Ellenzék, 1935. augusztus (56. évfolyam, 173-199. szám)

1935-08-01 / 173. szám

•* Szerkesztőség, kiadóhivatal, nyomda: Cluj, Str. L G. Duca No. 8. Fiókkiadóhivatal és könyvosztály: Piata Unini 9. étim. — Telefonszám: 109. — Levélcím. Cluj, postafiók 80. MAGYAR PO ÚTI KAI NAPILAP ALAPÍTOTTA BARTHA MIKLÓS Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre zis, félévre 420, Events S40 lej. — Magyarországra: negyedévre 10, félévre an, event* ţa pengő. A többi külföldi államokba csak a portókülönbőzettei :öbb. JLVJ. ÉVFOLYAM, 173. SZÁM. CSÜTÖRTÖK 1 935 AUGUSZTUS 1. A nyári évadban A HUSZONNEGYEDIK ÓRÁBAN: BétiOlÉheny hangulatban mzteh Bcnfbe a nagyhatalmai! hépvisel Eden és Laval megegyezése fogja elejéi venni az olasz—abesszin báb orunak. — Külpolitikai expozéi iavtoít az angol külügyminiszter többet mozog az ember az utcákon és a szé­leken, mint máskor. Alaposabban szemre ve­heti a dolgokat. Elvégre polgár, vagy micso­da, köze van a városhoz, amellyel élete ösz- szeforr. Nemcsak a mostani városhoz, ha­nem a régihez is. Az idő érleli ki, amit a vá­ros egyéniségének vagy jellegének nevezünk. A polgár testi és lelki szeme kinyílik, szerte néz és emlékezik múltra, gondol a jövőre. A dolgok eszerint, mint a polgárság szellemi és anyagi érdekeinek az egésze tartoznak rá a várost kormányzó testületre. Hogy ádivatu kifejezést használjunk, ez a testület kommu- nitás, vagyis e közösség képviselete és igy köteles volna ezt a polgárságot Igazi mivoltá­ban tükröztetni: az itt születő, az itt dolgozó, az itt sétáló, az itt visszaemlékező, az itt ér­ző emberek mása lenni. A „városháza“, a ,,torony alattisági‘, a tanács, a bizottság, az egész polgárság, úgy ahogy van, úgy ahogy szeretné magát kifejezni, építési szabályzat­ban, utca burkolásban, a forgalom és hely változtatás rendszerében, köztisztaságban, egészségben, városi szépségben, mindenben tartozik lenni. Persze ez ma nem lehet igy, mo régi és tiszta fogalmak itt is elhomályo­sodtak és összezavarodtak. Ma átmeneti bi­zottságok intézkednek, hatalmi rendeletre és igen sokszor hatalmi érdekekért. Ez az ön­kény képlete. „A polgárság én vagfjoku. Bár ’'em tagadhatjuk meg az elismerés egy b-'r.r- > nyos hányadát városunk mai vezérletétől, de mégis csak átmeneti bizottság, sok bírálni valóval, fontos érdek megkerülése és amely ugyancsak nem tükrözi ezt a várost, amely­nek a múltjában és jelenében vitathatatlan jelek a mai kisebbségek éltek és dolgoznak. Szigora bírálattal tartozunk a kelleténél is inkább, mert nincs meg kellő felelőssége s ellenőrzése, tartózkodás a kötelességünk, mert állandóan fójdit a tudat, hogy ebben az átmeneti bizottságban nincs egyetlen magyar ember sem, távol esik tőlünk és elzár a vá­rosunktól, mint elvont közösségtől. A sétáló ember között ott van a városi ta­nács ur is, akinek fizetett kötelessége, hogy velünk versenyezve lássa meg hol van a baj a kövezettel, világítással, vízzel, csatornával. Jelek szerint városunk urai most szorgalma­san sétálnak. Ráeszméltek, amire a nyárs polgárai jó régen: a bajokra. Örömmel hall­juk, hogy a főtérnek a gyalogjárón túli terü­letéről fölszedik a kockaköveket és ezekkel a külvárosi utcákat fogják burkolni, itt is, min­denütt kijavítják az aszfaltot, persze nem olyan porhanyó módon, mint az tavasszal történt. Határozat, hogy az álmeneti bizott­ság tagjai bejárják a külvárosi utcákat, ame­lyeknek sötétjében elharapózott a bűn és gondoskodnak ezután több fényről, munka- képességük beiktatásáról. Hír szerint segí­teni akarnak a vízellátáson és meg akarják szűntetni a fíástátok folyókáinak bűzét. He­lyes. Dicséret és elismerés érte. De nagyobb volna az örömünk, hogy ha ezt nemcsak a kormánnyal szemben, hanem a polgársággal szemben is a köteles felelős­séggel tennék s a rendelkező urak a mi vá­lasztékaink lennének a magunk soraiból. S még nagyobb volna örömünk, ha elő tudnánk írni, hogy tartsák tiszteletben a város hagyo­mányait és ódon jellegét, amely inkább vonz ide idegent, mint a nemes emlékek soraiba iktatott ujstilü élpület, amely a megfelelő környezetben és helyen haladást és újszerű­séget jelent, igy azonban bele ordít százados összhangba és csöndbe. Önmagunkat kormá­nyozva jobban védelmezhetnénk a fákat, szolgálhatnánk a köztisztaságot, megrendsza- bályozhatnánk a rohanó gépkocsikat, él­esztgetnénk a forgalmat szabályozó rend­őröket, szervezhetnénk a kirándulóhelyeket, harcolhatnánk az utcai por és lárma ellen, megvédenénk a temetőben a régi sírköveket és régi fákat, amelyeknek csodájára járat­nánk sok jóizlésü embert. Iskolát, művészt, irót, színházat melegebben és igazságosabban támogatnánk. Mi sok mindent lehetne ol­csón, lelkesedve, szerétéiből csinálni e vá­rosért. Ha a polgárokat közelhoznák egy­máshoz, ha közigazgatás és tömeg sokszor nem szembe vagy nem törődve, hanem egy­más mellett állana. Genf fölött a borus égboltban némi kék­ség kezd derülni. Ma reggelre enyhült a kül- közéleti helyzet s némi remény van rá, hogy békés megoldás jön létre. A fordulat tegnap délután Laval és Eden 40 perces megbeszé­lésén történt. Franciaország és Anglia meg­egyeztek, hogy igyekeznek a békéltető eljárás folytatására bírni a viszálykodó feleket és : célból egy ötödik bírót küldenek ki. Ifa j nem sikerül, úgy már most, vagy elhalasz­tás utján a szeptemberi tanácsülésen keresz­tül viszik, hogy Abesszíniát népszövetségi mandátum dlá helyezzék. Hir szerint Abesz- szinia hajlani kezd a franciákkal, olaszokkal és angolokkal való együttes eljárásra. Az El­lenzék tegnapi föltevése, hogy Olaszország a dunai kérdést igyekszik egyre jobban össze­kapcsolni a keletafrikai helyzethez, megerő­södött, mert Genfben a dunai kérdésben is A Népszövetség körében uralkodó hangu­latról a következő jelentés számol be: A népszövetségi tanács első ülésének mun­kálatai ma kezdődnek meg. A rendkívüli ülés igen érdekesnek Ígérkezik, tekintve, bogy a nézeteltérésben leledző felek egyike Olaszor­szág, egy olyan európai nagyhatalom, amely úgy a franciákkal, mint az angolokkal baráti kapcsolatot tart fönn. Genfi politikai körök az üléssel kapcsolatban tartózkodnak min­den jóslattól. A Havas-ügynökség genfi tu­dósítói ankétet csináltak a Genfbe érkező delegációkkal és azt Írják, hogy azok­nak az országoknak nagyrésze, amelyek ér­dekelve vannak az olasz—abesszin viszály­ban, várakozó állásponlra fognak helyezked­ni, hogy sem az olaszokat, sem pedig a franciákat és angolokat meg ne bántsák, hogy a népszövetségi tanácsban résztvevő álla­mok nagy része azonos politikát folytat a frandákkal és ez a körülmény valószínű­leg a franciák által ajánlott megoldás si­kerét fogja jelenteni. Jól értesüli genfi forrás szerint a jelenlegi ülésszakban a tanács egy ötödik tagjának a békéltető bíróságba való kijelölésére fog szorítkozni, ha másként az ellentétek békés utón ki nem egyenlítődnek. Laval és Eden megegyeztek PÄRIS. (Az Ellenzék távirata.) A Laval— Eden találkozó részleteiről azt jelentik, hogy az angol miniszter, aki délután 5 órakor re­pülőgépen érkezett Clare párisi angol nagy­követ társaságában, rögtön Laval kabinet­jébe sietett, ahol a francia külügyminiszter Léger igazgató társaságában várta. A meg­beszélés 40 percig tartott. A beavatott körök szerint megállapodás jött létre. A részletekből nem szivárgott ki semmi, mindazonáltal határozott hangon beszélik, hogy az olasz történnek megbeszélések. Legújabb híreink a következők: Megérkeztek a kiküldöttek GENF. (Az Ellenzék kiküldött munkatár­sának távirata.) Rendkívüli várakozás előzi meg a Népszövetség ma kezdődő tanácsülé­sét. Az érdekeltek már mind jelen vannak. Tegnap délután gépkocsin megérkezett Lit­vinov, a tanácsülés elnöke, aki késő éjsza­kig magánjellegű megbeszéléseket folytatott, f A hajnali órákban megjött Aloisi báró, az olasz fődelegátus s ma reggel megjött La­val és Eden, akik párisi rövid tanácskozá­suk sikere következtében a vonaton csak részletkérdésekről és a külpolitika távolab­bi ügyeiről tárgyaltak. Aztán korán pihenőre vonullak vissza. Lengyelországot Komarnicki, Csehszlovákiát Kunzl-Jijersky képviseli. Az utóbbi egyben a kisantant szószólója is lesz, csak