Ellenzék, 1937. december (58. évfolyam, 277-302. szám)

1937-12-01 / 277. szám

TAXA POŞTALA PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.163/1929 ARA 3 LEJ Szerkesztő? ég és kiaidóhcvc, tal: Cluj, Calea Moţilor 4 szám. — Telefonszám: ií*—09. — Leválom: Cluj, postafiók So. FiókkÉdóhivaxal és könyvoszt&ly: P. Uniri 9 Telefon: 11—99. /HAGIM# POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA BAPTHA MIKLÓS CLUJ-KOLOZSVÁR, 1937 DECEMBER 1 Több mint évtizede Nagyváradon az Er- Itilyi és bánsági nép kisebbségi újságírók zervezeie gyülésezett és dolga végétével a tebli ügyek végeztével az önvér pazarló zenvetléfy paraascsá-ra két napig eímiutasz- o>it Írás munkálja helyett1 szóval törekedett siszolgámi közönségéi; az ezerfejü hidrái: '.rodai mi estélyi rendezőit, amelyet az iudu- .ai’Jos versengés a novellák és versek előadá­sával egész a hajnali órákig nyújtott. Olyan volt ez, mint a tavalyi gyümücsfák rlrág pazarlása. Az újságírók zsinatjára szomszédos fürdőhelyéről áílátogatott egy [gyékény anyóka. Mintahogy mondta: je- {érdélével kívánja meghálálni az erdélyi új­ságíróknak s rajtuk keresztül az egész ma­gyar újságíró rendnek, amiért első megér­tői voltak fiának — szintén az acélfaegyü ördög áldozatának — és költői forradalmát telkesen véges-végig verek ed lék. Észrevét­lenül vegyült el az első sorban és a nagy közönségnek. fogalma sem volt, hogy az esíinek milyen fejedelmi magasságú vendé­ge van. több koronák hordozóinál. Amikor a kongresszus elnöke megnyitó beszédében a vendégeket üdvözlő részéhez érkezeit, megremegett, míg az igazi szót iiiegía'jálltá Ezt mondta: Üt van Mária, Mater Dolorosa, » fájdalmas anya, akinek isteni srmekc — minden örök lélek Isten fia, — szintén kereszten pusztult eí, a szenvedély és ikin szegein, hős igéze tül egy posh adó irodalmi kór megváltására és romlás szépségein ke­resztül a megújulás érdekében. És az öreg Mária, akinek „átok szül e bizarr kontyát“ már behavazta tél, csöndesen fti!zokogott, minta hogy a kis vidéki református papok leányai szektáik, mert a predeszlinációs szilárdság ®fja, anyai szeretet kövedet; a könnyeket. Minden szépsége elpusztult és minden fájdalom részese lett, amiért világra sziiiJrc a legbízarahb, a legszomorubb fiát, az átciksarjáí, az uj hangú tebeteil'enl, a pa­csirta álé ás sirályt, de övé maradt a sirás régi joga, mint mikor „sötét baja szikrá­kat szór!', diőszemo lángban égett“ és szeme vágya, eper ajka, szive csokija mindig könnyes'- volt és a tékozló fin elmondhatta róla: „ilyen volt a legszebb asszony, az én fiatal anyám.“ Ebből a gyámoltalan szipo- gásból megtudta mindenki, hogy kicsoda ez az uj Mária. Halál«« csönd borult a te­remre, amely 1 állta már a nagy kezdést; mindenki érezte, hegy nagy holt szellemek jártnak itt az élő nagyság körű?. Mert az örök Máriák nagyok, mint a Messiások, a magyar Messiások. És akik ekkor beszéltek Ő veile, akik az­előtt a nagyváradi újságírás kezdeményezte aranylakcdalmi ünnepség során szót váltot­tak Vele a faluban, Érd miniszen ten. akik pár éve elvitték a költő szüőházába fia első miivészi, Erdélyben lőtt faragott képéi', akik végigkísérték harcait Csinszkával és jog­utódaival, azok mindig, külön-külüu, hódo­lattal és bámulattal állapították meg egy­szerű nagyságát, az. Örök jelenlétét, a kis­gazda igénytelen feleségében és mikéiül nö­vekszik egyre-inkább a hamisítatlan emberi nagyságba: tudja egyidőben siratni a hagy fiiu történelmi tragikumát és másik gyer­mek polgári küzdelmeiben a mindennapos gondot, majd lassú pusztulást, tudja egy- időben méltósággal és hivalkodás nélkül szerényen és iz’ésesen a nagy fiiu halhatat­lanságából eredő költő-anya hivatalát, egy* A Reuter és Hívás ügynökségek hangoztatják a békés megoldások valószínűségét Francia részről elismerték, hogy Halifax lord tárgyalásai beváltották a „hozzájuk fűzött korlátozott reményeketNémetországgal a megbeszéléseket tovább folytatják------ .1 ——i iiiirni" w ............... it dunai äliainoh vezetői összehívás ánaft terve is felmerüli í Londonban elterjedt hírek szerint Chautemps és Delbos megkérlek az angol államférfiakat, hogy közöljék Németországgal n párisii kor­mány