Zalamegyei Ujság, 1936. január-március (19. évfolyam, 1-75. szám)

1936-03-31 / 75. szám

4. Zalamegyei Újság 1936. március 31. A legszebb és legjobb kalapok olcsó n Tóthnál adásokon részletesen tájékoztassa a gazdákat a szükséges tudni­valókról. Biró Imre Boldizsár mezőgaz­dasági iró Magyarország export­járól tartott érdekes előadást. Bedő Kálmán kifogásolta, hogy a város belterületén megtiltották a sertéstartás*. Kívánta, hogy a kamarát kérjék fel közbelépésre. Pálvölgyi István megjegyezte, hogy ennek alig lesz eredménye, mert már Kaposvárott is tilos a belső sertéstartás. Jakabffy Antal sze­rint a várost közgyűléshez kell fordulni s ígérte, hogy ő is szót emel a gazdák érdekében. Kováts Ferenc elnök kijelentette, hogy a közgyűlésnél szorgalmazzák a sertéstartást és a sertéskihajtást. Csiszár Lajos korelnök vezeté­sével ezután megtartották a tiszt- újítást. Egyhangúan választották meg a tisztikart a következőké­pen : Elnök Kováts Ferenc, alelnök Bedő Kálmán, pénztáros Horváth János, titkár Doszpoth Dezső, jegyző Ebedli Kálmán, könyvtá­ros ifj. Kósa György, háznagy ifj. Horváth Ferenc és ifj. Kéner Károly, ügyész Bencze Imre dr., ellenőr Pirity Gáspár, számvizs­gáló bizottság Asbóth Károly, Csiszár Lajos, Kósa József, bor­bizottság Bedő Károly, Horváth István, Beczők József, Fábiánfi István, választmányi tagok Bő* röndy József, Horváth István, id. Horváth Ferenc, Vizsy Károly, Egyed Pál, Kovács Mihály, id. Kéner Károly, Tuboly Ignác, Ke- resztury György, Horváth József, ifj. Soroncz József, Jakabffy Antal, póttagok Bencze József, Tátrai Miklós, szertáros ifj. Soroncz Jó­zsef. Kováts Ferenc elnök köszönetét mondott a bizalomért, ígéretet tett a további lelkes munkára, majd a gyűlést bezárta. ÄTÄYÄSZ legnagyobb meglepetése INDRA uridivat szabósága Fővárosi szabászat. Angol szövetraktár. ZALAEGERSZEG a Vármegyeházzal szemben. Tökéletes gép és gépnélküli DAUER leszállitott árban VERASZTÓ hölgyfodrásznál. — Bútort jól és olcsón csak a nagykanizsai Kopstein bú­toráruházában vásárolhatunk. HÍREK Jé szemüveg, jé fényképezőgép, jé fényképkidolgozás BÁNFAI BÉLA optika és fotó szaküzfetébeiiL Pécs, Zalaegerszeg. Róm. kát. és új görög G u i d ó Prot. Árpád Izr. Nizan 8. Napkelte 5 óra 42 perc. Nyug­szik 18 óra 28 perckor. IDŐ : változó felhőzet, néhány helyen esetleg reggeli ködképzö- dés, több helyen eső főleg nyu­gaton és északon, mérsékelt déli­délnyugati szél, a hőmérséklet alig változik. — Károly király emlékmise. Április l én, Károly király halá­lának évfordulója alkalmából dél* e őtt 9 órakor a zalaegerszegi plébániatemplomban hivata'os szentmise lesz. — Egyházi hírek. A vesz­prémi megyéspüspök Sady Sándor taszári káplánt nemesvámosi ad­minisztrátorrá nevízte ki. — A megyéspüspök Feketevasárnap előtti szombalon adta fel a na­gyobb és kisebb rendeket több veszprémi világi és keszihelyi karmelita kispapnak. — A zárdái iskolák igazga­tása, Grősz József dr. szombat helyi apostoli kormányzó a Notre Dame tanitónőképző igazgatásá­val Iszak Károly dr. hittanárt, a rk. polgári leányiskola igazgatá­sával pedig Bozóky M. Auguszta szerzetestanárnőt bízta meg ide­iglenesen. — A keszthelyi premontrei főgimnázium ie'kigyakorlatait Sallér Hermann prem. hittanár tartotta. (Vasárnap, hétfő, kedd) — Szülői értekezlet. A Notre Dame lanitónőképzöben és rk. polgári leányiskolákban szomba­ton délután szülői értekezletet tar­tottak, amelyen Bartha M. Mag­dolna értekezett a kötelességé dásról és kötelességteljesiiésről. Az értékes előadás után a nagy számban megjelent szülők a ta­nári testület tagjainál érdeklődtek leányaik viselkedése és tanulmá­nyi előmenetele iránt. — A jobboldal győzött a győri polgármesterválasztá­son. Győr város polgármesleiévé a keresztény jobboldal jelöltjét, Spaé Gyula főjegyzőt választották meg 67 szavazattal a liberálisok és szociáldemokraták jelöltjével. Vélsz tanácsnokkal szemben, aki 62 szavazatot kapott. — A keszthelyi katolikus féríiak részére a lelkigyßkorlatos beszédeket április 2—4 között mondja Kőszeghy Antal marcali esperesplébános, — Jegyzőválasztás. Lukács László dr. behelyettesített jegyzőt Alsózsiden négy jelölttel szemben egyhangúan adóügyi jegyzővé választották. — Balatonfüred fejlődése. A bencés rend az idei fürdősze­zonra fejleszti Balaíonfüredet. A Grand Hotelt és a S efániát tel jesen rendbeh )zták, átépítenék — A Kis Teréz Leányegye­sület lelkigyakorlatai vasárnap közös szentáldozással fejeződtek be. A lelkigyakorlatokat Zenz Péter hitoktató vezette. — Beolvadt bank, A Bala- íoréred és Vidéke Takarékpénz­tár beolvadt a Veszprémi Taka­rékpénztárba. Az ügyeket közös igazgatóság intézi. — Misszió Reszneken. A reszneki hívek részére március 18—26 ig nyolcnapos népmissziót tartott P. Timár Máté S. J. misz- szionárius. A hívek nagy buzgó- sággal vettek részt a beszédeken, de nemcsak a kurácia hívei, ha­nem az egész környék is ott szo­rongott a templomban. Körülbelül 920-an végezték el szentgyóná­sukat. — Kedden este az Oltári- szentség tiszteletére volt körme­net, szerdán pedig a leányok gyeríyás körmenete tette felejthe­tetlenné az estét. Könnyes sze­mek búcsúztak csőtörtökön a missziót vezető pátertől, aki pén­teken már Somogyvárra utazott, hogy ott fáradhatatlan munkával új missziót kezdjen. — Fendr.k Ferenc darabja Jugoszláviában. A belgrádi és a zágrábi szinhá ak megvásárol­ták előadásra Fendrik Ferencnek „Volt egyszer egy asszony“ cimü darabját és azt rövidesen előad­ják. — Olasz propaganda [nap. Az ország többi városainak a mintájára Keszthelyen is megren­dezték az olasz propaganda na­pot az olasz-magyar barátság je­gyében. A jólékoiycélu ünnepély a következő számokból állott : 1. Megnyi ó beszéd. Mondotta Szerecz Imre dr. premontrei fő­gimnáziumi h. igazgató. 2. 0 asz- abesszin háború okai. Előadta Szekeres László dr,, a falu szö­vetség igazgatója. 3 Giovinezza. Játszotta a főgimnázium zenekara, vezényelte Klempa Károly dr. I premontrei tanár. 4. Háborús ké- pék O aszo szágbó! és Abesszi- j niából. 2100 méter hosszú han- j gosfilm. Az ünnepélyt a magyar Himnusz zá.da be. — A nagykanizsai törvény­szék Makáry Vilmos tanácsa április 2. 3. és 4-én Keszthelyen tartja tárgyalásait. — A keszthelyi Katolikus Legényegyesület kitűnő műked­velő gárdája husvéikor előadja a „Dollárkirálynő“ cimü operettet Péter István betanításában. — Kinyomozták a Fekete Bocskort. Vasárnap nagy feltű­nést keltett Zalaegerszegen egy csapat fiatal fiú, akik szerteszét kerékpároztak a városban és min­denfelé kutattak. Rövidesen kide­rült, hogy a zalaegerszegi cserké­szek játszottak civilruhába öltözve érdekes kémjátékot, amely az egész országra kiterjedt. A felte­vés szerint az országban egy „Fekete Bocskor“ nevű kémszer­vezet működik, amely fontos ta­lálmányt szerez meg, s a kém­szervezet tagjait kellett a cserké­szeknek kinyomozniok. Az általá­nos kémriadó az egész országban vasárnap volt. A „kémszervezet“ tagjai közül egy Zalaegerszegre is jutott. A cserkészparancsnokság egy ismeretlen civilruhás embert jelölt ki erre a feladatra, s sze- mélyleirását közölte a cserkészek­kel, akiknek a „kémet“ le kellett leplezniük. A cserkészek olyan ügyesen nyomoztak, hogy fél óra alatt kilenc fiú is leplezte a Fe­kete Bocskort. — Letartóztatott építési raj • zoló. G. Szabó Gyu'a nagykani­zsai gyümölcstermelési intéző I feljelentette 19 éves fiát, aki | építési rajzoló, hogy 300 pengő 1 értékű ruhaneműt ellopott és \ megszököit. A fiút most Buda­pesten íelaríóztaSták és Nagyka­nizsára szállították. Amatőr fényképezők szives figyelmét felhívom, hogy fényképészen műter­memben a Fotócikkek elárusít ás át bevezet­tem, ezen tut minden mé­retű és nagyságú anyag és gép beszerezhető nálam. Amatőr munkák szak­szerű kidolgozását leggyorsabban és legol­csóbban végzem. — Vidéki megrendelést sor ónk ívül intézem Serényi

Next

/
Oldalképek
Tartalom