Zalamegyei Ujság, 1933. július-szeptember (16. évfolyam, 146-221. szám)

1933-09-30 / 221. szám

2 Zalamegyei Üjsag 1933 szeptember 30. Magyar élet Franciaországban. Az északi missziós kerület. Kommunisták alkonya. A Szent István Kortörténete A negyedik hittudományi est. Tegnap este a szokásos időben Galambos Miklós dr. káplán tar­totta meg előadását „A jó és rossz tudás és az ember“ címen szép­számú közönség előtt. Bevezető­nek arra utalt az előadó, hogy a teremtő Isten a lét végcéljául ön­magát jelölte meg. Az ember szellemiségének adottságaival hi­vatott az Istenszolgálatra. A jó és rossz tudás az ember szellemi képességeinek iegfönségesebb és legtragikusabb tényezője. Ezzel szerepel az eredeti bűnnél is. Itt az előadó részletezi, milyen alap­vetően fontos mozzanata az ere­deti bűnnek a jó és tudás fájá nak szerepe, mennyire nem ki­csinyes és gyerekes elgondolással van itt dolgunk. Uíal Kain és Ábel küzdelmére és a bábeli to­rony építőire, mint a jó és rossz tudás illusztrációira. Majd kultúr­történeti kérdések keretében : a reneszánsz és a modern kultúra keretében mutatja be a szónok a jó és rossz tudás alapvető, fon­tos, tragikus jellegét. Nagyot al­kot mindkét kultúrkör, de jó tu­dása mellett sokat áldoz a rossz tudás mammonjának is. Civilizá­ciónk kultúrát igényei, hogy a jó tudás jegyében ki tudja fejteni hivatását. Csak ezeken az utakon szolgálhatja az ember a teremtő Isten terveit, igy térhet vissza oda, ahonnét kiindult: Istenhez. A közönség az értékes előadást élénk tetszéssel fogadta. Ma, pén­teken este fél 7 órakor Pehm Jó­zsef apátplébános ad elő „A bűn, mint új kezdet“ címen, szomba­ton pedig Rogács Ferenc dr. szombathelyi prelátuskanonok tartja a befejező előadást „A meg­váltás, mint új kezdei“ címmel. Rövid táviratok. Amerikában százezer munkás sztrájkba lépett tiltakozásul az új munkakódex ellen. Philadelphiá­ban a város kenyérellátása ve­szélyben van, mert a pékek is sztrájkolnak. — Leningrádban letartóztattak 80 egyetemi hallgatót ellenforradalmi szövetkezés miatt. — A bécsi egyetemre csak a politikailag megbízható idegeneket veszik fel. — Az Eternit botrány bűnügyének mai tárgyalásán ter­helő adatok merültek fei Cíárán Péter ellen. I rodalom. Könyvujdonságok s Courths-Mahler: A kitagadott !■— Hall Caine; A vörös Jázon . 2-— Herczeg Ferenc: Anci doktor lesz fűzve 2*— kötve 3.— Farkas Imre; Az igléi diák fűzve 2m kötve 3*— Herczeg Ferenc emlékezései: A várhegy fűzve 5’— kötve 8*— Bozóky; A szentföld lelke, fűzve 15*—, kötve 18*— Tomka; Hitelemzések, elemi isk. III., IV., V. o. számára 2*80 Gr. Hedvig: A földteherrendezés és a kamat sorsdöntő problémái 3*— Dr. Pfiszterer és Dr. Szalay; A be­tegségi és a baleseti kötelező biztosításáról szóló <927. évi XXI. tc.-nek a törvényes ren­delkezésekkel módosított és ki- egésr.iteft szövege joggyakor­lattal és magyarázattal 10.— Kaphatók, illetve megrendelhetők ; aZRINYIH. könyíkeresködésében Zalaegerszegen. _______ — Mozi vetítésre alkalmas ezines diapozitivek a keszthelyi kiadóban megrendelhetők. Köztudomású, hogy a szombat- helyi egyházmegye állandóan egy papot ad a Franciaországban élő magyarok pasztorálására. Jelenleg ez a pap Kozma Ferenc dr. volt zalaegerszegi hitoktató, aki eddig másfél évet az északfranciaországi Liliében, másfél évet pedig Páris- ban töltött. Most szabadságon van itthon és ennek során ellá­togatott egykori állomáshelyére, Zalaegerszegre. Felhasználtuk ezt az alkalmat, hogy kérdést intéz­zünk hozzá. Kozma Ferenc dr. válaszul sok érdekes dolgot mon­dott el a franciaországi magyar­ság életéről és természetesen a pasztorációs kérdésekről. Nyilat­kozatát az alábbiakban közöljük: — Franciaországi működésemnek első másfél esztendeje Liliére, illetőleg a roubaixi iparvidékre esik. Ötezer gyárkémény füstölög ezen a vidéken, ahol a textiigyá- rakban sok magyar munkás talált elhelyezkedést. Nagyon különböző magyar vidékekről kerültek oda, mégis leginkább Szatmár megyé­ből, Pest környékéről, Tata vidé­kéről és cseh megszállott terület­ről. Az északfranciaországi misz- sziós kerülethez tartozik a píccardiai szénbánya vidék is, ahova sok magyar bányászcsalád ment ki Tata vidékéről és Erdélybői. A nagy petrozsényi sztrájk után tö­megesen vándoroltak ki Piccar- diába a magyar bányamunkások. Éhez a kerülethez tartozik még a Boulogne sur Mer tengerparti magyar kolónia, amely a kőbá­nyákban talált elhelyezkedést. Márianosztra, Ipolyság és a Ság- hegy vidékéről kerültek oda; Zalából csak egy-két személlyel találkoztam. Ez a kolónia felmon­dások miatt feloszlóban van, s tagjai vagy szétszóródtak vagy hazajöttek. Vége a kommunista érának. —AzÉszakfranciaországban lakó magyarok érzelme nehezen anali­zálható, mivel nagyon is külön­böző vidékekről valók. Megálla- pitható azonban, hogy ma már a józanabb elem egyre erősebb be­folyást gyakorol a szélsőséges érzelmüekre is. Különösen Uhl Antal, jelenlegi északfranciaországi missziós lelkész érdeme ez, aki­nek vezetése alatt az ottani Szent István Kör segítségével a józan elemek kerekedtek felül. Másrészt a francia hatóságok igen erélyesek és kíméletlenül kiutasítják az iz­gága idegen kommunistákat, ezek tehát meghúzzák magukat. — Évekkel ezelőtt azonban még sokkal nehezebb volt a hely­zet. Sokszor a józanabbak is kény­telenek voltak együtt üvölteni az izgágákkal. Ma már aligha for­dulhatna elő, ami 1928 ban. Ak­kor a kommunisták megtámadták a roubaixi Szent István Kört és mindent összeromboltak, a velük szembeszálló Ölvedy Lászlót pe­dig súlyosan megsebesítették. Szegény, később közvetve ebbe a sérülésbe halt bele. Abban az időben Károlyi Mihály is kétszer megfordult a roubaixi bányavi­déken és Liliében ő védte — a francia hatóságok engedélyével —- a rombolókat a bírósági tárgya­j láson. Nem sok eredménnyel, i mert az Ítélet elég szigorú volt. Barátot szerzett Szent István. — A roubaixi Szent István Körnek megható története van. Magyar jezsuiták közreműködésé­vel és egy gazdag francia gyáros feleségének támogatásával létesült. A jószivü hölgynek a világhábo­rúban elesett egy fia, aki Szent István nevét viselte. Fiának em­lékét azzal őrizte meg, hogy ke­gyeletből — mint mondotta — felkarolta Szent Istvánnak idegen­be szakadt népét. — A Szent István Kör a kato­likus misszió hatáskörébe tar­tozik és itt folyik le a magyarok minden hitéleti és kulturális meg­nyilvánulása. A tagok, akik tag­Több ízben irtunk már arról, hogy a nagykanizsai barakktele­pet lebontják. Most arról értesü­lünk, hogy eddig hat épületet bontottak már íe, amelyek éven­ként 5000 pengő hasznot jelen­tettek a városnak, mig a