19193 találat

Találatok

1. Solymos Ede: A Közép-Dunai Halászszövetkezetek megalakulása (181. oldal)
[...] és nélkülözést jelentene számára ha kérése meghallgatásra nem találna Hasonló kérelmet [...] és nélkülözést jelentene számára ha kérése meghallgatásra nem találna Szem 20 Miklós Brück István és társai bogyiszlói halászok nov [...]
2. Kürti László: Egyháztörténet és politika: Ladánybene betelepülése (245. oldal)
[...] hitélet fellendítése Ám hiába volt kérése a püspök hajthatatlannak mutatkozott mivel [...] adta fel 1941 ben Milotay István országgyű­lési képviselőhöz fordult segítségért A [...] Lajosmizsei Helytör­téneti Archívum 2 Milotay István országgyűlési képviselő levele Kovács Pálhoz [...]
3. Néprajz • Kürti László: Lakodalmak, vőfélyek és vőfélykönyvek a Felső-Kiskunságban (239. oldal)
[...] a Fel­ső Kiskunságban A Volly István által közölt észak magyarországi vőfélyversek [...] káposzta lepény kása és kásapénz kérése a Kóró féle alföldi vőfély­könyv [...]
4. A levelek (65. oldal)
[...] utalás jóval korábbra utal Móra kérése hogy tudniillik Móra menyasszonya rövid [...] közelebbit nem tudunk Pistával Móra Istvánnal 37 MF Walleshausen Ilonának Budapest [...]
5. Romsics Imre: A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868–1948) (167. oldal)
[...] A német megszállást követő­en Boda István a VI ü o főnöke [...] elzárkózni a szülők ama esetleges kérése előtt hogy gyermekeik fokozottabb magyar [...]
6. Tóth Ágnes: Kényszer vagy lehetőség (187. oldal)
[...] elutasítása vagy a létszám megváltoztatásának kérése fel sem merült Az előterjesztés [...] iratai 11 28 24 Bibó István a moszkvai utasítás és a [...]
7. A Háztörténet szövege (26. oldal)
[...] látta el 1730 majd Ljubi István 1730 Kovacsics János 1730 Antoniola [...] volt a német hívők legfőbb kérése 123 A borsódi és katymári [...]
8. A Háztörténet szövege (450. oldal)
[...] úr a tiszamelléki kői Szt István prépostja és a kalocsai főszékesegyház [...] királyi gimnázium az isteni segítség kérése után megkezdte az iskolai évet [...]
9. (40. oldal)
[...] hogy az éppen akkor Radéczy István halálával üresedésben levő turóci prépostságot [...] Austriae 337 122 Draskovich György kérése a turóci prépostságot illetően hamarosan [...]
10. (55. oldal)
[...] környező tartományokba pénz és hadisegély kérése céljából majd kijelöli az egyes [...] megnevezi mely felsorolásban Napragit Illésházy István nádor mellé rendelik a fellebbezési [...] án bevonult Kolozsvárra Visszatérését Bocskai István nagybátyja és egykori fő tanácsadója [...]
11. AZ ÚZ-VÖLGYI HAVASOK HASZNÁLATA A XX. SZÁZAD ELŐTT (64. oldal)
[...] a kárt okozó teleitetők elmarasztalásának kérése után valószí­nűleg elhangzott még egy [...] Péter Bandi József és György István minnyájan nemes lófő személyek az [...]
13. Pénovác Antal: Eklézsiakövetés és egyéb büntetések Ómorovicán a XIX. század első felében (47. oldal)
[...] vissza húzására a presbytériumnak sem kérése sem fenyegetése nem bírhatván végeztetett Minthogy Kara István nejére bár lakodalmakban disznótorokban s [...] 30 án is amikor Kovács István neje fáj­dalmasan panaszlá hogy férje [...]
