Békés, 1931. (63. évfolyam, 1-103. szám)

1931-01-03 / 1. szám

I,Vili évfolyam 1. s*ám Szombat Gyula, 1931. január 3. Előfizetési árak : Negyedévre : Helyben . . 1 P 60 fill. Vidékre . . 3 P 20 fül. Hirdetési dij előre fizetendő. BÉKÉS POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! LAP Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán, Városház-utca 7. sz Dobay János könyvkereske­dése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdetések és nyiltterek inté- zendök. — Kéziratok nem adatnak vissza. Egy es szám ára 12 fillér. Felelős szerkesztő : DOBAY FERENC. • Megjelenik szerdán és szombaton. Irtat vitéz Gömbös Gyula ni kir. iioiivéilfJuii miniszter. Nemzetünk ezeréves története folyamán gyakran ért válságos idő­ket. Nincs nemzet, amelynek élni- akarását többször tette volna próbára balsors és nincs nemzet, amelynek többször kellett volna bebizonyítania, hogy akar és tud is élni ezen a föld­részen, melyen őrt állania, ugylátszik, isteni rendelés alapján kell. Válsá­gosabb.’napok at azonban még ez a sokat próbált nemzet sem ért, mint a jelenkor napjai. A köznyelv történelmi napoknak nevezi azokat az időszakokat, amelyek egy nemzet sorsára, jövő életlehető­ségeire messzekiható fontosságú ese­ményekből tevődnek össze. Történelmi idők jelentőségeivel, eseményeinek horderejével a kortár­sak nagy többsége soha sincsen tisz­tában. Bizonyos távlatból kell vissza­tekinteni, bizonyos időnek kell el­múlnia, hogy egy következő nemze­dék előtt tisztán állhasson valamely korszak jelentősége. Ilyen idők, mint aminőket ma is élünk, egyénnel, nemzettel szem­ben, fokozott követelményekkel lép­nek fel. Egyén és nemzet, termé­szetszerűleg roskadozik azok alatt, amelyeket ezek az idők vállára vet­nek. Ezek az idők tenyésztik azután ki mindig, minden nemzetnél, a kis- hitüeket, a csüggedőket, akik nem éreznek elég erőt magukban meg­küzdeni a megnehezített életfeltéte­lekkel. Bőségesen megtaláljuk ezt a fajtáját a magunk portáján is. Nem látják ezek a gyászmagyarok azt a nagy utat, amelyet ez a nemzet meg­ásott sírja szélétől már a mai napig is megtett. Nem a megtett utat látják, hanem azt, ami még hátra van, s amelynek megtételére önerejüket elégtelennek ítélik- Ezek azok a ke­zek, amelyek cselekedni gyengék, tenni nem mernek és csak arra elég erősek, hogy másoknak tettrekész kezeit is lefogják. Természetes dolog, hogy válságos időkben itt-ott csüg- gedés üti fel a fejét, de még termé­szetesebb, hogy az államnak minden erejével küzdenie kell az ellen, hogy ez a csüggedés elhatalmasodjék. A katonai szolgálati szabályzat a válságos időkben a csüggedőket a legszigorúbb büntetéssel, az azonnali felkoncolással bűntetteik — Valami ilyesféle védekezésre, ha nem is ilyen szigorú formában, a polgári életben is szükség volna. Én nem állítom, hogy minden jól van úgy, ahogy van, de tárgyi­lagos bírálatot kérek, mert visszate­kintve az elmúlt évtizedre, meg kell állapítani, hogy nagy lépéssel halad­tunk a szebb magyar jövő felé. Mö­göttünk van egy egészségesen vég­rehajtott földreform, országunk ipari függetlenitése óriási lépéseket tett előre, kereskedelmi mérlegünk ijesztő passzivitása megszűnt, mind több és több uj baráttal sikerült megértet­nünk a magyar igazságot és ezek olyan eredmények, amelyek — és ha az általános gazdasági válságot figyelembe vesszük is — mindenkit egy jobb jövő biztos reménységével tölthetnek el. Nem szeretem a kishitüeket. Nem tartom őket egész embereknek. Nem az a baj, ha valaki ellenzéki. Elvégre a kormány valóban nem tett meg mindent. A kormány csak annyit tett, amennyit megtehetett. Mindig bizakodó voltam s ma is az vagyok. Törhetleriül hiszem, hogy az egészséges önbizalom, erős aka­rattal párosulva csodákra képes. Tu­dom, hogy mire képes egyetlen férfi akarala s tisztában vagyok azzal, hogy nincs erő, amely ellene tudna Bécsi beavatott körök úgy tudják, hogy gróf Bethlen István magyar miniszterelnök­nek az a terve és olyan javaslatot dolgozott ki, hogy Magyarország, Ausztria, Nemetor szág és Olaszország az eddiginél jóval szoro­sabb gazdasági barátságra lépjenek egymás­sal. A magyar miniszterelnök terve szerint az egyes államok gazdasági megállapodásokat kötnének, melyekben részletesen körülirnák Az utóbbi időben többször szó esett róla, hogy az összes kerületi főkapitányságo­kat megszüntetik s helyette megszervezik a rendőrigazgatóságokat. Dr. Szalay József ke­rületi főkapitány Szilveszter napján a rend­őrség átreformúlására vonatkozólag az ujság­állni millió férfi akaratának, ha ez az akarat egyre tör. Nekünk magya­roknak pedig van egy közös akara­tunk. Ezer pártviszály választhat el bennünket egymástól, ebben az egyet­len nagy akarásban mégis csak ta­lálkozunk. De ahhoz, hogy ez az akarat di­adalra jusson, férfiakra, önmagukban, társaikban, nemzetünkben bizó fér­fiakra van szükség! A beteg, aki az élethez való reményét már feladta, menthetetlen. Nemzet, amelyik nem bizik a saját életerejében, nem kel­het uj életre. Nem kritikátlan öntul- becsülést hirdetek, de hirdetem az erőseknek, az egészségeseknek ön­magukban való bízását, a legfonto­sabbat, amire a nemzetnek válságos napjaiban szüksége van. Beszámolót szerettem volna adni az évforduló alkalmából, be kell val­lanom : nem sikerült. Ez a nap még csak a naptárnak piros betűs napja: nekünk, semmi más, csak a régi rossznak a folytatása. Egy újabb lép­csőt üdvözlünk benne a szebb jöven­dő felé. Elődeink borral, búzával, békességgel köszöntötték az újévet. Én nem élek a régi szerrel. Én ma: bátorságot, bölcseséget és bizalmat hirdetek. És ez maradjon a jelszó mind­addig, amíg el nem jő a mi igazi uj esztendőnk. . az egymásnak szállítandó agrártermékek és iparcikkek mennyiségét és nagy kedvezmé­nyeket biztosítanának ezeknek a termékeknek a megállapított kontingensen belül való szál­lításánál. BécsbeD, úgy tudják, hogy gróf Bethlen István terve tetszéssel találkozott Berlinben, amit Ausztriában is helyeselnek. Írók előtt érdekes nyilatkozatot tett. Elmon­dotta, hogy a főkapitányságok megszüntetése a küszöbön áll, amennyiben a belügyminisz­ter az erre vonatkozó tervezetét még ez év elején a Ház elé terjeszti s igy a kerületi főkapitányságok átszervezése még ebben az Ebben az évben az egész országban megszüntetik a kerületi főkapitányságokat■

Next

/
Oldalképek
Tartalom