Ellenzék, 1937. március (58. évfolyam, 50-74. szám)

1937-03-02 / 50. szám

gp ÁRA 3 TAXA POŞTALA PLÄTITA 1 IN NUMERAR No. 141.163/1929 Szerkesztődig és k íe d ó h i ve«* 1 : Chij, Calea Moţilor 4. Fiókkiadók ivet aj és könyvosztály: Piaca Unirii 9. szám. — Telefonszám: 109. — Levélcím: Cl/uj, postafiók 80. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTHA MIKLÓS Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 420, évente 840 lej. — Magyarországra.; negyedévre 10, félévre 20, évente 40 pengő. A többi külföldi- államokba csak a portókülönbözettel 'öbb. X/V1II. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM. KEDD 1937 MÁRCIUS 2. Csak 1938 januárjában távozik a kormány? Folyik a rendcsinálás Dinu Braüanuí másfélorás kihallgatáson fogadta az uralkodó. — „Olyan ország akarunk lenni — Írja a Viitorul’ — amelyben a kisebbségeket nem erőszakkal, de a műveltség felsobbségével uraljuk“. ** Az ellenzék egyelőre várakozó állásponton van nihalache szeriül csahis iMüzeíi-paraszfpárfi lármám hdvefhezih A cenzúra és ostromállapot meghosszabbításáról is szó van BUCUREŞTI, március 1. A liberális párt kebelében kedvezően ítélik meg az átalakított Tatarescu-kor- mány helyzetét. Nagy jelentőséget tulaj­donítanak Dinu Bratiaiiu pártelnök más­félórás királyi kihallgatásának, mely két év után került sorra. Az Epoca je­lentése szerint távozásra csak 1938 ja­nuárjával gondolnak. —- Ekkor lesz ugyanis négy kerek esztendeje annak, hogy a törvényhozás két házának púi megnyillak. Tatarescu miniszterel­nök és belügyminiszter azon igyekszik, hogy a belső rendfenntartó intézkedések terén összhangot találjon Dinu Bratia- nuval, ki a jobboldallal szemben szigorú fellépést kiván a kormánytól. Erre ve­zetik vissza, hogy Bucurestibe rendelték a megyei prefektusokat, akiknek — Beszámoltunk azokról ez intézkedéseikről, 1 melyeket a korinán}' Anghelescu dr. minisz­ter és Sleíunescu Goanga, /valamint Marines- cu államtitkárok javaslata alapján léptet életbe az egyetemek rendjére /vonatkozóan. A Viitorul jelentése szerint azt a célt tűzték rtiaguk elé, hogy kizárnak mindent, 'ami az egyetemen nyugtalanságot okozhat. Ugyan­akkor kulturális célt is szolgálnak, mert helyreállítják a tanítás nyugalmát a főisko­láikon. A diákotthonokat, hova bárki belép­het -- irja a liberális párt hivatalosa — ösztöndíjak nyújtásával pótoljuk, melyekből csak azok részesedhetnek, akik a rostálás so­rán jól vizsgáznak. Uj korszakot igér ez a rendszer az egyetemek életében, hol a kul­túrát és tanítást elválaszt jóik ezután, a poli­tikától. amint azt jelentettük — maga Tatarescu miniszterelnök adott erélyes utasításo­kat s közölte, hogy vállvetve működje­nek a hatóságok a liberális párt megyei tagozataival. A rendért és nyugalomért a megyei onökök személyes felelősséggel tartoznak. A kormány nem tűri a rend­zavarást, verekedést, egyenruhaviselést és bárkiről legyen szó, a törvényszegést szigorúan megtorolja. A nagy munkában a miniszterelnököt a kormány minden tagja támogatja. Romániában —- mondják — munkára van szükség minden vonalon. Dolgozni azonban nem lehet másként csak nyu­galmas légkörben, ami viszont törvény- tiszteletet kiván minden vonalon. Meg kell. tehát erősíteni és óvni kell az álla­mi tekintélyt káros megmozdulásoktól. nesou tábornok Bucuresti-i rendőrchestor áll az o1 da Ián, akit kiváló rendfenntartási szak­értőnek ismernek s az összes eszköizök igény­bevételével kétségtelenül nagy eredményt fog felmutatni. Ezt a munkát ellenzéki vté­Szerdán, március 3-án, ismét összeül a nemzeti-paraszt párt központi intéző bizott­sága, hogy Mihalache beszámolója folytán a szőnyegen levő kérdések fe'ől határozzon. A m/ult héten félbeszakított intéző bizottsá­gi ülésen ugyanis Mihalache kétórás beszá­molót mondott s az Adeverul szerint kijelen­tette, hogy mindent egybevetve s főleg a lemény szerint egyelőre senki .sem zavar­hatja. A „H“«csoport figyel Nem lehet tisztán; látni, hogy a kormány- párti „H“-csoport milyen álláspontra helyez­kedik a kormányátszervezéssel kapcsolat­ban. Bizonyos, hogy uj elemek nem kerül­tek a kormányba s Tatarescu régi miniszte­reit tárcaváltozások utján mind megtartotta. Bizonyára nem akarta a kormány összeté­tele utján elért egyensúlyt megzavarni s nem óhajtott elégedetlenséget szítani uj miniszte­rek bevonásával. A „H“-csoiport ismeretes emlékiratára néz- ve a vélemények megoszlanak. Egyesek sze­rint ellenzéki időkre kell halasztani a párt­harcot. melyet a csoport fiatal tagjai a jobb­oldal ellen indítanának, má/sok szerint gyors propagandára van szükség gazdasági és tár­sadalmi reformokkal, nehogy a tömegeket a jobboldal elhódítsa. Az Epoca jelentése szerbit a Tatarescu- koírmány átalakítása nem okozott nagyobb idegességet az ellenzéki pártok soraiban. Az eFenzék hidegvérrel várja az események ki­alakulását. Elismerik, hogy a miniszterelnö­köt szerencse kíséri, tudják azonban azt is, hogy vannak dolgok, melyeken semmiféle ' szerencse sem változtathat. pártja érdekét nézve, a helyzetet előnyösnek tartja demokrata szempontból.. Nem titkolja azonban, hogy a kormány átalakításának módja aggodalmat keltett lelkében. Ennek ellenére abban az esetben, ha Tatarescu programját pontosan betartja, a kormány távozása után a folytonosság biztosítása vé­gett csupán a demokrata nemzeti-jparasztpárt kerülhet hatalomra. — Helyes lenne — irîa a Drepta­tea, a nemzeti-parasztpárt hivatalo­sa — ha az újjáalakított kormány nem maradna passzivitásban, mint mult év augusztusában. Bizalmatlan­ságunkat igazolja, hogy a miniszter- elnök már tett egyizben megnyugta­tó nyilatkozatot, ígéretet adott sür­gős rendszabályok életbeléptetésére s — tudjuk mi következett ezután. Tényeket akarunk, nem hirlapnyifat- kozatokat. Nerozeli-paraszfpárti körökben nagy fon­tosságot tulajdonítanak Mihalache és Incu- let helyettes miniszterelnök talá'kozásának, ki — az Adeverul jelentése szerint — Tata- restcu megbízásából is megnyugtató ki jelenté­seket telt arra nézve, hogy a kormány a rendet és a demokrata állam tekintélyét tel­jes eréllyel megóvja. A Jobboldali pártok másról írnak Vaddá ék és Gogáék nemzetiparasztpárti egyenetleníkedéséről imák ugyanakkor lap­jaikban. Mihalache lemondását köz.lik azzal, hogy át kell adja helyét Lupírnak. Ez eset­ben a nemz éli-para sz/t párt jobbszárnya — Costachescu, Gallinescu, Pofarca. — Vajdá­hoz csatlakozna. A „Frontul“ jelentése sze­rint Mihalache ma már a „nemzeti egység“ kormányához is szívesen csatlakozna. A lap valószínűnek tartja ezt a megoldást lorga, (Presam marsall, Váddá és Iunióin bevonásá­val. Cuza álláspontja A „Buna Vestire“ cimü uj jobboldali lap kizártnak tart minden megoldást a nemzeti kereszténypárt figyelmen kívül hagyásával. Megismétli Cuza professzor álláspontját, mely szerimit pártja csupán egyedül veheti át a hatalmat. A párt belpolitikai téren tel­jesen át akarja szervezni az országot. Kül­ügyi téren elismeri a meglévő szerződése­ket, de szorosabbra akarja fűzni az olasz és német kapcsolatot Valószínű, hogy a liberálisok éllen fordul a jobboldal. A lap élesen támadja IXnu B rati amit és bejelenti, hogy Vaida hívei március 10-vel kezdődően ismét népgyülé­seket tartanak, melyeken Váddá kormány- képes prognairiot ad. A román fronthoz tar­tozó ifjúsági tagozatokat felhiivták, adják élő órásban kívánságaikat. BUCUREŞTI, március 1. A Bucuresti-i egyetem tanácsa Stodcescu rektor elnökle­tével ülést tartott, melyen a diákmozgal­makkal és ezekkel kapcsolatos problémák­kal foglalkoztak s elhatározták, hogy a tár­saik megkinzásáért letartóztatott diákok fegyelmi ügyében csupán a bírósági Ítélet elhangzása után határoznak. A tanács a Bucuresbi-i diákközponttól a működési en­gedélyt megvonta. Az uj rendelettörvéuy szerint ezután egyetemi tanárok veszik át az engedélyezett diákotthonok igazgatását. f/# korszak as egyetemek életében A nemseli-paraizlpárf kerül kormânwat „Csendet és rendet kell biztosítanunk“ — Az iskola — szögezi îe a Viito­rul ■—* iskola maradjon, mely arra való, hogy az elméket felvilágosítsa. Az iskola falain kívül, a civilizáció és törvények korlátái között a diák résztvehet bármely mozgalomban. Az iskolában azonban nem lehet szó, csak könyvről, tanulásról és ismét tanulásról. Különben az egyébként dicséretesen hazafias ifjúság nem tudna felkészülni az életben reá vá­rakozó harcra, hogy a román kultú­ra nagy offenziváját elindítsa. Olyan ország akarunk lenni, melyben a ki­sebbségeket nem erőszakkal, de a műveltség felsőbb fokával uraljuk. Várakozó állásponton áll az ellenzék Az ellenzéki pártok várakozási álláspontra helyezkednek s kíváncsian várják a kormány rende’kezéseinek hatását. Nagy fontosságot tulajdonítanak annak, hogy Tatarescu mi­niszterelnök a hadfelszerelési tárca elhagyá­sával maga vette át a belügyi tárcát, amivel bizonyítékát adta annak, hogy döntő jelentő­séget tulajdonit a rendfenntartásnak. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Mari­BUCUiRESTI, március 1. Az igazságügy. minisztériumba berendelt tábla,! főügyésziek &z utasítások kézhezvétele után székhelyeik­re utaztak. Sassu igazságügyminiszter szó­vá)! is közölte, hogy nincs más míegoldás, mdmt a törvényiek szigorú tiszteletben tar­tása. — A rend megzavárói; — hangoztatta — nemcsak az állam biztonságát, de létét is veszélybe sodorhatják. Az igazságszolgálta­tásnak hatékony módon keld megvédenie az áJóimat, tekintet nélkül a zavargások termósziKtóre, vagy indokaira. Legyen a szó- baniforgó szélsőség akár kommunista, akár keresztény naoioniaksta jé' légii, az igazság­szolgáltatás köteles egyenlő szigorral elfoj­tani! minden rendbontó előretörést, mert különben a felbomlás veszlodelme fenyegeti társadalmunkat. Fokoznunk kell a munkát, hogy minél gyorsabban elfojthassuk a ter­rorizmust, bármiilyen sziinü ingben is je- 'Unine meg a pódiumon. Csendet, rendet kell btetosiillanun.k az ország számára, a tör­vény szigorú alkalmazása által. Ez az önök kötelessége. Szilárd meggyőződésem, hogy a szigorú intézkedések, a törvény maradók­talan alkalmazásával egyidejűleg az ország alkotmányos és demokratikus intézményeit szolgálják, melyek csak a rend és józanság kereteiben maradhatnak fenn. Ilyen körül­mények között a fenti (intézményekkel szem­ben, amelyekhez teljes mérteikben ragasz­kodom, konzekvens módon járok el meg­győződésemnek és a liberális párt program­jának szellemében. Végül ©határozást nyert, hogy a rend- zavarókkal szemben gyorsított eljárás alap­ján fognak ítélkezni a bíróságok. A legutóbbi minisz teltranács határozata értelmében a rendfenntartó hatósógoik hoz­záláttak a diákotthonok bezárásához. A ki- üni'tett helyiségeket, a Capitala jelentése szerint, bizonyos .jdeig még ellenőrzés alatt tartják. A lap tudni véli, hogy a megyei, magán és politikai jellegű diákotthonokat kivétel nélkül fel fogják oszlatni. M egh oss zabbi t ódik a cenzora és az ostromállapot BUCUREŞTI, március 1. Politikai körök­ben úgy értesülnek, hogy Sassu igazságügy- tndni&zfcer törvényjavaslatot kószát a pokto­kai: pártok által bevezetett egyenruhák vi­selésére vonatkozóan. Ugyanakkor az os­tromállapot és cenzúra hatályának meg­hosszabbítását fogja kérni a kamarától. Az erre vonatkozó- törvényjjavaisflat több jelen­tős változást tartalmaz, igy többek közön élőárja, hogy nyomban le ki.il tartóztatni a gyanúsítottakat, akik az ügy jogerős be­fejezéséig, illetve a büntetés kitöltéséig le­tartóztatásban maradnak. A transsylvániai nemzet'párti kép­viselők és tagozati vezetők gyűlése Cluj-on CLUJ, március 1. Bucurestrből érkező jelentések szerint a nemzeti-parasztpárt transsylvániai ta­gozatának vezetői ma fontos megbeszé­lést tartanak. A Dimineaţa jelentése sze­rint Maniu és Popoviciu is résztvesznek a tanácskozásban. Nincs kizárva, hogy Maniu Clujról Bucurestibe utazik s részi vesz pártjának intézőbizottsági ülésén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom