Békés, 1935. (67. évfolyam, 1-118. szám)

1935-01-03 / 1. szám

LXVII. évfolyam 1. szám. Csütörtök Cryala, 1935 január 3 Előfizetési árak : Negyedévre : fííeiVben . . 1 P 60 fill. Vidékre . 3 P 20 fill: ííiirdetési díj előre fizetendő. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! LAP Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán, Városház-utca 7. sz. liobay János könyvkereske­dése, hova a lap szellemi részét illető közlemények hirdetések és nyiltterek inté- zendök. — Kéziratok nem adatnak vissza. Egyes szám ára 10 fillér. Az Újév problémája. Azt a sok gondot, amelyet a világhá­borút követő békeszerződések szomorú esz­tendeje reánk hagyott, a most elmúlott 1934. év semmivel sem csökkentette, sőt növelte. Szomorú örökséggel terhelten az uj 1935. esztendő, mint egy nagy, ijesztő rejtély mered reánk. Vészt hoz-e, országok, kultúrák pusz­tulását, vagy lerázván magáról terhes örök­ségét, békét és fellendülést? Senki erre ma feleletet adni nem tud. Ha nem akarunk a tenyérből, vagy különböző jelekből-jóslók kétes értékű és minden évfordulónál a sötétségből felbukkanó szerepébe esni, akkor nem tehetünk egyebet, mint az Európát alkotó államok mai helyzetéből, mint adott természeti jelenségből, következtetni a jövőre. Kétségtelen, hogy az összes európai álla­mok között Anglia az egyetlen, amelyben az utóbbi időben gazdasági fellendülést észlel­hetünk. Ez a fellendülés nem vonatkozik minden iparágra, igy a hires lancasteri szövőgyárak kéményeinek nagy része már évek óta nem füstölög és a gyárak újabb üzembehelyezését nagyon megnehezíti a japán dömping. Anglia érdeklődése azonban nem­csak e miatt fordul fokozott figyelemmel a távol kelet problémái felé, nemcsak a japán flotta-szaporitási kísérletek izgatják, de a közeljövőben vár megoldásra a hires Indiabill, India alkotmánnyal való felruházásának problémája. Mindez elegendő ok volna arra, hogy Anglia a kontinens felé a splendid isolationban merüljön el, de amint Baldvin bejelentette abban a hires beszédében, amely­ben az angol határokat a Rajnához tette, ez lehetetlen. A repülőgépek korszakában Anglia inzuláris fekvése önmagában már T ARC A A Városi Muzeum és Könyvtár. A gyulai Városi Muzeum és Könyvtár 1934- ben csöndben szolgálta a maga kulturális hivatá­sát. A nehéz viszonyok között is nagy lépéseket tett előre a fejlődés utján. A muzeum életében a múlt év folyamán a legnevezetesebb mozzanat az volt, hogy berendez­hette harmadik termét is. így most a muzeum be­osztása a következő : Az előcsarnokban a város­történeti képek folyton gyarapodó gyűjteménye fogadja a látogatót. A könyvtár előtti folyosó falain is folytatódik a várostörténeti képgyűjtemény. Ugyan­ott van kilenc nagy táblán kiállítva a város rövid története is. A múzeumi zárt folyosón a fegyver­gyűjtemény, az ipartörténeti anyag és a most meg­nyitó éremgyüjteniény van kiállítva. A raktár előtti folyosón a város nagy szülötteinek (Erkel, Karácsonyi stb.) emléktárgyai vannak kiállítva. Ugyanitt van egy kisebb szabadságharci gyűjtemény ’s. A három terem közül az első régészeti, a második történelmi, a harmadik népraj. ^ terem. Az első teremben a legfiatalabb tárgy is h alább ezer esztendős. A második teremben az." Árpád-házi királyok korától a törökvilág végéig terjedő emlékek találhatók. Itt van kiállítva a törökzugi, szeregyházi és pejréti ásatások anyaga is. Felelős szerkesztő: DOBAY FERENC. nem védelem. Anglia minden birodalmi, min­den keleti problémája dacára ezért a közel­jövőben ismét fokozottabb érdeklődéssel, for­dul majd a kontinens problémái felé. És ez, amint velünk szemben a marseillei kérdésben, a németekkel szemben a Saar problémánál bebizonyította, csak előnyös. Hogy Angliának a szerepe ismét a régi lesz-e, vagyis oda fog irányulni, hogy helyreállítsa az európai hatalmak egyensúlyát, vagy úgy fog kiala­kulni, amint azt Churchill kivánja, hogy olyan hatalmas szövetségi tábort teremt, amely a nem szövetségesekaek és itt Churchill Németországra gondol, még a megmozdulását is lehetetlenné tegye, az a jövő kérdése. Mintán maga Churchill is a lassú, békés revízió hive, mi az angol politika újabb fordulataitól inkább jót várhatunk. Franciaország is, bár ma is a kontinens leggazdagabb állama, télve van problémákkal. A születések számának csökkenése miatt 6 millió — 15 százalék — idegen származású állampolgára van s ezért is nagy kérdés számára minden alkotmányjogi probléma. Alkotmányjogi belső problémákon túl azonban számára a külpolitika kérdései a legizgatób- bak. És mert régi igazság, hogy hibák szülik a hibákat, az ő mai problémáit azok a rossz békeszerződések szülték meg, amelyeket a nagy bosszuszomjas öregek, Clemenceau és Poincarré alkottak. A Monarchia atomokra való szétbontása, ez a XIY. Lajos híres végrendeletével merőben ellentétes cselekedet, most bosszulja meg igazán magát. Most, amikor 15 évvel a békekötések után még mindig olyan chaos uralkodik Európában, mint 192Ó-ban. Az [osztrák csatlakozás kérdése közel hozza őt Olaszországhoz, de szembe állitja. Jugoszláviával. A németektől való félelem Oroszország felé hajtja és ezért A harmadik terem a helyi néprajznak van szentelve. Ezen a téren azonban még igen sok a tennivaló. Bizony a mi vidékünkön már csaknem teljesen kiveszett a népviselet. Nyoma is alig van már a régi pásztoréletnek, halászatnak. Eltűntek a régi szép hímzések, magacsinálta szerszámok, de tiz esztendő múltán talán már a tulipános ládák, faragott szuszékok, hímzett subák is úgy eltűnnek, hogy hírmondó sem marad belőlük. Ezek össze­gyűjtése a muzeum egyik legsürgősebb feladata. A belső átrendezés nagy munkája mellett a muzeum 1934-ben az ásatások egész sorát hajtotta végre. Legnagyobb jelentőségű a Csőké György pejréti földjén a nyár folyamán végzett nagyobb ásatás volt. Ez egy téglából épült XI—XII. század­beli románstilusu, kis templom falmaradványait hozta napvilágra. Rendkívül nagy jelentőségű a templom körüli temető feltárása, amelyben pogány- kori és Árpád-házi királyok korabeli keresztény síroktól kezdve a XVI. századi sírokig félezer esz­tendő nyomai is maradtak ránk. A sirok érdekes tartalma a második teremben van kiállítva. A Törökzugban az ősz folyamán a ferencrendi templom hatalmas épülettömegének maradványait kutatta tovább a muzeum Kiss Lajos szöllőjében. Alig van már 100 négyzetméternyi terület hátra, amelyet még át kell kutatni, hogy az 1500-as évek első felében virágzó kolostor és templom minden helyiségét pontosan ismerjük. Megjelenik csütörtökön és vasárnap. eltávolítja Lengyelországtól. Az osztrák­német csatlakozás kérdése, amely ha a monarchiát nem szabdalják darabokra, komo­lyan sohasem merül fel, könnyen válhat a kis entente egységének koporsójává is, mert ami ebben a kérdésben a csehek érdeke, a csatlakozás megakadályozása, az nem érdeke sem Jugoszláviának, se Romániának. Ha Olaszország gazdasági helyzete sem rózsás, kifelé hatalmas egységet jelent és annak az olasz-magyar közösérdeknek felismerése, amely az Anjouk kora óta végig vonul történel­münkön, most Genfben mutatkozott meg talán legszebben. Ha Olaszország és Francia- ország között gyarmatügyi kérdésekben vannak is ellentétek, ezek nem mélyrehatóak. A nagy ellentét közöttük Jugoszlávia kér­dése, az Adria túlsó partjának kérdése, az a kérdés, hogy a nagy szláv tengerben egy gyenge, vagy egy erős Magyarország áll- jon-e ? Ma még ebben a kérdésben talán közeledés sincs, hisz Laval Római útját azért halasztotta el ismét. Vájjon azonban a jövő mit hoz majd, ma még senki se tudja meg­mondani, de hogy a kérdés kulcsa Bécsben, illetve Ausztriában van, az kétségtelen. Oroszország is fokozott figyelemmel tekint az európai események felé. Bizonyára meg­vannak a belső bajai, de Ázsia felé a hely­zete javult, mert úgy látszik Japánnal meg­egyezést tudott kötni és most Amerika nagy meghökkenéséré nyers vasat szállit Japánnak, amelyet nem tenne, ha nem erezné magát Japán felé biztonságban, Hogy mit jelent Európa békéje szempontjából Oroszország mindinkább nagyobb mérvet öltő szereplése Genfben, azt nehéz megmondani.- Törökország Magyarországra nézve kinos genfi viselkedése mögött, Oroszországot, Ke- mál leghatalmasabb szövetségesét, lehet sej­A jövő évben a gyürkehelyi, ajtósfalvi és más templomhelyek felkutatása, a szeregyházi XI —XIII. századi temető feltárásának befejezése, az avarkori temető kutatásának folytatása fogja a muzeum munkásságának gerincét képezni. Ami a muzeum látogatottságát illeti, megnyi­tása óta az évi látogatók száma 2000—2500 közt van. Ez a szám is, de az a körülmény is, hogy a napfényre kerülő leleteket, csontvázakat, edényeket behozzák a múzeumba és az ásatást a földtulajdo­nosok készséggel megengedik, azt mutatja, hogy a gyulaiak a város történetének kutatását szolgáló muzeum munkáját megbecsülik. A csaknem 9000 kötetes Városi Könyvtár a múlt év március 10-én nyílt meg. A könyvtár ünnepnapok kivételével minden szerdán és szom­baton d. u. 3—7. van nyitva. Használata dijtalan, azonban könyvet nem kölcsönöz ki. Az olvasó szoba a téli hónapokban fütve van. A szoba úgy van berendezve és megvilágítva, hogy 15 olvasó kényelmesen elfér. Örömmel állapítható meg, hogy az olvasók száma állandóan 10—15, nem egyszer azonban 15—20 között van. Nagyon meglehet, hogy ha az érdeklődés még tovább nő, az olvasó szobát meg kell nagyobbitani. Ha a könyvtárnak az újabb szépirodalmi, főleg irodalomtörténeti mun­kákat sikerül beszereznie és valamennyi szak leg­újabban megjelent munkáit az olvasó rendelkezé­sére bocsáthatja, az állandó olvasótábor nagyobb mérvű megerősödése és gyarapodása várható. Implom József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom