94 találat (0,045 másodperc)

Találatok

1. 1901-05-12 / 19. szám
[...] válassza meg a közgyűlés Bánhegyi István nyugal­mazott kir tanfolügyelőt dr Zsilinszky [...] Janos Trnovszky Márton Szeg­halomról Lázár István Fekete János A választás befejezése [...] Ha egy egy ember évi kerese tét átlag csak 600 koronára [...]
2. 1906-04-15 / 15. szám
[...] Szegedi siketnómák intézete felügyelő bizottságának kérése Hertelendifalvai lelkészi dijlevél Nagymajlát jelentése [...] tartása és rendezése Darabos Lajos kérése s erre hozott egyháztanácsi határozat [...] egyh megyei határoza ra Szombathy István jelentése 162 190 sz egy­házmegyei [...] jegyzőkönyv előterjesztése Bírósági ügyek Kovács István egyháztanácsi jegyző ég ügyé­ben felebbez [...]
3. 1906-09-09 / 36. szám
[...] tago­kul Beliczey Géza Békéscsaba Wagner István tisztartó Füzesgyarmat Benedicty Gyula gyógy­szerész [...] rendezésében Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése alapszabály módosítása tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése napidijak meg­állapítása tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése tan osztályozásának eltörlése tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségé­nek kérése egyházkerületi tankönyv monopólium megszüntetése tárgyában [...]
4. 1919-08-20 / 40. szám
[...] Megjelenik szerdán és szombaton üzent István király Hirek a nagy világbál [...] kormány formája felett dönteni Tisza István gyilkosai megkerültek Okmá­nyok bizonyítják hogy [...] bizottságot szervezett Fóris Rozina tanítónő kérése hogy rendes tanítónővé választas­sák üresedés [...] teljesít­hető A családos tanítók azon kérése hogy lakás­pénzük az állami tanítókéval [...]
5. 1924-11-08 / 90. szám
[...] magas polcra emelt MacDonald legutolsó kérése valami olyan dolog volt amelyet [...] ellenség foglaljon állást MacDonald utolsó kérése kicsiség volt de ebből a [...] említjük meg hogy Nagyatádi Szabó István szobrára ed ig 50 millió [...]
6. 1917-10-14 / 41. szám
[...] Haán Béla Kocziszky Mihály Kovács István Hartenstein Ignácz Az orosházi bizottságba [...] osztályba lép­tette elő özv Mikolai Istvánná Bohus Ferencné és Hoffmanné Szabó [...] is jogtalan a vállalatnak ezen kérése mert az elmúlt év­ben is [...] a Királyné palotahölgye és gyermekei István és Gabriella Denise Gabriella özv [...]
7. 1917-10-21 / 42. szám
[...] Haán Béla Kocziszky Mihály Kovács István Hartenstein Ignácz Az orosházi bizottságba [...] osztályba lép­tette elő özv Mikolai Istvánná Bohus Ferencné és Hoffmanné Szabó [...] is jogtalan a vállalatnak ezen kérése mert az elmúlt év­ben is [...] a Királyné palotahölgye és gyermekei István és Gabriella Denise Gabriella özv [...]
8. 1928-03-28 / 25. szám
[...] A fegyelmi büntetésben részesült tanítók kérése csak az esetben vehető figyelembe [...] A szolgálatképtelenség miatt nyugdíja­zott tanítók kérése esak akkor vehető figye­lembe ha [...] malae nem hoz szerencsét Boros István gyulai lakos a feleségével együtt [...] Jézus Szentségig Szivének Országa Újlaki István plébános imakönyve A Jézus Szentséges [...]
9. 1894-04-29 / 17. szám
[...] be­mutatja 35 Vámszedési jog engedélyezésének kérése a kétegyházi uj kőuton 36 [...] 55 Orosháza község és Kiss István közti szer ződééek 56 Kondoros [...] Jakab Sándor Pál 20 Demeter István Lsomos Mátyás 10 Összesen 75 [...] 50 Gsete Pál 40 Somogyi István 10 Rozsos István 20 Kovács István 50 Bene János 30 Kátny [...]
