Békés, 1924. (56. évfolyam, 1-104. szám)

1924-01-01 / 1. szám

l^WI. évfolyam 1. agám. C-F C C <!) € Á - .C>P Medd ftynla, 19S4. január 1. Előfizetési Arak: Negyedévre helyben vagy vidéken . 6000 K Hirdetési dij előre fizetendő. BÉKÉS POLITIKÁT, TÁRSADALMI ÉS KÜZOAZPÁSZATI HETILAP. Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán, Templom-tér Dobay János könyvkereskedése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdeté­sek és nyiltterek intézendők. Kézirat nem adatik vissza Egyes szám Ara 300 korona Felelős szerkesztő: DOBAY FERENC Megjelenik szerdán és szombaton m esztendő. Boldogító reménységek kapuján lépünk át minden uj esztendőnek az első napján. Az az uj évszám mintha valami különös, reményeket ébresztő, bizodalmát gerjesztő varázsvesszővel bírna. Felfrissíti elhatározásainkat, megacélozza energiánkat, fokozza ki­tartásunkat, az elmult esztendő sötét csalódásai mögé a gyors feledés sürü ködét vonja és a rózsaszínű remény­ségek napfényes égboltozatának rej­telmes végtelenségét varázsolja elénk. Nincs olyan kétségbeesett helyzet, amely ne hinné jobbrafordulását, nincs olyan merész reménykedés, mely ne várná beteljesülését az uj esztendőtől. A magyar nemzetnek nincsenek, nem lehetnek vérmes reménységei, amelyeket egy esztendő teljesíteni képes volna. Mi mindössze azt vár­hatjuk ettől az uj esztendőtől, hogy legalább egy lépéssel vigyen bennün­ket előbbre a gazda*ági és politikai konszolidáció utján, A mi uj évi kí­vánságainkban az óhajtott boldogság­nak csak annyi lehet a tartalma, hogy ez a megcsonkított ország és ez a jobb sorsra hivatott nemzet az uj esztendőben ne csússzék vissza egy szemernyit sem azon a meredek utón, amelyen a szörnyű mélységből való kikapaszkodását már megkez­dette. Aki boldog uj esztendőt akar kívánni a magyarnak, annak azt kell kívánnia elsősorban, hogy is­merje fel a nemzet azt a mélysége­sen lesújtó helyzetet, amelybe jutott, ismerje fel a valódi és végső okokat, amelyek ezt a helyzetet olyan végze­tesen reménytelenné tették és végül lássa be, hogy csak önerejével, el­hatalmasodott bűneinek elhagyásával és félredobott erényeinek feltámasz­tásával segíthet magán. A legelső pedig, amit ebben az irányban tenni kell, a békesség, az egyetértés helyreállítása. A békesség az egyén lelkében, a családi körben és minden olyan közületben, amely a köz, a haza javáért van hivatva dolgozni. Kezdje ezt a munkát min­denki önmagán, vesse ki magából az elkeseredés, a bosszuállás érzetét és csak jegyet tartson szem előtt: mi módon lehet a békés egyetértést megőrizni. Ne várjunk e részben is felülről példát vagy útmutatást, ne várjuk elébb azt, hogy az országos pártok hagyjanak fel gyűlölködő harcaikkal, hanem alulról adjunk felfelé példát. Legyen békés egyet­értés a falvakban, a városokban és akkor békés egyetértés lesz az or­szágban. Kezdje ezt meg mindenki a maga falujában, a maga városában. Nincsen olyan két ellentétes nézet vagy felfogás, amelyet a közjó érde­kében nem kellene és amelyet a tiszta közérdek egyedüli szemmeltartásával nem lehetne összhangba hozni, ki­egyenlíteni. Csak két dolog kell ehhez. Ne legyenek egyéni érdekeink irányadók a közügyek intézésénél és ne higyjük elbizakodottan, hogy a magunkén kívül minden más nézet téves, káros, más utón a hazát meg­menteni nem lehet, csak amelyet mi tartunk jónak. Ha ezt a kettőt jól megtanulják és soha szem elól nem tévesztik sem azok, akik a múltban irányították a közügyeket, sem azok, akik a jövőben fognak irányitó és intéző szerephez jutni, akkor az uj esztendőben megtehetjük az első lé­pést a kívánt és óhajtott boldogság­hoz : békét és egyetértést teremthe­tünk legalább abban a kis közületben, ahol mindennapi életünket leéljük. Csak egy ilyen példa is azután buz­dító és irányadó lehet és az ország egyetértése a nagy nemzeti társada­lom békéje sziilethetik meg a jó példaadás nyomán. Ezt kell kívánnia mindenkinek uj esztendő boldogsága gyanánt az­zal a meggyőződéssel, hogy ennél jobbat és hasznosabbat nem kívánhat. m I B B fiú Gróf Széchenyi Miklós, megboldogult püs­pökért az egész egyházmegye minden templomá­ban mondani rendelt gyászistentisztelet Gyulán december Bl-én volt az anyatemplomban. A szent­misét Brém Lőrinc püspöki helynök mondotta nagy segédlettel. A nagy templomot a hivek nagy serege — köztük a katonai és polgári hatóságok — a vallásos és társadalmi egyesületek teljesen betöltötték. A mise alatt a templomi férfi négyes énekkar művészileg adta elő az Eltávozzál . . . cimn szép gyászéneket. Előfizetési felhívás ! A ,,Békés“ mai számával megjele­nésének LVI. évfolyamába lép. Ez alka­lommal van szerencsénk olvasóinkat és előfizetőinket szívélyesen üdvözölni és Boldog újévi kívánattal köszönteni. Egyben tudatjuk, hogy lapunk elő­fizetési árát az 1924. év első negyedére 6000 koronában, a példángonkinti árat pedig 2 oldalas szerdai számnál 200, a 4 oldalas szombati számnál pedig 300 koronában kellett megállapítani. Kérjük t. előfizetőinket előfizetéseik szives megújítására. Tisztelettel A. „Békés“ kiadóhivatala. A főispán elutazott Brandt Vilmos Békés- vármegye főispánja az újévi ünnepre Szolnokvár- magyébe utazott és csak jannár 2-án, szerdán tér vissza Gyulára. Első fogadó napját jannár 3-án tartja. Szilveszter éjszakája. A római világegyház­nak az év minden napjára beosztott dicsőült szentéi sorában a búcsúztató Szent Szilveszter pápa napját illeti. Közkedvelt és igen népszerűvé vált nap. Mikor éjjel az óra tizenkettőt üt, el­temetjük az elmúlt évet, sok bajával, gondjaival együtt és várnnk, remélünk és kívánunk egymás­nak egy újat, egy jobbat az ég minden áldásával együtt. Az 1923. év mától fogva a történelemé, mint annyi sok ezer elmnlt előde, melyek már elrepültek a nagy világ felett s melyek ismeretlen kezdetét és egykor elkövetkező végét, a végtelen tér és idő fogalmát az emberi véges ész és tu­domány nem birja felfogni és meghatározni. Talán nem is hasznos a teremtett világ ezen csodáján mélyen elgondolkodni ? A mai modern embernek különben nincs is erre ideje. Megelégszik azzal, ha a mindennapi robotoló éiet zajában egy percre megállva embertársára köszönt: Boldog újévet ! A gyulai Kis Kalendárium az 1924. évre Y. évfolyamában megjelent és kapható Dobay János könyvkereskedésében. A ki3 naptárt 1920. évben azon szükséghelyzet hozta létre, hogy a románok a tiszántúli részekre Bndapest felől semmi sajtóterméket áthozni nem engedtek s az ország keleti fele igy naptár nélkül maradt. Változások a nagyváradi lat. szert, róm. kath. egyházmegyében Domanek Pál tb. esperes tanfelügyelő, főgimn. hittanár szentszéki bíróvá, Kendrella Kálmán szentszéki biró, főgimn. tanár gádorosi lelkésszé kineveztetett. Szentkirályi J. Zoltn volt gynlai káplán, később bihari plébánosá nyugdíjba vonult. Havazás és nagy hideg. December 29-én reggel heves havazás indnlt meg, mely csaknem egész napon át tartott. A hófúvás a vasúti köz­lekedésben lényeges késéseket okozott. Vasárnap reggelre a hőmérő a fagypont alatt 13—14 C fok hideget, mutatott. PETROLEUM 1 liter 1550 K ZSIRSZÓDA 130° 1 kg. 3000 K Hász és Kovácsnál. Lapunk mai száma 4 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom