Békés, 1936. (68. évfolyam, 1-298. szám)

1936-01-01 / 1. szám

' ■ü : LXVili évfolyam fl. szám. filSfiyetési arak : Nuscyedévre : 4 P 50 fillér Egy hóra : . 1 P 50 fillér HMrdetési dij e!5iv fizt-trinl«. Szerda 1 Gyula, IÍÍ36 január 1 POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! LAP Szt*rk**s/,tőség. kiadóhivatal .Gyulán. Városház-utca 7. sz. Hobay dános könyvkereske­dése, hova a lap szellemi részét illető közlemények hirdetések és nyiltterek inté- /.endök. — Kéziratok nem adatnak vissza. Egyes Siam ára 8 fillér. Felelős szerkesztő: DOBAY FERENC Szerkesztő : NAGY GUSZTÁV Megjelenik mindennap. Újév — új esztendő ? Lehetetlen meghal ód ást nem érezni az elmúló és kezdődő év haiár- mesgyéjén. Lehetetlen nem megha­tódva gondolni arra, hogy az esztendő ismét elszállt fölöttünk. Hogy az életünk ismét rövidebb lett, anélkül azonban, hogy e veszteség fejében igaz örömöket, zavartalan boldogságot kaptunk volna. Elmúlt egy esztendő, küzködések és gondok között, lemor­zsoltuk a 365 napot s e napok alatt nem volt vigaszul egyebünk, mint csak‘a jobb jövendő reménye. Gond­dal ébredtünk, gonddal feküdtünk, gond ült a homlokunkon, amikor délebédkor belementettük a kana­lunkat az egyszerű levesbe, és gond ült akkor is, amikor családunk kö­rében a lámpafény alatt üldögéltünk s szorongó érzéssel gondoltunk a bizonytalan ködös holnapra. Gondok alatt görnyedtünk, mint magyarok és mint emberek egyaránt. Mint ma­gyarok, trianoni balsorsunk és a széthúzás könnyelmű szítéinak ön­célú munkája láttán, mint emberek pedig attól a korképtől megrettenve, amelyet Európa ma is nyújt, népei és eszméi szembenállásának kirob­banással fenyegető napjaiban. A világégésben a magyar kard­nak csak glóriát szereztünk, s év­századokon át egyebet sem tettünk, mint a magunk bőre árán védtük nyugatot. S mindezért nem kaptunk mást, mint megaláztatást, a kard dicsőségéért bilincset s a nyugat vé­delméért trianoni országcsonk itást. S a magunk nemzeti fájdalmán tnl láttuk a többi népek iszonyú vergő­dését, eszmék pusztulását és újabb eszmék vérkeresztségét. Láttuk a béke létveszedelmét s láttuk a civi­lizációjára és kultúrájára büszke, keresztény Európa tragikus csődjét. Jött az elmúlt esztendő, mint fiatal, vidám leány, aki arcát az el­oltott éjféli lámpák sötétségéből reménységünk fényétől övezetien, biztatón emelte ránk s alig múlt él néhány nap, arcára szomorúság ült, gyász felhőzte be homlokát, s kezei nem adtak egyebet a puszta létnél és csak szegényebbé tettek. Ilyenkor az ujesztendp küszöbén önkéntelenül is arra gondolunk, vájjon milyen lesz az uj év, nem lesz-e olyan, mint az elmúlt volt, nem hoz-e vájjon még az elmúltnál is rosszabb napokat, vagy talán megkönyörül már végre rajtunk a sors és jobb napok virradnak ránk és Európára ? Bizonyára sokan lesznek, akik mikor az óesztendő temetésén bort töltenek a poharakba S a bor gyöngyözve csillog és lo­csogva ömlik elő az üveg szájából, arra gondolnak s képzeletükben va­lósággal hallják is, hogy a Föld­közi tengeren most acélkclosszusok hintáznak roppant testükkel s a holdfényes ágyucsövek alatt az acél­lemezeken sötéten locsog a megszán­tott tengervíz. Sokan lesznek minden bizonnyal, akik a szilveszterező világ felett ott hallják majd suhogni a végzet szárnyait s a lokálok fényzá- poros parkettjén elcsípett malac szorongó hangjában a maguk szo­(A „Békés“ munkatársától.) A Függet­len Kisgazdapárt gyulai csoportja, amely csak egyetlen városi mandátumot tudott szerezni, a képviselőtestületi választást panasszal támadta