Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-02 / 247. szám

-"oeAQSyrir f w 1 Kxt m. iH HÉTFŐ, 1942 november 2, LXIII, évfolyamé 2 íV szám. ,t IRR 10 FILLER i»s3 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Biói Oókai-u. 16., I. eni. Telei.; 11—09. Nyomda: Egye- ■tusjl Stezn-u. 8. sz. Telei.: 29—23. Csekkszámla 72056 ilipitoiii: BKRTHB MIKLÓS Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJTÓVÁLLALAT“ Rt. Kolozsvár. Előfizetési árak: 1 b'íra 2.79 P., negyedévre 8 P., félévre 16 P., egész évre 32 P. Törökország változatlanul a nemzeti biztonság politikáját folytatja Iö©raü elnök: Nem tudjuk k 1»mikor és milyen üpfiggyel támad meg s. oql Mii !ßn cm lód z ■ i \ i ib °L 3v> id SS m io 9 i?. ANKARA, november 2. (MTI.—DNB) J Inouii elnök, a török képviselői! áz 6-ik ülésszakának megnyitása alkalmából a' nagy nemzet-gyűlés képviselői előtt a kor­mány é's a diplomáciai testület jelenlété­ben l»cszéelet mondott. Aliból indult ki, hogy ebben az évben a képviselőbáiz olyan körülmények közötti ül össze, amelyek erős határozottságot és kémény akaratot követelnek a nemzet vezetésében. — Az elkövetkező évben i$ szigorúan megtért juh azokat oz egész világon is­mert irány vattaiakat, amelyek' nemzeti politikánkat befelé és kifelé mégszabják. Szerződéses kötelezettségeinkhez, szövetségéseinkhez és barátainkhoz híren, gon­dosan elkerülve minden hátsó gondolatot és színlelést, folytatjuk nemzeti bizton­ságunk. politikáját• Törökország ebben az évben sokkal közelebb került a világhá­ború szinteréhez, mint bármikor. Szükséges tehát, hogy a nemzetgyűlés komolyan mérlegelje a Törökország elten irányuló támadás lehetőségéit, amely egy napon bf'következhetik olyan irányból, amelyet nem ismerhetUnit előre és olyan ürüggyel, amely ugyancsak ismeretlen. —- Lelkiismeretlen kereskedelem, a drágaság szerencsétlensége ma mindén jogos okot messze túlhaladva, ínségbe so­dorta az országot. A kormány közli azo­kat az eszközöket, amelyekkel elejét, ve­szi e bajoknak. A legnagyobb baj az a mérgező légkör, amellyel az utóbbi két érben a török közvéleményben mindent elkövettek, hogy a kormány erőfeszíté­seit elgáncsolják. Ezekben az időkben nem szabad alkalmat adni nem kívána­tos háborús nyereségre. Inkább arról van szó, hogy biztosítsuk és fokozzuk a nemzet el­lenálló erejét, hogy kívül maradhas­sunk a háborún, vagy ha háborúba lé­pünk, becsülettel, sértetlenül kerüljünk ki belőle. Egészen biztosan van eszköz arra, hogy a hazá ellen elkövetett'’ bűnüket ki n-ho.--ti irtani. Sohasem szabad megengedni, hogy politikusok szenvedéüvéből olyan belső, vagy külső politikát űzzenek, amely túl­megy egy nemzet akaratán. Gyalogságunk zárótüzében esz ellenség minden vállalkozása összeomlott BUDAPEST, november 2. (MTI.) A h^nvédvezérkar főnöke közli a 27. szá­mú hadijelentésében: , Az elmúlt hét folyamán az ellenség felderítő és légi tevékenysége a magyar hadsereg arc vonalján igen élénk volt. Gyalogságunk példásan működő zárótüzében az ellenség minden vállalkozása összeomlott. Tüzérségünk igen jó eredménnyel lőtte az ellenség gyülekező helyeit és mii szaki építményeit. Légvédelmi tüzérsé­günk több ellenséges bombázó kötélék elhárításakor 14 gépet lőtt íle. Saját roham­járőreink néhány sikeres vállalkozást hajtottak végre saját veszteség nélkül. Honvédségünk példás kiképzése fölényt biztosit tárnádé hadműveleteinknél BUDAPEST, november 2. (MTI.) A honvédvezérkar főnökének