Békés, 1932. (64. évfolyam, 1-103. szám)

1932-01-06 / 1. szám

LXIV. évfolyam 1. szám. Szerda Gyula, 1939, január 6, Előfizetési árak : Negyedévre : Helyben . . 1 P 60 fill. Vidékre . . 3 P 20 fill. Hirdetési dij előre fizetendő. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! LÁP Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán, Városház-utca 7. sz. Dobay János könyvkereske­dése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdetések és nyiltterek inté- zendök. — Kéziratok nem adatnak vissza. Egyes szám ára 10 fillér. Felelős szerkesztő: DOBAY FERENC. Megjelenik szerdán és szombaton. György főispán és Pongrácz Jenő gróf, orsz. képviselő a Földmunkások Szövetkezetében, az Ipartestületben és a józsefvárosi olvasókörökben. Úgy a főispánt, mint a város országgyűlési képviselőjét nagy szeretettel fogadták mindenütt. A főispánnak a mai helyzetet körvonalazó beszéde, a képviselő felvilágosításai s mindkettőjüknek ígérete jő hatást keltett. A földmunkások székhazában. Vasárnap délelőtt nagy tömegben gyü­lekeztek a földmunkások Corvin-utcai szék- házukban. Teljes számban megjelent — Cso­mós János elnökkel és Dundler Ferenc ügy­vezető igazgatóval az élén — az igazgatóság és felügyelőbizottság. Örömmel értesültek a földmunkások, hogy a vármegye főispánja: Eorossy Grörgy dr. meglátogatja a földmun­kások otthonát és eljön közibük a város országgyűlési képviselője: Pongrácz Jenő gróf is. Szeretettel várta őket a kubikos-tár­sadalom, amely évek óta a legnehezebb hely­zetben van. Reménykedés ült az arcokra, hiszen az illusztris vendégek mindegyikéről tudták, tapasztalták, hogy megértő szivvel viseltetnek a földmunkások megpróbálta­tásokban gazdag sorsa iránt. Pontban tiz órakor érkezett meg a fő­ispán és az országgyűlési képviselő Varga Gyula dr. polgármester és Heilinger Károly vá­rosi főjegyző kíséretében. A lelkes éljenzés közt belépőket Dundler Ferenc ügyvezető igazgató köszöntötte pár szivélyes szóval. Majd Csomós János elnök vázolta a gyulai földmunkások kétségbeejtő helyzetét. Fel­hívta a figyelmet a munkanélküliségre, a munkavállalásnál tapasztalható nehézségekre s arra kérte úgy a főispánt, mint a kép­viselőt és a város vezetőségét, hogy támo­gassák ezt a keresztény és nemzeti alapon tömörült kubikos-társadalmat. Elmondta az elnök beszédében, hogy milyen rettenetes aránytalanságok vannak egyes vállalatok és a szövetkezet által fizetett munkabéreknél. Ecsetelte azoknak a nagy családot fenntartó földmunkásoknak helyzetét, akik alig keresnek munkájukkal annyit, hogy önmagukat fenn­tartsák. Megfelelő gyermeknevelés, kulturális fejlődés ennél a nagymultu, hatalmas nem­zeti munsát végzett társadalomnál jelenleg igazán csak hiú ábránd. A nagyméretű beszéd után Korossy György dr. főispán állott fel szólásra. Tisz tán látja — úgymond — a nagy nemzeti erőt reprezentáló kubikosság fölötte siralmas helyzetét, amelyet főleg Trianon idézett elő. Ez a szörnyű gazdasági krizis nemcsak a magyar államot sújtja, hanem világjelenség, amelynek megszüntetésén tépelődik sok ko­moly államférfi. A maga hatáskörében min­dent elkövet, hogy a földmunkások helyzetén enyhítsen, bár a vármegye is nehéz hely­zetben van. Mindamellett átirt mindegyik állami hivatalhoz, hogy az égetően sürgős munkálatokat lehetőség szerint a tél folya­mán végeztessék el. Legyenek meggyőződve — mondotta a főispán — hogy ő minden­kor a legnagyobb jóindulattal siet a kubi­kosság segitségére. A rendkívül közvetlen kangu beszéd láthavólag meghatotta a nagyszámú hallgató­ságot. Lelkes szeretettel ünnepelték azt a főispánt, akinek egész lénye bizalmat sugá­roz s akinek ígéretében bízik a földmun­kásság. Ezután megindult az eszmecsere, amely­nek során a földmunkásság panaszai és kí­vánságai hangzottak el. Mindezekre a főispán megnyugtatólag válaszolt. Nagy érdeklődés kisérte Pongrácz Jenő gróf, orszgy. képviselő szavait. Ismer­tette az európai helyzetet, a megdöbbentő gazdasági depressziót. Elcsüggedni, reményt elveszteni nem magyar tulajdonság — mondta a képviselő. A magyar ember összeszoritott foggal, büszke elszántsággal néz szembe az élet nehézségeivel. Sok katasztrófát átéltünk, elértünk a mélypontig. Ha összetartunk és ernyedetlen szorgalommal dolgozunk, — meg­változik a világ hangulata és kisüt az igaz­ság napja. Beszéde során Ígéretet tett a képviselő, hogy a gyulavári erdőirtásnál a gyulai földmunkásszövetkezet tagjainak mun­kát fog juttatni. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Varga Gyula dr. polgármester biztosította jóindulatáról a földmunkásokat, akik sok esetben érezték a város megértő szeretetót. Az igazán impozáns keretekben végbe­ment előkelőségek látogatását Dundler Fe renc igazgató köszönte meg. A főispán és kísérete a földmunkások meleg ünneplése közben hagyták el a földmunkás-otthont. Az Iparlestülelben. Vasárnap délben adta az Ipartestület vezetősége az első ingyen-ebédet a nyomorba jutott Ónálló iparosaknak és csalágtagjaiknak. A szomorúan megható ünnepet megelőzőleg látogatást tett az Ipartestületben Korossy György dr. főispán, aki Pongrácz Jenő gr. orszgy. képviselő, Varga Gyula dr. polgár- mester és Heilinger Károly városi főjegyző kíséretében jelent meg. Féltizenkettőkor érkeztek az Ipartestü­letbe az előkelőségek, akiket Sál József el­nök fogadott pár meleg szóval. A terembe-belépő főispánt és orszgy. képviselőt lelkes éljenzéssel fogadta a nagy­számban megjelent iparosság. Az éljenzés elülte után Schneider Má­tyás társelnök üdvözölte az iparostársadalom nevében a vármegye főispánját, aki máris bebizonyította jóindulatát az iparosság iránt. A köszöntő beszéd ecsetelte az ősrégi és tiszteletreméltó gyulai iparosság küzdelmeit, Trianon okozta borzalmas helyzetét és rá­mutatott a székházi kölcsön égető fontos­ságára és sürgősségére. A remek felépítésű, az iparosság pana­szait és keserűségeit nagyszerűen megvilá­gító szavakra Korossg Györgv dr. főispán, majd Pongrácz Jenő gróf orszgy. képviselő válaszolt. A főispán Ígéretet tett, hogy — mint eddig is — az ipar testület vezetősége mindenkor tárt ajtóra és megértésre talál nála. Az inségkonyha ügyében — a saját hatáskörében — igyekszik segítséget nyúj­tani. Hí ez kevés lenne, a népjóléti minisz­tériumhoz fordul. Pongrácz Jenő gróf a szókházkölcsön megszerzésének körülményei­ről moüdott szerfölött érdekes dolgokat, a Bakkancsgyár ügyében tett eljárásait ismer­tette. ügy a főispán, mint a képviselő hangsúly ózták, hogy legyen bizalommal a jövő iránt a társadalom, mert a mos­tani kormány minden egyes tagja váll­vetett, lankadatlan munkával igyekszik a nehéz helyzet megváltoztatásán. Hogy nem eredménytelen a kormány munkája, ennek tanúsága a külföldnek Magyar- ország sorsa iránt való erőteljes érdek­lődése. A szeretetteljes megértéssel fogadott látogatás után a főispán és kísérete végig­nézte az első ingyen ebéd kiosztását. Az ebéd kitűnő gulyásból és sülttésztából állott. Az első ebédet Sí! József ipartestületi el­nök adta. Ugyancsak délelőtt látogatta meg a főispán és kísérete a józsefvárosi két olvasó-

Next

/
Oldalképek
Tartalom