14. (122. oldal)
[...] Nyírő Jánost András Lajost Péter Istvánt Ballá Jánost Fazakas Lajost Nyírő [...] akarta fogadtatni magát Lófőrészbe de kérése ellenállásba ütközött Simószege tizes irreálisan [...]
15. Pálóczi Horváth András: Településtörténeti kutatások a középkori kun szállásterületen (222. oldal)
[...] községnek minősítik Az egri püspököt kérése ellenére nem helyezték vissza földesúri [...] földjeit használták 1521 ben Báthori István nádor új határjelek kitűzésével vélte [...]
16. (45. oldal)
[...] Kozma Mihály Úrnak az a kérése vagyon a Nemes Megyéhez hogy [...] Sz Martonj Megje birájasagot Bors István uram decessioja után sallítottak Boczkor [...]
17. (258. oldal)
[...] Bándi Mihálj Mihálcz András Bándi István Bándi Joseph Cojti Simon Melynek [...] égtek minden épületyey azért szép kérése melet instalvan az említet Nemes [...]
18. Bárth János: Bács mezőváros magyarsága a XVIII. században (31. oldal)
[...] Apathényi Jánost Polgár Józsefet Dombai Istvánt és Polgár Györgyöt lu A [...] kutatói körében Ha egy közösség kérése nem volt szimpatikus az egyház [...]
19. OLVASÓKÖNYV A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ • Dévényi Iván levele dr. Horváth Istvánhoz (29. oldal)
Levél dr Horváth István múzeumigazgatónak mellékelve a szobrász Dévényihez [...] munkáit tudjátok e vállalni A kérése illetve a kikötése az hogy [...]
20. (15. oldal)
[...] Polgári Demokrata Párt nevében Vörös István pécsi polgár mondott beszédet melyben [...] BUDAPESTNEK A Pécsi Nemzeti Segélybizottság kérése Az orosz parancsnokság megértése lehetővé [...] Szövetség eddigi munkájáról 3 Katkó István beszél a pécsi munkásifjúság nevé­ben [...]
21. Történettudomány • Szakály Ferenc: Schreiber Farkas pécsi bíró (1527–1542) (91. oldal)
[...] sorában volt Thaly K Istvánffy István sírverse temetése és hagyaté­kai Századok [...] uralkodótól újabb megbízást eszközöljön ki Kérése mint megannyiszor ezúttal sem talált [...]
22. Történettudomány • Gungl Ferenc: A SZDP pécsi szervezete politikai küzdelmei (1918. november–1919. december) (133. oldal)
[...] tagjai voltak Kandi János dr Kerese György dr Fo­nyó Vilmo s [...] köszönet volt Felsőmindszenten megjelent Bölcsics István pártszervező aki utasította a Gazda­kör [...]
23. Történettudomány • Rövid közlemények (265. oldal)
[...] értekezik 1867 1897 ig Sipőcz István mint a Szerecsen gyógyszertár tulajdonosa [...] dr Horváth De­zsőt és dr Kerese Istvánt kell megemlíteni Dr Vondra Antal [...]
24. Történettudomány • Rövid közlemények (201. oldal)
[...] voltak már 1938 ban Makay István polgármes­tersége idején kitűzték a városfal [...] miniszterhez írt felterjesztésében a kisajá­títások kérése szerepelt A város a következő [...]
25. A Puszta természetvédelmi területei • Szabó Ferenc: A Puszta és a közigazgatás. Kardoskút és Székkutas községgé fejlődése • II. A két világháború közötti pusztai igazgatás (60. oldal)
[...] arányban leszavazták Miután a barackosiak kérése egybevágott a városvezetés elképzelésével Kardoskút [...] 1937 alapsz Vö még Kiss István Szeged tanyai közigaz­gatása Közigazgatástudomány 1940 [...]
26. Szenti Tibor: Csendőrök erőszakoskodása a sámsoni uradalomban (317. oldal)
[...] mámoros állapotban kit én nőm kérése folytán ki betegen a másik [...] az általam elébb meghívatott Józsa István esküdt ember kitől megértvén azt [...]
