo­góvá, vagy fátyolossá teszi a néző szemét. Az örök emberi : a segíteni akarás, a ve­lünk született jóság, amelyet nem tud elfojtani és lenyűgözni egymást követő korok divatos áramlata : ez töltötte be Semmelweis életét, ez sugárzik a vetítő- vászonról és ez ejti meg a közönséget. A fiatal anyák között irtózatos rendet vá­gott egy titokzatos láz, amelyet évszáza­dok óla elfogadtak és tudomásul vettek, mint elkerülhetetlen balsorsot- De az if jú magyar tudós nem tudott belenyugodni abba, hogy legyenek megváltoztathatat­lan halálos ítéletek és az ő orvosi felké­szültsége tehetetlenül .álljon velük szem­ben. Nem nézte, hogy a szerencsétlen anyák palotából, vagy zsellért vaskói»] származnak-e, nem kutatta férjük hova­tartozását, vagy felfogását- Csak az em­bert nézte arról a lelki magaslatról, ahon­nan a haladás hősei küzdelmeiket mindig megindították- S hogy élettörténetének fel­elevenítésekor most százan és ezren lélek­ben vele vívják meg ezt a küzdelmet, hogy boldogan tapsolnak az eredmény­nek s hogy megilletődötten hagyják tel a színházat egy felsőrendű kielégülés ér­zésével, az mutatja, hogy az élharcosok tömegekben változatlanul él az emberség, süvöltözése mögött, a nagy és komoly a jóság, a segítés vágya, tekintet nélkül a gyűlölet által emelt elválasztó korlátokra. A film premierje szombaton lesz az Edisonban. 35 a la i l ele fon NAGYKANIZSA­A / öld művelés ügyi miniszter Mócsy Béla kiskunhalasi m. kir. gazdasági tanárt Nagy­kanizsára helyezte át és megbízta a téli gaz­dasági iskola és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás szervezési és előkészítési munkála­taival, valamint az igazgatói teendők ideig­lenes ellátásával. A miniszteri leirat rendel­kezése értelmében az iskolának novemberben meg kell kezdenie működését, egyelőre ideig­lenes helyiségben. SÖJTŐR­Györke Katalin söjtöri leányt elmebeteg­sége miatt évekig a lipótmezei tébolydában ápolták. Állapota időközben javult, úgy, hogy szülei kérésére hazaengedték és azóta miht csendes viselkedésű elmebeteg, szülei házi fel­ügyelete alatt volt- Újabb időben ismét fel­tűnő ingerültség látszott rajta, a napokban pedig hirtelen dülrroham fogta el. Kapát ra­gadott és a mitsem sejtő Lochuk Gyulánét a szerszámmal fejbe sújtotta. Az asszony sú­lyos sérüléseket szenvedett. A leányt a to­vábbi oktalan cselekedetek elkövetésében csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudták megakadár lyozni- Mivel a szerencsétlen leány magatar­tása közveszélyes és zárt őrizetet kíván, in­tézkedés történt, hogy orvosi vizsgálatra é$ a sorsa felett való további rendelkezés cél­jából a zalaegerszegi kórházba szállítsák. Meghalt Iványi-Grünwald Béla, a Balaton ihletett festője Nagy gyásza van a magyar festőművészet­nek. Kedden délután meghalt Iványi-Grün- wald Béla, a századfordulót követő évtizedek egyik legismertebb nevű festőművésze. A mű­vészt néhány nappal ezelőtt érte agyvérzés balatonlellei villájában, ahonnan a budapesti Uj Szent János-kórházba szállították, de a gyors orvosi beavatkozás mar nem tudottj rajta segíteni. Vissza akarják sldtani a rnáramarosszigeti jogakadémiát. A máramarosszigeti jogakadó- miat húsz évvel ezelőtt a román elnyomás elől Kecskemétre helyezték át három tanárá­val együtt. A tanárok közül Gergely Gvörgy díj már tíz évvel ezelőtt meghalt, de Rácz Béla és Dezső Gyula dr. ma is azon fáradoznak, hogy a jogakadémia visszakerüljön Mára ma­rosszigetre. ^— Á természetes »Ferenc József« keserüvlz régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél ; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kér*

Next

/
Oldalképek
Tartalom