szom­baton kiadott hatdijelentésiéhez kato­nai helyen kiegészítésül még a kö­vetkezőket közük: A 27. számú hadijelentés -szerint a hon védh ad sereg dun men ti helyzeté­ben nem történt különösebb válto­zás. Az ellenséges légitevékenység­nek és felderítő kísérleteknek meg­élénkülését katonai körökben álta­lában azzal a körülménnyel hozzák összefüggésbe, hogy a szokatlanul elhúzódó kedvező időjárás még min­dig alkalmas támadó jellegű, had­műveletekre és megállapíthatóan nyugtalanító hatással van a szovjet- hadvezetőségre. iSzövetséges katonai körökben kü­lönösen méltánylással szólnak a honvédtüzérség értékes teljesítmé­nyeiről. Ez részben főként a tűzve­zető s nagyfokú rugalmasságát és a légvédelem kiképzésének kiválóan érvényesülő szabatosságát emeli ki. Ez a körülmény a honvéd hadsereg- számára állandó fölényt és kezde-1 ményezőkészséget jelent az ellensé­ges tüzérséggel szemben. .Gyalogságunk kisebb csoportjai­nak a járőrtevékenységben elért si­kerei nemcsak a támadó szellemnek, hanem annak is bizonyítéka, hogy csapataink kiválóan tudják értéke­síteni az eddigi hadműveletekben szerzett tapasztalataikat. Meddő ellentámadásokban morzsolódik fel a Szovjet hadereje BERLIN, november 2. (MTI.) A Füh­rer főhadiszál’ásáról a véderő főparancs­noksága közli: A tuapszíá szakaszon sikeresen betör­tünk több ellenséges állásba. Az ellenség ellentámadásait visszautasítottuk. Tuap- sze előtt bombatalálalokkal elgülycsztet- tünk egy 3.000 tonnás szovjet kereskedel­ra meghiúsították. A magyar vadászre­pülők saját veszteség nélkül négy szov- - jet repülőgépet lőttek le. Sztálingrádtól délre az ellenség újra meg­kezdte ellentámadásait, anélkül, hogy va- lamilyen sikert érhetne el. Az ellenség kísérletei Sztálingrádtól északra, hogy csapatokat hozzon a Vol­ga nyugati partjára; sorra meghiúsul­tak. Több rohamcsónakot megsemmisitettünk és a partot ért csapalmaradvámyok tag­jait fogságba ejtettük. A Volga keleti partján lévő ütegállások ellen megindí­tott tüzérségi összpontosított támadást repülőgépeink bombákkal és fedélzeti fegyverekkel támogatták. Asztrahántól északra német repülőgé­pek 13 tehervonatot találtak el bombáik­kal. Egy olajszáliiitó vonat teljesen ki­égett. A Káspi-ten-geren ismét felgyújtottunk és elsülyesztettiink 10 nagyobb csapat- szállító hajót, köztük négy tártályhajót. Az Ilmen-tótól délkeletre összeomlot­tak Oz ellenség ellentámadásai. A Lado- gadónál az ellenség egy fehérhajót és egy vontató hajót vesztett. Egy gyorsnaszád súlyosan megsérült. Murmanszk ellen éjje’.-nappal folytat­tuk a légitámadásokat. VADÁSZREPÜLŐINK 5 SZOV­JETGÉPET LŐTTEK LE A DON MENTÉN BERLIN, november 2. (MTI—D\B.) A Szovjetunió ellen folyó harcban az el- muü napokban különösen kitűntek a ma­gyar vadáezrepiilők. akik október 30-án és 31-én a doni arcvonni felett légi harc­ban — részben szabadvadászaton, rész­ben védőkiséretben — öt szovjet repülő­gépet lőttek le saját veszteség nélkül. A német tengeralattjárók újabb hatalmas győzelmet arattak az angolszászok felett mi hajót. A Terektől nyugatra rohamcsa- pataink lerohanták az ellenség állásait és a bolsevistákat több ponton, a folyón át­hatolva, visszaverték. A légi haderő ezen a szakaszon megsemmisített két szovjet páncélos vonatot. A doni nrcvonalon az ellenséges átke­lési kísérleteket a magyar csapatok sor felfedeznie egv nagy hajőkiséretet, amely hadianyaggal megrakod va déli irányban Anglia feié igyekezett. Mihelyt