meg, azzal érvelvén, hogy a válasz­tás meghirdetése nem történt meg a törvény által előirt módon. A feljelentés után azonnal vizsgálat indult annak tisztázására, hogy a panasz­ban foglalt állítások fedik-e a tényeket? Ä vizsgálat megállapította, hogy a választási plakátot a város idejében kinyomatta és ide­jében ki is függesztette, csak az történt, hogy a plakátok egy részét ismeretlen tette­(A „Békés“ tudósitója jelenti.) A Daily Mail abessziniai haditudósítójának jelen­tése szerint az újabb abesszin hadmozdulatok során sikerült az olaszoknak győzelmet kivív­niuk a négus hadserege fölött. Mig a diplomá­ciai tárgyalások lassan folynak, a hadszíntéren teljes erővel megindult a harci tevékenység, s a hadij leütések arra mutatnak, hogy az olaszok állandóan előre haladnak. A Reuter iroda híradása szerint Adisz Abebában attól tartanak, hogy az olaszok a Dsibuti—Adisz Abeba közötti vonalat bombázni fogják, hogy az abesszin csapatok felvonulását megzavar­ják és megakadályozzák. január 5: mm licesii a píIIöéh A Nagymagyarvárosi Missziótársulat és a Szent Erzsébet Leánykongregáció január 5-én este 8 órai kezdettel a Göndöcs-nép- kerti pavillonban műsorral egybekötött tánc- mulatságot rendez. A műsor a következő: 1. Cserháti Barnász—Lénárt: Balaton tündére. Operett 1 felvonásban. 2. Nyári Andor: A finánc, vidám jelenet. 3. Nagy farsangi felvonulás. 4. Mécs László — Hukzár László: Dsinnya- rára. A műsor énekszámait tanította és vezeti moru, tehetetlen jajdulását hallják. Uj esztendő lesz-e vájjon az ujesz- tendő, vagy csak a régiek mása, percent élet, gond és szorongás? Bízzunk abban, hogy jobb lesz s akarjuk is, hogy jobb legyen. Le­gyünk ebben a hitben és akaratban egyek, legyünk történelmi magyarok s elkötelezettjei a keresztvíznek! sek éjjel leszaggatták. Ebben az ügyben Varga Gyula dr. polgármester egyébként a rendőrségnél feljelentést is tett. A rendőri nyomozás értesülésünk szerint, tényként megállapította, hogy a plakátok ki lettek függesztve, ismeretlen tettesek azonban, most már megállapíthatatlan időben, a hirdetmé­nyek egy részét leszaggatták. Megjegyezzük, hogy a plakátok a körök­ben is ki leitek függesztve, mar pedig a körök választási centrumok, azonkívül lapunk is csaknem teljes terjedelmében közölte a hirdetmény szövegét, úgy hogy a publikálás aligha mondható meg nem történtnek. Mussolini a minisztertanácsban a Gior- nale d' Italia híradása szerint hosszú beszéd­ben foglalkozott az olasz - abesszin, illetve olasz—angol külpolitikai helyzettel. Kijelen­tette, hogy a párisi béketerv Olaszország részvétele nélkül jött létre, s ugyancsak Olaszország közreműködése nélkül bukott is meg. Beszéde folyamán megállapította, hogy külpolitikai téren ellanyhulás tapasztalható s minden jel arra mutat, hogy Washingtonban is mindjobban tért hódit a józan belátás. Mindettől függetlenül az olasz haderő tovább folytatja tervszerű mozdulatait. Huszár László karnagy, a színdarabokat pedig Pav ovszky Gitta tanítónő tanította be. Az est helyárai: ülőhely 80, állóhely 60 fillér, az ülőhelyeket az érkezés sorrend­jében lehet elfoglalni. A jegyek a bálra is érvényesek. Az előadást 8 órakor pontosan megkezdik. Várható időjárás a következő huszonnégy órára: Mérsékelt, a hegyeken azonban erős déli és délnyugati szél, változó felhőzet. Az északi megyékben kevesebb köd és kevés napsütés. A hőmérséklet alig változik. mdr Idejében ki lett ragasztva, azonkívül hiriapilag is publikálva lett a választási hirdetmény Olasz győzelei A

Next

/
Oldalképek
Tartalom