10. 1896-12-20 / 52. szám
[...] indóházi ut on vámszedési jog kérése iránt 37 Mező Berény község [...] szer­ződés jóváhagyás iránt 42 Sós István valamint Yirágh János és tár [...] szálloda bérbeadása tárgyában s Matics Istvánnak ezen határozat elleni felebbezése 60 [...] ozáso k 90 K Tóth István szeghalmi lakos gyógy költség elengedése [...]
11. 1889-06-23 / 25. szám
[...] vitatkozás el volna kerülhető Kiss István városi képviselőnek ismetelt írásos bocsánat kérése alapján mely a Békés múlt [...] és pedig azért mert Moldovánvi István tanácsos ettől tette függővé hogy [...] fokozása érdekében műtrágyázá sokkal Zlinszky István pedig a lucernások és is [...] elnök lemondását a közgyűlés egyhangú kérése folytáu visszavonta A békésmegyei gazdasági [...]
12. 1884-10-05 / 40. szám
[...] T a t a y István lemondott szarvasi főgymn igazgatónak nyugdíj [...] a szarvasi főgymn tanárainak azon kérése hogy fizetésük fixiroztassék s igy [...] után a többség az államsegély kérése mellett nyilatko zott s igy [...]
13. 1902-10-19 / 42. szám
[...] alap Kisperegi ev ref egyház kérése egyházmegyénk hez csatoltatása tárgyában Szemlaki ev ref egy­ház kérése egyházmegyénkhöz csatoltatása tárgyá ban Vésztői [...] megfeleb bezett ítélete Dr Olosz István egybázi adóügye Pap Antal folyamodványa [...] társai felebbezése egyházi adóügyben Lévai István kéreime Kovács Imre és társai [...]
14. 1924-10-18 / 84. szám
[...] providenciális állam­férfin áll gróf Bethlen István minisz­terelnök személyében aki három év [...] meghiúsultak Próbálták kihasználni Nagyatádi Szabó Istvánnak az Eskütt üggyel kapcsolatos elkedvetlenedését [...] dr Follmann Jáno 3 orvos kérése egy évi szabadság iránt A [...]
15. 1936-01-28 / 22. szám
[...] a titkosság elrendeléséhez 30 tag kérése szükséges s az aláírók egy [...] mások Az iparosok küldöttségét Barát István ipar testületi elnök vezette Sándor [...]
16. 1936-03-17 / 64. szám
[...] Az egyesület hézagpótló munkát végez Kérése a város közönségéhez csak az [...] községháza tanácstermében A tárgyaláson Tóth István dr ügyvéd bejelentette hogy a [...] társa­ság volt együtt itt Farkas István káplán és dr Márai Ágoston [...]
17. 1920-06-02 / 45. szám
[...] földmi velési és nagyatádi Ssabó István közélelmezési mi­niszterek a gabona forgalmát [...] dr Marky János dr Bert­hóty István Haviár Dániel Szabó János gr [...] Endre dr Tőrök Gábor Csomós István Morvái Mihály dr Ladies László [...] 600 K évi segély iránti kérése Gynla városának a kép­viselőtestület által [...]
18. 1935-01-17 / 5. szám
[...] igazolni miért is ilyen bizony­lat kérése esetén kérelmező a gazdaság pon­tos [...] a főispán tudo­mására hozott Fáy István főispán a szükséges intézkedéseket megtéve [...]
19. 1937-01-15 / 11. szám
[...] napokban egy egyszerű szegény iparos kérése érkezett be Bornemisza Géza iparügyi [...] kisiparosnak azzal hogy vitéz Hercegh István iparügyi miniszteri titkár akia műhely­felszerelést [...]
20. 1932-07-13 / 54. szám
[...] és társai indít­ványát Dr Lusztig István a higgadt meg­ítélés hangján foglalkozik [...] gépeiket a hatóság tanácsa és kérése ellenére használatba vették és azt [...]