lebon­tás által nyert anyagért alig kap­tak valamivel többet ennéi. A ba­rakk lakói mozgalmat indítottak abban az irányban, hogy azokat az épületeket, melyekben laknak, megvásárolhassák. A múlt héten Auer Mátyás főmozdonyvezető vezetésével küldöttség is járt a honvédelmi minisztériumban, hol kedvező Ígéretet kaptak. Értesülé­sünk szerint a honvédelmi minisz­JAMBOREE HÍREK Egy Zalában járt angol cserkész levele A zalai kiránduláson résztvett egyik angol cserkésztiszt irta az alábbi levelet Pásztor Imre megyei cserkészelnöknek : „Már előbb akartam írni Önnek, de jegyzetkönyvecskémet címével elvesztettem és Mr. Morrisontól — aki beteg volt — kértem el címét. Remélem, a jamboreen és Keszt­helyen végzett nehéz munkája után ismét kipihente magát. Mi­lyen ragyogó ünnep volt az és milyen figyelmesen kedves volt a magyar nép. Én soha (nem, nem, soha — ezt magyarul Írja) sem fogom elfelejteni. A zászlót, melyet Ön nekem emlékül adott, ebédlőm legszebb dijaikkal tartják fenn a kört, he­tenként három este jönnek össze az épületben, amelyben könyv­táruk, olvasótermük és kis kan­tinuk van. A kör vezetősége arra törekszik, hogy a magyarokat ha­zafias és keresztény szellemben összetartsa, ezért télen szinielő- adásokat, nyáron pedig közös kirándulásokat rendez. Vasárnap a magyarok a karmeliták temp­lomában hallgatnak szentmisét, s utána össze jönnek a körben. — A lelkipásztorkodás nem könnyű munka. Az egyetlen pap mintegy 1.500 hívével képes csak közvetlenül érintkezni, pe­dig ennek a számnak többszöröse él az északfranciaországi kerü­letben. Az északfranciaországi francia papság nagy szeretettel fogadta a magyar papol, különö- pedig az egyházmegye feje, Lie- nart bíboros, aki a jelenlegi fran­cia püspökök között leginkább van telítve szociális érzékkel. A magyarokkal szemben mindig kinyilvánítja szeretetét. (Folyt, köv.) térium, mint az épületek tulajdo­nosa, hajlandó 15—20 esztendőre bérbeadni a most lakott épülete­ket, ha a város nem emel igényt a telkekre. Mivel a telkek hasz­navehetetlenek, másrészt pedig a városnak egyáltalában nem érdeke, hogy ismét több család hajlék nélkül maradjon, kilátás van arra, hogy nem igényii a telkeket és igy a lakók nyugodtan maradhat­nak ott. Az ügyben kedden dél­után Krátky István dr. polgármes­ter vezetésével bizottság szállt ki a telepre s mivel a polgármester is a lakók érdekeit védelmezi, a mozgalom sikert is eredményez. helyére függesztettem és minden nap látom, amikor visszagondolok Önökre. Kérem, Írjon nekem, ha ideje engedi és mondjon el minden újságot Zalából. Remélem, jó egészségben van és talán gondol angol barátaira. Azi mondom, a viszontlátásra, kedves barátom és remélem, hal­lok még Önről — W. B. Higgins“. Jamboree külföldi visszhangja. Az angol cserkészvezetők lapja „The Scoutor“ több oldalon át foglalkozik a Jamboreeval. Az an­gol cserkészszövetség külügyi főtitkára, aki egyúttal a Nem­zetközi Cserkésziroda igazgatója is, Hubert S. Martin, cikkéből idézünk; ... „A IV. Világjamboree most már a múlté, de habozás nélkül Könnyelműség rossz szemüveggel dolgozni. Szemüvegért jöjjön hozzánk, mi szakszerűen szolgáljuk ki. BÁNFAI látszerész és fotószaküzlet, Zalaegerszeg Kossuth Lajos utca 4. szám. A nagykanizsai barakk ügye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom