Békés, 1919. (51. évfolyam, 1-76. szám)

1919-01-05 / 1. szám

LI. évlolyavn. Gyula, 1919. január 5 1. szám Előfizetési árak: Egész évre . 20 K — f Fél évre . 10 K — f Évnegyedre . 5 K — f Hirdetési dij előre fizetendő. Nyilttér sora 50 fillér. POLITIKAI, TAKSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! LAP. Szerkesztőség, kiadóhivatal: Gyulán, Templom-tér Dobay János könyvkereskedése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdeté­sek és nyiltterek intézendök­Kézirat nem adatik vissza. Egyes szám ára 40 fillér. FELELŐS SZERKESZTŐ: DOBAY FERENC Megjelenik minden vasárnap Politikai heti szemle. Eszterházy Mihály gróf, a magyar kormány Svájcba küldött követe, arról a benyomásról ad számot, hogy az antant a polgári pártol? tömö­rülését kivánja és tiszta polgári kormányt akar látni az ország élén. Az antantnak ez a kíván­sága nem lep meg bennünket; sok jelből láttuk ezt. Kétségtelen, hogy az antant jó akaratára igen rá vagyunk utalva, sőt, mondhatnék, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva az ő érdekeinek. Ha tehát ő azt kivánja, hogy tiszta polgári kor­mányt állítsunk az ország élére, akkor erről aligha lehetne sokat vitatkozni. Teljesítése azon­ban sok nehézséget okoz a kormánynak. A dol­gok uj rendje a szociáldemokratapárt hathatós támogatásával született meg. Tovább menve, a lakosság széles rétegei abban találnak megnyug­vást, hogy a szociáldemokrata vezérek is részt vesznek a kormányzásban. A szociáldemokrata­pártnak a kormányzásban való részvétele tehát országos érdek. Kétségtelen, hogy a szociálde­mokratapárt is úgy fogja fel a helyzetet. Az ország érdeke és az antant kívánsága tehát lát­szólag kiegyenlithetetlen. De csak látszólag! Mert mit kíván az antant ? Nem azt kivánja. hogy a szociáldemokrata vezérférfiak hagyják oda a kormányt, hogy a szociáldemokratapárt semmi­képpen ne vegyen részt a kormányzásban. Nem. Az antant csak azt kivánja, hogy ne a szociál- demoktatapárt régi, agitációs programmja legyen a kormány programmja, ne jussanak olyan szélsőséges elvek uralomra, melyek ma még nem érettek és nagyobb szabású küzdelmek nél­kül meg nem valósíthatók. Úgy véljük, hogyha a szociáldemokratapárt félreteszi vagy enyhíti programmjának azokat a pontjait, melyek min­den valószínűség szerint csak éles — és talán véres — politikai és társadalmi harcok után volnának egyszerre megvalósíthatók, sőt a melyek magában egy kis országban elszigélten úgy sem valósíthatók meg, akkor az antantnak semmi kifogása nem lesz a szociáldemokratapártnak a kormányzásban való részvétele ellen. A szociál­demokráciának tehát a haza, > de a saját elvi érdekében sem szabad mindenáron ragaszkodni a régi, nemzetközi, agitációs programmjához, revideálnia kell programmját a megvalósíthatóság és a nemzet egyetemes érdeke szempontjából; ne járjon a szociáldemokrácia a sehol ki nem próbált elméletek birodalmában, hanem szálljon le az élet és valóság országába. Ne akarjon, mert nem fog sikerülni, uj országot uj embere­ket alkotni, hanem frissítse fel a régieket a maga egészséges programmjának hasznos szérumával. Programmjának lényeges, életképes részeit igy is képes lesz megvalósítani. Ez a magyar nemzet érdeke, ez a szociáldemokratapártban egyesült szervezett munkásságnak is érdeke. Adja Isten, hogy ez a belátás minden szociáldemokratában felülkerekedjék. * * * Oly igen jól esik vezérszociálistáink, kormányférfiaink ajkáról komoly, gyakorlati ér­tékű kijelelentéseket is hallani. Csizmadia Sándor földmivelésügyi államtitkár a földművelő néphez intézett szózatában a többek között ezeket mondja: „Közületek, a földmivelő nép, a dolgozók milliónyi sorából hívtak a kormányzó hatalomba, hogy részt vegyek, őrködjek a nagybirtokok igazságos felosztásán és segitsek az uj jogrend felépítésének nagy munkájánál. A nagybirtokok igazságos felosztását kiváa- juk. Ez azonban nem történhetik meg egy toll­vonással, ném történhetik meg máról holnapra, hanem ez oly akárat, a mely komoly, kitartó és bizonyos időbe kerülő munkát követel. Az ezer esztendős rendet uj rend váltja fel, a melynél mérnökök százai, bizottságod segédkeznek és a melynél nélkülözhetlen magának a népnek se­gítsége. Az előkészítésnek c minden képzeletet felülhaladó munkáját végzií; most a kormány, hogy éjjelt és napot eggyé téve dolgozzon a nép boldogulásán. Ne hagyjátok hát cserbe a saját kományo- tokat, hanem inkább ' annak' példáját követve mindenki fogjon munkához ér dolgozzon a közért, azon keresztül önmagáért. Ne kérdezzétek kié i romlásnak induló termés! Az országé, a tiét'T" az, Takarítsátok Ke be a burgonyát, a répát, szedjétek le még ma is sok helyen szárán levő kukoricát! Mihelyt az idő elérkezik, szántsátok fel, vessétek be a föl­deket, hogy majd a nyáron arathassunk. Ahol az uradalmak bármilyen kifogás cimén nem akar­ják földjeiket mivelni, terméseiket a földről sze­detni : álljatok neki, miveljétek a földet és taka­rítsátok be annak termését. Az egyetlen fontos­ság ma, hogy termés a földön ne maradjon, hogy a jövő évben ne legyen éhínség “ Büszke örömmel olvassuk e sorokat. így beszél a nemzetfenntartó földműves nép kiváló fia, vármegyénk szülötte; igy beszél egy magyar szociálista. Tanuljunk tőle ! M« Á. | Kény Gyn.a halá.a. | Lapzárta előtt vesszük a megrendítő szo­morú hirt, hogy Kéry Gyula nyugalmazott főis­pán önkezével vetett véget életének. Az egész város közönségére megrenditően hat e váratlan hir. Életének kilobbanása fájdalmasan érinti ba­rátait és mindazokat, akiket vele a Gyulán eltöl­tött hivatali működésének közös és kellemes em­lékei összefűztek és akik egyéniségét mindig sokra értékelték. Jövő számunkban méltatjuk az elhunyt érdemeit és életét. Az iskolák megnyitása. A spanyol járvány és másrészt fűtőanyag Hiánya miatt bezárt iskolák újból megnyílnak, és pedig az elemi iskolák január 7-én, a főgimnázium január 13-án, a kereskedelmi szaktanfolyam szintén január 13-án, utóbbi nem az eddigi Városház-utcai ideiglenes helyiségben, hanem a Károlyi Sándor-utcai állami iskola helyi­ségében. A gyulai iparos tanonciskolában a taní­tás folyó hó 7-én, * kedden délután 5 órakor kezdődik meg. A gyniai izr. elemi népiskolában a tanítás folyó ho 6-án reggel fél 9 órakor kezdődik. Előlépés A vall. közoktatásügyi miniszter Péterfi Sándor békéscsaha-erzsébetheiyi és özv. Fertigné Ploy Hermin szarvasi áll. elemi iskolai iskolai tanítónőt, a II. fizetési osztály 3. fokoza­tába, Kócsy Mihály szarvasi és Kovács János békéscsabai ág. ev. el. iskolai tanitót a II. fizetési osztály 1. fokozatába, Laáss János mezőberényi ág. ev. tanítót a III. fizetési osztály 1. fokozatába, Ssáss Rezső békéscsabai ág. ev. tanitót a III. fizetési osztály 2. iokozataba, Sslany Pál békés- csabei ág. ev. tanitót a II. fizetési osztály 2. fokozatába és Rössler Mária gyomai községi vala­mint Kensstesy Mária kétegyházai áll, elemi iskolai tanítónőt n III fizetési osztály 3. fokoza­tába léptette elő. Kinevezés A kultuszminiszter Kovács Mó­zes István orosházai áll. polg. iskolai rendes ta­nárt kinevezte a Vili. fizetési osztály 3. fokoza­búíuái Áthelyezés A vall. közoktatásügyi magyar miniszter Schröder Miklós mezőtúr-kúriai áll. el. iskolai tanítót saját kérelmére a gyula-gyűrkehelyi áll. el. iskolához helyezte át. Szolgálattételre beosztás. A közokt. minisz­ter Nagy Gabriella oki. áll. polg. iskolai tanitónö gyulai lakost, továbbá Némethy Samu kevevárai áll. polg. iskolai igazgatót es Bartha Margit marosvásárhelyi áll. el. oki. polg. iskolai tanító­nőt további intézkedésig a gyulai áll. polg. leány­iskolához szolgálattételre beosztotta, egyben enge­délyezvén ezen iskola első, második és negyedik osztályainak párbuzamositását. Taniténőrálasztás. Aranyi Aranka dobozi áll. el. oki. polg. iskolai tanítónőt a berettyóúj­falui református egyház megválasztotta az ottani polgári leányiskolához segédtanitónővé, Hírek. Előfizetési felhívás a »Békés« 1919-iki évfolyamára. Mindazokat, akiknek előfizetésük az óv végével lejár, kérjük, hogy előfizetésüket mielőbb újítsák meg, nehogy a lap szétküldésében fennakadás álljon elő. A »Békés« előfizetési ára egéss évre 20 ko­rona, félévre 10 korona. Az előfizetési ösz- szegek a »Békés kiadóhivatala Gyula« kül­dendők. Uj esztendő Ismét egy nehéz, szomorú évet temntünk. Máskor, mikor egy-egy évtől búcsút vettünk, valami fájdalom vett erőtt lelkűnkön, valami úgy fűzött az ó-évbez, de most örömmel válunk meg tőle s lelkünk egész

Next

/
Oldalképek
Tartalom