Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-10-01 / 222. szám

XX. évfolyam 222. szám. Ára 8 fillér 1937. október I. Péntek. Felelős szerkesztő:Herboly Ferenc. faerkesxtőség és kiadóhivatal^: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. ===== Telefonszám 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban Előfizetési árak; egy hónapra 1*50 pengő, negyed» évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint. Félmilliós japán hadsereg harcol Kínában. A külpolitika hírei. Fellendült Zalalövő idegen' forgalma. Sanghaj, szeptember 30. Észak- kinában már 350 ezer főnyi ja­pán hadsereg állomásozik 500 repülőgéppel. Éhez kell még számítani a Kvantung hadsereget, a mandzsu csapatokat és a bel- sőmongőliai lovasságvt. Sanghai körül 150 ezer a japán haderő létszáma. Japánnak a háború si­keres befejezése ulán az a szán­déka, hogy öt északbainai tar­tományból katonaságmentes zó­nát teremt. — A japán-kínai har­cok változatlan éíénbséggel foly­nak. Északon a japánok több fontos pontot elfoglaltak. Repü­lőik ma ismét hevesen bombáz­tak több várost. A halottak szá­ma 200. Róma, szeptember 30. Musso­lini hajnali 3 óra 34 perckor hagyta el a német területet, ahol Hess Rudolf leszállóit a vonatról. Nem sokkal később a vonat át­haladt az osztrák határon, majd Innsbruckon kereszlüljfél 6 órakor az olasz határra érkezett. A né­met határról Mussolini üdvözlő Az eucharisztikus kongresszus alkalmából a Magyar Királyi Posta 7 darabos ünnepi bélyeg- sorozatot ad ki. A 6 filléres bé­lyeget Szent István, a 10 fillérest Szent Imre, a 16 fillérest Szent László, a 20 fillérest az eucha- risztia szimbólumai, a 32 fillé­rest Szent Erzsébet, a 40 fillérest Szent Mór, az 50 fillérest pedig Boldog Margit képei díszítik. Eredetileg a 40 filléres bélyegre Szent Gellért arcképének kellett volna kerülnie, de mert Szent Gellért olasz számazáiu volt, azért a kevésbbé ismert, de szinmagyar származású Szent Mór képét választották. A bélyeg­pályázaton tizen vettek részt, akik közül az első dijat Márton Lajos, a második dijat Frey An­tal, a harmadik dijat pedig Eng« lerlh Emil nyerte. A pályadijat nyert művészeken kívül megvette a Posta Heibing Ferenc bélyeg­terveit. A Posta százezer teljes blokk­sorozatot fog kiadni az eucha­risztikus bélyegekből, azonkívül a 16 és 20 filléres bélyegekből 2C0.000 darab külön is forga- Jomba kerül. Az összes bélyegek táviratot küldött Hitler kancellár­nak és megköszönte a meleg fo­gadtatást. Egyik londoni lap szerint Mus­solini az angol jegyzékre azt fogja felelni, hogy az olasz ön­kénteseket ceak akkor vonja vissza Spanyolországból, ha on­nét a vörös önkénteseket is el­távolítják. Hir szerint Berlinben Ausztria sorsát csak érintette a két államférfiu, de változás az osztrák kérdésben nem történt. Páris, szeptember 30. A fran­cia lakosság régóta tiltakozik a spanyol anarchisták és kommu­nisták beözönlése ellen. A bel­ügyminiszter most rendeletet adott ki, amelynek értelmében csak asszonyoknak, öregeknek és gyermekeknek adnak menedék­jogot. Belgrád, szeptember 30. Baibo tábornok, Lybia kormányzója vá­ratlanul Zágrábba érkezeit. Uta­zása, amelynek céljáról nem nyilatkozott, nagy feltűnést kel­tett. ICO százalékos felárral kerülnek forgalomba és igy is vannak jelölve — mint például 6+6, 10+10 stb. — A felár az eucha­risztikus kongresszus előkészíté­sének céljaira lesz fordítva, a bélyegek maguk a rendes posta* forgalomban bérmentesítésre hasz­nálhatók, de máris olyan ! nagy számmal jelentkeztek a vevők ezekre a bélyegekre, hogy a rendes postaforgalomra aligha marad belőlük. A bélyegek leg­később május elsejére kell, hogy kiadásra készen legyenek. Rövid táviratok. Darányi miniszterelnök ma másfél órán át tárgyalt a