Zalamegyei Ujság, 1936. április-június (19. évfolyam, 76-147. szám)

1936-06-18 / 138. szám

1936. junius 18. Zalamegyei Újság 3. tos elveket, ne feledkezzenek meg az Emericana tanításairól. Széchenyi Gábor gróf a volt senior a távozó leventék nevében búcsúzott, majd Kovács Ödön új szenior fogadalmat tett, hogy a zászló igazát nem hagyja el. Ezt követte Pleidell István dr. subpriorrá való megválasztása és a kúria vezeiőségének megvá­lasztása. A hivatalos rész befejeztével Lőrinczy dominus hegedűn ját­szott Szeless Sári kisasszony zongorakisérete mellett. Nagy tet­szést arattak. Palocsay Gyula nagy hatást keltett magyar nótá­ival, amelyeket zongorán adott elő, Ribiánszky Miklós nagy ha­tással szavalt, Pecze Lajos cigány- kísérettel magyar nótákat énekelt, végül Pleidell István dr. megkö­szönve a megválasztást cigány- zenekar kísérete mellett hegedült. Magyar nótáit nagy tetszéssel fogadták. Ünnepély után a família teán látta vendégül a corporation HÍREK Róm. kát. és új görög Efrém ea. Prot,Arnold Izr. Szíván 28. Napkelte 4 óra 02 perc. Nyug­szik 20 óra — perckor. 1DÖ : Gyenge légáramlás, egy­két helyen délutáni záporeső, zi­vatar, a meleg fokozódik. Távo­labbi kilátások: a meleg tartós­nak ígérkezik. — A kormányzó születés­napja. Horthy Miklós kormányzó 68. születésnapja alkalmából hol­nap, csütörtökön délelőtt 9 óra­kor a zalaegerszegi plébániatemp­lomban hivatalos szentmise lesz. ■— Az kr. templomban fél 9 órakor tartják az istentiszteletet. — A polgármester a nemzeti zászlóról alkotott szabályrendelet alapján felhívja a város hazafia­sán érző közönségét, hogy ebből az alkalomból csütörtökön házai­kat lobogózzák föl. — Templomépitések, Az épü­lőben levő kálócf'ai plébániatem­plom szentélye és sekrestyéje el­készült, s készül a boltozat. A templom körül a magánépiíkezé- sek is erősen megindultak. — A geilénházai és szentadorjáni plébániatemplomok építésére a közeli napokban kiírják a ver­senytárgyalást. — Te Deum. A zárdái isko­lákban ma volt a tanévzárás. A tanitónőképző, polgári leányiskola és gyakorlóiskola növendékei reg­gel 8 órakor hallgattak szentmisét, utána a tornaterembe vonultak, ahol Iszak Károly dr. a képző mb. igazgatója intézett beszédet a növendékekhez és Bozóky M. Augusztával, a polgári leányiskola mb. igazgatójával együtt ki­osztotta a jutalmakat. Az ünne­pélyen szavalatok, ének és zene­számok is szerepeltek. A r. kát. elemi leányiskola növendékei a 10 órai szentmisén vettek részt s azután ők is a tornaterembe vonultak ünnepélyre. Kulicz M. Teréz igazgató szólott hozzájuk szeretettel. Az ünnepélyek után a növendékek tantermeikbe mentek, ahol átvették bizonyítványaikat. Június 18 Csütörtök Öl évi fegyházra ítélték a tapolcai gyujtogatót. Lakat Ferenc, tapolcai napszá­mos ma gyújtogatás bűntettével vádoltan állott a zalaegerszegi kir. törvényszék előtt. Az volt a vád ellene, hogy április 26 án Tapolcán felgyújtotta Töreki Fe­renc és Fodor Gyula közös tulaj­donát képező házat és Sós Lajos pajtáját. Lakat elfogatása után a csendőrség, a tapolcai járásbíró­ság és a vizsgálóbíró előtt be­ismerő vallomást tett, sőt azt is mondotta, hogy Sós pajtájának a felgyujtására őt Törekinek József nevű fia bujtotta föl. Töreki Fe­rencet is gyanúsították tehát, aki — Az orvoskamarai válasz­tások. A szombathelyi