1051 találat (0,070 másodperc)

Találatok

1. 1993-07-20 / 167. szám
[...] 44 000 Prospero Bábegyüttes Nánási Istvánná Biatorbágv Nyári bentlakásos intenzív bábos művészeti tábor megrendezéséhez támogatás kérése 44 000 Budakeszi Balassi Bálint [...] Kossuth Művelődési Központ Cegléd Nagy István Csoport 25 éves jubileumi kiállításának [...] Irodalmi zenei szaktábor 35000 Koren István Általános Iskola Domonv A Dunántúli [...]
2. 1967-12-03 / 286. szám
[...] például Lőrincz Károlyné albertirsai lakos kérése Arra kért se­gítsek neki mert [...] szolgálhatok Itt van például Lánczos István dán szentmiklósi nyugdíjas pana­sza Hónapokig [...] András nyársapáti tanító javaslata és kérése segítsek a villany bevezetésében vagy [...] és lehetsé­gesnek látszik a mikebudaiak kérése is a régi malom átala­kításával [...]
3. 1992-12-07 / 288. szám
[...] 1992 DECEMBER 7 HÉTFŐ SlliKiSlTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] és a TUDO­MÁNY Bágyoni Szabó Ist­ván rovatvezető a KULTÚ­RA és a [...] Tibor és Bágyo ni Szabó István rovatveze­tők az IRODALOM rovat gondozását [...] mint mai számunkban is Benedek István leveleit ol­vashatják Japán minitévé A [...]
4. 1978-04-16 / 89. szám
[...] akié Vecsésen Teljesült a lakótelepiek kérése A Hazafias Népfront vecsé­si bizottsága [...] és napfényt mondotta Csom bordi István a tanács mező­gazdásza a fásítási [...] Az OTP lakótelepiek több éves kérése is teljesült Végre sike­rült létrehozni [...]
5. 1974-03-03 / 52. szám
Néprajzi gyűjtőút A múzeum kérése A váci Vak Bottyán Mú­zeum [...] a községi művelődési Láz­ban Terbe István tudományos munkatárs Zöldségfélék a há­zikertben [...] is közlekedik ugyancsak az uta­zóközönség kérése és javasla­ta alapjárl E változtatásokat [...] különb legyen á Miért Kovács István C B Muthamma az Indiai [...]
6. 1971-11-21 / 275. szám
[...] Luxustelkekről van szó mondta Fitter István a közsé­gi tanács elnöke aki [...] oldalon a lakásépítő szövetke­zet jogos kérése hogy ne luxus áron kelljen [...] van kiút s a fiatalok kérése nem vész el a hivatalok [...] Pallagi Sándor és Drenlco vics István váchartyáni lako­sok a helybeli TÜZÉP [...]
7. 1975-11-02 / 258. szám
[...] György dr Pápes Tibor Sima István Raukó János Gajdos Józsefnc és [...] hiva­talban tartott ünnepségen o Sima István a járási hivatal osztályvezetője 1950 [...] tevékenység további korszerűsítése várha­tó Illés Istvánt is jubileumi em­lékéremmel tüntették ki [...] a Keleti pályaudvarról A be­járók kérése e két vonat között indítson [...]
8. 1994-04-23 / 94. szám
[...] nem adja fel könnyen bár kérése eddig több he­lyen is süket [...] emberi és politi­kai kultúrából Csurka Ist­ván beszéde alatt teljesen ki­vetkőzve magából [...] Keletkezéséről nem sokat tudunk Bogdán Ist­vánnak csupán annyit sikerült kiderítenie hogy [...] módon pénzhez jutni Mint Bogdán István írja Nem is kapott támogatást [...]
9. 1992-12-04 / 286. szám
[...] Nándor grafikai ki­állítása látható SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] Lajos és Nagy Erika Horváth István és Tach scherer Éva Vácott [...] Cse ry Mária Vác Frick Ist­ván Vác Víg Ferencné sz Nagy Julianna Vác Orgo ványi Istvánná sz Eszenyi Margit Gyál Felföldi [...]
10. 1965-03-25 / 71. szám
[...] 25 CSÜTÖRTÖK A Hazafias Népfront kérése megértésre talált de az akdóbizottság [...] Teleki utcában A megbeszélésen Simon Ist­ván a járási felügyelőség ve­zetője ismerteti [...] feldolgozó mun­ka A Hazafias Népfront kéré­se megértésre talált Kérő sza­vára idősek [...]