28. (30. oldal)
[...] finánc írja 1865 ben Reök István Munkácsynak aki tehát tudhatta hogy [...] rögvest értesítette erről testvérét Reök Istvánt nem győzte dicsérni Reök Lajos [...] elégedve előléptetést remél írja Reök István Munkácsynak 85 Ilyen előzmények után [...] Nincs jogunk feltételezni hogy Juliska kérése nem történt meg minden bizonnyal [...]
29. (29. oldal)
[...] tudósítani sziveskedend arról hogy Reök István Ügyvéd Ur hol született hány [...] engedélyt sorsjegykibocsátásra a csabai főszolgabírótól kérése megjárja a nagyváradi Kerületi Helytartósági [...]
30. (30. oldal)
[...] finánc írja 1865 ben Reök István Munkácsynak aki tehát tudhatta hogy [...] rögvest értesítette erről testvérét Reök Istvánt nem győzte dicsérni Reök Lajos [...] elégedve előléptetést remél írja Reök István Munkácsynak 85 Ilyen előzmények után [...] Nincs jogunk feltételezni hogy Juliska kérése nem történt meg minden bizonnyal [...]
31. Seres István: A Sarkadi Csatáry család iratai (198. oldal)
Seres István mesi szabadságban való élés mint [...] kiadatna szükséges hogy az instáns kérése a mellé kaptsolt originális vagy [...] szerint a Csatáry Gábor és István benyújtott iratok alapján a folyamodók [...]
32. (13. oldal)
[...] kérdésessé vált Erdély rendéi Báthory Istvánt választották fejedelemnek Azlúj fejedelem erőskezű [...] a törökök segítségének és támogatásának kérése és elfogadása 1593 ban szakított [...] a még akkor királypárti Bocskai Istvánnak is Báthory utasítására Palatics György [...]
33. (21. oldal)
[...] i Baláza mester kanonok előtérjeaztett kérése nyomán átirat­ban kiadja és megerősíti [...] vagy Wathai Petth­rea Dénes vagy István vagy Abon i Tamás vagy [...]
34. (32. oldal)
[...] Also abran i Saswar i István és Se­bestyén eléje terjesztett kérése nyomán Berzewycze i Pohár­nok István ellen A bevádolt személy ugyanis István és Se­bestyén Borsod vármegyében fekvő [...] előttük indított perét Saswar i István ellen Alsoab­ ran birtoklása tárgyában [...] Mátyás király nemes Saswar i István érdemeire való te­kintettel a Borsod [...]
35. (38. oldal)
[...] nem különben Darocz i Thibold István fia Imre özve­gye Zsuzsanna asszony [...] Mátyás király az egri káptalan kérése nyomán átirja a váci káptalan [...]
36. (59. oldal)
[...] 1508 május 28 Buda Maryassy István szepesi kapitány levele az Abran [...] nemes Aranyas i Já­nos előterjesztett kérése nyomán átiratban kiadja Ulászló ki­rály [...]
37. (103. oldal)
[...] hogy Bereck egri prépost előadott kérése nyomán járja meg a Borsod [...] vagy Darocz i László fia István vagy Watha i Dénes vagy [...] Rechky Tamás és Pe­renc fia István az elmúlt időkben Cherep vár [...] földjét az emiitett Perenc fia István és más Bogach i nemesek [...]
38. ROMÁN János: Regeszták a Tanácsköztársaság Borsod megyei szerveinek történetéhez (440. oldal)
[...] Márc 25 Tiszakeszii jegyző táviratai kérése egy menekült írnok kiren­delése iránt [...] miskolci szociáldemokrata párt titkárságához címzett kérése lány testvére részére két évre [...] 9 A sályi szociáldemokrata pártszervezet kérése a mis­kolci titkársághoz Bók István utáni elmaradt hadisegély folyósítása tár­gyában [...]
39. BODGÁL Ferenc: Kovácsok lógyógyítása (482. oldal)
[...] Helytartótanácshoz folyamodik azért mert Kalmár Ist­vánt az ottani földesuraság a baromorvosi [...] arra Bankus Ferenc debreceni kovács­legény kérése a példa Kérésére a céh [...]
40. ZSADÁNYI Guidó: Balogh Bertalan emlékezete (1870-1922) (288. oldal)
[...] fajú emberekre A művészekhez intézett kérése hogy csak színvonalas műveket adja­nak [...] ö Fülöp Benczúr Gyula Csók István Fényes Adolf Iványi Grünwald Béla [...]
41. BENCSIK János: A tokaji szőlőhegyek művelése, a szőlős ingatlan becsértéke a 18. század közepétől (166. oldal)
[...] Uo Malom feli szőllőben Kolozs István használja idézett rész kötelessége öt [...] Ferenc a Camara Ladányi Ispánja kérése A Tokaji határban Nyesti nevű [...]
42. KÖZLEMÉNYEK • VARGA Gábor: Adatok a debreceni református kollégium szikszói szőlőbirtokának történetéhez (1772-1842) (488. oldal)
[...] egykori diákja Mindezen javak Rácz István számításai szerint évente mintegy 20 [...] tanítására voltak elegendőek Az adományozó kérése szerint A testamentumot Halász Takách Sámuel laki testvéreinek örökösei Baranyai István anyja Halász T Judit és [...]
43. BODNÁR Mónika: Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója (815. oldal)
[...] egyház történetéről nehezményezve hogy több­szöri kérése ellenére sem kapott adatokat a [...] Egerszeginé dr Hurták Erzsébetnek Lenkey Istvánnak és Regéczy Lajosné Ursziny Annának [...]
44. Dózsa Viktória: A „Weidlich”-palota Miskolc kereskedelemtörténetében (341. oldal)
Kubacska Istvánná Szabó Béla és neje dr [...] Kamarának Visszatérte után Weidlich Pál kérése szerint jelentést készített útjáról melyben [...]
45. Marozsán Zsolt: A „drótgyár" története alapításától állami tulajdonba kerüléséig (1911-1954) (461. oldal)
[...] és világszerte Nevét a munkások kérése alapján kapta ugyanis az ö [...] ig 405 414 Miskolc Dobrossy István 1995 Deichsel A Magyar Acéldrót [...] és Drótárugyár Rt In Dobrossy István szerk Miskolc írásban és képekben [...] a korszakhatár kérdései In Dobrossy István szerk Miskolc írásban és képekben [...]
46. TÖRTÉNETTUDOMÁNY • SPÓNER Péter: Céhes iparosok Miskolc Város Tanácsának szolgálatában (1761-1848) (349. oldal)
[...] a városnak 1816 ban Halácsi István lakatos mester ez ügyben fordult [...] használni kívánván A város részéről kérése igazsá­gosnak találtatván a többi mesteremberekre [...]
49. CSEREY Zoltán: Üveggyártás Háromszéken a 17-20. században (75. oldal)
[...] gyár termékeinek művészi színvonalát Sovánka István 1907 és 1914 kö­zött Bükszádon [...] talán legkiemelkedőbb üvegművésze volt Sovánka István Liptószentmiklóson szü­letett 1858 ban Sepsibükszádon [...] is vállalkozhatott Itt kezdett Sovánka István az üvegmaratással foglalkozni Előbb fényképek [...] Mikes Kelemen Háromszék törvényhatóságához intézett kérése melynek értelmében kéri hogy a [...]
50. ADATKÖZLÉSEK • Komáromy József: Építkezési tervrajzok, miskolci iparosok a 18. századból (75. oldal)
[...] Palóczy utca felőli ajtóé Faragó István Egy egy ajtó 700 700 [...] közlöm Az úil templom engedélyezésének kérése lásd Miskolci ref egyház jegyzőkönyve [...] református paplak a régi Szt István plébánia templom mellett vele összefüggő [...]