20. oldal, 1027 találat

Találatok

951. Ülésnapok • 1910-625 (1910-XXIX-198. oldal)
[...] mint a kötvény helyet­tesét Szabó István nagyatádi Bár soha nem ismerte [...] a háború befejeztéig az árverés kérése függőben van tartva És ha [...]
952. 1942-07-04 / 149. szám
[...] a mi mél­tó célunk SZÉCHENYI ISTVÁN Értekezlet az egyetemi szociális tanfolyamok [...] szám 1 KISGYERMEKES SZEGÉNY ASSZONY KÉRÉSE Tegnap délután elkeseredett szegény asszony [...]
953. 1936-08-22 / 193. szám
[...] temetését í Egy kis diák kérése a közönséghez Pár J hét [...] hogy kedves ajándékot kapott Pluhár Ist­ván a népszerű szpíker aki a [...]
954. Ülésnapok • 1887-289 (1887-XIV-38. oldal)
[...] uralt alkalommal t barátom Rakovszky István felpanaszolta Magyarország közgazdaságának siralmas állapotát [...] érdekes azon két rend­kívüli hitel kérése mely 52 és 47 millió [...]
955. 1941-10-08 / 229. szám
[...] számolt be A gyűlésen András István alelnök elnökölt és Radnai Mikes [...] kapna értesítést az igénylés elbírálásáról kérése elutasitott nak tekinthető Azok akiknek [...]
956. 1921-01-05 / 3. szám
[...] háromra hosszabbítja meg Károlyi Mihályné kérése Megírtuk annak idején hogy a [...] Vasgyáros Mérsékelt helyárakkal Szent györgyi István föllépésével Vasárnap este Tatárjárás Operette [...]
957. Ülésnapok • 1906-408 (1906-XXIII-275. oldal)
[...] fel ide Buda­jjestre azért Szabó István nagyatádi közbeszól ezt mondotta Baross [...] községi képviselőtestületre bizatik a kiigazítás kérése elsősorban mely könnyen befolyásolható azonkívül [...]
958. 1930-10-24 / 236. szám
[...] meg­erősítő rendelete alapján a beiktatás kérése jogos és a beiktatást foganatosította [...] Cieio mint humorista Pop Cieio Istvánt a kamara elnökét egész ember­csoport [...]
959. 1941-12-12 / 284. szám
[...] kezői mégha gainnk s ha kérése indokoltnak bizonyul azonnal gondozásba veszik [...] O üárt eltiltották Dr Bartek István fegyelmi cgyerbiro a vs á [...]
960. 1937-03-14 / 61. szám
[...] kereskedőket mondjanak véleményt az alkalmazottak ké­rése ügyében Az értekezlet nemleges ered­ménnyel [...] mutatott be Szünet utáni Fodor István egyfelvonáisosát játszotta el egy kis [...]
961. Ülésnapok • 1922-270 (1922-XXII-294. oldal)
[...] ur kivan szólani Gr Bethlen István ministerelnök Miután a t képviselő [...] földreformjának keresztülvitele alkalmával A deputáció kérése folytán közöltem ezt az óhajt [...]
962. 1938-05-20 / 113. szám
[...] nvun lé iiigyi felügyelőséghez lKnyujtolt kérése a apji n amelybe ni [...] ároklvacn és az úttesten Szcmján István és S emjGn József zenészeket [...]
963. 1935-01-18 / 14. szám
[...] Szász Ferencné Sándor Jáuosné Szász Istvánná Kiss Györgyné és harminckét társát [...] visszatérnie Spanyolországba sem az a kérése hogy engedjék meg fiának Spa­nyolországban [...]
964. Ülésnapok • 1906-315 (1906-XVIII-47. oldal)
[...] bizottság előadója az imént Bene István mentelmi ügyének tárgyalása alkalmával ebben [...] e a mentelmi jog felfüggesztésének kérése másodszor vájjon büntetendő cselekményt képez [...]
965. Ülésnapok • 1922-491 (1922-XXXVIII-270. oldal)
[...] haza érdeke A képviselő ur kérése felett való döntésre a kérdést [...] pátroiiusuk Hágában van Gr Bethlen István miniszterelnök T Nem
966. 1939-07-09 / 154. szám
[...] alatti von lakos ó Grünwald István M Foch utca 71 sz [...] Tárgyalásra ke­rült a növénv olajgyárosok kérése is ak k a növényi [...]
967. 1935-06-08 / 129. szám
[...] gyárat s Budapesten a mi István Király Szállodában kaphat minden igényt [...] adatók tudo­mányos komolyságát N N Kérése ha csak egy kicsit gondolkozik [...]
