37 találat (0,214 másodperc)

Találatok

1. 1905-01-29 / 5. szám
[...] Török Bertalan Nagy Enyed Tisza István Budapest IV Vészi József Budapest III Vietorisz Miklós Vágujhely Vojnich István báró Uj Verbász Werner Gyula [...] Guidó Kis Várda Dr IJuszka István Nemesócsa Illyés Bálint Báránd Jeszenszky [...] Kelemen Samu Szatmár Dr Keller István Alsódabas Kerese György Sásd Kmety Károly Esztergom [...]
2. 1914-06-07 / 23. szám
[...] w iiiT mf IRODALOM Berzeviczy István könyve Berzeviczy Istvánnak szétszórtan megjelent vagy kéziratban levő [...] Barátai és tisztelői kik Berzeviczy István irodalmi és közéleti szereplésének müvei [...] irodalmat Ilyen ösztönök motoszkálnak Berzeviczy Ist­vánban Szerencsére nem él már abban [...] a jelzett címre M Z Kérését nem áll módunkban teljesíteni Tüske [...]
3. 1915-03-14 / 11. szám
[...] én Elnökség A munkácsi főgimnázium kérése A munkácsi állami főgimnázium igazgatóságának [...] erejéig per indult meg Miklóssy István püspök ellen A püspök tudvalévőén [...] hathó­napi lakbér fizetésére kötelezte Miklóssy István püspök ezt az Ítéletet a [...] március hó 9 én Berzeviczy István rendőrkapitány A mozi előadások az [...]
4. 1904-10-02 / 40. szám
[...] tudtak összesen a tanító bocsánat kérése feledtette velem a fáradozásomat Ők [...] Juri tagok Felföldy Ödön Berzeviczy István Kusnyiry Gyula Markos Lipót urakból [...] János III ik 25 Kiss István IV ik 20 Csengery Ferencz [...] Sándor 20 III ik Papp István 15 IV ik Gyüre Sándor [...]
5. 1914-10-25 / 47. szám
[...] és külön drágaságí pótlék engedélyezésének ké­rése Ungvár 1914 évi október 16 [...] 3 órakor lesz Hósapkákra Horváth István pályini kör­jegyző 77 K t [...] Rajkó Péter 20 f Lakatos István 20 f Kondás Sándor 50 [...] Szidor János 20 f Jankovics István 20 f Jacskó József 20 [...]
6. 1907-07-07 / 27. szám
[...] Miklós bírósági aljegyző Torda Gulovics István lelkész Amerika dr Hadzsega Gyula [...] meg szeretett volt osztályfőnökükről Medreczky Istvánról a ki a helyén alkalmazott [...] jelével övezett volt osztály­főnök Medreczky Istvánt éltetve aki könyekig meg­hatva köszönte [...] án a vármegyeház nagytermében Csuha Istvánná elnöklete alatt igazgatósági ülést tartott [...]
7. 1911-01-01 / 1. szám
[...] eljegyezto tótfalusi és horai Horánszky István Horánszky Nándor volt kereskedelemügyi miniszter [...] szóló igazgatói jelentés 8 Államsegély kérése 9 Indítványok 10 Elnöki zárósző [...] Gedeon András 1 K Magyar Istvánná 90 f Erdélyi J 80 [...] Nogáll Janka Szász Zoltán Szomaházy István Színi Gyula Tömör­kény István Váradi Antal gróf Vay Sándor [...]
8. 1897-11-07 / 45. szám
[...] költségvetés keretét a póthitel előleges kérése nélkül túllépni A polgármester Tomajkó [...] hozzászóltak Vass Albert szentesi Hegedűs István szobránczi és Budai István zavatkai ailami tanitók Mind a [...] a tulajdonképeni gyűlés melyet Budai István járáskor elnök nyitott meg Elnöki [...] a Szózatot A tagok Budai Istvánnak ezen indítványát állva hallgatták meg [...]
9. 1917-02-24 / 8. szám
[...] Ősz utója Énekli dr Kerekes Istvánná zongorán kiséri Kerekes Mariska 5 [...] Előadják Boldizsár Boldizsár dr Fenezik István dr Gáti József és dr [...] Krajcsovich Iván Schön Károly Csizmadia Ist­ván Liptai Sándor Leíkovits Kálmán Turek [...] íogolyovadék mert nő a foglyok kérése A mint értesülünk ugyanis a [...]