21. 1905-12-24 / 54. szám
[...] 21 Az országos párbajellenes szövetség kérése anyagi támogatás iránt 22 A [...] képviselőtestületi Vég­határozat ellen 55 Csete István és társai békési lakosok feleb­bezése [...] tar­tozásának törlése tárgyában 58 Lévay István békési lakos felebbezése a halottkémi [...] sz határozata ellen 67 Szabó István békési lakos felebbezése Jan tyik [...]
22. 1927-12-21 / 102. szám
[...] dór ut Bonyhádi ut Szent István ut és Nagy­váradi ut kikövezése [...] tervezte­tik előlegesen megszerzendő a lakosság ké­rése beleegyezése kiknek egyidejűleg a költ­ségekre [...]
23. 1936-02-12 / 35. szám
[...] és a főtitkár jelen­tését Farkashalmi István és még mások hozzá­szólása után [...] dr Implom Lajos dr Remeczky István dr Ritter Ferenc dr Sipos Endre dr Gyarmati István Főjegyző dr Vecsernyés István Pénztáros Tamási Sándor Ellenőrök Szentes [...] Szigethy Kálmán Brill László Farkashalmi István Goldberger Emil Lindenfeld István Horváth Lajos Körmendi Imre Fogarassy [...]
24. 1926-08-18 / 65. szám
[...] boldog vőlegény volt és Szent István napján tartotta volna Endrődön esküvőjét [...] gyulai színkör látott ks Csáky kérése a városhoz Csáki Antal színigazgató [...]
25. 1921-07-16 / 57. szám
[...] minden egyes esetben további intézkedés kérése mellett felterjesztettek a földmivelésügyi miniszterhez [...] nagy vihart keltett gróf Bethlen István miniszterelnöknek egy interpellá­cióra adott válasza [...] egy katonai szervezet megsértette Friedrich István mentelmi jogát A nemzetgyűlés most [...]
26. 1923-05-19 / 40. szám
[...] Lengyel Menyhárt Karinthy Frigyes Szomabázi István és mások a magyar irodalom [...] kerülethez csatlakozzanak Hi a szolnokiak kérése elfogadtatnék ez esetben Csákyéknak Szolnok [...]
27. 1919-11-19 / 66. szám
[...] nem kímélve huzgólkodott amig végre kérése a legmagasabb helyen is méltatásra [...] ahol Kristóffy Ferenc özv Kristóffy Istvánná fia es­küdött örök hűséget bájos [...] jókarban lévő bútor eladó Szent István utca 21 szám alatt 1386 [...]
28. 1926-04-14 / 29. szám
[...] A négytagú betörőszövetkezet tagjait Nemcsók Istvánt testvérét Jánost Tabak Jánost és [...] a főtárgyalást A bíróság Nemcsók Istvánt és Ta­bak Jánost öt évi [...] ház büntetésre Ítélték járások főszolgabiráinak kérése személyautó beszerzésének engedélyezése iránt Sárosy [...]
29. 1911-10-01 / 40. szám
[...] 135 Öcsöd község határozata Madarász István községi előfogatos előfogatozási dijának felemelése [...] Gá­bor főjegyző ellen fegyelmi eljárás kérése tár­gyában s ez ellen Szathmáry [...] Szarvas község és özv Ribárszki Istvánná és társa szarvasi lakosok között [...] tárgyában s ez ellen Tini István és társai felebbezóse 160 Békés [...]
30. 1923-12-01 / 96. szám
[...] a pénzügyminiszter 27 millió fon­tos kérése és a szakértők tizenötmillió fontos [...] és mindinkább látják hogy Bethlen István gróf politikája lassan lassan a [...]
31. 1937-09-07 / 202. szám
[...] mellyel a Hajdúság népe Bocskay Ist­ván fejedelem emlékének áldoz Az ünnepsé­gekre [...] Beszédében megemlítette hogy a tiszán­túliak kérése a vasúti tarifával kapcsola­tosan jogosult [...]
32. 1935-04-21 / 32. szám
[...] Gyula újpesti rk egyházkarnagy Szent István tisztele­tére irt ünnepi nagy miséjéből [...] Szent vagy Uram ból Szendrei István kar nagy zenetanár feldolgozásában A [...] gzembeszé idei végzi Dr Kemenes István kórházi lelkész A szalézi intézetben [...] bizalmasan és a legnagyobb titok­tartás kérése mellett elmondotta neki az éjszakai [...]
33. 1930-02-05 / 11. szám
[...] és Hrabovszky az ő több­szöri kérése ellenére sem intézkedett A kutyát [...] meg­jelent jelmezesek a következők Dutkay István csikós Rábay Elemér ördög Magda [...]
34. 1931-01-14 / 4. szám
[...] helye­zik örök nyugalomra Szegény emberek kérése Tegnap este 7 órakor a [...] Mártonná Kocsis Lászlóné Dr Szórády István Frattini Jánosné Pelróczki Ferencé Bakos [...] Béláné Dr Vangyd Endre Krasznai Istvánná Dr Kirchner Ferencné Némedy Lajosné [...] Csinosan bútorozott szoba kiadá Szent István ut 33 szám alatt i [...]
35. 1930-07-26 / 60. szám
[...] tör­tént Alkalmazottaival azonnal a betörő kérésé sére indult j akit meg [...] sele Erzsébet 4 éves Borsi István 81 éves Gsók Sándor 47 [...] Miksa a Grand Hotel Esplanade István király Deák Ferenc szállodák volt [...]
36. 1905-07-16 / 31. szám
[...] s az ellen Cs Molnár István és társai szeghalmi lakosok által [...] és jelen voltak dr Berthóty István vármegyei tb főjegyző mint az [...] alispánjának időszaki jelentését dr Berthóty István tb főjegyző olvasta fel A [...] bizottság a szokásos államsegély utalványo­zásának kérése mellett jóváhagyta A közoktatásügyi minister [...]
37. 1923-06-13 / 47. szám
[...] gyulai építész vállalkozása mellett Rnbínek István az eleki kerület hivatalos jelöltje [...] kerület számára jelöltet kértek Bethlen István gróf Rnbinek Istvánt ajánlotta A küldöttség előtt ezután megjelent Rubinek aki Bethlen István gróf rendíthetetlen hívének vallja magát [...] kerület hivatalos jelöltje tehát Rubinek István lett A DIEFOSz kérése A Magyar Egyetemi és Főiskolai [...]
38. 1906-02-25 / 8. szám
[...] Pettner József Argyelán György Csomós István Endrész András Exner Perencz Miskuoza [...] Ede Ifj Miskuoza Illés Csőké István Murvai Ferencz A küldöttség amelynek [...] a kultuszminisztérium főbb tisztviselői­nek beható kérése sem Meglehet hogy fel­mentése már [...] a megrendelés Budapesten VI kerület Ist­ván ut 21 szám alatt megtalálja [...]
39. 1904-09-18 / 38. szám
[...] erőszak büntette miatt panaszolt Harsányi István és 37 vádlott társa csabai [...] 3 Igazgatósági előterjesztés kamatmentes államkölcsön kérése iránt Gyula 1904 szeptember 16 [...]
40. 1873-07-06 / 27. szám
[...] újból is csak Beli czey István ur nevét hangoztatá az álta­la [...] szolgabiró urat lakásán fel is kérésé tudatva véle a küldetés czél [...] és miután annak elnöke Beli­czey István ur előadó annak czélját a [...] Tanácsosok 1 Oláh György Bene István 2 Grétz József Mány György [...]
41. 1908-04-05 / 14. szám
[...] 8 és kereskedelemügyi ministerektől állam­segély kérése határoztatott el s ennek kieszközlé­sére [...] 4 Ifj Csjernyik János Rajki István sommás visszahelyezés Varró Mihály Vasas István és neje 860 korona Simonka [...] Palenkás Pálné ingók kiadása Napkori Istvánná Csősz Lajos igényper Drbróczky Pál [...] 379 korona Lózsa Hona Kátai István nőtartás Jancsik Mária Steiner ignácz [...]
42. 1925-11-11 / 88. szám
[...] Mindezekről a szükséges intézkedések meg­tételének kérése mellett a gyulai pénzügyigaz gatóságot [...] Pál az irnoki állásra Annus Istvánt választották meg Dr Balázs József [...] csődónkivüli kányszeregyezségi el­járás megindítását Mán István gépész és tűzifa kereskedő orosházi [...]
43. 1922-08-30 / 69. szám
[...] résztvevők számáról a vasúti kocsik kérése szempontjából tájékozódjanak kéretnek a résztvenni [...] án rendezett bálján felülfizettek Bállá István Rivai István Szilágyi Mátyás Kertész György 100 [...] Arató János 50 50 Gara Istvánná Varga Ist­ván 40 40 Megyeri András 30 [...] Nagyobb mennyiségű törekpelyva eladó Rostás Istvánnál Remete 5 a sz alatt [...]
44. 1926-07-21 / 57. szám
[...] napokban fog dönteni Hász Imre kérése felett Egyébiránt Hász egész vagyo­nára [...] nem maradt eredménytelen Maga Bethlen István gróf miniszterelnök foglalkozott behatóan a [...]
45. 1922-06-14 / 47. szám
[...] Vilmos vár­megyénk főispánja szerdán Bethlen István minisz­terelnöknél tisztelgett és jelentést tett [...] ki nem gyógyul Hasztalan volt kérése könyörgése hogy pártja álljon el [...]
46. 1908-10-18 / 42. szám
[...] 18 szolgabirói állásra jelöltettek Melis István dr Vangyel Endre Körös Lajos [...] s igy szolgabiróvá szótöbbséggel Melis István választatott meg Köriratok Még a [...] Perszina Alfréd műszaki tanácsos Pfeiffer István közgazdasági előadó Liszy Viktor kir [...] Pál korholta a lányát Mit kérésé mért oldalogsz te kinn Van [...]
47. 1922-07-29 / 60. szám
[...] Janos számvizsgáló számvevőségi tanácsossá Krasznyánszky István számtiszt szám­ellenőrré Nagy Gyula pénzügyőri [...] városháza nagy­termében eszközölhetők A város kérése igen he­lyes és megszívlelendő Magunk [...]
48. 1908-07-05 / 27. szám
[...] gyulai szolgabiró kinek helyére Melis István szarvasi közig gyakornok helyettesittetnék A [...] a földmivelósügyi minister támogatásának ismételi kérése mellett a munkáslakások építésének ügyét [...] megyei pos­tások közül Gyulán Kéler István ellenőrré Evva András segédellenőrré Csabán [...] a lelocsolt területen Halálozás Schrifert István jómódú földmives a józsefvárosi részről [...]
49. 1906-11-25 / 47. szám
[...] Litidenberger Simon 1 kor Dobos István 1 kor Scherer Sándor ívén [...] kor Schröder Mihály ívén Schröder István 1 kor Kiss József 1 [...] elnöklete mel­lett csaknem egyhangúlag Blasskó István válasz­tatott meg Városi képviselők választása [...] ugyanis a küldöttségnek egyik fontos kérése mert csak úgy leltet remélni [...]
50. 1912-01-14 / 2. szám
[...] elől de a tisztviselők ismételt ké­rése következtében kénytelen volta bankett rendezés­hez [...] társasvacso­rán a tisztviselők nevében Botka István pénzügyi tanácsos igazgató helyettes mondta [...] ifjak együtt szolgáltak Poharát Botka István pénzügyi taná­csosra a bankett létrehozójára [...] titkár az igazgató helyettesre Máthc István orosházi adótárnok a me­gyebeli adóhivatalok [...]

 

  • 1
  • 2