Zalamegyei Ujság, 1939. július-szeptember (22. évfolyam, 149-226. szám)

1939-07-12 / 158. szám

1939. július 12. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 3 HÍREK — IDŐJÓSLAS : Élénk északi, északnyugati szél, átmenetileg egyes helyeken felhő átvo­nulások, egyes helyeken záporesők, főként az esti órákban. A nappali hőmérséklet alig változik, az éjszakai lehűlés fokozódik• — ARANYMISE. Kelemen Géza nyugalma­zott nemesvitai plébános most töltötte be pap- pászentelésének ötvenedik évfordulóját s Keszthelyen, a karmeliták templomában mu­tatta be aranymiséjét, amelyen Balatonede- rics is képviseltette magát, merL ott lakik a kiérdemesült lelkipásztor. — ÉPÜL A SZOMBATHELYI KISSZEMI- NAR1UM. Grősz József püspök, mint annak idején megirtuk, elhatározta, hogy a hete­dikes és nyolcadikos gimnázisLák számára kis- szemináriumot építtet. A próbaásatások mór akkor meg is indultak, de a napfényre került őskereszlény hazába s a világhírű mozaikle­let megakadályozta a munkálatokat. Most si­került elhárítani az építés utjából minden akadályt és a hétfői napon megkezdődtek az építkezések -Az új szemináriumot még az idén lelő alá hozzák. — ORSZÁGZASZLÖ GELSEN. Gelse község vasárnap délelőtt avatta fel széjp ünnepség keretében az országzászlaját. Az ünnepi be­szédei az Ereklyés Országzászló Nagy bizott­ság megbízásából Boda Károly dr. nagykani­zsai ügyvéd mondotta. — JUBILÁLÓ LAP. Laptársunk), a Szom­bathelyen megjelenő Hir cimü napilap most jünnepli alapításának 25 éves jubileumát. A negyedszázados újságot Görög Kálmán főszer­kesztő és Szász Ernő felelős szerkesztő jegy­zik. A nevezetes évforduló alkalmából laptár­sunkat kartársi szeretettel üdvözöljük. — A GÖDÖLLŐI NŐI CSERKÉSZ-YILÁG- TABOROZÁS alkalmából a pősla július kö­zepén bélyegsorozalot hoz forgalomba. — GYÚJTOGAT A NYÁR VASMEGYÉBEN. A villám Lipárlon lecsapott a székeskáptalan zselléreinek lakóházára. Utána lángok csap­tak ki az épületből. A tűz gyorsan átragadt a szorosan egymás mellett épülő házakra. Nyolc ház, húsz pajta és számos állat porladt ha­muvá a lángokban. A kárt hozzávetőlegesen sem lehet megállapítani. A legtöbb család nak egyetlen falat kenyere sem maradt. — ÚJBÓL 16 NYILAST BOCSÁTOTTAK szabadon a nagykanizsai rendőrségi inter- nálótáborból. Mostanában alig múlik el nap, hogy egy-két internáltat ne helyeznének sza­badlábra. A nyilas internállak tábora ritkul. — DIÁKHALÁL A 14-ES TÓBAN. Vasvá­ron, az úgynevezett Ll-es lóban« megrendítő tragédia történt. Somogyi Gábor 16 éves vas­vári diák fürdés közben belefuladl a 12 mé­teres vízbe. A megdöbbentő diáktragédiának szemtanúja nem volt s csak este '6 óra táj­ban találtak Somogyira. Holttestéi akkorára felvetette a viz. MÁK AY MARGIT és TÍMÁR JÓZSEF csak egy este ! — GYILKOLT A VILLANY. Nagykanizsán, a Magyar utca 40. számú házban halálos sze­rencsétlenség történt. A Buváry-féle lakatos- műhelyben erős villanyáramütés érte Molnár László lanoncot. Állapota válságosra fordult, mire a mentők beszállították a kórházba, ahol percek alall meghalt. A rendőrség szi­gorú nyomozást folytat, kit terhel felelősség a szerencsétlenségért. - ' — A máj és az epeutak megbetegedéseinél az első feladat rendszerint az, hogy a termé­szetes »Ferenc József« keserüviz használata által — reggelenként éhgyomorra egy po­hárral, esetleg kevés forró viz hozzáadásával — megfelelő bélürülésről gondoskodunk. Kér dezze meg orvosát! — FALHOZ SZORÍTOTTA A LÓ. Hegedűs János alsófakosjpusztai gazdasági cseléd lovát patkoltatott a kovácsműhelyben. Közben a ló megvadult és a falhoz szorította. Hegedűs kulcscsontja eltörött. A zalaegerszegi kórház­ban ápolják. , t ; A nemzetközi buzaegyez- ményről tárgyaltak Londonban. London, július 11. A nemzetközi buza- egyezmény megkötéséről tárgyalásokat kez­denek az európai nagy búzatermő or­szágokkal, Magyarországgal, Jugoszláviával, Romániával és Olaszországgal. Később a fo­gyasztó államokat, Franciaországot, Német­országot és Angliát is belevonják a buza-világ- érlekezletbe. Iskolai értesítők. — A Nőire Dame iskolák értesítője az igaz­gatóság kiadásában jeleni meg. Az első köz­lemény arról szólt, hogy az iskolai munka belekapcsolódod nemzetünk minden erőfeszí­tésébe, hogy elescttségéből kiemelje és útját vágja annak a hanyatlásnak, amelybe bal­végzete döntötte. Az elmúlt iskolai év pedig felejthetetlen időszak volt, mert meghozta azt, amit egy végzetes fordulat óta esdve kérünk Istentől : hazánk feltámadásának reményét. Ezután az egyes iskolák életéről ad szá­mol az érlesitő. 1. »Gróf Klebeisberg« lóm. kát. tanítónői képző és líceum. A taniló- és tanitónőképző intézetek — mint tudjuk — fokozatosan meg- szűnnek. A tanítókat a képzőintézetek meg­szűnése után főiskolán, a tanítói akadémián képezik, ahová az újonnan felállított s a gimnáziummal teljesen egyenrangú líceum érettségi bizonyítványával léphet az ifjú. A taniló — tanitónőképzőknek az elmúlt iskolai évben már csak a II—V. osztályai működlek, de megnyílt a líceum I. osztálya a zalaeger­szegi Noire Dame zárdában is s a megszűnő és a fejlődő iskola eg\r igazgatás alatl állott, tanári kara is egy volt. Rendtartás tekinteté­ben tehát nincs különbség. A tanitónőképző és líceum tanári testületében történt változá­sok után szól az értesítő a látogatásokról, a képző és líceum tanulmányi kirándulásairól, amelyek közül különösen a tanitónőképző vesz prémi-zirc-bakouybéli kirándulása emelkedik ki, majd a szülői értekezletekről emlékezik meg részletesen. A szülői értekezletekkel kap­csolatosan ismerteti az értesítő az iskola ta­nítói és nevelői munkáját. Az iskolai ünne­pélyek, színi előadások sorozatának közlése után a felettes hatóságok és a tanári kar is­mertetése következik. A képzővel kapcsolatos gyakorló iskola vezetőivel együtt a tanári kar 21 tagot számlált. A lanitónőképzőben osztá­lyozást nyert 78 tanuló, akik közül r -k- 76, ref. 2, mindannyian magyar anyanyelvűek. Jelesrendü 13. jórendii 42. elégséges 22, elég­telen 1. A líceumban osztályvizsgát tett 28 tanuló róm. kai. 26, izr. 2. Kitűnő 3, jó 11. elégséges 12, egy tárgyból elégtelen 1, kettőből 1. A statisztikai adatok közlése után ismerteti az érlesitő az épületet, udvart, kertet, gaz­dasági gyakorló kér let, segélyezést és jutalma­zást s részletesen beszámol a vallásos és ha­zafias nevelésről, ifjúsági egyesületekről. Az Árpádházi boldog Margitról nevezett kongre­gáció, amelyet Zenz Péter hittanár vezetett, és a Prohászka Ottokárról nevezett önképző­kör igen szép munkát fejtett ki. Az iskolában a tanítás és a gyakorlati kiképzés a tanterv alapján jóváhagyott tanmenetek