házel­nökkel. — A NÉP tagjait má­tól kezdve csoportonként tájékoz­tatják a választójogi tervezetről. — Rőder honvédelmi miniszter hazaérkezett a német hadgyakor­latokról. Meghívására holnap Budapestre érkezik Badoglio olasz marsall. Az Országos Magyar Vendég­forgalmi Szövetség zalamegyei szervezetéhez most érkezett be a jelentés Zaialövő idei idegenfor­galmáról. A jelentésből kitűnik, hogy az évek óla tartó szívós munka, amit a község lelkes fő­jegyzője, Varga István és munka­társai végeznek, szép eredménye­ket hozott. Zaíaíövőn az idén már 226 nyaraló fordult meg, akik 3.605 napot töltöttek a községben. A fővárosból 122, vidékről 12, Ausztriából 91, Németországból 1 Keszthely négy szavazókörze­tének kereszténypárti választmá­nya Meizler Károly dr. képviselő vezetésével értekezletet tartott, amelyen foglalkoztak az időszerű kérdésekkel. Meizler Károly dr. foglalkozott az ipartestületi választással és élesen utasította vissza a Keszt­helyi Hirlapnak azt a közlését, hogy a vidéki iparosok „borgő­zösen“ mentek szavazni. Nem történt más — mondotia —, mint a vidéki iparosok a szaka­dó esőoen a póiválasztás sorát megvárva, bementek különböző vendéglőkbe enni és — ami ta­lán mégsem bűn — ittak hozzá egy-egy fröccsöt is. Ezt az ipa­rosságra súlyosan megbélyegző rágalmat, valamint a szavazási arány rosszakaratú és célzatos elferdítését visszautasította a kép­viselő. Kijelentette, hogy sem neki, sem pártjának nem volt szándékában a választásba be­avatkozni, de mikor látta, hogy más oldalról pártkérdést visznek Szenzációs kábeivélíások zaj­lottak le a mull héten Budapest és Amerika közölt. Egy magyar feltaláló, Márkus Elemér és az egyik legnagyobb amerikai pénz- csoport állott hosszabb ideig ká belösszeköUetésben, amelynek végleges eredménye az, hogy az amerikaiak megvásá­rolták a magyar feltaláló „Kriptograph“ nevű zseb- schiffre készülékét. vendég volt. Az idegenforgalom emelkedését előmozdított a Máv 50 százalékostkedvezménye, a strandfürdő bővítése és a köz­ség fásítása. Sajnos, a nagyobb- arényu fejlődést hátráltatja a vil­lanyvilágítás hiánya, de szükség volna az utaknak olajjal való por­talanítására is. A nyaralók S’őO—4 50 pen­gőért kaptak penziószerü ellátást. A vendégek szórakoztatásáról kirándulásokkal, zeneesiélyekkel, előadásokkal gondoskodtak. a korteskedésbe, akkor ő sem nézhette tétlenül az eseményeket és természetesen síkra szállt a nekik minden szempontból meg­felelő elnökjelölt mellett. Ezután a képviselő éles támadást intézett a helyi lap szerkesztésében köz­reműködő Gárdonyi Lajos dr. helyettes városbiró ellen. — A helyi lap részéről ért tá­madás és hamis beállítás — mondotta — nem meglepő, hi­szen közismert a szerkesztőjének közéleti szereplése. Köpönyeg- forgató politikai szélkakas, aki hol egyik, hoi a másik párthoz ugrik át, hol a keresztények, hol a zsidók mellé áll aszerint, me­lyiket látja a saját részére cél­szerűbbnek és előnyösebbnek. A feltűnést keltő beszéd után a választmány tárgyalta a sürgős keszthelyi problémákat, köztük a keszthelyi ingyenfürdő, a hínár- irtás kérdését. Elhatározták, hogy a keszthelyi kérdések meg­vitatására nagyszabású ankétot tartanak. A máról-holnapra révbe ért magyar feltaláló a következőket mondotta: — Mielőtt a lényegre rátérnék, meg kell említenem, hogy a vi­lágháború elvesztésének, iiletve annak, hogy a legendáshírű né­met buvárhajóharc és tengeri blokád nem a megfelelő, lehen­gerlő eredménnyel járt, a tulaj- donképeni oka az volt, hogy a központi hatalmak schiffre rend­IOO százalékos felárral adják ki az eucharisztikus bélyegeket. Meizler Károly dr. éles támadása Keszthely helyettesbirája ellen. Megfejthetetlen scÉiiffre-kulcsot fedezett fel egy magyar feltaláló.

Next

/
Oldalképek
Tartalom