orvoska­marai tisztségekre csak egy aján­lás érkezett be, igy a jelöllek egyhangúan megválasztottaknak tekintendők. Zalából a kerületi választmány tagjai: Jancsó Bene­dek dr. Zalaegerszeg, Kajtár Ist­ván dr. Gelse, König József dr. Nagykanizsa, Handlery Gyula dr. Tapolca, Schlemmer József dr. Zalaegerszeg, Mangliár Károly dr. Zaiaszentgrót, Haba Antal dr. Nagykanizsa, Mesterien Elek dr. Keszthely. Az országos közgyűlés tagjai: Jancsó Benedek dr. Zala­egerszeg Meduna József dr. Lenti, Ország Lajos dr. Nagykanizsa, Szirmai Géza dr. Zalaegerszeg. Az orvoskamara országos választ­mányi rendes tagja : Thassy Gá­bor dr. Zalaegerszeg, heyetíes tagja Keserű Béla dr. Balatonfü* red. A kamara tisztikarát junius 3Ü-án választják meg. Pehelykönnyű selyem balon kabát, viharkabát, bér béri meglepő olcsó áron TÓTH GYULÁNÁL. — Jézus Szive ünnep lesz pénteken fél 6 órai kezdeitel a zalaegerszegi KuHurházban. — A Göcseji Hét hírei. A Göcseji Héten való való megje­lenését megígérte Johann Béla dr. belügyi államtitkár, aki valame­lyik gyerrnekünnepélyt tekinti rneg. A kiállításra legutóbb je­lentkeztek : Jupiter pluvíus eső­ás öntözőberendezés, Aerodan \ gyürnölcspermeiezőgyár, . gróf j Esterházy pezsgőgyár, Ardó Jó- jj zsef műszaki- és mezőgazdasági i felszerelések gyára, Hamburger í szesz- és likőrgyár (Zalaszent- grót.) — Tanulmányi kirándulás. A Noire Dame polgári leányiskola kedden kirándulást rendezett Gö­csejbe. Három autóbuszon ugyan­azt az utat tették meg, amit a múltkor a képzősök Velők ment Bozóky M. Auguszta igazgató, Zencz Péter hitoktató és a tanári testület több tagja, továbbá Fára József dr. vármegyei főlevéltáros is. A novai templomban Király­falvi Kraft Károly festőművész adott magyarázatot a növendé­keknek. NSIgyekt Síép és tartós frizurát VEJRASZTÓ hőlgyfodrász készít Wlassics és Petőfi utca sarok. másnap öngyilkos lett. Beismerte azt is, hogy a házat azért gyúj­totta föl, mert számított arra, hogy a gyanú Lenner Péterre terelődik, aki haragos viszonyban volt a ház tulajdonosával. A mai főtárgyaláson azonban mindent tagadóit. A törvényszék a tanuk és a perbeszédek elhangzása után bűnösnek mondolta ki Lakat Ferencet gyújtogatás bűntettében s ezért öt évi fegyházra és öt évi jogvesztésre Ítélte. Az Ítélet ellen a vádlott is, a kir. ügyész is felebbezett. — Izületi csúznál és ischi- ásnál, neuralgikus és arthrítikus fájdalmaknál egy pohár termé­szetes „Ferenc József“ keserű viz reggel éhgyomorra bevéve gyorsan előmozdítja a gyomor és a belek működését s igen köny- nyű, lágy székielétet, jó emésztést és kellemes közérzetet biztosit. Orvosi vélemények egyöntetűen dicsérik a Ferenc József viz rendkivül enyhe és jóltevő hatá­sát vese-, hólyag-, prostata- és végbáibajoknáí, továbbá sérvben szenvedőknél is. — Vitézi értekezlet volt Nagykanizsán vitéz Farkas Sán­dor székkapitány elnökletével. A székkapitány ismertette az idő szerű vitézi ügyeket, majd meg­hallgatta a vitézek kívánságait. — A Körmend—zalaeger­szegi autóbuszjáratot junius 28 tói szeptember 8-ig ismét megindítják. Körmendről indul naponként 6 ö 45 perckor, érkezik Zalaegerszegre 7 ó 50 perckor, vissza Zalaegerszegről hétközna­pokon 17 ó 15 perckor, érkezés Körmendre 18 ó 20 perckor, vasárnaponként 21 ő 50 perckor, érkezés 22 ó 55 perckor. Meglepő olcsá, modern függőnyanyagok kiállítását iát« hatja a Schütz Áráház új ki*- rakatéban. Ne mulassza el megtekinteni. — Tűz Mikefáii és Sudafán. A napokban Mikefán leégett Kovács Károly lakóháza és Ko­vács Ferenc istálőja. Czigány Sándor lakóháza megrongálódott. A tüzet valószínűen gondatlanság okozta. — Budafán Erdei Imréné lakóháza égett le a napokban. A Máiban ott volt az asszony két apró gyermeke, de ezeket sike­rült még idejében kimenteni. — Cigányverekedés. A ká­lócfai cigánytanyán Kalányos György teknővájó cigány és a kerkabarabási Orsós család kö­zött verekedés támadt. A vereke* dés során Kalányos erősebben megsérült, Orsós Katalinnak pe­dig a ruhája szakadt össze. A nyomozás megindult. — A gyomorfájás, gyomor­nyomás, bélsárpangás, alhasi vér­bőség, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelvlepedék, ká- bultság, fülzúgás, halvány arcszin, migrén, kedvtelenség a természe­tes „Ferenc József“ keserűviz használata állal igen sok esetben hamarosan elmúlik. Az angol szabászat specialistája cTóíR Sí/uía Finom uridivat és angol szövet választék — Beiratkozás a női keres­kedelmi szaktanfolyamba. A zalaegerszegi női kereskedelmi szaktanfolyamba a beírásokat a felső kereskedelmi iskola igaz­gatósága f. hó 26. és 27-én esz­közli. A szaktanfolyam egyéves és kiképzést nyújt magyar fogal­mazásból, magyar kereskedelmi levelezésből, az alapvető keres­kedelmi ismeretekből, földrajz- és áruismeretből, kereskedelmi számtanból könyvvitelből, gépírás­ból és gyorsírásból. A tanfolyam elvégzése után a növendékek vizsgálatot tesznek és államér- vényes bizonyítványt kapnak, mely képesít az állami és köz- igazgatási segédhivataloknál, ban­koknál, magánvállalatoknál való elhelyezkedésre gép- és gyors­írói vagy egyéb minőségben. Az egyéves szaktanfolyam befejezett egészet képez, de elegendő számú jelentkező esetén megnyílik a szaktanfolyam második évfolyama is, mely a gyorsirási sebességet 200, a gépirási sebességet pedig 100 szóíagosra fejleszti, tehát a növendékek a gyakorlatban meg­kívánt legmagasabb követelményt is elérik, egyszersmind mérleg­képes könyvelővé képeztetnek. K beiratásnál szükséges okmányok: születési anyakönyvi kivonat és bizonyítvány a középiskola vagy polgári iskola sikeres elvégzésé­ről. Behatási díj 5 P, a tandíj pedig a beiratkozottak számához képest szeptemberben nyer meg­állapítási. Előjegyzéseket az igaz­gatóság már is elfogad s kész­séggel nyújt az érdeklődőknek felvilágosítást. — Felakasztotta magát a fogházban. A ieienyei járásbíró­ság hathónapi börtönre Ítélte Kolompár Juli 39 éves bánok- szenlgyörgyi cigányasszonyt, aki­nek öt gyermeke van. A legki­sebb még karortülő. Az itélei ki­hirdetése után visszaviüék őt cél­ba, ahol fejkendőjével az ablak­rácsra felakasztotta magát. Az őr azonban még idejében észre­vette és levágta a rácsról, azután orvosi segítséggel eszméletre té­rítették. Súlyos állapotban vitték Nagykanizsára. Jön az Edisonban! A legnagyobb modern magyar; operettsiker filmen! Zsákbamacska. Irta: Szilágyi László, zenéjét. szerezte: Eisemann Mihály. Főszereplők: Magda Schneider, Wolf Albach Retti, Theo Lingen., Pazar kiállítás — remek szöveg — brilliáns muzsika 1 Jön az Edisonban! — Fővárosi látványosság a Schütz-Áruház új kirakata. Ne mulassza el megtekinteni !

Next

/
Oldalképek
Tartalom