A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34. (Békéscsaba, 2011)

Seres István: A Sarkadi Csatáry család iratai

Seres István mesi szabadságban való élés, mint egyéb aránt is originális levelekből kitettzik; adasson mind kettőjőknek nemesi bizonyság levél. Mely előadott kérések az instánsoknak a’ hozzá kaptsoltakkal minekutánna rövid úton hivatalos combinátió és vélekedés alá adattak: azokból úgy látom, hogy az instánsok nemességének és donátárusi állapottyoknak, mint szinte a’ jószágot nyert és statutióval is megerőssíttetett impetrátortól való leszármazás, úgy a’ jószág­nak usu roborált birtokából való kiesés; az instáns eleinek Debretzen várossába az instánsoknak pedig onnan Máramaros vármegyébe lett által költözések is elegendő képpen próbáltatik, és e’ szerént mind a’ hazai törvények, mind az 1735k esztendő februárius lő napján kiadott Királyi Normális Rendelés és Idea 6k pontja szerént, mint oly donátárius nemesek, a’ kik a’ donátária nemesség fundamentomát, mind az a’ szerént nyert jószágból való kiesést, s azoknál fogva való nemesi usust elegen­dőképpen bebizonyíttyák, valóságos donátárius nemeseknek lenni elesmertethetnek: De mivel az 1792k esztendő October őkén költ és a’ 22299k numerussal megjegy- zett, a’ nemesi testimoniálisok kiadása eránt költ, Királyi Normális Parantsolat az ilyen esetekbe azt rendeli, hogy azok, a’ kik ily elő adott próbáknál fogva kívánják nemességeket bebizonyítani, ha azok ellene mondhatatlanul világosok is, azoknak mind addig nemesi testimoniális ne adasson, míg az általok elő adott próbák és írá­sok a’ Nagy Méltóságú Királyi Helytartó Tanáts eleibe nem terjesztetnek: Hivatalos vélekedésem szerént (f. m. a. f. J.) ezen elő adott próbáknál fogva az instánsok donátáriusi nemességek ugyan elesmertethetik, minekelőtte mind azáltal arról a’ szokott nemesi bizonyság kiadatna, szükséges, hogy az instáns kérése a’ mellé kaptsolt originális, vagy in authentico tránsumált párokban a’ Nagy Méltóságú Ki­rályi Helytartó Magyar Tanáts eleibe terjesztessenek. Várad Olasziba, Januárius 2kán 1824. Bige Márton m. k. Ordinarius Fiscális. 2. NB. 4. Kivonat Bihar vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvéből Váradolaszi, 1823. december 29. (Eredeti. HBML IV. B. 6/e. Nr. 248. föl. 15.) Az ügyészi vélemény szerint a Csatáry Gábor és István benyújtott iratok alapján a folyamodók nemességét bizonyítottnak találják, s arról a kért nemes leve­let is kiállítják, de azt az összes csatolt irattal együtt jegyzőkönyvbe kell venni, és az uralkodói rendelet értelmében fel kell küldeni a Hegytartótanácshoz. Kiíródott czikkelje Az 1823k esztendő december 29kén Várad Olasziba tartatott Tekintetes Ne- mes Bihar vármegye közgyűlése jegyzőkönyvének. 198

Next

/
Oldalképek
Tartalom