igen nagy szükség esetén jelenik meg a kisantant vala- ' melyik külügyminisztere. —•angol—-francia megegyezés küszöbén va­gyunk. A tárgyalás folyamán Laval és Eden megállapodtak, hogy egyező maya- tartást tanúsítanak Genfben s a békéltető bíróságban az ötödik semleges tag kikül­dését kérik. Francia lapok úgy tudják, hogy Abesszí­niára vonalkozólag uj javaslatot adnak be, amelyet Eden és Laval együttesen dolgoznak ki és erre vonatkozott az a hivatalos ki jelen­tés a tanácskozások után: a két külpolitikus a vonaton és Genfben folytatják megbeszé­léseiket. E javaslat szerint Abesszínia nem­zetközi mandátum alá kerül, anélkül, hogy bármely hatalom külön jogokat szerezzen. A negusnak sincs ez ellen kifogása. Már azért sem, mert a tervezet értelmében Olasz­ország bizonyos gazdasági előnyökért lemond politikai terjeszkedéséről és biztosítja Abesz- szinia határait. Ez az utóbbi pont európai közérdek is, mert ellenkező esetben nagy erővel lángolnának fel a revizionista törek­vések. Az Eden—Lava] találkozó után az Elyséeben államtanács volt Lebrun elnökle­tével. Utána az angol és francia bizottság együtt utazóit Genfbe. Az angol álláspont LONDON. (Az Ellenzék távirata.) Sir Sá­muel Hoare angol külügyminiszter az alsó­ház tegnapi ülésén kijelentette, hogy Anglia nem teljesíti az olasz kérést, az angol gyar­mati területek fölött általános átrepülési engedély adása tekintetében. Az utóbbi hónapok folyamán Itália tizen­egy Ízben kérte az olasz gépek számára az Egyiptom fölött való átrepülési enge­délyt. Több ízben ezt meg is adták, de nem lehet szó általános és végleges enge­délyről. A külügyminiszter különben kijelentette, hogy az alsóházban még egy külügyi vitát kezdeményez a genfi jelentések alapján. Aztán Baldwin jelentette ki, hogy az alsó­ház szünete augusztus 2-áu kezdődik és ok­tóber 29-ig tart. Német cáfolat BERLIN. (Az Ellenzék távirata.) Az em­bargo kérdés naponkénti feszegetése során most a német birodalom kijelentésére ke­rült a sor. A német távirati iroda a legerélyesebb hangon cáfolja, hogy Né­metországból hadiszert szállítottak volna AddLs-Abeba-ba. A hir annál inkább koholt, mert a német hadiszergyártó ipar éjjel-nappal az otthoni igények kielégítésén fáradozik. Háborús előjelek ■RÓMA. (Az Ellenzék távirata.) A fasiszta diákszövetség elnöksége közölte a budapesti főiskolai sportszervezetek vezetőségével, hogy az olasz ifjúsági nevezéseket a főiskolai bajnokságoktól kénytelen visszavonni, mert valamennyi fasiszta sportolót behívták az Afrikába menő csapatokba. LONDON. (Az Ellenzék távirata.) Lapunk tegnapi jelentése az Abesszíniában kitört pénzügyi nehézségekről csakugyan valónak bizonyult. Addis-Abeba-ban 85 kereskedő­cég és irnportvállalat sztrájkkal fenyeget, mert az abessziniai kormány tizenegy és egy fél Mária Terézia-féle tallérban álla­pi totla meg az angol font abessziniai érté­két. E megállapítás ellen a kereskedelmi társulat is egyhangúlag tiltakozott és köve­teli, hogy az abessziniai valutának állítsák helyre az eddigi értékét, vagyis 10 százalé­kosan magasabb árfolyamot" állapítsanak meg az ezüst tallér helyi értékéül, mint amit a hivatalos árfolyam megállapított. A hmm banditák kezébe képűit ttiságirók sets® PEKING. (Az Ellenzék távirata.) Tegnapi számunkban részletesen beszámoltunk arról a vakmerő rablótámadásról, melynek áldo­zatai újságírók voltak, akiket a kist» ban­diták magukkal hurcoltak. Az elrabolt új­ságírók soffőrje tegnap váratlanul JKaigau- ba érkezett, ahol elmesélte a támadás ás elrablás részleteit. Elmondotta, hogy a ban­diták a kínai hadsereg volt tagjai, akiit kí­sérletei tettek Jebol tartományba való át- szökésre. A mandzsuriai csapatok avosban, úgy látszik, megakadályozták ebbeli szándé­kukban. Valószínű, hogy a sikertelen kísér­let után határozták el a támadást. A soffőr elmondotta még, hogy a banditák előbb több lövést adlak az autóra, mely kénytelen volt megállni. Előadása szerint Müller nevű új­ságírónak sikerült a banditák kezéből ki szabadulni. iiliii főt a francia álláspont

Next

/
Oldalképek
Tartalom