állás{pontját, mely szerint a Csehszlo­vákia elleni támadást Franciaország egyúttal maga elleni támadásnak is tekintené. Delbos tervezett keleteurópai utjával kapcsolatban pedig megállapították a tanácskozó francia és angol miniszterek, hogy a béke fenntartásá­ban Európának ezen a részén Angliát is ép- ugy érdekelt, mint Franciaország. Ezt a meg­állapít ást ást hir szerint a tárgyalásokról ki­adandó jelentésben is hangsúlyozni fogják. Diplomáciai körökben az angol kormány külpolitikáját úgy magyarázzák, hogy az a várakozás po1itikájat melynek számára Igyek­szik Chamberlain miniszterelnök és Eden külügyminiszter a francia kormányt is meg- nyerni. Eden egyik barátja nemrég ki is fej­tette ezt egy tanulmányban, mely hangoztat­ja t hogy Anglia célja a béke fenntartása en­gedmények árán is mindaddig, amíg elég erős lesz ahhoz, hogy álláspontját engedmények nélkül is érvényesíthesse. Anglia célja e ma­gyarázat szerint mindenekelőtt az, hogy Földközi tengeri útvonal szabadságát meg­védje, hogy támogassa háború esetén is Fran­ciaországot, Belgiumot és Hollandiát s meg­akadályozza azt, hogy Japán imperialista hódításait a: egyenlítőig terjessze ki. Közép- európai bonyodalmakba azonban Anglia ma semmi körülmények közt sem akar beavat­kozni. A londoni tárgyalások során, hir sze­rint, felmerült a második és harmadik int er nációnál é között létrejött meggye­zés kérdése is. A két munkásinternácio- nádé ugyanis, amint Moszkvából jelentik, hatnapos tárgyalás után megegyezésre jutott és célja érdekében a munkásságot egységes cselekvésre akarja felhasználni. Londoni politikai körök véleménye sze­rint a két internacionálé egységes fellé­pése, mely nyilvánvalóan a totális álla­mok ellen fog fellépni, komoly újabb fe­szültségeket okodhat a külpolitikai vi­tákban. PÁR1S, november 30. A „Journal“ berlini tudósítójának je­lentése alapján azt a hirt közli, hogy Göbbels német propagandaiigyj minisz­ter közelebbről Kairóba megy, ahol hős szabb ideig marad. Nem ismerik utazá­sának célját, mely berlini magyarázat szerint, pusztán szórakozás. A lap meg ■ azt'is ludnivéli, hogy Gamelin tábornok, francia vezérkari főnök még a karácso­nyi ünnepek előtt viszonozni fogja Berk J német vezérkari főnök látogatását. megbeszélésről pedig kijelentették, hogy ez 5 egyike a legsikerültebb 1angol—francia meg­beszéléseknek úgy a béke, mint a két hata­lom együttműködése szempontjából. Egyik nagy angol esti lap szerint a francia állam­férfiak megfelelő biztosítékokkal szemben hajlandónak mutatkoztak a német gyarmati területek visszaadására is. Londoni politikai körök tegnap a késő esti órákban határozott reménykedéssel néztek a francia—angol tár­gyalások eredményei elé. Hangoztatták, hogy ezek a megbeszélések, melyek döntőek lehet­nek Európa sorsára, eddig a legjobb irány­ban folynak. Az angol és francia államférfiak olyan megegyezést szeretnének létrehozni, mely egy nemzedékre megszervezheti a bé­két. Amint 01z angol külügyminisztériumhoz közelálló „Daily Telegraph“ írja — a most Londonban megindult tanácskozásokból uj Európa születhetik, ha a felmerült tervek megvrdósitása elé leküzdhetetlen akadályok később nem gördülnek. Londoni politikai körök szerint a tárgya­lások folyamán felmerült a terv, hogy ha á francia—angol megbeszélést követői eg Né­metországgal és Olaszországgal sikeresen folynak tovább a tárgyalások, akkor össze­hívják a dunai államok képviselőit is Kö- zépeurópa békés megszervezésére. Ennek ér­dekében azonban el kell tüntetni a London- Paris és a Ecrlm-Róma közötti feszültséget, ami a Rómával való tárgyalásokat is szük­ségessé teszi. Valószínű tehát, hogy Berlin mellett rövidesen megindulnak a tárgyalások Rómával is. A békés megegyezésre vonatkozó általános­ságokról elterjedt hírek mellett, természete­sen a német állásponttal szembeni erős fem> tartások angol részről inkább a gyarmati kér­désre, francia részről inkább a középeurópai helyzetre vonatkoznak. Az angölok, mint. már megírtuk, erős tartózkodást mutatnak a né­met gyarmati igényekkel szemben. A kezük­ben tartott német gyarmatokat főleg azért nem akarják vissrzaadni, mert attól félnek, hogy a németek számára olyan tengeri cso­mópontokká válhatnaJc, amelyek az angol bi­rodalmi utaknak az Óceánokra szükségessé váló áttevését veszélyeztethetik. Ezzel a lehe­tőséggel pedig, mióta Olaszország erős tér- foglalása a Földközi tengeren megtörtént, Londonban szükségképen számítanak. A fran­ciák főleg Csehszlovákiával és Ausztriával kapcsolatban emelnek fenntartásokat. Delbos külügyminiszter még Londonba utazása előtt kijelentette a francia kamarában, hogy Fran­ciaország külpolitikai állásfoglalásán ennek .0 két országnak biztonsága kérdésében sem­mi körülmények között sem fog változtatni. Hivatalos jelentés szerint az angol és fran- , cia államférfiak londoni tárgyalásáról, mely tegnap egész nap folyamán tartott, még nem jelent meg. A jelentést ma délutánra várják, mikara tárgyalások előreláthatólag be fognak fejeződni és a francia miniszterelnök és kül­ügyminiszter visszatérnek Párisba. Kiszivár­gott hírek szerint azonban a tárgyalásról ki­adandó hivatalos jelentés q két hatalom együttműködését fogja mindenekelőtt hang­súlyozni és elismeri a Berlinnel folytatandó további megbeszélések hasznosságát. London­ban tegnap az 0 hir terjedt el, hogy a gyar­mati kérdésben \a kiadandó jelentés meg f? állapítani, hogy ez a kérdés további tanul­mányozást igényel, 1 az angol gyarmati szak­értők véleménye szerint azonban Anglia nem adhat Afrikában Németországnak gyarmato­kat, mert ez veszélyeztetné birodalmi útjainak szabadságát, mikor a Földközi tengeri ut biztonsága egyáltalán nem látszik garantálva. A francia Halvas ügynökség viszont azt jelen­ti, hogy az hangol és francia államférfiak ér­tekezlete nem fogja visszautasítani a német gyarmati igények jogos voltának elismerését, ennek a jognak megvalósítását azonban az ősz- szes érdekelt hatalmak közös megállapodásá­tól teszi függővé és főleg attól, hogy az euró­pai külpolitikái helyzet általános enyhülése élőzze meg. Ugyancsak a Havas ügynökség jelentése szerint a tárgyalásokról kiadandó hi­vatalos jelentés hangoztatni fogja, hogy Ha­lifax lord németországi megbeszélései a nem­zetközi helyzet általános javulására enged­nek következtetni, aminek érdekében foly­tatni akarják a Berlinnel megkezdett tárgya­lásokat ,0 francia és angol kormányok közötti teljes egyetértés alapján. E tárgyalások sikere érdekében — folytatja a Havas ügynökség jelentése — angol és francia részről már most szükségesnek tartják a> nemzetközi gaz­dasági kérdéseknek olyan irányú tanulmá­nyozását, mely lehetővé teszi egy olyan irá­nyú vámrendszer megszervezését, hogy a né­met birodalom ne s>:envedjen többé olyan gazdasági nehézségek miatt, amelyeket annak tulajdonit, hogy gyarmatok hiányában nem juthat a szükséges nyersanyagokhoz. A Hávas ügynökség jelentése tegnap 'dél­után került nyilvánosságra, A tárgyalások esti befejezése után a londoni Reuter ügy­nökség nemcsak, hogy megerősítette a Havas ügynökség aránylag derütláló jelentését, ha- I nem jelentős mértékben fokozta is. Reuter szerint a Londonban tárgyaló francia állam­férfiak a tegnapi megbeszélések befejezése után elismerték, hogy Halifax lord némefor- I szági tárgyalásai valóra váltották „hozzá- I jiik fűzött korlátozót reményeket“. A londoni formán méltatott kisfiának derekas eré­nyeit. Igen. a nagyot csak nagy szülheti. ..Sast nemzeneik a sasuk.“ Fürkészi)etetten rejtelem, de nyilván biztos iángész és láng- lelkiség ez az anyában, aki fél Istent aján­dékoz népnek és emberiségnek. Igaz2 végső elemzésében kivétel nélkül minden anya Teremtő nagyság, Isten rokona. A szerelem megdicsőült pillanatában a>z örök természeti erő alkotó és szülő erejét képviseli. Hogy Ady Endre anyja több volt, mint a maga nemének és osztályának a legtöbbje, azt különös jelek bizonyítják. A 80 éves élet véghete tlen tisztasága, való szerűsége, gaz­dagsága, fensége. A tűz, amely csókját, könnyét, csípőjét, büszkeségét, fájdalmát, emlékezéséit, fönnmaradását át Izzította. — Most utoljára pedig az ősember megérzése. amely az utolsó látogatásra ösztökélte GO éves fiának sírjához és jóslatot adott szájá­ra, hogy pár nap múlva egyesülni fog a/ örökkévalósággal és a görög Istenek végső kegyét nyeri eh a hirtelen euthanasia!.

Next

/
Oldalképek
Tartalom