Zalamegyei Ujság, 1933. október-december (16. évfolyam, 222-293. szám)

1933-12-12 / 279. szám (280. szám)

z Zalamegvei uisay 1933 december 12. melléki rk. és a zalaszentgróti áll. iskolát kellett bezárni. A fogházak állományáról Kiss Dénes di. kir. ügyészségi elnök tett jelentést November vé­gén a nagykanizsai fogházban 110, a zalaegerszegiben 106 egyén volt letartóztatásban. Szentmihályi Dezsőn kívül föl­szólaló nem volt s az ülés déli 11 órakor végződött. A kis Törd. A reálgimnázium ifjúságának minden megmozdulását élénk ér­deklődés kiséri. Meg is érdemlik, hiszen mindig a legkiválóbbat nyújtják. Szombaton este Mária kongregációjuk Burnett Hogdson csodálatosan megható és poétikus színmüvét mutatták be a Kultur- házban. Ki nem olvasta valami­kor ezt a kedves ifjúsági regényt s kit nem hatott meg ? Az édes anyai és fiúi szeretet himnusza. Minden mondatában benn lüktet a melegszívű iró lelkivilága. A gimnázium kitűnő műkedvelői (nyugodtan Írhatnám művészei) olyan elsőrangú előadásban és nagyszerű rendezésben adták elő (Sághy Elek hittanár fényes ren­dezése), amilyent műkedvelői előadásoknál ritkán tapasztalha­tunk. Meglepő a színpad kitűnő kiállítása, a díszlet szépsége, harmóniája, s a hangulat egysége. Az előadás végig emelkedett. Megbűvölt bennünket az a cso­dálatos varázs, báj, amely ebben a színpadban minden szereplő­ből kisugárzott. Ellágyulunk és melegséggel nézünk rájuk, meg­fogják lelkünket s mi is utána suhanunk észrevétlenül, csak a fáradt testünk marad a széken. Az édesanya alakját t. Siposs Berta tanárnő alakította nagy szeretettel és nemes egyszerűség­gel Női lelkének egész fényere­jét ráönti alakítására. Csupa fi­nomság, az önfeláldozó édesanya őszinte, természetes, komoly meg­nyilatkozása. Az anyai otthon poétikus melegét, boldogságát csak mélyen érző női szív tudja igy megteremteni. A címszerep­ben egy harmadikas kis fiú, Án­gyán József, nyújtott olyant, amire hivatásos színész is büszke lehetne. Végtelenül bájos, naiv és kedves ez a kis fiú. Játéka kitűnő. Hosszú szerepében nem egyhangú, változatos és mindig kedves. Connert Gottfried VIII. o. t. Dorinoccurt grófja igen ki­váló. Kész karakterszínész. Egy- egy mozdulatáért nyiltszini tap­sot kap. Nagyon jó a maszkja és szaggatott, öreguras beszéde. Piros egészséget és meleg hu­mort árasztanak Levasics Elemér VII. a fűszerkereskedő és Bejczi István VI. o. t. a cipőtisztító szerepében. Igen jók és ügyesek a többi szereplők is: Németh János, Nagy Bálint, Csányi Ká­roly, Mayer István VII., Fangler Imre VI. és Tóth Károly V. o tanulók. Az előadás ^tiszta jövödelmét a nyolcadik osztályos tanulók bu­dapesti lelkigyakorlatára fordítják. Kivnatos, hogy ismételjék meg előadásukat, hogy minél többen gyönyöködjenek benne, s minél több tanuló mehessen lelkigya­korlatra. Dr. Litványi László. 20ü kg súlyú mangalica sertés 55 százalék zsirnakvalóról garantálva eladó. Esetleg felerészt1 en is. Károly K. u. 9. Véres harcok közepette tovább folyik a forradalmi mozgalom Spanyolországban. Templomokat, zárdákat gyújt fel, vonatokat rob­bant a kommunista csőcselék. Madrid, december 11. A kom­munista forradalmi zavargások még egyre tartanak. A sevilla- barcelonai gyorsvonat egyik hid- ját felrobbantották és a vonat a szakadékba zuhant. Negyven em­ber meghalt, 50 megsebesült. Huessa tartományban tiz falu a felkelők birtokában van. Saragos- sában vad utcai