968. 1944-07-20 / 162. szám
[...] fogad Akinek bármi­lyen néven nevezendő kérése vagy a már beadott kéréséhez [...] számú házban lakik albérlet­ben Vastagh István asztalos feleségével Szerdán reggel Vastagh [...]
969. 1939-06-14 / 132. szám
[...] SEGESVÁRI MAGYAR KASZINÓ PETŐFI BIZOTTSÁGÁNAK KÉRÉSE Tiszteiettei felkérjük mindazokat a magyar [...] beküldése mellet dr Gá bos István ügyvéd Sighişoara címre legkésőbb folyó [...]
970. 1937-06-20 / 138. szám
[...] ir rmmui II Ml KÖVESS ISTVÁN Vér és arany Az orosz [...] észjárással a fősulyt az igaz­ság kérésé éré veti A természettudományos gondolkodásnak [...]
971. 1942-07-27 / 168. szám
[...] szinmüjátszásnak eleinte Szen tgyör gyj István és Váradi Miklós mellett később [...] szakosztályának az az ek A kérése a polgármesterhez ren­delje el haladéktalanul [...]
972. 1935-03-09 / 57. szám
[...] rimánko dása a számadó juhászgazda kérése Jancsi elbúcsúzik falujától bárányaitól Utján [...] Koós Dodó Jenrl és Nngy István vitték A mese hangulatát zavartalanul [...]
973. 1844 / 244. ülés (146. oldal)
[...] mindazáltal 0 Felsége az ellenfél kérése következtében ügyüket 1796 ki December [...] emlittetnek meg ID ueian Bocskay István fejedelem által nemesített és telepitett [...]
974. Ülésnapok • 1910-144 (1910-VII-93. oldal)
[...] akkor béke lesz Pop Cs István Fél a nagy áldástól Gr [...] a földmivelésügyi tárczánál A népnek kérése volt hogy tegyenek vele bármit [...]
975. 1943-07-14 / 156. szám
[...] hozzá vissza de felesége ki­tért kérése elől Ekkor rárohant és fojtogatni [...] Szövetkezete Pusztai Sándor vitéz Raffav István és Mol­nár Sándorné kaptak kijelölést [...]
976. Ülésnapok • 1906-301 (1906-XVII-244. oldal)
[...] termének szétrombolásáig a mikor Tisza Istvánról volt szó a ki a [...] Elnök Leng Zoltán képviselő ur kérése értelmében kérdem a t házat [...]
977. 1896 / 5. szám • Bekeblezési illeték. Felelet • A birák és a testületi szellem (Oldal 38. oldal)
[...] törvényszék részéről időközben az ellenfél kérése folytán hozatott ugyan hagyaték átruházási [...] és kifejezést rectifikál majd Kiss Istvánnal élénk polé­miát folytat azon kérdés [...]
978. 1943-04-14 / 84. szám
[...] dél­után tartott edzés után Gyurkó István vezető a következő csapatot állá [...] esti ülésén dönt a KEAC kérése fö­lött és ugyancsak a ma [...]
979. 1942-05-04 / 100. szám
[...] logorn indítani EGY VAK EMBER KÉRÉSE A Jókai uioán áll a [...] pár nappal ez­előtt betört Pándi István szabómester üzletébe s onnan több [...]
980. 1944-03-04 / 52. szám
[...] második Öngyilkossági kisérlet a Szent István ut 21 szám alatt történt [...] a kolozsvári Dermata müvek munkássá­gának kérése ügyében is A munkásság bizonyos [...]
981. 1934-06-09 / 127. szám
[...] teg­nap látogatást tettek gróf Behlen Istvánná és Hóry András helyettes külügyminiszter [...] ügyfelének a semmitőszékhez beadott peráthelyezési kérése felett dönteni fognak A törvényszék [...]
982. 1893 / 7. szám • Csemegi Károly az ügyvédi szervezet kérdéséről (Oldal 56. oldal)
[...] Bodor László Lázár Aurél Bénis István és dr Szabó Gyula tagokból [...] vádlott rövid időre elkért Udvarias kérése teljesíttetett Ugy egy félóra múlva [...]
983. 1935-07-06 / 151. szám
[...] kívánja Ha liehet jöjjön Stromm István Annuska azt kérdezte Pereces Katitól [...] család hoz Csak annyi a kérése hogy iskolai szün­időkben első gímnázista [...]
