Békés, 1905. (37. évfolyam, 1-55. szám)

1905-01-01 / 1. szám

XXXVII. évfolyam. Gyula, 1905. január 1. i-sö szám. Előfizetési árak: Egész evre 10 K — f Fel évre __________ 5 K — f Év negyedre______... 2 K 50 f Eg yes szám ára 20 fillér. Hirdetési díj előre fizetendő. Nyilttér sora 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Gyulán, Templom-tér, Dobay János könyvkereskedése, hova a lap szel­lemi részét illető közlemények, hir­detések és nyilfterek intézendök. Kéziratok nem adatnak vissza. Megjelenik minden vasárnap. Főszerkesztő: Dr. RODOKV ZOLTÁN. TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! HETILAP. Felelős szerkesztő: KÓHN DÁVID. Előfizetési felhívás a „BÉKÉS“ 1905-ik évfolyamára. Netn kezdtük soha s nem kezdjük most sem nagyhangú Ígéretekkel. Aki lapunk szeliémét, tradicziókhoz való ragaszkodását ismeri, tudni fogja, hogy a mai kor lármás reklámja nem kenyerünk. Azt hagyjuk azoknak a laptársainknak, melyek kérész életüket a nagymondások és eget- földet igérósek erejére bízzák s amelyeknek korai halálát az Ígéretek beváltását váró közönség kiábrándulása okozza. Mi a mi olvasóközönségünket nem a nagymondások és Ígéretek lármájával szerez­tük, hanem három évtizedet meghaladó múlt következetes, szolid munkásságával s evvel akarjuk megtartani a jövőben is. S hogy ezen az egyenes utón, melyen 37 éve hala­dunk, nem egy gáncsoló szó hangzik felénk, nem egy ellenséges törekvés szegül ellenünk, az csak a mellett bizonyíték, hogy lapunk betölti hivatását s lapunk érdeme, sokszor gúnyolt »maradisága* a »modern« irányzat­tal sikerrel kiállja a versenyt. Igenis, ha úgy tetszik, hát »maradiak« vagyunk. Mara­diak abban, hogy következetesek vagyunk utunk irányában, maradiak abban, hogy ma is csak úgy igyekszünk megyénk és szükebb pátriánk Gyula város érdekében munkálkodni, mint ezelőtt egy negyedszázaddal, maradiak abban, hogy az ősi erényeket ma is megbe­csüljük s nem gázolunk át minden szent tradiczión és nem istenítünk vakon minden uj irányzatot azért mert »uj,« mint a modern­ség nagyhangú apostolai. Ilyen »maradisá- gunk« azonban nem zárja ki azt, hogy a haladásnak ne örüljünk, komoly, megfontolt munkálkodással a haladás érdekében ne ve­zessünk, vagy közre ne működjünk. Ez volt a programmunk a múltban, ez lesz a jövőben is. Nem ígérünk sokat, csak azt, hogy ott leszünk mi is mindenütt, ahol vármegyénk, vagy városunk érdeke csata­sorba szólít, ott leszünk a régi zászlóval, mely alá hű katonáink, lapunk ismert munka­társai sorakoznak. Igyekezni fogunk olvasóin­kat a hirszolgálat terén is, az igazságnak megfelelő módon informálni s összekötteté­seinknél fogva, e tekintetben legszerencsé­sebb helyzetben vagyunk. Abban a remény­ben, hogy olvasóink a jövőben sem vonják meg tőlünk az eddig tanúsított érdeklődést és támogatást, hirdetünk uj előfizetést az 1905. évre. Lapunk előfizetési ára is a régi marad és pedig : Egész évre ... 10 korona — fillér Félévre .... 5 korona — fillér Negyedévre . . 2 korona 50 fillér. Előfizetni lehet Gyulán, Dobay János könyvkereskedésében, vidékről pedig Békés kiadóhivatalának — Gyulám“ czim alatt posta- utalváuynyal. Tisztelettel: a „BÉKÉS“ szerkesztősége s kiadóhivatala. A gyulai szövőgyár. Alig pár esztendeje, hogy fenáll az „Első gyulai kötött és szövött iparárugyár részvény- társaság“ s e rövid múlt daczára szinte hihe­tetlen gyorsasággal fejlődött azzá, amivé ala­pitói tenni akarták, az Alföld egyik legvirág­zóbb, legéletképe8eob gyárává, úgy szocziális téren fontos, mint közgazdasági téren verseny- képes, számottevő tényezővé. Ez a példátlan gyors fejlődés igazolja legjobban, hogy az intézetre városunkban égető szükség volt, hogy az alapítók felismerték annak idején azt, hogy városunkban egy virágzó gyáripar ifejlődésének minden előfeltétele meg volt s csak a kezdeményezés hiányzott, hogy az addig parlagon heverő munkaerő és tőke egyesittessók. A gyulai szövőgyár felállítása hatalmas szocziális és közgazdasági