szerint folyt le. Nagy gondot fordítottak a test helyes ápolására, edzésére a tornaórákon és a sport­körben. Végül a tanító- és kánlorképesités eredményéről és a gyakorló iskoláról ad szá­mot az érlesitő. A gyakorló iskolának két ta­gozata volt (I—II. és 111—VI. osztály) 57 nö­vendékkel. / 2. Polgári leányiskola. Az iskolai év le­folyása egyezett a tanitónőképzőével. A Mária Kongregációt Pintér László hitoktató, a Vö­rösmarty Önképzőkört Bozóky M- Auguszta szaktanár vezette s mindkét egyesület dicsé­retes buzgalmat fejtett ki. A tanári karnak 1ÍT tagja volt. Osztályzást nyert 228 nyilvános és 10 magántanuló, akik közüL róm. kát. 229, ' ág. h. ev- 3, refj. 2, izr. 4, jelesrendü 49, jó 91, elégséges 78, egy tárgyból elégtelen 9, ket­tőből 7, több tárgyból 4. 3. Elemi iskola. A zárdában négy osztályú róm. kát. elemi leányiskola is működik, amely­nek 139 növendéke volt. Folytatólagos kinevezések* Baksa Lajos irodaigazgatói címmel ésjelleg- gel felruházott keszthelyi járásbirósági iroda- főtiszt irodaigazgatóvá nevezték ki. Hidegli Jolán tapolcai járásbirósági kezelőt irodase- gédliszlté léptették elő. Varga István zalaeger­szegi törvényszéki dijnok segédhivatali gya­kornok lett. Hanzsalits Józsenéf letenyei, Ko- sich Gyuláné zalaegerszegi járásbirósági ki­segítő dijnokokat ideiglenes minőségű keze- I lökké nevezték ki. Gergely János letenyei kisegítő szolgál a járásbírósághoz II- o al­tisztté nevezték ki. Dr. Nagy Jenő zalaegerszegi ideiglenes mi­nőségű tanügyi fogalmazógyakornokot a X. fiz., osztályba tanügyi segédfogalmazóvá ne­vezték ki. Az OTI fogalmazási ,műszaki és biztosítás­matematikai tisztviselők egyesített létszámá­ban dr. Kartsoke József titkári címmel és jelleggel felruházott zalaegerszegi segédtitkárt az álllami rendszerű VII. fiz. osztályban in­tézeti titkár lett. Tóth Pál István és Kéri József keszthelyi postatiszteket a X. fiz. osztályba I. o. posta­tisztekké, Gébéi Béla és dr. Sarudi Ferenc tapolcai postatiszteket a XI. fiz. oszlálvba II, o. postatisztekké, Nemes József keszthelyi pos­tai tisztviselőt ideiglenes minőségű postamű­szaki üzemi gyakornokká, Somlói Pálné tapol­cai posta tisztviselőnőt postakezelővé, Fülöp István szepetneki lakost Sopronba,, Szabó Pé­ter sormási lakost Keszthelyre I o. vonal- felvigyázókká, Kulcsár Károly és Szabó Pál (szijártóházai) zalaegerszegi II- o szakai lisz­teket I. o. szakaltisztekké, Polgár Jenő zala- galsai lakost II. o. postaszakallisztté nevezték ki. v Sanils Géza mezőkövesdi gimnáziumi h. tanár rendes tanár, Sanils László dr. törvény- széki gyakornok törvényszéki aljegyző lett. IVIakay Margit és Tímár József a két nagy magyar színművész bravúros- alakítása, a »Halálos szerelem« c. háromfel- vonásos izgalmas bűnügyi dráma keretében, soha nem látott színházi élmény. A feledhetetlennek Ígérkező gyönyörű elő­adás 12-én, szerdán este negyed 9 órakor lesz az Edison moziban. Az előadásra még. néhány jegy. kapható. V erseny tárgy alási hirdetmény. A szentadorjáni róm kát. plébániaiak át­alakítási és tatarozási munkáira ajánlatot ké­rek július 20 déli 12 óráig. A tervek alul­írottnál megtekinthetők, ajánlati űrlapok B. 1.— ellenében kiválthatók. ‘Zalaegerszeg, 1939. július 11. 'Pehm József sk, plébános. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom