Zalamegyei Ujság, 1943. július-szeptember (26. évfolyam, 145-221. szám)

1943-07-01 / 145. szám

20 százalékkal emellek a fizetéseket Washingtonban váratlanul elnapolták szeptember közepéig a kongresszust USA-ban újabb sztrájkok kezdődtek — Állítólag Sztálin belement a hármas- találkozó megállapodásába— Anglia nem habozik Rómát bombázni — Angliá­ban számolnak a német légitámadás bekövetkezésével — a Földközi-tengeren is megjelentek a német tengeralattjárók A Magyar Távirati Iroda jelenti: Washingtoni jelentések szerint a kong­resszust szeptember közepéig elnapolták. Való­színűleg Rooseveltnek a legutóbbi leszavazása Az ok. (MTI) A hivatalos lap mai száma közli a fizetésemelési rendeleteket, amelyek szerint az által ános fizetésemelés 20 százalékos. Ren­dezték a nyugdíjasok és a magánalkalma- zottak családi pótlékait is. Ugyancsak gon­(MTI) A keleti hadszíntéren csak helyi jellegű csaták voltak. A német csapatok a kubáni laguna vidékén több egységes szovjet állást felgöngyölítettek és kifüstöltek. A szov­jetek felderítő és rohamcsapatokk'al akarták magukat előretörni, de a németek kemény el- lenállasán meghiűstílt. * A lnémet légifegvvemem Veliki je-Lukinál a szovjet készenléti állásait szétszórta, űgvhogy a szovjet lemondott az átcsoportosításról. A USA egyes államaiban, különösen Pen- sil várnában, egyre jobban terjed a sztrájk és a bányák leállása miatt kénytelenek az acél­gyárak is egymásután leállni. doskodik a rendelet a munkások fizetésének rendezéséről is. Ugyancsak ma jelent meg bizonyos adó­emelésekről és a dohány emeléséről szóló ren­delet is. : finn arevonalon a szovjetek megtámadták a német-finn állásokat, de nem sikerült átjut­niuk a drótakadályokon. A német légii egy ver nem kedden a déli arcvonalon több, sikeres bevetésben műkö­dött. A szovjet légiharcban 13 gépet vesz­tett, Kubán vidékén 9-et, 4-et pedig fent,: északon. Az Azovi-tengeren 11 kisebb szovjet hajót semmisítettek meg. Ö kásolc száma !2 .millióra emelkedett, a hadi­foglyokat is beleértve. Természetesen, nincse­nek ideszámítva azok a munkások, akiket Né­metországon kívül foglalkoztatnak. & w v A Ruhr-vidéki bombatámadásokról azt mondotta Churchill, hogy ha hosszabbak lesz­nek az éjtszakák és, ha megerősödik a szö­vetségesek légihadereje, akkor még súlyosabb támadásokat intéznek a Ruln-vidék ellen. Az ország jövője, az Egyesült Államok és a brit- birodalom pontos összehangolásától függ. Vilé^iiirek röviden Berlin. A Német Távirati Iroda katonai munkatársa jelentése szerint a Fekete-tengeren j elsőízben működött tenger a 1 attj á ró'. A német hadvezetés fokozott figyelemmel fordul a Fe- leetertenger felé. Rónia. Az angol-amerikai ellenfélnek a ' Földközi-tenger vidékén az erőösszpontosításai a legutóbbi időben jobban működnek. Ezek | az erős csapat- és erőösszevonások jó célpon­tokat nyújtanak a meglepetésszerű támadásra. Berlin. Német kimutatás szerint 1943. május 23-ig az angol terrortámadások alkal­mával 133 templom teljesen elpusztult, 494 súlyosan megrongálódott. Kölnben 31 temp­lom pusztult el teljesen. Essenhen pedig egyj 100 éves templom, továbbá a 900 év es Márk, a 800 éves János és sok más templom pusz-i tűit el. ,; Genf. Eden angol külügyminiszter az akó­házban tegnap kijelentette, hogy az angolok nem haboznak Rómát olyan hevesen bombázni, ahogy csak lehet. Helsinki. Inkerből a finn lakosság egy- j részét Finnországba telepítik át. Az 1600-as * évektől kezdve vándoroltak ide a finnek. A visszatelepített inkeriek 10.000 főm i tömege gyarapítja Finnország erejét. Három heti meg­figyelés után családokként telepítik át őket a tanyákra, a szakmunkásokat pedig a megfe­lelő üzemekbe. Berlin. Kölnben megépítették \a legna-j gyobb óvóhelyet, amely védelmet nyújt az an­golszászok legnagyobb bombái ellen is. Isztambul. Damaszkusz'ól—Mekkáig (err jedő területet katonai övezetté nyílvánították1.; Ezért a Mekkába zarándoklók csak zárt gép­kocsikban tehetik meg az útat. Tokió. A japánok fővárosukat Nagv-To- kióvá nyílvánították nagy kiterjedése miatt.: Lakosainak száma majdnem 7 millió. Nagy-* Tokió polgármestere miniszteri rangot kap. Vichy. A francia pénzügyminiszter kö­zölte a sajtó képviselőivel, hogy megszűnik a vám Páris város határában. IIáuSJ1 munkás dolgozik Némc ^szég terSleién? I»rnj Ä. háború kezdete óta állandóan növekedik a Németországban dolgozó mun­kások «zárna. A német üzemek eredetileg 500 ezer műnkért foglalkoztattak, erről á mun­Anglia rsem akar toriiletgyarapedást (MTI) Churchill 1 ondoni díszpolgárrá v aló avatásakor beszédet mondott, amelyben hang­súlyozta, hogy még súlyos harcok lesznek a Földközi-tengeren és egyebütt, mielőtt az ősz leveleit lehullatja. — Anglia — mondotta Churchill—, nem akar területnagyobbodást, vmgy meggyarapo- dást. Felemelték a fizetéseket és nyugdijakat Hivatalé® német Jelentés a keleti frontnál Ára: 10 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom