Ellenzék, 1935. december (56. évfolyam, 277-300. szám)

1935-12-01 / 277. szám

X TAXA POŞTALA PLATTTA ÍN NUM FR AR No. I4î.î6ţ,i*>î<>. Am 5 LEJ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Calea Moţilor 4. Fiókkiadóhivatal és könyvosztály: Piaţa Unirii 9. szám. — Telefonszám: 109. — Levélcím: Cluj, postafiók 80. I/VÍ. ÉVFOLYAM, 2 7 7. SZÁM. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTH A MIKLÓS Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre 21c, félévre 420, évente 840 lej. — Magyarországra: negyedévre ic, félévre 20, évente ao pengő. A többi külföldi államokba csak a portókülönbözettel több. VASÁRNAP 1935 DECEMBER 1. b B iá sí íb sí aa A magyar egység, a magyar kitartás, a magyar életre valóság, a magyar politikai tudat, a magyar áldozat­készség, magyar szervezettség, a magyar el- ienállóképesség, a magyar jelen és jövő kér­déseit, sok más hasonló „belpolitikai“ és lé- lelcfani ügyünket tárgyalják a cikkek és meg­szólalások. Sorozatosan. Egyszerre. Ej han­gokon. Ez a tárgykör időszerű, nyomasztó és égető lett, hogy henye mód ne mondjuk igy: „divatos“ lett. A levegőben lóg, mint a jár­vány. Belső nagy csal atka zásból ered, mint a legtöbb fájdalom. Hosszú szünet után mint­ha komoly önbirálat, szigorú önmarcangolás, valami uj akarat érkezeti volna el! Észrevet­tük, hogy Idsebbségi életünkre a 12-ik óra tragikus teljessége nehezedik s immár össze kell szednünk minden erőnket, a sok titubé- lás, tétmyázás, megalkuvás, önzés, tapasztalat­lanság, bölcstelenség, gonoszság, hiszékeny­ség, bedőlés és ki tudja még mi más után végre meg kell találnunk az uj időkhöz és az egyre rosszabbodó helyzethez mért lehető legjobb uj utat, amelyen már nem siratjuk többé az elveszett erkölcsi és anyagi javakat, már nem kergetjük többé az ábrándokat, fő­leg kívülről, népi vagy emberi eguüvétarto- Zást ól csengett reményeket, de amelyen a legjózanabb közművelődési és mindenei: előtt gazdasági politikával megmenthetjük a még megmenthetni és biztosíthatjuk - 'öve dóból az utolsó rongy ember számára is biz­tosan háramló lehetőségeket. E percben tö­meges bírálatok és bő tanácsadások özönle­nek felénk. Még megriasztanak, mert a szen­vedő talán a boldognál is kevésbé szívesen látja a bírálatot, az elmarasztalást, a kegyet­lenül józan intelmet. Tény azonban, hogy a magyar közirodalom az utóbbi időben szi- szenést okozó cikkeket ont rőlunJc, most pe­dig halljuk égig csehszlovák magyar politikus nyilatkozatát, hogy Keletszlovenszkóban pusz­títanak a magyar visszásságok: a széthúzás, a magyar párt élet elhagyása, a gerinces ön­tudat és fajhii magatartás gnőngesége össze­hasonlítva Nyugntszlovenszkó magyarságá­nak értékesebb m a got art âsâval. Mikor mélyen sújtanak e tények, amikor egyre inkább tisztába jövünk, hogy át kell csoportosítani küzdelmünket, de csak akkor érdemesen, ha sikerül népi lelkületűnket megtisztiiani és uj politikai föladatokra meg­felelőképen f ölszervezni, itt áll előttünk irigy- lésrcméllórt az erdélyi román közélet példá­ja. Az erdélyi románság éithetően széthull különböző pártokra, ezek a pártok érthetően élet-halál küzdelmet folytatnak, hisz, ha egyébért nem, úgy már a híd alomra jutás gyönyöréért is érdemes harcolni. Az ilyen küzdelem 40 éves barátokat eltávolithat és a harc meg fékez hetet len pillanatában olykor fegyver is eldördül. Mégis, amikor szó van róla, hogy az együttes erdélyi érdekért kell síkra szállani, pl. a román hiteléletet meg­menteni, akkor az összes pártok összefog­nak, az összes vezérek megjelennek s a gyü- lölködők letelepednek ugyanazon asztal mel­lé. Kifejezik a maguk Erdélyét, hatalmas víziókban és komoly kézzel joghatóságokkal. Megegyeznek a mondanivalókban és tenniva­lókban — talán még â mult valótlan bemu­tatásában és a magyar kisebbség ellen való készülődésben is — egyetértenek. Az eltávo­lodott barátok összeölelkeznek s az ünnepi percekben versengve dicsekednek, hogy mi­csoda nagy közművelődési és politikai áldo­zatokat hoztak az idegen uralom alatt és mi­csoda támogatást krrptak más közjogi egy­ségben élő testvéreikről az osztrák—magyar visszleszámitolás mellett. A román gazdasági gyűlésen, a ,,gyarmatosok zsinatái!-n a hatá­rozathozatal bátor és egységes volt, elnöki székben Erdély legmagasabb rangú egyház­fejedelme ül. Mit mondjunk snppadt és le­lakatolt szájtól? Ugylátszik egg érdemes ki- sebbséai mult után joggal alakult egij nem­zet öntudata úgy, hogy egységesen léphet föl s n remény jogával követelheti jogos ér­dekeinek a megvalósítását. Kötetességünk Ilyenkor tiszteletünkkel adózni. Róiata íulzoMnak mondja a"ü áiliifásit* hogy a kőolaj-szankciók elrende­léséi háborús lépésnek tekintené lava! ax aisg&l kormány kíváo légára intette óvatosságra iüésnái- — lóváMís tart a fesxiiJtség a külpolitikai fíootan Badoglio marsall rövidesen megindítja a harmadik nagy olasz támadást Az afrikai hadszíntéren a helyzet jelentősen még mindig nem változott. Távirati irodák jelentése szerint azonban bizonyosra vehető, hogy Badoglio marsall, aki megér­kezett az olasz főhadiszállásra, rövidesen megindítja északon a harmadik nagy offenzí- vát. Alighanem ugyanezt fogja tenni délen Graziani tábornok is, hogy abban a ver­senyben, mely a szankciók hatályossága és az olasz hadműveletek között kialakult, Olaszország újabb eredményeket érjen el. Badoglio, amint a Reuter ügynökség jelenti, visszatér a régi gyarmati hadviselés módszereihez, nem várja be, ainig elkerülhetetlen lassúsággal kiépülnek autójármUvei számára az utak, hanem kisebb hadoszlopokkal előretör és tehervivő állatokkal végezteti a szükséges hadianyag-utánpótlást. Erre a < élra az északi olasz hadsereg már 20.000 öszvér, teve fölött rendelkezik. Közeledő újabb összecsapásokra enged követe?*- Sri 'z is, hogy a négus is repülőgépen láto­gatja meg a tigrei fronton lévő csapatait. Olasz részről eáíolják a hirt, hogy az abesz- színek visszavették volna Ualualt. Valószínűiig ezen a területen is guerilía-csatározá- sokról van szó, ami bizonyítja, hogy a déli olasz front háta mögött is működnek még abesszin katonai erők. A háborúval kapcsolatos diplomáciai kízdőíéren továbbra is erős feszültség ural­kodik. Megerősítik a hirt, hogy Lava! Angliával való szolidaritását hangoztatta arra az esetre, ha Olaszország háborús lépésekre szánná magát a petróleum-szankciók most már elkerülhetetlennek látszó megszavazása esetéi. Erre vonatkozólag különben valamivel enyhébb hangot ütnek meg a tegnapi római jelentések. Amint egy beavatott körből ere­dő jelentés hangsúlyozza, ott túlzottnak tekintik az állítást, hogy- Olaszország a petró­leum-szankciók elrendelését háborús lépésnek tekintené maga ellen és ehhez a felfo­gáshoz alkalmazná további magatartását. Az enyhébb hang megütésében szerepe lehet Laval magatartásának is, aki rendkívüli ügyességgel használja céljai érdekében á vál­togatott hideg és meleg zuhany diplomáciai módszerét hol Róma, hol London felé. Az olaszok különben elismerik, hogy az országban csapatmozdulatok folynak, ezek a esa- patmozdulatek azonban nem olyan nagyarányúnk, amilyennek külföldön akarják fel­tüntetni és hivatalos jelentés szerint nines seó arról, hogy a Franciaország felé eső határon újabb olasz csapatokat akarnának elhelyezni, Angliában, amint londoni lapok jeJentsL az olasz katonai intézkedések nem okoz­nak különös nyugtalanságot. Nem hiszik, íiogy ezek az intézkedések komoly háborús szándékkal állanának összefüggésben, inkább az a vélemény, hogy katonai lépéseivel diplomáciai helyzetét akarja megerősíteni Olaszország az esetleg rövidesen meginduló tárgyalásokén. Magáutárgyalások különben az egyes kormányok között tovább folynak és amint Londonban mondják, ezek is mutatják, hogy az olasz katonai intézkedések nem teszik lehetetlenné a béke siettetésére irányuló megbeszéléseket. Lava! az angolok sneüeái LONDON. (Az Ellenzék távirata.) A Daiiíy Telegraph jelenti Párásból: Most. vált isme­retessé, mi volt a célja Clerk angol nagy­követ szerdai látogatásának Lárváinál. Clerk utasításokat kapott Londonból, kér­je meg Lovait, közölje Rómával, hogy ha Olaszország támadást kísérelne meg az angol haderőkkel szemben, úgy Anglia ét Franciaország teljes szolidaritásába fof beleütközni. Angliában azt hiszik, hogy Olaszország té­vesen, látja a helyzetei1 s ez könnyen vesző deinnet jelenthet a békére nézve. Róma ma­gatartására következtetni] lehet a külföld olasz diplomáciai képviselőknek adott uHaj­tásokból, amelyek szerint Olaszország eller- séges aktusnak tekintené a petróJe 11 mszálilitás eltiltását. A Daiíly Telegraph szerint Laval értesítet­te az angol nagykövetet, hogy megteszi a kí­vánt lépést Rómában. A négus a frontra utazott A1DIDTS-A1BEBA. (Rndor). A négus ma dél­előtt 10 órakor a tigrei frontra utazott. K- séretéhen van a pénzügyminiszter, valnmht udvari orvosa és magántitkára. A császárné, 2 herceginő és az uralkodó legkisebb fia ety darabon elkísérték a császárt, majd 2 kib* méternyi ut után visszatértek a fővárosba. Haile Selassie autón ment Dessieba, onmn repülőgépen megy a frontra. j Utazásának cél ja a vezérekkel való tanács­Í kozás és a harcolók bátorítása jelenlétével. Az olasz repülők igen élénk tevékenységei , fejtenek ki a déli fronton. Az abess z in kor­mány ma hivatalos közleményben jelenti, hogy tegnap az olaszok 1500 bombát dobllak Daggaburra, azonban nagyobb veszteségeket nem okoztak. PÁR IS. (Rador.) A sajtó megerősíti, hogy La vaj az angol kormány kérésére felkérte a párisi olasz nagykövetei, értesítse kormá­nyát, hogy az nem számíthat Franciaország jóakaratu semlegességére abban az esetben, ha az olajgyártmányok szankcióidnak alkalma­zása Olaszországot valamilyen meggondo­latlan lépésre késztetné. Az Echo de Paris e hirre.1 kapcsolatban megjegyzi, hogy a krízis e pillanatban csúcs­pontjára érkezett. A L'Oeuvre szerint Laval és Ceruţii tegnapi tárgyalása után számítani lehet az olasz—obesszin ellenségeskedések azonnali beszüntetésére. Beszélnek arról, hogy Abesszínia csekély területi engedmé­nyeket ad az olaszoknak széleskörű gazda­sági koncessziókkal együtt. Ezek fejében A besszt™ a szabad utat kapna q tengerhez. LONDON. (Rador). Az angol sajtó teljes figyelmét a bejelentett olasz csapatmozdilla­tok n*ak szenteli. Általános vélemény szerint ezek a bejelentések fenyegetések akarnak I terma arra az esetre, ha a Népszövetség elha- I tározmá a petróleumtermékek szállításának tilalmát Olaszország ellen. Róma cáfol RÓMA. (Az Ellenzék távirata.) Hivatalos pollitikai körök rámutatnak arra, hogy a mai mimis zte rtaniácsot már régóta bejelentették és igy tehát semmi különleges jelentőséget nem lehet annak tulajdonítani. Másrészről hivatalosan cáfolják azt a hirt îs. hogy a francia határon az ölaszok csa­patmozdulatokat hajtottak volna végre. Azt a híradást, amely szerint a Brenner- hágó mellőli csapatokat a francia határra vezényelték volna, minden alapot nélkü­löző híreszteléseknek tartják. Katonai jelentések RÓMA. (Rador) A legújabb harctéri je­lentés szerint az I. hadtest frontján a dan- kaliai hadoszlop operációi tovább folynak. Az eritreai fronton egy előretolt osztagunk szétszórta az ellenséges haderőket Abaro közelében. A II. hadtest frontján egy csapa­tunk Maicanetta zónájában több abesszin csapatot megfutamított és számos foglyot ejtett. Szomáliái repülőink kiadósán bom­bázták Daggaburt és számos municiórak- tárt levegőbe röpítettek. LONDON. (Az Ellenzék távirata.) Inns­brucki jelentés szerint Olasz-Tirolban hé! hadosztály közül csak három maradt meg a Brenner-hágó védelmére. A legutolsó L8 óra alatt három hadosztályt elvittek a Ri­viérára, az olasz-francia határra. Egy tüzér­hadosztályt Dél-Olaszországba vittek, ahol partvédelmi feladatai lesznek. Észak-Olasz- ország határán csak 30.000 ember marad a szokásos 500.000 helyett. A tiroli olasz la­kosság nagyon aggódik, attól félnek, hogy Mussolini hamarosan elrendeli az általános mozgósítást. I AjDDíS-A'BBBA. (Rador) A négus és kisé- I rete hat autóval Ancober és Cadambo köz­ségeken át Dessiébe utazott, ahol egy kas­télyban lakik. A kastélynak földalatti ter­mei vannak, amelyek ellenséges repülőtá­madások ellen megvédenék. A négus 10 na­pig marad Dessiében, illetve az északi fron­ton. Megérkezése után rövidesen repülőgép re szálii s a tigrei front meglátogatására indult. Titokban tartják a négus tartózko­dási helyét LONDON. (Az Eüflenzék távirata.) Addis- abebai jelen lés szerint a négus. aki jelenleg repülőgépen látogatja a tigrei front csapa­tait, eredetileg Dessiebe, a főhadiszállásra is repülőgépen akart utazni. Környezete azon- Ixm arra való hivatkozással, hogy Dzsizságá- ban is majdnem megtámadták az olasz repü­lőgépek, rávette arra, hogy Dessáeig autón tegye meg az utat. Ezen az úton — mint je­lentettük — vele utazott felesége, egyik fia és leánya is. A hat kocsi ózonban, amely a királyi családot vilte, nagy távolságokban ment egymásután, hogy ne hívja fel az olasz repülők figyelmét. A négus pontos tartózko­dási helyét titokban tartják, mert félnek az olasz repülők támadásaitól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom