A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 3. (Miskolc, 1956)

ADATKÖZLÉSEK - Komáromy József: Építkezési tervrajzok, miskolci iparosok a 18. századból

mind ekkor végezték el. Az ajtókhoz szükséges finomabb vaslemezeket, a stájer vasat a pesti vásáron szerezték be. 1809-ben a legjobb lakatosok csinál­ták meg az urasztali vasrácsot és a két díszes templomajtót. Mind a három la­katosmester miskolci volt, még pedig: az urasztali rács készítője Forrai József, a Czikó, mai néven Kossuth utca felőli vasajtóé Szüts László, a Kádas, mai néven Palóczy utca felőli ajtóé Faragó István. Egy-egy ajtó 700—700 forintba került. A templom asztalos munkáit Nagy­V á t h y Ferenc miskolci asztalosmester (a Nagyváthy János híres gazdasági író öccse) készítette. Mivel az új templom tornyának ge­rincvonalon felüli része és sisakja csak 1865-ben készült el, így a Kossuth ut­cai ref. templom teljes mai állagának építési ideje 1785-től 1865-ig húzódott el, vagyis 80 esztendeig tartott. Jegyzet: il. A további részietikutatiások megfKönnyiiésé­re szolgálnalk a 'források vonatokozó alábbi pon­tos megjelölései. A mislköki ref. egyház jegyző­könyveinek 1783—11609. 'évi 'betjegyzései közül a következőket 'közlöm: Az úil templom engedélyezésének kérése: lásd Miskolci ref. egyház jegyzőkönyve II. Iköte'., 288. 1. 1783 imáli'iis 4-én. Szepessy Ferenc temp­'lom telek a'já'ndéka. u. ott 291. % A fundaimerrtiTm köveineCc (kibányászása a cseäiivölgvi (kőfejtőiben. I'I. 298—399. il. '.1786-ben. 'Ül temiplöm íalaii ia föld színe íö'é értek 178G. átír. 23-án. IM. 438. 1. Schaiudler Ikőmíves építőmester kőbányát nyit a iKiskőbá'nvia nevű szőlő alatt. II. 482. í. 1787­ben. ill. 462. 1. Az úi templom ..Gass áljában" csaik 95 forint maradt. IUI. 297. 1. 1791-ben. A ..iliágy Ikő" ügye I'V. 42. ,1. 1796-ban. Kiír Vencel bérli áz egyház tégi'.aszínjé:, W. 148— 18T5. 1. 1798-ban. iSohaudler kőmíves 'hailála, ilV. 334. 1. '1799-ben. Helvébe Potimger kassát kömívesmester, IV. 302. és 318. il. 1799-lben,. Görömibölvii tégla boUozaitnaik, V. 13. J. 1801­ben. iKl'ir Vencel és Kun János boltozat íelralkás­sal megibizása. V. .190. iL. il803-'ban Rábel Károly gyöngyösi ikőmíves mester 'megkezdte a boLt'haij­tás építését. V. /190. .1. 1805-ben. továbbá V. 284—287. 1. 1807-ben. To ran vb a 'garádics építése. V. 196—220. 1. 1805-ben. Eerü 'kőfaragóik. V. 269. 277. 280. 1. 1807-ben. Temtplom ajtókhoz stájer vas beszerzése. V. 362. 1. 1808-iban. Asztalos imiurnka. V. 9. 1808-ban. lUil templom felis zen telé si ideje, V. 39t—392. 1. 4808-ban. 'Vasalj tók. vasrácsok, stb. e's zárnod sa. V. 455 . 468. 480. 1. 1809-ben. ÉPÍTKEZÉSI TERVRAJZOK, MISKOLCI IPAROSOK A 18. SZÁZADBÓL KOMÁROMY JÓZSEF Abban a harcban, amely a gyarmato­sított, feudális Magyarországon a kato­likus klérus folytatott a reformált val­lásúakkal a korábban elvesztett pozí­ciókért, Mária Terézia uralkodása alatt, érdekes fejezetek találhatók Miskolc város történetében is. A miskolci pozícióharcban 1773-ban is folyik egy követelés. Eszterházy Ká­roly egri püspök teljes erejét latbaveti, hogy a papszeri református paplakot vissza perel je. Az üggyel kapcsolatban számunkra az az érdekes, hogy az ira­tokhoz mellékelt tervrajzban megőriz­ték az utókor számára a perelt paplak 18. századi felmérését és homlokzatának rajzát. Ezenkívül pedig az indokolás elárulja, hogy a papszeri református paplak »a régi Szt. István plébánia templom mellett, vele összefüggő telken ... a régi alapokon« épült. ') A per és az iratok felfedtek egy kö­zépkori alapokra épült (s többé-kevésbé annak alaprajzát is megőrző), ma is fennálló épületünket, amely helytörté­neti vonatkozásban újabb nyereség szá­munkra. Ha ezt a tervrajzot és a mai épületet összehasonlítjuk, látjuk, hogy időközben az épület csekély toldáson, 'bővítésen meni keresztül, homlokzata viszont az újabb­kori késő eklektikus rajzot kapta meg. Helyénvaló lenne, egy jövőbeni átalakí­tás után, tervrajzunk alapján, visszaál­lt

Next

/
Oldalképek
Tartalom