99 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1958-05-23 / 120. szám
[...] automatikus izotópadagoló ké­szülékkel amelyet dr Bozóky László az Atomenergia Bizott­ság tagja [...] érettségizik A harmadik növendék Nagy István haja már őszül két gyermeke [...]
2. 1959-08-27 / 200. szám
[...] több fontos pontja volt Földes István a TIT titkára jelentésében a [...] műszaki témákkal foglalkozó előadá­sok számára Bozóky István a megyei ügyészség vezetője felszólalá­sában [...] vállaltak a tan­szék vezetője Vágsellyei Ist­ván pedig hetente egy alka­lommal felkeresi [...]
3. 1960-02-28 / 50. szám
[...] Televízió Rádió­készülékek Gyárát és Papp István igazgatóval valamint Szalai Lajos párttitkárral [...] a megyei Bíróság elnöke dr Bozóky István megyei főügyész dr Bojtba Béla [...] mások A közgyűlést dr Berek Ist­ván a kamara elnöke nyitotta meg [...] mon­dotta többek között dr Berek István Az elnöki beszámoló után dr [...]
4. 1962-01-28 / 23. szám
[...] az igazságszolgáltatásban Elő­adó volt Dr Bozóky István Pest megyei főügyész Ez az [...] intézkedést kell alkalmazni állapította meg Bozóky elvtárs Gyakorlati példákkal muta­tott rá [...] szakbírónak mondotta Figyelemre méltó volt Bo­zóky elvtárs azon megállapí­tása a bíróság [...] el 40 forintért ifj Gyura Istvánnak A fa után zsákok következtek [...]
5. 1963-06-08 / 132. szám
[...] szokásos évi ankétja Dr Berek Istvánnak a Pest megyei ügyvédi kama­ra [...] bün­tető tanácsának elnöke és dr Bozóky István a megyei fő­ügyészség vezetője A [...]
6. 1965-03-13 / 61. szám
[...] Az országgyűlési képviselők számára dr Bozóky István megvei főügyész tartott tájé­koztató előadást [...]
7. 1965-04-11 / 86. szám
[...] a nagy villámi kilátót NAGY ISTVÁN a túrái Galgamcnti Tsz elnöke [...] romkert szomszédságában ásatásokat végeznek az István Király Múzeum kutatói A közelmúltban István kori bazilikához kapcsolódó falakra buk­kantak [...] ered­Közügyek intézése a közösséggel DR BOZÓKY ISTVÁN Pest megyei főügyész A díszes [...]
8. 1966-06-12 / 138. szám
[...] címen tartott előadást dr j Bozóky István megyei fő j ügyész pénteken [...] hangzott új­ból a vezényszó Ócsay Ist­ván városi úttörőtitkár ke­zébe letették az [...]
9. 1969-04-13 / 83. szám
[...] munka módszerei­nek korszerűsítését Utána dr Bozóky István megyei fő­ügyész dr Kárpáti László [...]
10. 1969-04-19 / 88. szám
[...] mosolyogva kíváncsiságomat az osztályve­zető Polgár István Vetélkedő polgári védelemből A dobosi [...] többek közt részt vett Gendvai István a Pest megyei Pártbizottság titkára [...] Bíró­ság elnöke Megnyitó beszédében dr Bozóky István megyei fő­ügyész a megyei jogászszer­vezet [...] tendenciák ellen Ezt követően Lendvai Ist­ván tartott előadást gaz­dasági életünk fejlődésé­ről [...]
11. 1969-05-22 / 115. szám
[...] a napi­rend írásos anyagát Zsigmon­di István az OTP megyei igazgatóhelyettese terjesztette [...] társas és családiház építtetöket Dr Bozóky István kifogásol­ta a még mindig lassú [...]
12. 1970-01-08 / 6. szám
[...] tá­jékoztatót követő konzultáción Délután dr Bozóky István me­gyei főügyész szólalt fel majd dr Gergely István mezőgazda­sági és élelmezésügyi minisz­terhelyettes és [...] nak tapasztalatairól Ma délelőtt Szabó István a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsának elnöke [...]
13. 1970-01-30 / 25. szám
[...] Mária tervezi A produkció rendezője Bozóky István Bemutatója február 24 én lesz [...]
14. 1970-03-18 / 65. szám
[...] feladatokat Felszó­lalt az értekezleten dr Bozóky István megyei főügyész dr Pénzes János [...]
15. 1970-04-10 / 83. szám
[...] sütőüzemben egyetlen kérdést tettem fel Bozóky Károlynak az üzem vezetőjének Miért [...] Mi a véleménye erről Molnár István í Í 1 1 1 [...] mint a har­minckét éves pékmester Bozóky Károllyal s az ép­pen ott [...] volt ez a gálaest Kiss István a Jókai kult úr csoport [...]
16. 1970-12-05 / 285. szám
[...] Györgyi Huszti Péter Bánffy György Bozóky István Csikós Sándor Fodor Tamás Som­hegyi [...] Bazilides Zol­tánnak Szabó Gyulának Sztankay Istvánnak Vujicsics Tihamérnak és a többieknek [...]
17. 1971-02-04 / 29. szám
[...] tupírazott körömkefe fazonú jéllemszemöldökre Bujtor István általában ottho­nosan mozog a hasonló [...] Gal góczy Imre jó ismerő­seid Bozóky István szemé­lyében kitűnő rendező for­málta a [...]
18. 1971-04-11 / 86. szám
[...] mindenek­előtt Illyés Gyuláét aki Si­mon István társaságában ma­ga is részt vett [...] mű­vészete Az est többi részt­vevője Bozóky István Verdes Tamás Szentpál Mónika Csi­kós [...]
19. 1971-04-21 / 93. szám
[...] képen Telessy Györgyi Verdes Tamás Bozóky István Érettségi menetrend A DOLGOZÓK KÖZÉPISKOLÁIBAN [...]
20. 1971-05-26 / 122. szám
[...] Az első diák párttag BURJÁN ISTVÁN rokon szen ves szerény fiatalember [...] társaik nem nagyon szeretik Burján Istvánnak tekintélye van határozott egyéniség marxista [...] pártszervezeté­nek titkára ezt mondta Bur­ján Istvánról Jó KISZ tag Elismeréssel szólt [...] emberszere tele is támogatja őket Bozóky Éva Feltárják a monostort Vésztőtől [...]