beállt a sötétség, megtámad­ták a hajókat. A karaván hasztalan igyekezett menekülni. ,Német tengeralattjárók a tartósan rüSiáz és viharos őszi időjárás ellené­re' is folytatták rendszeres támadá­saikat az ellenséges hajókaravánok ellen. Az Atlanti-óceánon a szombati nap folyamán a német tengeralatt­járók egyik csoportjának sikerült A tengeralattjárók összpontosított tüzeléssel 14 kereskedelmi hajót síi- lyesziettek el, összesen 1Ö1.0GÖ tonna tartalommal. Ellenséges teherha- jók üldözése közben a német tengeralattjárók elsöizben hatoltak be az Atlanti-óceánt az Indiai-óceánnal szegélyező tengerrészbe és az Agulhas- foktól, Afrika legdélibb részétől messze keletre, valamint a Fokváros előtti vizeken nyolc hajót süiyesztettek el, összesen 52.51S tonna tarta­lommal. A Kanári-szigetek magasságában az október 31-re virradó éjszaka meg­támadták egy, már erősen megté­pázott karaván hajóit, amelyből tengeralattjáróink további négy ha­jót sülyeszteitek el, összesen 30.131 tonna tartalommal, úgyhogy az eb­ből a karavánból kilőtt hajók száma 18-ra emelkedett, összesen 131.131 tonna tartalommal. Tengeralattjáró­ink ezzel újabb 82-649 tonna keres­kedelmi hajótér elsülyesztésével ká­rosították meg az ellenséget és az el mult hat napon egymástól távol­eső hadműveleti területeket az an­gol-amerikai kereskedelmi hajóhad 41 hajóját sül vesztették el több mint egynegyedmillió tonna tartalommal. Az angol-amerikai szállitóhajózás el­leni harcban a német haditengeré­szet egymaga októberben 111 hajót sülyesztett el, öszesen 720.575 tonna tartalommal. Ez mind elsősorban a német tengeralattjárók fáradhatat­lan tevékenységének köszönhető. Ezenkívül megrongáltunk 10 hajót torpedótalálatokkal. A légihaderő elsülyesztett két kereskedelmi hajót, összesen 10.000 tonna tartalommal, megrongált egy nagy kereskedelmi hajót és egy uszódokkot* Az angol hadiflotta ezen kívül egy rombolót, két őrhajót, 7 gyorsnaszádot és lé­gitámadások következtében 12 part- raszálló motorost vesztett. Ä tél beállta előtt Ä „Sztalln-hacitest" harcbavetósével kísérletezik a Szovjet helyzetén javítani BERLIN, november 2. (MTI—Interinf.) A keleti arcvonaü. középső szakaszán egyre vilá­gosabb jelei mutatkoznak a szovjet főpa­rancsnokság odairányuló fáradozásainak, hogy egy második téli ojfenzivárul magához ra­gadja a kezdernéngczést. Újabban Szuchiinicsi vidékéről és RzsevtőH délkeletre eső harci területről érkeznek je­lentések arról, hogy az ottani szovjet csapa­tokat jelentékenyen megerősítették. Toropec szakaszán különleges kötelékek állnak, a me lyeknek ..Sztalin-hadtest“ a neve. Egyidejű­leg ettől g ponttól délre újabb páncélos had­test vonul fel, amely gépesített vadász és lö­vész hadosztályokból áM. Egy-egy ezred álló­mánya azonban annyira kevés, hogy az egész páncélos hadsereg létszáma mintegy 1.816.000 emberből áldhat. Ebből arra lehet következ­tetni. hogy a bohevikieknek nagy nehézségekkel kel! megküzdeniők az emberanyag sorozásánál és a hadfelszerelés előállítása terén. A bolsevista állásokban élénk sáncniyiuka foVik. Földalatti folyosókat és futóárkokat építenek a német állásrepdszer elé. Mindez a bolsevisták támadási előkészülete mellett szó!. A német fe-'deritő repülők már kezdettől fog­va megfigyelik a felvonulás minden mozza­natát. A csapatmozdulatokat és az épülő ál­lásokat lefényképezik, g szakadatlanul ellen­őrzik az egész felvonulási terepet,

Next

/
Oldalképek
Tartalom