vívmány lett. Szocziális, mert ma 320 munkásnak ad kenyeret s gazdasági, mert gyártmányai el­ismert elsőrendű minőségüknél fogva, gyorsan piaczot hódítottak s a gyulai szövőgyár gyártmányai ma olyan hírnévnek örvendenek, hogy a szövőgyár a megrendelések csak mintegy 70 °/0-ának képes eleget tenni. A gyár maga e rövid idő alatt bámulatos fej­lődést, produkált, megerősödött, vezetése biz­tos, üzeme rendszeres, termelése állandóvá vált, úgy hogy ma már egy teljes, consolidált erőteljes iparintézménynyel állunk szemben. Ez uj év beköszöntővel az ó esztendőre visszapillantva lehetetlen, hogy meg ne em­lékezzünk városunk, eme nagy jelentőségű intézményéről, annak a múlt évben tett fej­lődéséről. A ki a gyulai szövőgyárat ezelőtt pár évvel a kezdet kezdetén látta, elámul azon az óriási haladáson, melyet e fiatal intézet ez idő óta megtett. Akkor körülbelül 60 TÁ1C1A. Ha megcsal az élet... — Puskin. — Ha megcsal a sanda élet, Ne bántson bú, se harag, Jobb napok is majd csak érnek, A mi késik, nem marad. Él a szív csak a jövőben, A jelen csak bút szerez, Minden elmúl az időben S a mi elmúlt — kellemes. Fordította : Szabó Endre. Regény alakok. Irta: Bródy Sándor. I. A csúnya leány. Egy levél került hozzáír, a legcsunyább leány irta, akit életemben láttam, A levele, az szép volt és parancsoló : „látni akarom magát, hogy megkérdezzem öntől : tetszem-e ?“ A talál­kák ma már oly ritkák, elmentem. Pedig jó messzire kellett kifáradnom, ki a város végére, ahol a gyárak füstölnek, a temetők tövében. Gondoltam, hogy elbolonditanak, mert *iz találka közül, amit mi férfiak kapunk, csaknem tiznek felültetés a vége. Várunk, fázunk, fagyunk és elmeL’yünk azzal a gondolattal, hogy soha többé nem megyünk belé ilyen vállalkozásba és hogy a nők mind kaczérak és rosszak . . . Az én leányom, azonban ott volt, a kis földszintes ház sarkán, aminthogy megirta. A fején Rembrandt kalap. És a kalap alatt egy rut női arcz. Ha már mi azt mondjuk egy női fejre, hogy csúnya, amikor az fiatal még és reánk szívesen moso­lyog ! De ez a fej valóban csúnya volt, minden vonása oly hosszú, hogy véget sem akart érni. A szája végtelen hosszúságban mosolygott reám, eltorzulva a gyönyörtől és gúnytól : — Ugy-e, meg van lepődve?! — szólt lágy és behizelgő hangon, amely még kietlenebbé tette, mint hogy ha arczához illő száraz és re­kedt hangja lett volna. Nem tudtam felelni a megdöbbenéstől — és mit tagadjam — a haragtól, hogy ez a sze­gény nénffl^r . . . — Látom, hogy bosszús és megbánta, hogy eljött. Megbánta, hogy eljött. — Óh dehogy, dehogy ! — szóltam zavar­tan, mert az a babonám, hogy nem szabad gyön- gédtelennek lenni. — Nyújtsa karját — monda, — itt nem ismernek bennünket, a kövezet rossz és az én lábam nincs arra teremtve, hogy gyalog járjak, ügy gondolom mindég, hogy ensjem gyaloghin­tóbán kellene vinni. Két szép férfiúnak. Netn találja ? — De igen. Hanem — — Tudom, hogy- voltaképen mért hívtam, hogyan mertem elhivni ? Amikor maga híres iró és én egy állás nélküli tanítónő vagyok, akinek nincs több ruhám, csak ez az egy, amelyben járok. Szér a szabása ? No, ne legyen ideges és legyen hozzám jó és mondja meg: milyennek talál? Azt szeretném tudni, hogy ön is rútnak lát-e, mint mindenki ? Abban bíztam, hogy ön­nek jobb szeme van, mint mindnek és úgy néz engem, ahogy én magamat. Mert én úgy érzem, hogy szép vagyok. A tükör ugyan eltorzítja néha az arczomat, de belőlről úgy látom, hogy Sirolinq AsoSr«IS haSaSsten™' tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajainál úgymint idült bronchitis, szamárhuiut és különösen, lábbadozóknál influenza után ajánltatik. Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a köhögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógyszertárakban üvegenkint 4 kor.-ért kapható. Figyeljünk, hogy minden üveg alanti czéggel legyen ellátva. F. Hoffmann-La Roche & Co vegyészeti gyár Basel (Svájcz) 244 26—52 Lapunk mai szárma 1/3= old.al.

Next

/
Oldalképek
Tartalom