10. 1907-11-24 / 47. szám
[...] eszméjét illetőleg célját Elő­adója Lewandowski István egyesületi alelnök volt Indítvány tétetett [...] K dr Tahy Endre Bartók István Békeffy József Török Lajos plébános [...] Revacsko Elemér Roll Gusztáv Willinger István Hrenyo András Szabó István Tirpák Miklós Jaczkovics Mihály 1 [...] 12 éven felüli kiskorú cselédkönyv kérése tárgyában Jegyzőkönyv cselédkönyv elvesztése vagy [...]
11. 1905-06-25 / 26. szám
[...] iskolai igazgató tanitó ellen saját kérése folytán Kenessey Irén perecsenyi állami [...] és Bleier Betti fiú Arday István és Csomár Mária leány Ilornyák [...] és Mikla Mária leány Bartlha István és Glazarovics Mária fiú Horváth [...] js Gemál Julia fiú Hasák István és Farkas Anna fiú Házasságok [...]
12. 1911-08-27 / 35. szám
[...] elemei címen a melyet Szémán István eperjesi egyházme­gyei tanfelügyelő irt a [...] vettük küldeményét és levelét melyet kérése szerint elintézünk Tiszteletpéldány iránt intézkedtünk [...] kath 1 hóna­pos gyermek Fárczi István ref 4 éves gyermek Mayer [...]
13. 1908-10-11 / 41. szám
[...] Orood theol tanár és Tomcsányi István gondnok voltak a kik meg [...] bizottsággal Az egyik delegátus Tomcsányi István vármegyénk szülötte közjegyző Ho mesteadban [...] tényezőknél meghallgatást talál a munkások kérése és igy csakhamar felépülnek az [...] kezeltette magát orvosilag A Szt István Szt Rókus a zsidó kórház [...]
14. 1908-06-14 / 24. szám
[...] el őt Hivó szózata anyai kérése azonban hiába való mert mint [...] és Mandrulics Anna leány Spisák István és Kohut Katalin fiú Házasságok [...] izr 2 hónapos gyermek Puschauer István r kath 3 hetes gyermek [...]
15. 1888-11-25 / 48. szám
[...] nála felmelegedve gyermekét megszoptassa Mialatt kérése teljesült a házból kifordult s [...] országos vásárok kimutatásával van ellátva István bácsi naptára vagyis családi házi­gazdáknak [...] 1889 ik évre Alapita Majer István Szerkeszti Kőhalmi Klimstein József tanár [...] Népnevelők naptára IV Történetiek V István bácsi a hazában és a [...]
16. 1909-10-27 / 86. szám
[...] keltene visszhangot az egyesület esdeklő kérése Csak egy virágszálat Esdve kérünk [...] Nehrebeczky Irén oki tanítónőt Nehrebeczky István kisbereznai g kath lelkész leányát [...] József oki kántortanitót Alsóhalasra Sztároszta István kántor tanittót Oroszmocsárra Aitimovdcs János [...] Ádám a majomember Pénte­ken Ráth Istvánnak kitűnő uj darabja Az élet [...]
17. 1899-01-01 / 1. szám
[...] túl való ápolása iránti engedély kérése tekin­tetében mit sem változtat Különösen [...] hogy oly mű­vészek mint Thoman István Ney Dávid működtek kö re [...] a tisz­tikar számos tagját Thoman István zongora Plotényi Nándor hegedű művészt [...] 265 14 kr Dr Laudon István 259 98 kr Refl egyház [...]
18. 1913-11-30 / 49. szám
[...] titkáron kivül Blanár Ödön Budai István Fiilöp Árpád Kurimay Mihály dr [...] egyesületi tagok akikhez csatlakozott Lepsényi István főgimn tanár is Adventi esti [...] a városhoz A vak poéta kérése A napokban különös kérés érkezett [...]
19. 1900-12-23 / 51. szám
[...] Jób Kézdi Kovács László Tömörkény István Homok stb A Pesti Hírlap [...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferencz Külföldiek Georges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérésé lehet a közönséghez hogy a [...]
20. 1900-11-11 / 45. szám
[...] Mákszath Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferencz Külföldiek Georges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...] általa amikor a felperes Felíöldy István városi Írnok magát irodavezetődnek nevezni [...] Az eset következő Én Felíöldy Istvánnak a nyár folyamán eladtam egy [...]
21. 1900-11-04 / 44. szám
[...] társulat levelező tagja Munkatársai Chernél István Csíki Ernő Kohaut Rezső és dr Rátz István akik a szakirodalom legkiválóbb művelői [...] Mákszath Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferencz Külföldiek Georges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...]
22. 1908-09-06 / 36. szám
[...] hiaba az odaadó feleség minden kérése könyörgése Ott hagyja feleségét és [...] és közoktatásügyi mi niszter Bóczér István csicseri ref Petreczky Mihály alsódomonyai [...] esperes felett Ezt követi Szűcs István megválasztott uj espe­resnek hivatalába való [...] lekötötte a közönség érdeklődését Thomán Istvánná is hozzájárult a hangverseny sikeréhez [...]
23. 1913-03-16 / 12. szám
[...] Erdössi Bélának Papp Emilnek Bosznay Istvánnak Heyer Artúrnak Neogradynak Zár kóczynak [...] tehát 194 Pálóc községben Kun István okleveles gyógyszerész új gyógytárat nyitott [...] Némelyik kényszeredett udvariassággal tért ki kérése elől más szemébe mondta meg [...]
24. 1914-11-01 / 48. szám
[...] Ferencz József s k Tisza István gróf s k Kitüntetett hős [...] a 6 hadtestparancsnoksághoz Gróf Tisza István levele a munkácsi és eperjesi [...] és külön drágasági pót­lék engedélyezésének kérése A közgyűlés te­kintet nélkül a [...]
25. 1909-07-21 / 58. szám
[...] az uj tantervvel a Gyöngvösy István emlékün­UNO­népével az intézet fejlesztésével és [...] ig történnek a beiratások B István VÁRMEGYEI ÜGYEK Közgyűlés Ung vármegye [...] nekem a bocsánat meg engedelem kérése a mivel hozzám fordul hogy [...]
26. 1908-11-01 / 44. szám
[...] Felföldy Ödön szinte aggodalmasan előadott kérése elől ki tudott volna térni [...] Iszkrevits János 1 K Szabados István 1 K Ozsváth La­jos 1 [...] Elemér 2 K dr Kerekes István 1 K dr Rózsa Leo [...]
27. 1909-09-05 / 71. szám
[...] Megjegyzik még hogy ezen enge­dély kérése és kieszközlése idejében a járási [...] Szieber Ede jkv sk Szegelethy István sk Madjaled Chemin Simon szabályszerű [...] ugyanezen intézethez r tanárrá Tamás Istvánt és Sándor Szilvesztert a siketnémák [...]
28. 1900-12-02 / 48. szám
[...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferencz Külföldiek Georges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérésé lehet a közönséghez hogy a [...]
29. 1914-04-19 / 16. szám
[...] május hó l éig Budai István tanitóegyesületi főjegyzőhöz küldendők Ungvár 1914 [...] az igazgatóság majd dönt a kérése felett Időközben az előlegkérőről kiderült [...]
30. 1914-03-08 / 10. szám
[...] szerény legalább automobil járatra irá­nyuló kérése igazán minden tekintetben igazolt és [...] Irta Fiilöp Árpád Ismerteti Berzeviczy István A Gyöngyösy Irodalmi Társaság nyolcadik [...]
31. 1913-02-16 / 8. szám
[...] kinek a küldöttség szónoka Berzeviczy István rendőr­kapitány megköszönve a város államsegélyének [...] egészben de részben a város kérése teljesit tetni fog Ezután Papp [...]
32. 1914-05-17 / 20. szám
[...] és közigazgatási bizottsága van Utolsó kérése az hogy azt a szere­teted [...] be a miniszter Berze yiczy István az ungmegyei társadalom Markovics Árpád [...]
33. 1909-05-23 / 41. szám
[...] szegény védtelen meg­bántott gyönge nő kérése a finom az előkelő művelt [...] Ungvár 1909 május 22 Medreczky István és családja jtírsfalva gyógyfürdő Klimatikus [...]
34. 1895-03-17 / 11. szám
[...] a tehetségek kitörése és egetj kérése által jut kifejezésre Napjaink dicsősége [...] iskola porából mutatja tel Móra Istvánt Haladunk az kétségtelen Hogy meg [...] a nyilvánosság terére lépett Széchényi István volt az a ki ez [...]
35. 1909-03-10 / 20. szám
[...] szirénfalvai ref tanítónak 50 Müller István császlóei és Barnák Károly nag [...] tanító ellen a fegyelmi vizsgálat kérése elhatároztatott Az állatorvosi jelentés szerint [...]
36. 1905-03-19 / 12. szám
[...] egy ily beszédre való fel­j kérése tervbe vétetett úgyszintén felkóretett az [...] Imre közönségünk előtt mégis Kerekes István drné pompás hangja ma újra [...]
37. 1915-08-08 / 32. szám
[...] Ungvárra egyik ismerőséhez özv Aschenbrier Istvánná szobránci utcai lakoshoz Az éjféli [...] nevüket Kellemesére magyarosí­tották Egy éhező kérése Vigh János ki az­előtt Ungvár [...]