Ellenzék, 1941. december (62. évfolyam, 275-298. szám)

1941-12-01 / 275. szám

■tw: tmmimt. «wh*. m íü HUB şwstî*» ixt tmnfut ■* s**imí" fírrr?sriftét #' k’aöáíiíffatah Kohxsv r, rí ''ü:'é|-librissel 1í., I sidísí. Tgíshi: îl—:?3. Kvmii: '09;5?sä ; l0îsîen*islca 8, szá:t?s íeíelsn **.: 28—23 8r"*ri i i«Uí )^^v»««M^iiaBgaa^^^Tv-.-v^yytf.rVÍW^1^CTr«iilfiig fiLIPlíOITl: BRRTHB MIKLÓS r. itf rcMHäf)r>mr&tfliax^l...ttZ-.™aimKWt*«ataiecaíMMXí*ŰíűíSé&é KKadAtelaltlonQs: FALLS 3 :L U> íofsmár, EHIizstisl áraks »ami* 2JÜL; asgiadévra 8» ISIévre ISe ea&$* évrt 3i íiijt, ;t A nagypolitika hete fiflüno/A *« ÍSay >1 fisJóii >1 biojI fc:b ío>iö üiiJ íw>| Sa tűni lalslqjin ío m sO ri ssvgoi Uk-Kgsm t h tn ÍÖh OÍ3> o^iob » sm ítüí n oM A 91V9 oi 9É3Í 3« J33SÍ íiddace 3tj {Sßif BSOiíöV^ it&b919’ d ÚÍ9Í ÜS9Üa? ß ,i^V I iTsIsi^ ß frfíd >íi« S>G 2**n? tabsib! iubíif •toőq’áí iß taj qöiuHÍ .iassv í*M, ßliife sé tót ÖSg íí él maii '/Sori assay léiaaD* saaéfc sa îiî b«^©î' Ivqérf >l;ttlo ■JÓSÖíí Ciliin <fiüS.iU [t,&m rsasL ÍTsd iatíivl MS-jt: ittsit sar J hant* iDfö Söul« nr&H ÍVTtS etiií saio 4 «9 izei knr ftssí lffi£ ÍErt S*>rf ^&n öj< * ijil om-c 5'« TOÎ ?et tor Lsf rsl RÎ Nagypolitikai hét van mögöttünk, Mondhatnék történelmi jeIeniöo..égüneik, vagy a&ár sorsdöntőnek is, de a műit héten lezajlott események valóban •ak* kora jelentőségűek, hogy felesleges őket dis> itő jeUökktl ellátni, amelyek­kel különben a történelem forgatagá­ban szívesen rl'etjüik ,,».?örke hétköz» napjaink“ egyes k magas ló eseményét. Be most valóban olyan eseményeket jegyezhetünk fel, amelyek hossrnt időre megadják a következő történéseik >rá~ mát és nem egy közülük uj konstellá­ció előhírnöke, Nem felesleges ilyenkor » dolgok mélyére pilfentaa» amennyire asst már magúik a dogok és körülmé­nyek megengedik. A kommunisfaeSlenc-s egyezmény öt évre szóló meghosszabbítása és kibővL lés« további hat sz gnatárius hatalom^ hseS, nemcsak egy szerződés meghosz- »’-abbitását és kibővítéséi, hanem nagypolit kai értelemben lényegbeli változást jelent. Jelenti azt, hogy az 'eredetileg néhány azonos v lág-szeuwlé» Jetii hatalom között létrejött védelmi jellegű szerződés offenzív jellegűvé vast, azaz harccrt hirdet a baisevizmus eülen mindenütt, ahol a eléghető és eb­ben a harcban egész Európa egyesüli. De »hol ilyen őr ási méretekben indult meg a közös ellenség ellen a közös küzdelem, ott szükségképpen közösen Indul meg az építés munkája is. óriási lépést jelent tehát a berlin összejöve­tel azon a téren is, amelyet általában Európa ujjárendezésének saokíank ne= vetni. Magától értetődik., hogy a paktum ísíárrásán kivü! erről a? wj«.járendezés. ro! és artnak egyes részletkérdése rőí is szó esett Berlinben. A megjelent ál- Üsrnférfiak’nak bő aíkafmnk ny .lott arra, hogy ügy a német birodalom legfőbb vezetőivel, m hí egymás között, eszme­cserét folytassanak. Különös megelége­déssel és örömmel állapíthatjuk; meg itt azt a rendkívül meleg é$ kitüntető fogadtatást, amelyben Magyarország képviselője, Bárdossy László m •itiszter- e!«ök és külügyminiszter részesüli, el* sŐsorban a birodalom vezére által. A miniszterelnök, aki visszaérkezése után azonnal kihallgatáson jelent még a kor- mányzónái, értesülésünk szerint rövi­deseit alkalmat fog találni arra, hogy foerl tti útjáról tájékoztassa ft nagykő* zönságet is, Aki ismeri a próto>kol!ári3 külsőségek és a hhatálos kommünikék frazeölőg áfának ţ» t , cS Jnyelvét“» az ílszliábaTí lehet b^Zal, hogv Bárdossy László útja „minden hozzá fűlött vára. kézásnak megfelelően a legteljesebb mértékben kielégítő“ volt. Ezen a kon­ferencián. amelyen nem nagyhala!mák oktrojálták akaratukat '-kisebbre, mint ahogy az a genfi Időkben d v&tt, ha* nem ahol kicsiny cs nagv hataírnak egyforma jogoívkál és egyenlő felekként ültök a tárgyaló asztal körül. Magyar., ország a legmésszetbbmenőe-n el smerő és kitüntető elbánásban részesült, nem­csak mini a kommunizmus elleni arcvo* na! legrégibb és legelszántabb harcosa, hanem mint olyan eurőpa: hatalom is, amely orrúdatC& tárgyalófél, mégbíz- ható barát és fegyvertárs és amelynél hagyomány, hogy mindenkor kész a nsovobb eiírópa! közösségért síkra szállni. Amíg így BtrWiftábaR megalakult a po* liírkai és szellemi árcvonaí, hogy ttyú* món követve a keleti front fegyveres eredményeit örök védhésítyát emeljen az újjászülető és egyesülő kontinens s ámára, add g Lon.don.bam és Washing., ionban mindent elkövetnek, hogy meg- g At alják a nagy terv keresztülvitelét, k japán—amerikai tárgyalásokat mér* te? re téve, úgyszólván egyetlen je len- íös'é>?[ik abhars áll. hogy a szemben álló -’elek tárgvftlnaík. A homlokegyenest el­lenkező célok következtében ezektől a tárgyalásoktól nüigb» ktbeţ «redméayi várni. Az Egyesült-Államok nem keve­sebbet követelnek Japántők m nthogy adja fel távolkeleti betgemónikuts. törek­véseit és mondjon le eddig elért ered­ményeiről. Más nyelven ez annyit je» 1-erit, í-ogy Japán tűrje e! az angels' ász bek-er tési politika végrehajtását és vo­nuljon vissza nyolcvan év előtti keretei ! közé. A minden pillán altiban megszaka­dással fenyegető tárgyalások sorsa igy előre látható, bár tincsen kilátva egv közös deklaráció megtétele .géni és a helyzetet némileg súlyosbítják a thai­földi események, mert az ottani, vala- ; mint a singapooreí Jkßtonai mozdulatokra ‘ Japán Indokínában hasonlókkal vála­szolt. A TávoPl.eleten nagyhatalmi ál« !ást elfoglaló és a íengeávhatalmakra támaszkodó Japán szép szavakra sem­miképpen nem enged jogaiból és céljai­ból és igy a múlt héten a washington’ tárgyalások során a 'Iávoíkeleten Is ha* talmas lépéseket tett a nagypolitika. A politikát ma a hadsz nter&k esemé­nyeitől lehetetlen eíválasztani,, A né­met hadigépezet a mu.lt héten Sendiiít isméi előre az oror.z hadszíntéren és ugyanebben a* időben történt angol részről a nagy kisérlet Északafrikára kiterjeszteni az orosz arcvonalat. Az an gol támadás igen nagy lendülettel meg is indult, de m ni azt a hadijeJentéselc közlik, már meg is torpant a tengely- hatalmak rendkívül erős ellenállásán és a szövetséges csapatoknak több helyen már sikerült magukhoz ragadniok e kezdeményezést, m ben sem maradva el az elmúlt hét diplomatáinak tevékenysé­ge mögött. í A nusif hét p'jlUikai eseményei után, melyért között vezető helyet az uj Euró­pa megteremtésében nagyjelentőségű uer- tini ér ekedet jogtedta et, most újra ti katonai események kerülnek előtérbe. Az oroszországi arcvonalun eUetiállhcstatUM erővel folyik tovább a német támadás. Különös in Moszkvától északra és délre nagyarányú átkaroló mozdulat van folya­ma bau, melynek kivitele eiől napról- napra hátrálni kénytelenek a szovjetoro­szok. Moszkva, minden rendelkezésre álló erőt, Szibériából hozott erősítéseket és ki- képzetlen munkás zászlóul jakot harcba dob ezen a területen, de eredmény, elenul, A német csapatok Moszkvától északra a fontos utkeresztező pontot képező Kiin körül ériek el újabb sikereket és már na­pok élő t elfoglalták SzoinecsoborszlÁ vá­rosát, mely csali ötven kilométernyire van Moszkvától, Innen folyik a legerő­sebb támadás a szovjet főváros ellen. Dé­len as átkaroló mozdulat már messze túl­haladott Szerpuhcm és Tula városokon, melyeket he eken át védtek kétségbe­esett szívóssággal a szovjetcsapatok. Közvetlen Moszkvától, nyugatra Volökö­lén szíttól és Mozsaiszktói kiinduilóiag, szintén gyorsan tudod nah el Őrá a nétne- lek és nagyon erős nyomást gyakorolnak Moszkva védőire. A helyzetre jellemző, hogy a szovjet főváros rádiója is egymás­után hallatja vészkiáltásait, felszólítva a lakosságot, hogy a közvetlen veszélyben forgó fővárost minden erejével védje meg. A líbiai harctéren Váhozalbm hevesség­gel folyik tovább a sivatagi csata. Ma már tizenharmadik napja van az angol táma­dásnak, amely eddig serami szúmbávehe- *ö eredményt nem tud felmúld ni. Ellen­kezőleg, minden jel arra mulat, hogy a kezdeményezés mindinkább átkerül a né­met és olasz haderő kezébe. A sivatagban folyó páncélos harcokról pontos bCszámo*■ lót még a tégi megfigyelők sem tudnak ttdtii, olyan össsevisszaságlxtn folynak it­ten a támadások és ellentámadások, It­ten végeredményben a páncélos erők és légi erők felsőbbsége fog dönteni. A siva­tagi Imre hasonlít a tengeri ütközethez. melyekben folyamatos arcvonal nincs $ az egyes h(tdser*grészák kiden küzdenek egymással. Jelenleg az ü közet második fele van folyamatban, mikor a páncélos erők harcai melleit már munkába lépett a gyalogság és a tüzérség Is. Az ezekről beérkezett jelentések már valamivé! ái- tekinthe'öbb képet nyújtanak a heJy-\i- röl. Nyilvánvalónak látszik, hogy Hőm­mel tábornok, n német—olasz erők főpa­rancsnoka, a támadásnak megfelelően. sz’Titén több egysedre ősz tót in védelmi erőit. így három különálló u kőzet folyik • egy1!- a páncélosok harca n c>renaA:ai si­vatagban. a másik a Soltúm Halfaja es a Marmitrika hérotnszögbeti folyó gyalog­sági harc, a harmadik ütközet Tobruk i előtt, Szidi Rezeg vidékén és ettől nyu- \ gatra folyik angol és olasz—német gya­logsági erők között, melyeke, mindkét részről újabb gyalogsági, tüzérségi és pán­célos csapatokkal erősítenek szüntelenül, Ezek a harcok « támadó angoloknak már több hadosztályát felőrölték és több he­Újabb súlyos veszteséget szenvedlek az oroszok VEZÉRI FŐHADISZÁLLÁS, december 1. (DNB.) A német hadsereg főparaucs'' uoksága jelenti: Kosztárnál ée a Donee kanyarulata ban a német csapatok igén súlyos vesz’ tesegekel okoztak az ellenségnek. Lenin- gráclnáí visszautasítottak az ellenség erősebb erőkkel végrehajtói! kitörési kí­sérleteit. Leningrádot és Moszkvát egész napon a! bombáztuk. Északon folytatjuk a MurmatrväSüt bombázásait. Gyorsnaszcdok az angol partok men­ten erőben bizíositott hajókaravánból ei- süiyesztettek egy TOGO tonnás csatárba" jót. Egy másik nagy hajó eisüiyedés«: valószínű. ÉszakaErikában a német és olasz csa­patok folytattak eUentámadásaikaf. Több ellenséges páncélos! megsetomlsitettek. Vadász repülőgépek légi harcban öt el­lenséges gépet iotlek le. A november 22—terjedő héten a Szovjet 20? repülőgépet vesztofi, ugyan­ezen idő fiialt 24 gépiink pusztait él lyen elvág'ák az összeköt ifilésüket. A Üzi- di Rezeg mellett küzdő angol csapató!; két tűz közé kerül Lek a nugátról és ke- létről egyidejűleg felvonuló olasz—német csapatok között, Rommel tábornok, min den jet szerint, teljesen keresztülhúzta ezen a ponton is a hónapokig előkészUglt angol tervéket. BERLIN, december 1. (DNB.) Koazi»> környékén és a Donec-kanyarban a bot seristák igen nagy tömegeket vetettek harcba, Az ellentámadásokat tüzérsés páncéloskocsik és sok repülőgép támoga tásával infésték a veszteségekre való te kintet nélkül. A támadó gyalogság sora» ban a német elhárító tűz rendkívül nag- veszteségeket okozott, A szovjet légierő vesztesége hasonló súlyos. A középső részen jelentős térnyerése gei értek el a német csapatok. Áttörték azokat a védelmi állásokat, amelyeket a terepviszonyok kihasználásával igen gon dósán építettek ki a bolsevisták. Az észa­ki szakaszon is visszavertek valamennyi kitörési kisérleiet Leningráuüál. A légi erő az egész arcvonaloa támogatta a had­sereg harcait. A légi erő 50 páncélosko­csit, 1250 jármüvet, 173 vasúti szere vényt, összesen 10.000 vasúti kocsival é- 207 repülőgépét setftmi&itett meg a? el iránit héten. F&k$!«*ten<|er jeges vlzébs szariföflák m Keresnél enenekttfö szGvje?cs<a|»©f0f BERLIN, december 1. (NST.) A Jemkaier öbö tői a Jajéni-obiíi g a) keVcstj ut egész hosszában menekülő szovjt4c»:<patok ált»* el­hagyott és szétszórt haüiamyagpzá’J!ató gépko­csik fekszenek. A néraer rendfenntartó osz­tagok a nagy írvehézsejék dacára mindjobban ttuCgtLztnltjáic bt utakat az akadályoktól. • Az üldöző német, csapatok elől tnctiekulő szóvje! sz:«Jliíóer«pfttok egyrészt á Fc*ketc-fenge> jé* ge<* vizébe ?»j<oíÍ. Nétnet ikfttoCi ú helyréi köz­j Ük, hogy d tenger vizében aüő gépkocsik é« szállító jármüvek különös hitványt tivi,ţt» : n-ak. A menekülés tebofiyoilirására küldött ■ szovjet szállitóhajók nagy ész? e»süiyedf. \&' I jóbasi el liehet mondani, hogy tűz és viz pusi I látottá dl a hafaimas d*OV>et<cifeg!test egész- i kocsiparkját, Cdipán Jemka'c közelében i több, mirat 800, lőszerre! és hadranvagr J •• röeyVákott móv ^e! tehergépfkooei ssötmiíü1" 1 meg. Kisaarsííig újból bskebelexi ffelszabadlfoft Ses’ölsíelt HELSINKI, december Î. (DNB.) A finn országgyűlésen felolvasott kormány- nyilatkozat cínfa.sit!'a a Szovjetnek azl » bábonts ürügyül felbofotl állitásál. hogy német csapatok áílomásormak Fintior1 szagban. Eznyőu hangsúlyozza a Ncmolţorsr.â'g* gal vftiló bajtérsían viszonvt, beszámol a boisetdsfaeUcnes s*erzodé^li.€s való csftt­lakozácrói, végül javasolja, hogy az o« ízággyiilés adja hozzájárulásai ahlm; hogy azt a területet, amelyet Finuorszá. az 19-10 március 13-iki moszkvai béke ben áfrtdoft Szovjetoroszorszáenak. uj bot egyesítse az anyaországgal s nv il*..- nitsa semmisnek azokat a kötelew'tsc. két. «melyeket ez alkalommal Finnor,-'. Hangöre és környékére vállalt. (MTI H német csapatok áttörték cii mmsm front kötépsö szakaszát

Next

/
Oldalképek
Tartalom