Zalamegyei Ujság, 1935. január-március (18. évfolyam, 1-73. szám)

1935-02-26 / 47. szám

4 Zalamegyei Újság 1935 február 26. kllandó raktáron gramofonok, korcsolyák, varrógépek, flóbertok, vadászfegyverekés konyhai felszerelési cikkek. Füttfi sxén kapható. D llAmMn4l« Műszaki vas- és szerszám kereskedőn él ■ llUl “iilil llili “ Kühne mezőgazdasági gép biz. lerakata. Glóbus oonservekef vásároljon fél kg-oa doboz Cukorborsó 4if I kg-os doboz 80 ff. Paradicsom conservek mélyen leszállított árban Németh Laci W csemege üzletében. — L'célls előadás, az izr. I Leányegyletben. Folyó hó 28- j án, esti öttökön este ez izr. hit­községi székház tanácstermében Móra János gimn. tanár ad elő „Magyar ircdilom. Madách“, cí­men. Belépődíj nincs. Vendégeket , szívesen lát a vezetőség. A legfinomabb inganyagok Tóth szakénál. — Nyilaskeresztes gyűlések. A nemzeti szocialis'a párt zalai szervezete vasárnap délelőtt más­félezer ember részvételével Teke- nyén tartott gyűlést, amelyen ifj. Eitner Sándor, Árviy István dr., Eilner Ákos és Helmeczi István dr. mondottak beszédeket. Délu­tán 800 főnyi közönség jelenlé­tében Csabrendeken gvtiléseztek. Itt ifj. Eilner Sándor, Árvay Ist­ván dr,, Helmeczi István dr., to­vábbá Budapestről dr. Dücső Jánosné és Bozóky Lajos dr. be­széltek. Jól szórakozhat a Katolikus Kór táncesté­lyén március 2-án. — Kesz!helyen is havi vá­sárok lesznek. Zalaegerszeg és Nagykanizsa után most Keszthely képviselőtestülete is elhatározta, hogy megszünteti az országos vásárokat és havi vásárokat kér, amelyeken csak a helyi iparosok és kereskedők vehetnek részt. El­határozta a képviselőtestület egy motorfecskendő beszerzését is, továbbá 2 ezer pengőt szavazott meg a Katolikus Legényegylet kultúrtermének megépítésére. Kézimunkay fiié, storok, teritők olcsó vására Havasnál Zalaegerszeg. — Halálos szerencsétlensé­gek. Vajda Lajos lesencetomaji lakos a Károlyi uradalom biliegei erdejében egy 26 méteres kút ásásában segédkezett. Mikor a kút fenekén dolgozott, a magas­ból a fejére esett egy tégla. Vaj­da a vízbe fordult és onnét már csak holtan tudták kiemelni. — Nagy József 54 éves keszthelyi kocsis a Georgikon majorban egy megrakott kocsit akart megmozdí­tani. A nagy erőfeszítéstől belső sérülést szenvedett és meghalt. — Öngyilkosságok. Szabó Péter, a kongói alsóberki malom bérlője felakasztotta magát és meghalt. Tettét azért követte el, mert eljárás folyt ellene. — Al- sózsiden Szabó János 74 éves napszámos felakasztotta magát és meghalt. _____________ — A keszthelyi vízvezeték építése ügyében hozott képvise lőleslületi határozatot két csoport is megfekbbezte a nagy terhekre hivatkozva, A felsőbb hatóságok mondják ki tehát a döntő szót. A felsőbb hatóságok mondják ki tehát a döntő szót. A Kathoiikus Kör- fair- sengi estje március 2>án Zalaiövőn két szobás kony- hás lakóháar, mellékhelyiségek­kel, gyümölcsössel és kerttel, el­költözés miatt eladó. Érdeklő­dés : Huszár Pálnál, Zalalövő pályaudvar. Tartós ondolAIAs tökéletes sxApsAgétteljee garanciával végzem VERASZTÓ hölgyfodrász. — Mindennapos székszoru­lás, vastígbálhurut, felfúvódás, oldalfájás, légzési zavar, szívdo­bogás, fejfájás, fühugás, szédülés és lehangoltság - eseteiben a ter­mészetes „Ferenc József“ kese- rűviz a hélműködést rendbehozza 8 megszabadj ja az embert a kel lemetlen érzésektől. Értesítem a n. é. közönséget, hogy higiénikusan készült prima uradalmi , vajéssajt különlegességeim megrendel­hetők és átvehetők Zalaegerszegen Alsó-utca II. siám alatt. Extra csemege teavaj gyöngye, Extra magyar ementhali, Prima groji, Trappista gyöngye I-a trappista I-a füstölt paranyica szalag juh, Tejszínből tulipán sajt ízben, zamatban vezetnek, s a legkényesebb Ízlést kielégítik. SPORT. SzSE I.— Move ZSE 4:2 (3:0). Barátságos mérkőzés Zalaeger­szegen. A Move az I. osztály egyik legjobb csapatával játszott helyenként erősiramu mérkőzést, amelyből végül is a nagyobb tudásu vendégcsapat került ki győztesen. Az első liz percben a Move vezetett formás támadáso kát, egy-két lövés is ment ka púra, de azután felülkerekedett a szombathelyi csapa*, s mind in­kább ostromolta az egerszegi ka­put. A Move negyed óráig külö nősen gyengén játszott, a halfsor visszaesett, a hátvédek bizony­talanok voltak és a 14. perben bekerült a Move kapuba az első gól, amit a 19. és a 22. percben újabb gólok követtek. A szombat- helyi ostrom folytatódott, s már úgy látszott, hogy a kék-fehérek nagyarányú vereséget könyvel­hetnek el. De nem igy történt. A Move játékosai megemberelték magukat, visszaverték a támadá­sokat a félidő végén pedig már az ellenfél térfelében folyt a játék. A második félidőben feljavult a Move játéka. Az első tiz perc is­mét a kék-fehéreké, néha szoron­gatnak is, aztán az SzSE gyorsa­ságával, pontos passzjátékával új­ból frontba kerül, főleg szélsői dolgoznak nagyszerűen. Néhány erős lövés foglalkoztatja Fritz ka­pust, aki különösen a 17. percben brillíroz. A szombathelyi csapat balszélsője egyedül fut a kapu falé, a gól a levegőben lóg, ami­kor Fritz kirohan és önfeláldozó vetődéssel csípi el a labdát a szélső lábáról. Meg is sérül, da egy perc múlva már helyén áll, A nagy akcióra a Move is Iá- < madással felel. A 19. percben Léránt jó beadását Várkuti a há­lóba nyomja és 3:l-re javít az eredményen. Most a kék-fehérek szépen dolgoznak. Jól kido'go- zott támadások indulnak a szom­bathelyi kapu felé, de a hátvéde­ken vagy a kapuson fennakadnak. A 26. percben az SzSE csatárok megfutnak. A Move védelem les­állást lát és nem mozdul. De a bíró sípja nem szói és a labda a Move hálóba kerül (4:1). A kék fehérek támadnak ezután. A 32. percben 20 méteres szabad­rúgást ítél a bíró a szombathe­lyiek ellen. A felsorakozó SzSE játékosok ellőtt Varga áll a lab­dának és éles lapos lövéssel jut­tatja a hálóba (4:2). Hullámzó játék után a félidő végén Léránt hibáz el egy pompás helyzetet. — A mérkőzés a szezonkezdet­hez mérten jó sportót hozott. A szombathelyi csapat gyors, ötle­tes játéka, pontos labdakezalése nagyon tetszett a közönségnek. Annál is inkább, mert a Move csapatából épen a gyorsaság és pontos passzjáték hiányzott. Iga­liflííÉPlZí gyárilag új ERIKA hordozható táska gép 175 P-ért kapható HORVÁTH MIKLÓS aranyműves^ írógép mús zerész ZALAEGERSZEG. Mándi patika mellett. zán kiválót a hazai csapatban csak Fritz nyújtott. Kitűnt még Varga és Szabó, a többiek szür­kén mozoglak egy-két jó akciótól eltekintve. Hiányzott a gyors bal­szélső, Horváth Béla. — A ki­ütköző hibák ellenére bízni lehet, hogy a vasárnapi körmendi mér­kőzés Move győzelemmel fejező­dik be. Simontornyai BSC—NTE 4:3 (3:1). Bajnoki Nagykanizsán. Biró vitéz Adorján. A tartalékok­kal teletűzdelt kanizsai együttes az első félidőben nem volt egyen­lő ellenfele a délnyugati kerület multévi bajnokcsapatának. Az SBTC a 7., 15, és 24 percben lőtte góljait, amelyre Mancsek a 34. percben válaszolt Féiidő után egy kicsit magára talált az NTE és a 20. percben sikerült is Mancseknek szépíteni az ered­ményen. A 24. percben lerohanás- ból szerezte meg a vendégcsapat negyedik gólját, majd három perc múlva ismét Mancsek eredményes kanizsai részéről és ezzel be is állította a végeredményt. A talál­kozó meglehetősen silány futballt produkált, egyénileg csupán Császf, Kudichot és Mancsekot lehet kiemelni. Pandur rassz na­pot fogott ki. Adorján biró köz- megelégedésre vezette a mérkő­zést. Használjunk Tatai brikett-et mely minden kályhában egyaránt j ó 1 tüzelhető, aem porzik, nem kormoz. LegoicsóbbíKíi Szekér Imre tűzifa-, szénkereskedö és mész raktáránál Zalaegerszeg Kossuth Lajos utca 62 szám. Felelős kiadó: ARANY KAROLT. Kiadja: a „ZRÍNYI* Nyomdaipar és Könyvkereskedés Rt. Zalaegerszeg. A „Zflnyl“ Nyomdaipar Részvénytársaság nyomása Zalaegerszeg. Széchenyi-tér 4. Nyomdáévá felelős: Arany Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom