Zalamegyei Ujság, 1931. április-június (14. évfolyam, 74-149. szám)

1931-06-24 / 141. szám

1931 junius 24 Iskolai értesítők. A Notre Dame iskolák értesítőjét Istvánfi József dr. igaz­gató állította össze. Bevezetőül ismerteti a Rendnek Magyarorszá gon történt letelepedését és a zalaegerszegi Notre Dame isko­láknak történetét. A zárdában háromféle iskola működik: a „Gróf Klebeisberg“ r. k. tanítónő - képző, továbbá r. k. polgári és elemi leányiskola. Előbbi kettőnek Istvánfi József dr, utóbbinak Pehm József apátplébános az igaz­gatója. A tanitónőképzőnek még csak két osztálya volt megnyitva. Az I.-ben 39, a II.-ban 40 volt a ta­nulók létszáma. Mindnyájan vizs­gát is tettek. Vallásra nézve 76 r. k., 2 gör. kát., 1 ág. h. evang. Magyar anyanyelvűek mindany- nyian. A képző kebelében az Árpádházi b. Margitról nevezett kongregáció és a Prohászka Otto­kár Önképzőkör működött s szép tevékenységet fejtettek ki. A III. osztály szeptemberben nyílik meg. A polgári leányiskola négy osztályába 134 tanuló iratkozott be, akik közül kimaradt 7. Jeles osztályzatot nyert 33, jót 58, elég­ségest 31 : egy tárgyból bukott 5, kettőből 4, többől 2 növendék, Az év végén volt róm. kát. 128, ref. 3, izr. 2. A polgári iskolában a Mária kongregáció alsóbb tago­zata, a Vörösmarty Mihály Ön­képzőkör és az I. és II. osztályo­sok körében alakult s az elemi iskolák felsőbb osztályú tanulói­val együtt működött Jézus Szive gárda tevékenykednek. Az elemi iskolákról az érte­sítőben Bozóky M. Auguszta ad közlést. Összesen 171 növendéke volt az elemi iskolának a gya­korló iskolával együtt. — Az ér­tesítő részletesen ismerteti a ta­nítási eljárást, az iskolák belső életét, a szorgalmas növendékek jutalmazását és tájékoztatót ad a jövő tanévre. Csirkéi, tyúkot, kacsát, libát, tojást mindenkor a legmagasabb napi áron átveszünk. Megkeresésre szívesen nyújtunk felvilágosítást Gallus baromfihizlaló telep Nagykanizsa. Telefon: 201. ________ 4494 — Feltételes szabadlábra- helyezés. Ismeretes, hogy a bí­róság Sárdy Gézát, a nagykani­zsai járásbiróság volt sikkasztó irodafőtisztjét négy évi fegyházra ítélte. Sárdy 3 évet töltött el a sopronkőhidai fegyházban és any- nyira jól viselte magát, hogy most feltételesen szabadlábrahe- lyezték. — Jön a nyári forróság, amikor legkellemesebb öltözék a bourette vászonból készült ruha. Gyönyörű választékot és olcsó árakat talál Schütznél. — Fejberugta a ló. A be­csehelyi uradalomban Németh Fe­renc kocsis 11 éves fia a lovak körül játszott az istálóban. Az egyik ló úgy fejberugta, hogy súlyos agyrázkódást és koponya- törést szenvedett. Zslaraiegyei Újság 3 arra- VhV Három nemzedék dicséri a Hutier-szappant... mamára negyedik nemzedék, a déd­unoka mos ezzel a tiszta, kiadós szappannal. És ő ép- ' 1ÖO r) ógy meg van elégedve vele, téves J mint a dédanyja ... és Asszony dicséret a rég bevált ázíatószer éj jelenőt min­iden szennyet felold -r munkát takarít HSZ-0 608 üli PI HI1EI I Róm. kát.: Kér. sz. Ján. szül. Prot.: Iván. Görög: Iván szül. ízr.: 5. S. Ko- rakh. 4. P. Napkelte 4 óra 3 perckor. Nyugszik 2'j óra 1 perckor. IDŐ: Meleg változóan felhős hajiammal, helyi zivatarokkal. — Mikes János gróf befe­jezte bérmautját. Szombaton Zalaerdődön 170, Kaidon pedig 340 hívőt részesített a bérmáiás szentségében. A bérmálás befe­jezése után a papság testületileg üdvözölte a megyéspüspököt. — Anyakönyvi hírek. A zala­egerszegi áll. anyakönyvi hivatal­ban a múlt hét folyamán a követ­kező bejegyzések történtek: Szü­letés : Farkas György kocsis és Mátyás Margit Magdolna leánya rk., Toplak Ferenc föidmives és Boronyák Erzsébet Gyula fia rk. Halálozás : Gudics Ferencné Baj- ner Mária 39 éves rk. (Felsőerdő), Hosszú György napszámos 52 éves rk. (Erdei- major), Vizsy Gyula rk. 1 órás, Szíjártó Jenő föidmives 26 éves rk. (Bezeréd), Tóth János napszámos 74 éves rk., Köröcs Lajos gazd. cseléd 37 éves (Budnya), özv. dr. Ghéczy Imréné Háry Klarisz 48 éves rk. (Keszthely). Házasságot kötött két pár : Nagy János molnársegéd rk. Molnár Margittal rk,, Vörös Fe­renc fuvaros rk. Bakos Juliánná- val rk. — A novai országos vásárt julius elsején, szerdán tartják meg. — Kerékpáron a Balaton körül. Hétfőn reggel héttagú társaság indult el Szombathelyről kerékpáron balatoni turautra. A társaság, amelynek tagjai Gőbl Valér tanár, egy tanárnő és öt tanuló (köztük Ferenczy Tibor kerületi rendőrfőkapitány fia és leánya), Kisunyomon, Vasváron keresztül hétfőn délben érkezett Türjére. Itt a vasúti vendéglőben megebédeltek, majd 3 órakor folytatták útjukat Sümeg, Tapolca és Keszthely felé. Innét tovább utazva megkerülik a Balatont, azután Türjén keresztül visszatér­nek Szombathelyre. Ä kiránduló­kat Vasvárott kisebb balesett érte. Útjukat libák állták el és ezek kikerülése közben enyhébb horzso­lásokat szenvedtek. — Saphir Gyula Hévízen. Saphir Gyula, a hírneves táncta­nár Hévizszentandrásra érkezett és minden nap a Friedrich étterem parkettjén mutatja a modern tán­cokat. A közönség érdeklődéssel fogadja Saphir szereplését, annál is inkább, mert ismeri azt a szép karriért, amit befutott a tánctani- tás és a tánc-szerzés terén. így köztudomású, hogy Saphir 1929- ben Párisban megnyerte a Grand Prix-t „Budapest“ nevű táncáért. — Leesett a fáról és meg­halt. Köcsör Lajos 37 éves bud- nyai gazdasági cseléd felmászott egy magasabb fára, hogy meg- nyesse. Közben egy ág letörött alatta és Köcsör lezuhant. Az esés következtében nyakcsigolya­törést és hasfalrepedést szenve­dett. Beszállították a zalaegerszegi kórházba, ahol két napi kínlódás után meghalt. — Szívbetegeknek és érel­meszesedésben szenvedőknek a természetes „Ferenc József„ keserüviz használata könnyű és pontos bélmüködést biztosit. — Gyomor-, bél- és anyag­cserebetegségeknél a természe­tes „Ferenc József" keserüviz az emésztőszervek működését hat­hatósan előmozdítja s így meg­könnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szak- vélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc József víz különösen ülő életmódnál igen hasznos gyomor- és bálszabályozó szer. A Ferenc József keserüviz gyógy­szertárakban, drogériákban és Ék­szerüzletekben kapható. 3259 — Az angol gyarmati lakós- ság védekezése a forróság ellen. Amióta a nyugati államok rendszeres közigazgatásra rendez­kedtek be gyarmataikon és a megélénkülő kereskedelem mind nagyobb embertömegeket irányí­tott a trópusokra, az ott letelepü­lők elkeseredett harcot folytatnak egyik legnagyobb ellenségük, — a forróság ellen, Modern techni­kai berendezések és az éjjeli munkaidő csak csekély enyhülést szereztek. Az angol textilgyárak régóta kísérleteznek oly szövet elő­állításán, mely kitűnő minőségén és tartóságán kívül kellemes öl­tözködést nyújtson és könnyűsé­génél fogva a perzselő forróság­ban is használható legyen, emel- let a gyarmatokon uralkodó nagy- igényű eleganciának is megfelel­jen. A hosszas kísérletek sikerrel jártak és forgalomba került az úgynevezett „Tropiccal“ szövet, mely tiszta gyapjúból készül és a legkényesebb igényeket is kielé­gíti. A kitűnő szövet az európai államokban is óriási mértékben elterjedt és ma már általános keresletnek örvend, ami termé­szetes is, mert célszerűségén kívül rendkívül olcsó. Zalaeger­szegen Schütz áruház közvetle­nül angol gyárosánál, kötött le nagy tételt „Tropical szövetből és gyönyörű választékban áll a kö­zönség rendelkezésére. 3921 — Mint mindig, nyári divat­árukban most is S c h ü t z-áru- házban található a legnagyobb választék, legdivatosabb min­tákban és legolcsóbb árak mel­let*. 3921 SPORT. Csesztreg—Lenti 1:0 (0:0) A fiatalokkal kísérletező lenti-i csapat váratlanul kemény ellenfele volt a Karancsival megerősített csesztregi együttesnek és csak ti­pikus szerencse-gól döntötte el a mérkőzés sorsát. Karancsi (Cseszt- reg) és Simonyi (Lenti) külön csatát vívtak a mezőny legjobbja címért. Ez a külön csata nagyon sok szép akciót eredményezek s végül is eldöntetlenül végződött. Simonyi fáradhatatlansága sokol­dalúsága és Karancsi lendülete egyformán tetszett. Kivülök Sár­kány, Fülöp és Korosa (Cseszt- reg), illetve Gyere, Molnár és Ká- linger érdemelnek elismerést. Tűrje és Szepetk csapata mérkőzött vasárnap Türjén. A mérkőzést 5:0 arányban Tűrje nyerte. Tűrje második csapata 4 :0 arányban Zalaszentgrót har­madik csapatát győzte le. — A Szepetk csapatával lefolyt mérkő­zés után a Szepetkre hazatérő ifjak az utcán járó-kelőket trágár szavakkal illették. A feljelentés megtörtént ellenük. Indián motor* kerékpár Svt sett használt). — Cim : Dr. Bartos István orvos, Keszthely. 4509 ap^hírdetéseií Az apróhirdetés dija szavanként 6 I Címszó és minden vastagabb betűvel irt szó két szónak számit. — Alléit keresőknek 50 százalék kedvezmény Vasárnap és ünnepnap 50 százaiéi, kedden és pénteken 25 százalék felár A hirdetési dij előre fizetendő. Jó hangú zongorát hosszabb időre bérbe vennék. Cim a kiadóhivatalba. 4512 Hirdetmény. A kehidai m. kir. Deák Ferenc mezőgazdasági szakiskolánál az 1931—32. ta évre a felvételek megkezdődtek, az érdeklődők bő­vebb felvilágositááért forduljanak a szakiskola igazgatóságához. Posta: Kehida, Zalamegye. 4456

Next

/
Oldalképek
Tartalom