984. 1938-09-30 / 222. szám
[...] bizottságnak Kézdi Vésárhely városa közönségének ké­rése tárgyában beadott jelentését Kézdi Vásárheíy [...] E Kovács Gyula színmüvét Bocskai István t melyből az Ellenzék szemelvényt [...]
985. 1935-08-23 / 192. szám
[...] látogató van Az Aiud iak kérése Van az Aiud i polgároknak [...] Vá rady Attila Tipări Debreczeni István Satu Mare Orth Imre Tormát [...]
986. 1934-12-12 / 285. szám
[...] horvát parasztpárt volt elnökének Radios Ist­vánnak a fia nyilatkozatot adott a [...] összeget fizessek megtagadtam Kun Andor Kérését A végén mégis megegyeztünk abban [...]
987. Ülésnapok • 1927-277 (1927-XIX-139. oldal)
[...] a mérnöki kamara óhajtása és kérése a maga pozíciójá­nak emelésiére és [...] a módosítástól méltóztassanak eltekinteni Ülarkas István igen t képiviselőtársam az összes [...]
988. 1942-04-25 / 93. szám
[...] n öhkel akihez csak egyetlen kérése lesz Kolozs­vár varsa nevében Keledy [...] Németországból Két kisérő szakembere Szász István EMGE igazgató és Seyfried i [...]
989. 1935-08-10 / 181. szám
[...] térhet ki Tony i bősen kérése elöl s rövid idő kérdése [...] ZÁGRÁB Az Ellenzék távirata Rodics István horvát népvezér volt jugoszláv mi­niszter [...]
990. 1942-05-22 / 115. szám
[...] vett az ifjúság részéről Sipos István és Hajdú Tibor is Minden [...] zám EG V SZEGÉN ASSZONY KÉRÉSE Kétségbeesett szegény us zuny kereste [...]
991. 1939-08-26 / 195. szám
[...] Epu rean Venus br Bánffy István KAC Máesciuc DV Negru VD [...] augusztus 29 ig A VICTORIA KÉRÉSE KOLOZSVÁR ÉS ERDÉLY SPORTKÖZÖNSÉGÉHEZ KOLOZSVÁR [...]
992. 1935-08-20 / 189. szám
[...] egyesület egészen ter­mészetes kívánsága és kérése volt a világ szövetség vezetőségéhez [...] munka fog belőle születni Biró István Megtorlást követelnek Docarestl bcn ii [...]
993. 1944-03-30 / 72. szám
[...] KMÁV TT Harasztosi Jenő Galló István Naszó­dárdán 3 órakor Naszódi LE [...] találta hogy az épitőipari munkavállalók kérése in­dokol s ezért felterjesztésében arra [...]
994. 1844 / 143. ülés (402. oldal)
[...] mindazáltal ő Felsége az ellenfél kérése következtében ügyöket 1796 ki December [...] meg mint előbb ugyan Bocskay István fejedelem által nemesített és telepített [...]
995. 1935-12-01 / 277. szám
[...] belevették írásukba Szabolcskánuk e nyílt kérése is Egyhangúlag választottuk meg önmagunkat [...] Ilonát vette nőül dr Pap István kúriai tanácselnök húgát Péterffy Józsefnek [...]
996. Ülésnapok • 1922-236 (1922-XX-291. oldal)
[...] Zaj Elnök Csendet kérek Szabó István nagyatádi földmivelésügyi mi­nister Epen az [...] most megszorítja és a közép­birtokok kérése vagy birtokbavétele nem megy majd [...]
997. 1940-05-23 / 115. szám
[...] megmérgezte magát és meghalt Bodor István ágostonfalvai lakos tegnap át akart [...] EGY SZEGÉNY MAGYAR EGYETE­MI HALLGATÓ KÉRÉSÉ Kivételes élet tragédiával állunk szemben [...]
998. Ülésnapok • 1922-531 (1922-XLI-155. oldal)
[...] hatóság is Anno kurzus Viczián István helyettes államtit­kár urnák vezetése mellett [...] érdekében Ez volt Debrecen város kérése Ezt a kérést felterjesztette a [...]
999. 1938-12-28 / 296. szám
[...] cílrdrúgi iüé A városi tanács kérése alap ján Hairvzu tábornok ki [...] Béla orvostanhallgatókat or­vosdoktorrá Lászlóffy Árpád István Pop Sinüon Triff Teodor és [...]
1000. 1943-06-23 / 140. szám
[...] keresztelő Kiss Gergely aty­hai telepes István nevű fiát Lestyán fő­esperes keresztelte [...] a kohóiaknak a z a kérése hogy a kastélynak azt a [...]