11. 1973-08-29 / 201. szám
[...] Verőcén Gumikereket keresnek A szülők kérése Kedves levél érkezett szer­kesztőségünkbe Kozma [...] ki míg Lőrinc József Sági István és Farkas Ferenc a homokozó [...] A fáradtságot nem ismerő építők kérése az egyre in­kább összefogó körzet [...]
12. 1972-02-15 / 38. szám
[...] 1972 FEBRUAR 15 KEDD SOKAK KÉRÉSE Hogyan lehetne fellendíteni a klubéletet [...] Ez a klub kérdezem Kis Istvánt a művelődési köz­pont igazgatóját Jelenleg [...] mondotta az egykori klubtitkár Kis István igazgató A nyolc évvel ezelőtt [...] és Kendró Julianna Gyula Szűcs István és Kovács Margit Margit Botocska [...]
13. 1959-12-01 / 282. szám
[...] niás szerv vagy a szülők kérése alap­ján rendeljük el Minden esetben [...] a boltra s mindez Francia István bolt­vezető és munkatársainak ér­deme Reméljük [...] Nagy Testamentum j Magvető Békési István Petőfi nyomában Balázs Az agy [...] A fel­sővárosiak és az alsóvárosiak kérése is teljesül mert ott is [...]
14. 1971-11-16 / 270. szám
[...] KEDD Levélszekrények kellenének 4 posta kérése a lakókhoz Ki ne bosszankodna [...] minden esztendőben elhangzik a postahivatal kérése a lakók­hoz szereljenek fel a [...] és Kovács Ilona Éva Dé­nes István és Vladár Irén Zsolt Bujdosó [...]
15. 1967-06-14 / 138. szám
[...] idén sikerül Tovább megyek Bartha Ist­ván műhelyébe A műhely zsúfolt Nevetve [...] jó férjem és édes­apánk Halasi István temetésén jelen voltaik sírjára a [...] velünk együtt éreztek özv Halasi Ist­vánná és gyermekei kedő el tudja [...] hagyja el a gépet Pozsgai Istvánná az üzem je­Innen ismét egy [...]
16. 1966-02-18 / 41. szám
[...] és ez szinte minden háztartás kérése hogy a tüzelőanyag hazaszállításánál ne [...] A ceglédi lányok asszo­nyok régi kérése vasárnap a városban legalább egy [...] szőlő és gyümölcs telepítéshez Csala István a ceglédi Petőfi Tsz elnöke [...]
17. 1970-02-04 / 29. szám
[...] is Dajka Ambrus rendezvényfelelős Kecskeméti István lesz A külső pályák felelőse [...] számszerű­leg is megnövelni A bázis­üzem kérése az hogy sport­szerűen játszanak verse­nyezzenek [...] a sport­körnek Az egyesület Bakonyi Ist­ván és M Kiss József labda­rúgó Tóth Szalkay István birkózó Nagy István aszta­litenisz és Kucher József kézilabdaedző [...]
18. 1985-04-13 / 86. szám
[...] pályaválasztásának történetét mesélte el Madarász Istvánná szülő pedig arra próbált vá­laszt [...] V S m Színház Mindenki kérése teljesül Nyári tervek lehetőségek Április [...] végül is min­den üdülni jelentkező kérése teljesül Bár ez a kijelentés [...]
19. 1966-02-19 / 42. szám
[...] Keszthelyi Agrártu­dományi Főiskolán dr Sárvári István irányítá­sával nagyszabású kísérleteket folytatnak hogy [...] a rendezvényeké a jövő Ju­rányi István magyar szakos tanárral aki a [...] és ez szinte minden háztar­tás kérése hogy a tüzelőanyagot ne csak [...] A ceglédi lányok asszonyok régi kérése a városban leg alább egy [...]
20. 1982-01-14 / 11. szám
[...] az 5 ös és Both Istvánná a é os választóke­rület tanácstagja [...] Szakmunkásképző Inté­zetben tart beszámolót Grónai István a 32 es és Monostori [...] a 37 es és Szűcs István a 38 as választó kerület [...] önkéntes or­voshoz fordulás a gyógykeze­lés kérése Mikor kell ezt megtenni A [...]