Zalamegyei Ujság, 1933. július-szeptember (16. évfolyam, 146-221. szám)

1933-07-01 / 146. szám

Felelős szerkesztő: Herboly Ferenc. SVI. évtolsriftm 146. szám fillér íeiidő . así\ó P'ébán°S . , QosztoW^' Za>iacsanV 54r Julius I. Péntek. íisríesítőséz és Kiaflónívstöl: Zslaepmss, síécleayi-tér 4. í&Moasz: 128. — FidíszsrKesstösss: Kesítüely, Kossuin L.-n, POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak : egy hónapra 2 pengi, negyed­évre 6 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint Németországban a katolikus párt helyett katolikus szövetség alakul. Feloszlatás előtt a centrum. — Elkobozzák a katolikus vagyonokat. Dollfuss kancellár beszéde a horogkeresz« lesekről. Innsbruck junius 30. Tirol fő­városában nagy hazafia gyűlés volt, amelyen Dollfuss kancellár is felszólalt. Hangoztatta, hogy Ausztria mindenkor kész, hogy utat és módot keressen a félreér­tések és nehézségek eloszlatására. Azt akarja, hogy az osztrák nem­zeti szocializmus Auszriának bel­politikai ügye maiadjon. Eluta­sítják a párídiktatura befolyását a vallásra. Beszédéi azzal fejezte be, hogy, ha a nemzeti szocialiták nem vetnek véget a terrorisztikus módszernek, akkor a legélesebben és a legkíméletlenebbül jár el ellenük. Bécs junius 30. Megállapították, hogy a báden-bécsi villamos vo­nat ellen a nemzeti szocialista ifjúsági szervezetek két vezetője köveite el a merényletet. Egyiket letartóztatták, a másik szökésben van, Sperlágh &éza üdvözlése, A julius elsejével nyugalomba vonuló Sperlágh Géza zalaeger­szegi járásbirósági elnöktől ma búcsúztak eí a járásbíróság birái és tisztviselői, valamint az ügy­védi kar tagjai. Először a bírák és tisztviselők keresték fel a nép­szerű elnököt, aki előtt Hedry Miklós járásbiró fejezte ki a bírák és tisztviselők fájdalmát, hogy bucsuzniok kell a nobilis főnök­től és kedves karíárstól. Sperlágh Géza meghatottan köszönte meg a figyelmességet. Délelőtt 11 órakor az ügyvédi kar tisztelgett a távozó elnöknél. Udvardy Jenő dr. kamarai elnök szép búcsúbeszédében hangsú­lyozta, hogy az ügyvédi kar Sper­lágh Géza tárgyalótermében min­dig szívesen jött és a jogkereső közönség megnyugodva távozott, mert a tárgyalásokban és ítéletek­ben mindig Sperlágh Géza kiváló jogi tudása, igazságérzete és jó­ságos szive nyilatkozott meg. Az ügyvédek, akikhez hozzátartozik a kritika, itt félretették a kritikát. A zalaegerszegi ügyvédi kar búsulva jött el erre az utolsó tárgyalásra és kéri Sperlágh Gézától, vegye bele az utolsó jegyzőkönyvbe az ügyvédek őszinte kívánságát, hogy Isten éltesse sokáig a távozó elnököt és élvezze a megérdemelt pihenést. Vegye bele a jegyző­könyvbe az ügyvédek háláját és tartsa meg jó emlékezetében, amint az ügyvédek is szivükbe zárták nemcsak Sperlágh Gézát, akiváló bírót, de a jó embert is. A lelkes éljenzés elhangzása után Sperlágh Géza mélyen meg­indulva, keresetlen szavakkal kö­szönte meg a jókivánságokat. Berlin, junius 30. Hindenburg elnök csütörtökön neudecki kas­télyában fogadta Hitler kancellárt, akivel hosszasan tanácskozott. A kancellár javaslatára az elnök Hu- genberg gazdasági, közélelmezési és földművelésügyi minisztert fel­mentette állásától és helyette gaz­dasági miniszterré Schmidt dr. biztositóíársasági vezérigazgatót, közélelmezési és földművelésügyi miniszterré Darré Walter képvise löt nevezte ki. Ezzel befejeződött a német nemzetiek kikapcsolása a kormányzásból. A horogkeresztesek foly­tatják a katolikus pártok üldözését is, úgy, hogy azoknak fenmaradása két­ségessé vált. A lapok jelentése szerint a kato­likus centrumpárt szükebb veze­tősége értekezletet tartott, amelyen megállapította, hogy a legutóbbi események után nem marad más hátra, minthogy a párt önmagától feloszlik. A politikai párt helyett a katolikus érdekek megvé A magyar Szent Benedek Rend életében ritka kedves ünnepség zajlott le Zalaapátiban junius 29-étL A Rend nesztora, a 85 éves Krol- ler Miksa zaíavári apátur ünne­pelte e napon apátságának 30 ik évfordulóját. A Rend tagjai min­dig legkiválóbb rendtartásaikat jelölik szavazataikkal az apáti méltóságra, kik közűi régebben az apostoli király, a főkegyúri jog szünetelése óta pedig a pannon­halmi főapát nevezi ki a legmél- íóbbat díszes állására. Szerzetesi és tudományos szempontból gaz­dag múltra kell tehát annak visz- szatekintenie, ki az apáti székbe kerül. Ezért történhetik meg oly ritkán, hogy a díszes méltóságban valaki 30 évet eliölthessen. > Élettörténete. A jubiláns apáturat 1903-ban még I. Ferenc József • nevezte ki a Szent Adorján vértanúról cím­zett zaíavári apáttá. Érdemekben és megbecsülésben gazdag évti­zedek múltak el addigra már mö­götte. 1849 április 14-én született Pécsett. 1867-ben lépett a Szent Benedek Rendbe és nagy szor­galommal készült a szerzetestanári pályára. 1874*ben történt felszen­telése után egy évig hitszónok volt Pannonhalmán, majd három dése céljából országos katolikus szövetséget lé­tesítenek, amely politika­mentes lesz. A katolikusok elleni harc egyes helyeken a kaíolikus pártokon kivül más szervezetekre is kiter­jed. Pfalz tartomány számos községében a rendőrség és a csendőrség elkobozta a katolikus egyesületetek vagyonát. Egyik város­ban 8 plébánia vagyonát foglalták le. Berlin, junius 30. Az ügyész­ség rendeletére a bűnügyi rend­őrség letartóztatta Bauer volt szociáldemokrata kancellárt. Az a gyanú, hogy Bauer, aki igazga­tója volt egy lakásépítő társaság­nak, a lakásépítésre szánt össze­gek egy részét elsikkaszt Dtta. Róma junius 30. Papén német alkancellár tárgyalást folytatott Pacelli bíboros államtitkárral. Hir szerint szóbakerült a felosz­latás előtt áli centrumpárt ügye is. évig gimnáziumi tanár Esztergom­ban. A szaktárgyaiban, különösen a görög nyelvben kiválóan kép­zett ambiciózus tanár 1878-ban a pannonhalmi főiskolára kerül a Rend növendékeinek oktatására. 9 évi főiskolai tanárság után Vaszary Kolos főapát a kőszegi rendház és gimnázium élére ál­lítja. Öt év múlva 1892 ben győri házfőnök és igazgató lesz. A rendtársak általános szeretetét él­vező jószivü igazgatót innen már 2 év múlva a pannonhalmi per­jeli állásba szólítja rendfőnöké­nek és rendtársainak bizalma. Ismét 9 évig működik a főmo­nostorban, mint a nagy reorgani­záló Fehér Ipoly főapát kiváló munkatársa és ezen hivatalában is csak növeli maga iránt min­denki megbecsülését. E nagy meg­becsülés szerezte meg számára az apáti méltóságot 1903 junius 29 én. A jóságos kegyur. Zaiavár új apáturának kiváló lelki tulajdonságai új működési terén is hamarosan meghozták gyümölcsüket. A kegyurasága alá tartozó plébániák mindegyike sok szépet és jót kapott tőle 30 éves működése alatt. Esztergály és Za­iavár új templomai, a zalaapáti, csácsbozsoki és nagyradai temp­lomok ismételt renoválása, új is­kolák építése stb. a Rend áldo­zatkészsége melleit elsősorban az ő agilitását és a lelkek érdekében kifejtett szinte apostoli búzgóságát dicsérik. Jóságos szivéről és mély szociális érzékéről nem csak az uradalmi cselédek, hanem a kör­nyék lakósságának százai is ta­núságot tesznek. A legnehezebb anyagi körülmények közölt sem bocsátott el üres kézzel, vagy tanács és segítség nélkül egy olyant sem, ki szükségében hozzá fordult. De ezen kivüi sokkal tágabb körökben is érvényesült élettapasztalatokban gazdag szel­lemének befolyása. Fontos és kényes rendi ügyek elintézésében mindig szükség volt tanácsaira. Közéleti szereplése. Tevékeny részt vett Zalavárme- gye közéletében is. Megyegyülési felszólalásai min­dig a bölcs józanság, tiszteletet parancsoló higgadtság és mély­séges szerénység mintaképei vol­tak és ezzel a megye egész kö­zönsége előtt osztatlan tiszteletet és megbecsülést szerzett magának. Előrehaladott kora dacára kezdet­től fogva a mai napig elnöke a Kisbalaton Vizrendező Társulatnak, hol lankadatlan ügybuzgalommal működik. Mindezen kiváló érde­meinek elismerése volt már 1924- ben, aranymiséje alkalmával, a kormányfőíanácsosi kinevezés, most pedig a fényes ünnepség, mely magasrangu tisztelőinek részvétele folytán szinte országos jellegűvé emelkedett. A jubileumi ünnepségek sorát a zalaapáti iskolák kezdték meg még a múlt héten. Mind a fiúiskola, mind pedig a Szent Vince nővérek vezetése alatt álló leányiskola tanulói könnyekig megható szeretettel ünnepelték az iskolájuk fentartását annyira szi­vén viselő apáturat. Junius 28-án este pedig székhelyének, Zala- apátinak közönsége ünnepelte lampinonos felvonulással és a dalárdák énekszámaival új dísz­polgárát. Serédi Jusztinián dr. bíboros hercegprímás titkára kí­séretében már délelőtt megérke­zett a jubileumra. Ugyancsak jelen voltak már Kelemen Krizoszíom pannonhalmi főapát, Sárközy Pál dr. főmonostori perjel és Erdélyi László dr. a szegedi egyetem ta­nára. Péter Pál napján már a kora reggeli órákban özönlött a helybeli és környékbeli hívek se­rege az apátsági templomba s megkezdődött a jubiláns apátur tisztelőinek s a meghívott vendé­geknek a fogadása. Egymás után érkeznek: Gyö- mörey György Zalavármegye fő­ispánja a kormány képviseletében, Batthyány Pál gróf, Bosnyák Géza ny. főispán, Malatinszky Ferenc felsőházi tag, Gergye Ipoly csornai prépost, Body Zoltán al­Fényes ünnepség Zalaapátiban. Kroüer Miksa 30 éves apáti jubileuma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom