Zalamegyei Ujság, 1940. január-március (23. évfolyam, 1-72. szám)

1940-01-02 / 1. szám

XXIII. évfolyam. 1 szám. Ara 8 fillér 1940. január 2. KEDD. Felelős szerkesztő : Herboly Ferenc. SeerfcttiKftfciég és kiatléhivatal : Zalaegerszeg, Sriiflbeafri-tér 4. Telcfonszáni : 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak : egy hónapra 1.50 P., negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint. Hitler és a német kormány újévi sxerencsefotaánafaif küldte 111, Pitas pápának Róma, január 2. (Nemet Távirati Iroda) I esős vasárnap kihallgatáson jelent meg XII. .Von Bergen szentszéki /fémét nagykövet kép Pius pápánál, hogy Hitler és a birodalmi kor- viseletében Menzhausen nagykövetségi tarai- í mány újévi szerencsekívánatait tolmácsolja. Újévi tisztelgések a kormányzó előtt. A hivatalos Magyarország, a törvényhozás, a. honvédség, a diplomáciai testület, a szé­kesfőváros, az egyházak és más magas testü­letek vezetői és a magyar társadalom legkü­lönbözőbb rétegei tiszteleglek és hódoltak újév első napján a kormámjzó előtt s a kül­földi államfők, fejed: Imi k és köve­tek hosszú sera fejezi.- ki . zc-encs > kívánat (dt az államfőnek. Elsőnek újév délelőttjén József királyi her­ceg jelent meg a kormányzónál, majd Teleki Pál gróf miniszterelnök, a kormány, Széche­nyi Bertalan gróf a felsőház, Tusnádi Nagy András a képviselőház, vitéz Barth a Károly honvédelmi miniszter Werth Henrik, a ve­zérkar főnöke és vitéz Sanyi Hugó a honvéd­ség főparancsnoka a honvédség Szerencsek:- j vénából tolmácsolta. Délben a kormányzó AngcUo Bottá pá­pai nunc.iusL fogadta, aki a diplomáciai fés­űdéi jókívánságait jntLatta kifejezésre. Külföldről tömegesen érkeztek üdvözlő táv­iratok. Sürgöny-heg fejezték ki jókívánságai­kat az angol, olasz, norvég, görög, bolgár és román királyok, a Nemet Birodalom kancel­lárja. Pál jugoszláv kormány zó herceg, a finn, mexikói köztársaságok elnökei, Franco tá­bornok, Spanyolország államfője, továbbá fe­jedelmi Személyiségek és külföldi követek;. Nagy számban érkeztek táviratok és üdvözlő feliratok az ország társadalmának1 minden ré­tegéből, állami méltóságoktól, törvényhatósá goktól, egyesületektől, magánosoktól, földmű­vesektől és munkásoktól. »»» o ««« Meffszakiiiiifták az olasz-szo«jet diplomáciai viszonyt* Róma, január 2. Olaszország és Szovjet- I országban fokozódik a bolsevisla-ellenes Oroszország kölcsönösen vissza!’ívták nagykő- I irányzat, vetőiket. Ez annak a bizonysága, hogy Ölasz- 1 ■ »»»»o«««í Teleki -Pál minis-iteralrsok rádiászézafa a külföldi magyarsághoz Teleki Pál gróf miniszterelnök az újév al­kalmával a következő rádiószózátot intézte a külföldi magyarsághoz :- Magyarország népének nevében testvéri szeretettel üdvözlöm újév napján az óhazától távol és az államunk határain kívül élő ma­gyarokat, New Englandtól Floridáig és a Pacificig, Kanadában, Brazíliában és- min­déi: üM. messze és közel azokat, akik emléke­zésből, azokat, dirik vágyból idegondolnak, de azokat is. akik örömök vagy nélkülözések között elfeledtek volna már a magyar hazára gondolni, — mert mindnyájan összetartozunk. Hallják és nyugodjanak meg: El magyar, áll Buda még ! Istenben bízva,- erős akarattal, független erővel, bátor nyugalommal és a . sok évszázados nemzeti lét bizodalmával ál- I Inuk nehéz vártákon a vergődő, harcoló Eu- j rópa kellős közepén. Az ország a most befe­jeződül t évben újra megnagyobbodott a ru­szinok lakta három vármegyével. Sok líj fel­adatot ró rank az ország fokozatos megna­gyobbodása, araelveket hivatástudattal és szorgalommal igyekszünk teljesíteni. Szeretet­tel ápoljuk £ halárainkon tűé lakó és a széles o világon elszórt, vérben vagy lélekben hoz­zánk tartozók érdekeiig, halljuk és olvassuk szavaikat. Velük vagyunk különösen ezen a napon és érezzük, hogy viszonozzák érzel­meinkéi. »»»» o «««í Újévi üdvözlések Zalaegerszegen. Az újév alkalmából a' zalaegerszegi közhi­vatalokban ünnepélyes üdvözlések voltak. Vi­téz Teleki Béla gróf főispánt a kitett íven üdvözölték a megyei tisztviselők és tiszlef- lői, Brand Sándor dr. alispánt is üdvözölték a tisztviselők és tisztelői. Vitéz Tamásy István dr. polgármestert a városi tisztviselők az élen Mikulá Szigfrid dr. polgármesterhelyet- tes-főjegyzővel testületileg üdvözölték. A vá­ros közönsége nevében Árvay László dr. tiszti- főügyész köszöntötte a polgármestert, akinél tisztelegtek az egyesületek is. Sokan keresték fel jókívánságaikkal Pehm József pápai pre- látust. Vitéz Tamásy István dr. polgármester a város nevében üdvözölte a prelátust. A többi hivatalokban is voltak üdvözlések. Belliid. Budapest, január 2. Teleki miniszterelnök az újév alkalmából távirati üdvözlést küldött Mussolininak. A Ducc táviratban viszonozta az üdvözlést. Elsűiyeszthetetlen hajókat gyárt Anglia. Louden, január 2. (Havas) A Sunday Chrop niele szerint az angol hajógyárakban, állítóan ballonha jóka! gyártanak. Ezeket nem Tehet megtorpedózni és aknára sem futhatnak. Az új találmány szerzője Yourkovieh. a fran­cia tengerészei! tervezőiroda igazgatója, aki a Normandia terveit is készítette. (MTI) A norvég trónörökös rádióbeszéde. Oslő, január 2. A norvég trónörökös rádió­szózatot intézett a külföldön élő norvégekhez, A trónörökös Norvégia mostani helyzet-.ivei foglalkozva kihangsúlyozta beszédében, hogy Norvégia jelenleg bár súlyos körülmények közölt ék de minden erejével odahat. hogy függetlensége^ és területi épségét minden kö­rülmények között megőrizze. Mindenkinek van líelye a földén — mondotta a norvég trónörökös - , csak a jog és méltányosság legyen meg az emberekben. j 1 i.>- f; Megnyílt a vasúti forgalom Spanyolország és Francia- ország között. Madrid, január 2. 193C. július 1G. óta a vasúti forgalom megszakadt Spanyolország és Franciaország között. A három és féléves szü­netelés után most január elsejével a két or­szág közötti vasúti forgalmat ismét helyre ál­lították. Az első vonat Henday állomásra futói I be ß ezzel cgyidőben az első l'rancia szerelvény is megérkezett a nemzetközi hídon keresztül Iron íiatárszéli állomásra. A vasúti forgalom helyreállítását mindkét országban igen nagy megelégedéssel fogadták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom