Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-11-10 / 254. szám

f$37. november 10 Zalamegyei Újság 3. A rendőrség őrizelbe^vefte a kiskanizsai nyilas ^ vezetőket. A kiskanizsai nyilasok berkei­ben leijei a felfordulás. Mint is­meretes, a helyi nyilas vezér, Szabó Gyuia és tábora szakított Festelicsékkel azoknak a német körökkel való rokonszenvezése miatt. Festetics gróf meg akarta menteni a helyzetet és szemébe sen tárgyal Kiakanizsán, de csak annyit ért el, hogy még több nyilas olt hagyta a pár ját. A megmaradt kevésszámú nyi­las propagandával akarta ellensú­lyozni a vereséget, azétt Szerecz László kereskedősegéd szerkesz­tésében „Nemzeti Hure“ cimen nyilas lapot adtak k', amelyet Sárvárott nyomattak. Mikor a rendőrség tudomást szerzett az engedély nélkül kiadott lapról és annak engedéíynélküli terjeszté­séről, sorozatos házkutatásokat tartott Kiskanizsán, többek között a nyilas lap „szerkesztőségében“. A még található példányokat le­foglalták, majd őrizetbe vették a nyiias vezetőket: Szerecz László kereskedösegédet, Kőszegi István s^abóssgéd *t, Varga József szel­lemi inségrnunkást, Paur 26 éves cipészt. Kihallgatásuk után vala­mennyit átadták az ügyészség­nek. Fényes ünnepség keretében avatták fel a tapolcai VOGE szék­hazat. Tapolca, november 8. A tapolcai vasu'asok november 7 én avatiák fel bensőséges ün­nepség keretében új székházukat. A pályaudvaron fogadóbizoitságok működtek és ünnepélyesen fogad­ták a VOGE budapesti központ­jának elnökségét, a vidéki társ- egyesületek kiküldötteit és az ün­nepségen résztvevő előkelősége­ket. Megérkezés után a kiküldöt­tek az egyesületi zászlók alatt felvonultak, élen a ieveniezene karra! és szentmisét hallgattak. Szentmise után a közben hatal­mas tömeggé fejlődött menet a Hősök Emlékműve elé vonult, ahol a Himnusz hangjai mellett Kiss György államvasuii főmér­nök, a tapolcai füiőház főnöke, a vasülasság nevében megkoszo­rúzta az emlékművet. Az ünnep­ség további része már az új VOGE székházban folyt ie, amelynek udvarán ditrói Puskás József ál- lamvasuti főintéző, állomásfőnök, a VOGE helyi csoportjának nép­szerű elnöke megnyitója után, Kiss István esperes, tanácsos- plébános nagy beszédben avatta fel a székházat. Vázolta a vasutas- ság célját és társadalmi helyzetét az emberiség egyetemében, ahol mindig jelentős szerepet foglal el. A kuliura várának és a család kiegészítőjénél? hirdette az új székházat. Az ünnepség folytatá­saként következő b.nkeilen szá­mos bested hangzott el. Róbert Emil m. kir. kincstári főtanácsos, országos einök meg­nyitóbeszédé után Szelecsényi István, a Tapolcai Újság fő munkatársa nagyhatású beszédben ismertette a székház történetét, majd máltatta az elnök, ditrói i Puskás József fáradozás.it és buz­galmát. ameiíye! léirenozta mun­kája gyümölcseként a tapolcai 1 vaautasság gyönyörű otthonát: az | új székházat. Beszédével kapcso j latban leplezték le az elnök olaj­festmény ü arcképét. A közönség lelkes tapsa és éljenzése közben köszönte meg ditrói Puskás a nem várt ünnepelietést. Tapolca nagyközség nevében vitéz Szalay Gyula biró szólalt fel, közvetlen szavakkal juttatva kifejezésre a vasutasság iránt megnyilvánu’ó szereíetet. Kisfaludy József posíafőfelügye­!ő, tapo'cai posíafőnök beszélt ezu!án, aki a postaigazgatóság baráti üdvözletét tolmácsolva, mes­terien felépített beszédben mél­tatja a vasutasság és Puskás ei- nök érdemeit. Az ünnepség komoly részét kedves és a város közönsége ál­tal közkedveltségnek örvendő sza­tirikus versecjkék felolvasásával kitörő jókedvre derítette a nép­m / t él TUNGSRAM szerű „Szelebele“ szerző. A derű? hangulatban tovább folyt ebéd végeztével a társaság egy része megtekintene a tavasbarlan­got és a város nevezetességeit. Este nyolc órakor nagyszabású ismerkedési est keretében jólgike- rült táncmulatságot rendeztek, amely a legjobb hangulatban a kora reggeli órákig tartott. A külpolitika hírei Brüsszel, november 9. Az új belga kormányt valószínűen Spaak külügyminigzter alakiija meg, de a katolikus párt még nehézsége­ket támaszt. Sanghai, november 9. A kinai csapatok visszavonullak Sanghaj­ból és a lakosság is menekül. A japánok a város legnagyobb ré­szét már elfoglalták. Páris, november 9. A sajtó élénken foglalkozik a japán—né­met-olasz kommunistaellenes megegyezéssel és abban új euró­pai csoport kialakítását látja. Ju­goszláviát és Lengyelországot is be akarják vonni. A szovjet hir szerint a diplomáciai viszony megszakításával fenyegeti Olasz­országot. Hitler kijelentette, hogy a szerződés megerősítene a né­met birodalom helyzetét. Saldmanca, november 9. Franco tábornok az idén be akarja fe­jezni a spanyol háborút. Figyelem! Hölgyek, Urak! 6 drb. művészi levelezőlap 6 P. 3 drb. igazolványkép 2 P. Egy tekercs film kidolgozása 8 drb. kópiával 0’90 P, nagyítás olcsó árért özv. Saly Viktorné fényképészeti műtermében, Gr. Batthyány u. 12—14. — Ha belei el vannak du­gulva és gyomra rossz, úgy folyamodjék azonnal a természe­tes „Ferenc József“ keserüviz- hez, méli ez már csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, biztosan és mindig kel­lemesen kitisztítja ai emésztés útjait s jó étvágyat és közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát. HÍREK Róm. kát. és új görög A. András Prot. Luther Izr. Kiszlev 6. Napkelte 6 óra 57 perc. Nyug­szik 16 óra 31 perckor Idő: Délnyugati, nyugati lég­áramlás, sok helyen köd, több helyen — főként az ország északi felében — kisebb eső; a hőmér­séklet alig változik. — Az egyházmegyei főtan­felügyelő, Kiss Lajos dr. ma Zalaegerszegen járt. Látogatást tett a kir. tanfelügyelőségen és a zárdában. — A járási iskolafelügyelet terén a kultuszminiszter a kö­vetkező változtatásokat eszközölte: a zalaegerszegi járást ketté osz­tóba s a nyugati rész iskolafel­ügyeletével Bálint Mihály andrás hidai r. k. isk. igazgatót, a ke­letiével vitéz Dénesi Alajos zala­egerszegi áll. tanítót, a novai járás iskolefeiügyeletével vitéz Tamás Élek novai r. k. isk. igazgatót, a tap'caicva! Nagy Jenő dr. tapol­cai r. k. tanítót, a zalaszentgró- tiéval Csanaky Mihály zalaszent- gróti áll. isk. igazgatót bízta meg. — Eucharisztikus napot ren­deznek a zalaegerszegi esperesi ketüiei egyhí községei csütör ökön délelőtt 9 órakor a Kulturházban. Előadók lesznek Zenz Péter hit­oktató, Bíján György dr. orvos és Bozóky Gyula ezredes. A be­; lépés díjtalan, mindenkit szívesen i lábnak. — Házasság. Lendvay Lajos dr., Zalaegerszeg város aljegyzője ma délben tartotta esküvőjét Martincsevits Bibával a plébánia- templomban. Az esketési szertar­tást Galambos Miklós dr. püs­pöki titkár végezte, aki szép be­szédben szólt a fiatal párhoz. A polgári esketést Mikula Szigfrid dr. h. polgármester végezte. — Kováts Margit zalaeger­szegi óvónő az Erdéiyi Figyelő irodalmi pályázatán „Reménység“ jeligéjű művével 25 pengős dijat nyert. Kováts Margitnak nem ez az első dijnyerése irodalmi pá­lyázaton.

Next

/
Oldalképek
Tartalom