harcok során 8 embsr meghalt. Kétszáz forradal­márt letartóztattak. Egy robbanó­anyagokkal telt gépkocsit felrob bántották, sez alkalommal tizenhat ember meghalt. Padajos tartomány helyőrsége fel­lázadt és harcban áll a kormány­csapatokkal. Granadában a vörös csőcselék templomokat és zárdá­kat gyújt fel. Négy templom és egy zárda elpusztult. Egyik város ban a villamos művet pusztították el. Az ország több részében sztrájkok törtek ki. Madridban sok letartóztatás történt. Éjfél után a forradalmárok meg akarták rohamozni a bankokat és középü­leteket, de visszaverték őket. Bar­celonában a polgárőrség gépfegy­vereket használt. Saragossában 350 letartóztatás történt. Granadá­ban sok bomba robbant. A zavargások ügyében a kor­mány minisztertanácsot tartott, s megállapíto d, hogy a zavar­gásokat a legtöbb helyen már elfojtották és a kormány ura a helyzetnek. A közvélemény és a sajtó egyaránt elitéli a forradalmi mozgalmat. A sajtóra elrendelték a cenzúrát. A lapok egy része diktatúrát kíván az anarchisták végleges letörése érdekében. Trettina a bíróság előtt. Budapest, december 11. Isme­retes, hogy az IBUSz- üggyel kap­csolatban Trettina Jenő megvá­dolta Turchányi Egont, hogy Tur- chányi is kapott 10 ezer pengőt a megvesztegetési pénzből. Tur­chányi rágalmazásért feljelentette Trettinát, akit ma vont felelős­ségre a járásbíróság. A bírónak arra a kérdésére, hogy mi a val­lása, Tretina igy válaszolt: Fe- lekezetnélküli. Majd kijelentette, hogy állása nincs és mások ado­mányából él. Arra a kérdésre, hogy bűnösnek érzi-e magát, ta­gadóiig válaszolt. Ezután elmon dotta, hogy az IBUSz-tói 60 ezer pengő kölcsönt akart szerezni, s ellenszolgáltatásul Gutthardt Tó­dor igazgató azt kérte, vegye rá Turchányi] a támadások beszün­tetésére. Ő tárgyalt is Turchányi- val. Ezután Trettina a biróság előtt is megismételte azt a vádat, hogy tízezer pengőit adott a vesz­tegetési pénzből Turchányinak. Most már azonban nem azt a napot jelölte meg a pénzátadás napjának, melyet a független kis gazdapárti képviselők előtt mon­dott (azon a napon Turchányi nem is volt a fővárosban), ha­nem egy másik napot. A tárgyalás folyik. A nemzeti szocialisták nem haladnak együtt a miniszterelnökkel — mondották a zalaegerszegi nagygyűlésen. Kétezer ember vett részt a nemzeti szocialisták zalai zászlóbontásán. A magyar nemzeti szocialista párt zalai főkerülete vasárnap Zalaegerszegen zászlóbontó gyű­lést tartott, amelyen mintegy két­ezer ember vett részt a városból, de főként a vidékről. Megjelent a gyűlésen Pálffy Fidél gróf ve­zetésével a dunántúli vezérkar, valamint Budapestről Meskó Z)l- tán képviseletében Bozóky Lajos dr., az országos politikai osztály főnöke. A gyűlésnek két érdekessége volt. Az egyik, hogy vezérek és tagok, valamint a hallgatók túl­nyomórészt a 20—40 éves kor­osztályból kerültek ki, negyvenen felüli férfi aránylag kevés volt. A másik érdekesség, hogy ezúttal történt előtzör vezető helyről ha­tározott kijelentés a párt és a miniszterelnök viszonyáról. Zala­egerszegen is elterjedtek azok a hírek, hogy a nemzeti szocializmus mögött tulajdonképen a miniszter- elnök áll, aki rövidesen szemé lye6en is átveszi a vezetést. Ezt a híresztelést félre nem érthető formában cáfolta meg az országos vezér képviselője. A közgyűlést Á r v a y István dr., a zalai főkerület elnöke nyi­totta meg és sűrű „bátorság“ ki­állások közben köszöntötte a ven­dégeket. Utána Bozóky Lajos dr. or­szágos politikai főnök volt az első felszólaló, aki bevezetésül hangoz­tatta, hogy a nemzeti szocializ­mus harcot hirdet a szolgalelkü- ség, a gerinctelenség ellen, melyet egyik államférfink valósággal erénynek nyilvánított. Új világnak kell jönnie, mely a társadalmi igazság elvén épül fel, megdönti a marxizmust, és a nemzetközi kapitalizmust. Megcáfolta, mintha a mozgalom mögött idegen poli­tikai kezek, a párton kívül álló vezérek állanának. Célzott a Fes­tetics Sándor-féle kombinációra és kijelentette, hogy nem tűrnek kétszínű játékot. Cáfolta, mintha a pártnak német összeköttetései volnának, végül kijelentette hogy a parlamentben hamarosan a nem­zeti szocialisták diktálják a tör­vényeket. H e I m e c z i István dr. zalai kulturfőnök Szent Ágostont idézte, hogy az igaz férfi a világ vilá­gossága. Mozgalmuk ezt, a szinte már kivesző típust akarja a köz­életbe visszaállítani. A párttagok Szent László király nyilas kereszt­jét viselik és ideáljuk is Szent László: a bátor férfi, a bölcs és szociális király. Pálffy Fidél gróf azt han­goztatta, hogy a nemzeti szocia­lizmus a magyar vér, a magyar munka, a magyar föld mozgalma, a széles néprétegek élniakarásá- nak kitörése. A nemzeti szocia­lizmus is meglátja, mint látta Prohászka, a tömegek igazi pro­blémáját. Részletesen foglalkozott a zsidó kérdéssel, melyet okvet­len megoldandónak tart, majd a földreformról fejtette ki a párt álláspontját. A párt — mondotta — nem akar készületlenül, dema­góg módon nyúlni ehez a kér­déshez. A problémát abból a szemszögből tekinti, hogy le kell vezetni a városok népességének egészségtelen megduzzadását. A falusi népességet a nemzetközi gyáripar vonzotta a városokba és ott gyökértelenségükben elvesztek a nemzeti eszme számára. Meg kell indítani a visszaáramlást, s akkor szükségképen megindul a földreform is, melybe irányítóként belenyúl a nemzeti szocialista állam is, Dj ez nem jelenti, hogy egyholdas darabokra aprózza az országot. Á r v a y István dr. zalai elnök kijelentette, hogy a nemzeti szo­cialista állam az istenfélelem, ke­resztény erkölcs, a hazaszeretet, a család és házasság szentségé­nek elvén épül fel, tiszteletet kö­vetel a munka számára és a ren­dezett magántulajdonnak a hive. Majd azt bizonyította, hogy a kormány nem tudja megoldani a súlyos feladatokat, tehát adja át helyét. Zakariás Árpád dr. bala­tonfüredi elnök a mezőgazdasági termények és iparcikkek árainak nagy aránytalanságáról szólt, s kijelentette, hogy a 95 pont az elmúlt másfél^ ev alatt csak papi­ros maradt. Ö is követelte a kor­mány lemondását azzal, hogy a tömegek nem a kormány, hanem a nemzeti >zocialista párt mögött állanak. Csány Anal Aurél dunán­túli propagandafőnök, a vértanú Csány László dédunokája, tüzes beszédében hangsúlyozta, hogy mozgalmuk uj szabadságharc, amely a minden eddiginél nagyobb bank- és kartellrabszolgaságból akarja kiszabadítani a magyar népet. Ebben a hazában — mon­dotta — a magyar nép az ur, mindenki más csak vendég, s csak addig vendég, mig vissza nem él a vendégjoggal. Krisz­tusi erkölcsökre épített, egész, szentistváni Magyarországot akar­nak, s a krisztusi ideált akarják önmagukban kialakítani, mert azt a nagy takarító munkát, mit Olcsóbb lett a zsír! 1 kg. I. rendű sertés zsír 1*40 P-ért kapható. M hentes üzletében, Kossuth Lajos utsa 31

Next

/
Oldalképek
Tartalom