Békés, 1937. (69. évfolyam, 1-296. szám)

1937-01-01 / 1. szám

LX1X évfolyam 1. szám. Péntek Gyula, 1937 január 1 EHttlietési árak Megyedévre : 4 P 50 fillér Egy tóra: . 1 P 50 fillér Vidékre : . 1 P 80 fillér Hirdetési díj elüre illetendő. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! LAP Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán, Városház-utca 7. sz. Dobay János könyvkereske­dése, hova a lap szellem: részét illető közlemények hirdetések és nyiltterek iaté- zendök. — Kéziratok nem adatnak vissza. Ef§y szám ára 8 fillér Főszerkesztő: DOBAY FERENC Megjelenik mindennap 1937­Ahogy az év végén minden rendes em­ber megcsinálja üzlete, hivatala vagy ház­tartása számadását, a nemzetnek is kell ilyen mérleget készítenie, hogy az okulásul és Útmutatásul szolgáljon a jövőre. Annyi első tekintetre is látszik, hogy az elmúlt év politikai mérlege nem kedve­zőtlen. Az országban rend és nyugalom van, diktatúra és ostromállapot nélkül is. Gondo­latait kiki szabadon közölheti s a bíróságok tekintélye csorbátlan és érinthetetlen. Gaz­dásági helyzetünk egy árnyalattal kétségte­lenül javult. Külpolitikai helyzetünk meg­erősödött, mert a trianoni parancs revíziója európai kérdéssé lett. A belpolitika terén kormányunk lázas buzgalommal igyekezett évtizedek mulasztásait pótolni s gyors ütem­ben produkált olyan törvényjavaslatokat, amiket az ellenzék is egyértelműen megsza­vazott. Mindezek megnyugtató és biztató jelek arra, hogy helyes utón jártunk. De! De még mindig nagyon sok a munka­nélküli munkás és állástalan diplomás. A nemzeti vsgyon megoszlása még mindig túl­ságosan aránytalan. Mert még mindig ezré­vel vannak hajléktalanok vagy földalatti üregekben lakó magyarok. S a tejjel-mézzel folyó Kánaánban itt is, ott is felüti fejét már a beriberi betegség is, az elégtelen táp­lálkozás következménye. S a magyarság egy harmada idegen járom alatt kínlódik. A vi­lágpolitikai légkör pedig telítve van villa­mos feszültséggel s egy apokaliptikus ka­tasztrófa földalatti moraja egyre erősebben hallatszik. Mi pedig apró-cseprő kérdéseken kapunk hajba s azon izgulunk, hogy Sár­hegyen ki lesz a képviselő. Ideje volna végre valahára tudomásul vennünk, hogy hajótöröttek vagyunk s hogy a magunk erejéből kell partra jutnunk. Te­hát mindnyájunkra kötelezők azok az íratlan törvények, amik a hajótöröttek közt magá­tól értedődő rendszabályok. Tudnillik, hogy senkinek nem lehetnek a nagy egészével el­lenkező, külön egyéni érdekei, igényei és céljai. És hogy a sorsközösségben becsület­beli kötelesség a bajtársi összetartás, az önfegyelem és lemondani tudó áldozatkészség. Áll ez természetesen a politikai pár tokra is. Egyik se higyje vagy hirdesse, hogy a másik lelkiismeretlen, önző vagy ostoba. Hiszen magyar a másik is és bizo­nyára jót akar az is. Küzdjön mindegyik a maga elveiért, de mindig azzal a tudattal, hogy a politikában soha senkinek sincs száz százalékban igaza, mert egy kicsit mindig igaza^ van az ellenfélnek is. De ez a meg­értő méltányosság és engedmény kijár a kormány híveinek is annyival is inkább, mert az ő pártállásuk mindig egy kis áldo­zatos lemondással jár. Ők ugyanis nem épit hetnek légvárakat, nem Ígérhetnek nagy és szép dolgokat, ami tetszést arat, hanem kénytelenek a valóság nagyon is prózai ut­ján járni. Vájjon mit hoz az uj esztendő ? Jót-e vagy rosszat ? Egyiket sem. Mert az idő üres kosár, amit csak mi magunk tölthetünk meg tartalommal. Tettekkel! Régi igazság : Kiki saját szerencséjének kovácsa. {A „Békés“tudósítója jelenti.) A „Daily Express“ értesülése szerint az, angol tenge­részeti minisztériumban kidolgoztak egy ter­vet, amelynek értelmében Anglia felépiti a világ legnagyobb csatahajóját. Az uj csata­(A „Békés1'" tudósítója jelenti.) Má- riafalva lakosságának már régi kívánsága, hogy városrészükben elemi iskola épüljön s gyermekeiknek ne kelljen bejárni kilométe­reken át a központi iskolákba. Kérelmüket úgy Pongrácz Jenő gróf képviselő, mint a város vezetősége magáévá tette s az iskola- építés kérdését a miniszter elé terjesztette. (A „Békés“ tudósítója jelenti.) Wa­shingtoni jelentések szerint az amerikai köz­véleményben nagy visszatetszést keltett a kormánynak az az elhatározása, hogy kivi­teli engedélyt adott a spanyol vörösök részére megrendelt repülőgépekre és moto­rokra. Washingtonban hangsúlyozzák, hogy a kormány kénytelen volt erre a hadianyag- szállításra a kiviteli engedélyt megadni, te­kintettel arra, hogy a fennálló semleges­ei ,,Békéslí munkatársától. Lestyán Boda Pál szarvasi gazdaember a nyáron, kukoricaéréskor azon érte szomszédját, az öreg Madarász Györgyöt, hogy szárastól hordja a kukoricáját. Elvitt már vagy tizet, amikor Lestyán rárontott és kára megtérí­tését követelte, azt állítván, hogy Madatááz már évek óta lopkodja a kukoricáját. Jött Kornál- János is, Madarász veje és elkezdtek alkudozni. A tettenért Madarász önként fel­ajánlott két mázsa kukoricát, de Lestyán háromszáz pengőt követelt és azzal fenye­gette a megszorult embert, hogy csendőr­kézre adja, ha nem fizet. Végül is kiegyez­tek kétszáz pengőben, amit Madarász ki is fizetett. Nemsekára az,után felvilágosították Szivből kívánom minden magyar test­véremnek, hogy ez a kovácskodása áldot­tan eredményes legyen. Surányi Kárloy. hajó. amelynek költségeit nyolcmillió font összegben irányozták elő, főleg abban tér maja el a régebbiektől, hogy tökéletesíti a hajón a légelnáritó ütegeket. A miniszter kedvezően döntött s hogy az iskola megépítését lehetővé tegye, a város iskolafenntartási hozzájárulását több évi ha­tállyal leszállította, továbbá segélyt is fo­lyósított. Kötelezte azonban a várost, hogy az iskolát T937 szeptember 1-ig építse meg. Az építési költség mintegy 14 ezer pengőt tesz ki. ségi törvény nem vonatkozik polgárháborút viselő felekre. A kormány a kongresszus jövő héten kezdődő ülésszakán kiegészítő javaslatot fog beterjeszteni, amely a semlegességi törvényt polgárháborúk esetére is kiterjeszti. Az amerikai kormány elhatározását az angol hivatalos körök nagy .megelégedéssel fo­gadták. kukoricaszárért Madarászt a helyzetről, mire ez zsarolásért \j 7 följelentette Lestyánt, aki sietve visszafi­zette a kétszáz pengőt. A gyulai törvényszék Ungvári-tanácsa kedden tárgyalta a zsarolási pert és megál­lapítván Lestyán bűnösségét, őt ötven pen­gő pénzbüntetésre Ítélte, de a büntetés vég­rehajtását három évre felfüggesztette. Az Ítélet jogerős. Várható időjárás a következő huszonnégy Órára: gyenge légáramlás, sok helyen köd es zúzmara, néhány helyen, inkább csak a nyugati megyékben hószáilingózás. A hideg kissé csök­ken. Csütörtökön reggel 8 órakor Gyulán a hő­mérséklet —5, délben —4 Jók volt. 132 millió pengőbe kerül Anglia legújabb csatahajója A miniszter rendelete értelmében 1937 szeptember 1-ig meg kell épiteni a máriafalvai iskolát Az amerikai kormány megakadályozza a spanyoloknak való hatlianyagszállitást Zsarolási per tíz

Next

/
Oldalképek
Tartalom