Keleti Ujság, 1943. május (26. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-01 / 97. szám

xwU Sasom 2> ai 1943 május 1 MA; TELJES HETI StĂPBO-MIJSOR •' jsra 12 miér SZERKESZTŐSÉIG, KIADÓHIVATAL, ES NYOMDA: KOLOZSVÁR, BKASSAI-U. 7. TELEFON: 15-08. — POSTAFI6K: 71. SZ. KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA ELŐFIZETÉSI ARAK: I HORA GYED ÉVRE 9.30, FÉL ÉVRE 18.40, ÉVRE 36.80 PENGŐ. — POSTATAKARÉK- PÉNZTARI CSEKKSZÁMLA SZAMA 72148. SÚLYOS ÉS VÉRES VERESÉGET SZENVEDETT AZ ANPERSON-HAPSEREG Moszkvában lengyel ellenkormányt alakítanak Hiller » vekért főSiadssfeá llá s»on la«*©íc!sí«©2É©$í Laval francia minisizfereliiöbbel A LENGYEL-SZOVJET VISZÁLYT míg az angolszász államok sajtójának egyrésze is csak előhírnöknek tekinti, azoknak a rendkívül bonyolult kérdések előjelének, amelyeket Európa újjáépítése hozna magá­rai angolszász-szovjet győzelem esetén. A lengyel kormánnyal történt szovjet diplo­máciai szakítás és az ennek nyomában fel­kavarodott bonyodalom napvilágra hozta azt a rendkívüli kíméletlenséget, amellyel a ozovjet járná el győzelme esetén az uralma alá került népekkel s a legteljesebb mérték­ben igazat adott a tengelyhatalmak és szö­vetségesei véleményének, annak a tételnek, hogy a bolsevizmns Európa nemzeteinek, az egész európai kultúrának halálát jelentené. Német részről a helyzettel kapcsolatban a leghatározottabban megállapítják, hogy Moszkva magatartása és az angolszász kor­mányok zavart megoldáskeresései világosan mutatják, hogy Nagybritánnia és az Egye­sült-Államok mennyire képtelenek lennének arra, hogy megvalósítsák az általuk olyan nagyhangon hirdetett „jobb rendet“ a há­ború után. A londoni lengyel menekült kormánynak a szovjet-lengyel viszályról kiadott nyilat­kozata az angol sajtó véleménye szerint nem vitte előbbre a helyzet elsimításán rk ügyét. A londoni lengyel bizottság nem ta­núsít engedékeny magatartást, ragered­ményben semmit sem vont vissza és sem­mit sem sajnál. Churchill kedden is, szerdán is órákhosszat tartó megbeszélést folytatott Sikorszkyval és Racinszky gróffal. Svájci lapok londoni tudósitói szerint az angol fá­radozások meglehetősen eredménytelenek maradtak. Bizonyos, hogy a szövetségesek számára ebből az ügyből kifolyólag igen kedvezőtlen helyzet adódott. Az „Exchange Telegraph^ diplomáciai tu­dósítója azt jelenti, hogy a megbeszélések súlypontja most Moszkvára terelődött. An­glia és az Egyesült-Államok moszkvai kép­viselői megkapták kormányuk jelentését, amelyekben a legapróbb részletekig ismer­tetik a két kormány álláspontját. A szov­jet kormányt is tájékoztatlak az angol és amerikai állásfoglalásról. London a Stkorsz- ky-kormány mellőzésével közvetlen tárgya­lásokat kezd most Moszkvával. Az angol­szász megmozdulások mindenekelőtt a di­plomáciai szakitást szeretnék meg nem tör­téntté tenni. A „News Chronicle“ diplomá­ciai levelezője úgy véli, hogy oktalanság a viszály gyors elsimítását remélni. A washingtoni szovjet nagykövetség csü­törtökön közölte, hogy Litvinov szovjet nagykövet a jövő héten Moszkvába utazik. Kétségtelen, hogy útja kapcsolatos a szov­jet-lengyel szakítással. Moszkva a jelek szerint ugy akarja a helyzetet a maga Ízlése szerint megoldani, hogy szovjet területen alakit lengyel ellen kormányt. Az „Izvesztija“ cimü szovjet lap egyik legutóbbi számában Vanda Vaszi- levssska asszony lengyel kommunistanö, a legfelsőbb szovjettanács tagja s a szovjet hadsereg ezredese, aki a moszkvai „lengyel hazafiak uniójának“ (!) elnöke hangzatos címét viseli, cikket irt és ebben a legélessb ben támadja a Sikorszky-kormán^t. tlA lengyel nép — Írja — sohasem ruházta *e! teljhatalommal a mostani lengyel kormányt arra, hogy a megelőző lengyel kormány örökébe lépjen. Sikorszky nem képviseli a tulajdonképpeni Lengyelországban élő len­gyeleket, de még a külföldön élő lengyele­ket sem.“ A cikk ezenkívül azt Írja, hogy a szovjet kormány „esetleg beleegyezését adja“ ahhoz, hogy az Oroszországban éle lengyelekből „független lengyel hadsereget“ toborozzanak. ţ Könnyű elképzelni, hogy milyen „lengyel hazafiak“ azok, akik Moszkva zsoldjában állanak és akik hajlandók szemethunyni a 13.000 lengyel tiszt legyilkolása és az elhur­colt másfélmillió lengyel eltűnése fölött. Sikorszky valóban nem képviseli a lengyel népet, de vajjön képviseli-e Vanda Vaszi- levszka asszony, aki vakon engedelmeske dik Sztálin parancsainak. Washingtonból származó jelentések egyébként valószínűvé teszik, hogy ezt a „moszkvai megoldást“ London és Washing­ton is hajlandó magáévá tenni. A Budapesti Tudósitó washingtoni jelentése szerint Churchill és Roosevelt állítólag veszni hagy­ják Sikorszky kormányát, ezzel szemben elismerik a Moszkvában alakított „lengyel hazafiak bizottságát“. Az Egyesült-/ 11a- mokban egyébként az ügyet nyíltan a szö­vetségesek diplomáciai vereségének tekin­tik és a szovjet kormány eljárásában jelét látják annak, hogy a Szovjetunió, mint ed­dig, továbbra is áthidalhatatlan bizalmat­lansággal -viseltetik minden más állammal szemben. A Slkorszky-konnány több tagja az Egye­sült-Államokba utazott, hogy az ottani kö­röknél s főképp az amerikai lengyelek kö­rében a maga álláspontját és felfogását ér­vényesítse, +4 * A TUNISZI HARCTÉRRŐL érkezett leg­utóbbi jelentések az arcvonal valamennyi szakaszáról a tengelycsapatok egyre sűrűb­ben megismétlődő és egyre nagyobbarányu sikeres ellentámadásairól szólnak. A Nemzet­közi Tájékoztató Iroda jelentése az alábbi szemléletes képet rajzolja ezekről a hősi harcokról, a német és olasz páncélos kötelé­kek nagyszerű küzdöképességérö): A tuniszi nyugati arcvonalon az Anderson hadsereg négynapon óvatos tapogatózás után szerdán ismét több helyen áttöréssel kísérletezett, de ezek a próbálkozások olyan kifejezett sikertelenséggel végződtek, hogy még óvatos jellemzéssel is az angolszászok súlyos vereségéről lehet beszélni. Anderson nagy erőket és számos páncé­lost vont össze Medzsesz el Babtól nyugatra, valamint Pont du Fahstól északra és dél­nyugatra, hogy erőltetett hadművelettel fel- szakitsa a tengely arcvonalát,, elválassza egymástól a német—olasz kötelékeket és hozzáférhessen a keleti irányban haladó fő­utakhoz. A harcok a legnagyobb hevességgel indultak meg és a tengely a védekezés leg­nagyobb művészetét mutatta be. A német—olasz állások csapatainak szé­les vonalon való lekötöttsége el!ené"e ké­szenlétben tartott tartalékok olyan mérték­ben álltak rendelkezésre, hogy7 a tengely csa­patai a támadók tömeges bevetése ellenére valamennyi ponton megbirkózhattak a hely­zettel. Medzsesz el Babtól keletre az ango­lok és amerikaiak számos páncélosuktól ki­sért első támadóhullámainak jelentős vesz­teségeikből már fel kellett ismerniük, hogy minden méternyi területet csak a legnagyobb áldozattal szerezhetnek meg. A további ro­hamcsoportoknak már minden területi nye- t .égről kellett mondaniuk kénytelenek voltak a nehéz fegyverek védelmét kérni. Az angolszászok páncélos osztagai ezután nagyszámban avatkoztak be, de-előbbre ho­zott ágyúikkal és gránátvetöikkel a tengely páncéltörő és légvédelmi ütegeinek megsem­misítő tüzébe kerültek. A tengely tüzérsége közvetlen lövéssel borzalmas réseket ragott a támadók soraiba, akárhol mutatkoztak. Ebben a helyzetben, amikor kézigránátdo- básnyira álltak- egymástól, a tengely átme­netileg elszakadt az ellenségtía, hogy elő­készítse saját hadműveletét. Az angolszász gyalogosok és utánuk nyomuló páncélosaik teljesen félreismerték a helyzetet. Már a biztos győzelem lebegett előttük, az Itt ösz- szevont páncéltörő és légvédelmi ütegek azonban olyan tűzzel fogadták, hogy percek alatt kilenc harckocsijuk gyulladt id. Ezek­kel az angolszászok már 17 harckocsijukat vesztették el. A mégis felzárkózott angol­szász gyalogosok hiába próbálták megro­hanni a tengely állásait. Amikor remény­telenül megrekedtek az elháritótüzben. ép- ' pen akkor indult meg a tengelycsapatok el­lentámadása. Szemközt és oldalt két „Trigris" nagy páncélos csoport nyitotta meg a tüzet, amely félóra alatt 34 harckocsit pusztított el, köztük több legújabb rendszerű angol és legnehezebb rendszerű amerikai harckocsit. Az angolok és amerikaiak támadása igy ösz- szeroppant. Az ellenség páncélos erőinek maradványai sietve visszavonultak. Ugyan­akkor a tengelyállások csapatai és tartalé­kai ellentámadásba lendültek akkora erővel, hogy Anderson tábornok támadó kötelékei­nek első részét valósággal lerohanták és rö­vid közelharcban futásra kény szeri tették. A német motorkerékpáros zászlóaljak halad­tak nyomukban, megbontották a visszavo­nulók sorait, úgyhogy a visszavonulásból fejvesztett menekülés lett. Az elesett és se­besült angolszász katonák ezrei jelezték az utat, amelyen Anderson szétvert rohamcsa­patai sok nehéz és könnyű fegyver hátraha­gyásával kénytelenek voltak visszahúzódni. A megsemmisített 51 harckocsiból a Tig­risek huszonötöt lőttek szét. Ugyanabban az időben ugyanilyen véres veszteséggel és si­kertelenséggel végződött az angolok és ame­rikaiak, valamint francia segédcsapataik nagy támadásai Tont-du Fahs térségében is. A harcok órákig tartó küzdelemmé alakul­tak egyes dombokért, mig végül a tengely­csapatok szuronyrohammal eldöntötték a csatát. Pont du Fahstól délnyugatra a helyi tengelyerők kezdetben kitértek az ellenség elöl, azután páncélosok támogatásával ellen- támadásban ismét megszerezték az átadott területet, mielőtt az angolszászok ott bofész- kelödhcttek volna. Az angolszászoknak itt is le kellett mondaniuk minden betörésről, an­nál inkább az áttörésről. Véres veszteségeiken kívül jelentős meny- nyiségii fegyvert és hadianyagot is vesztet­tek. * A LEGNAGYOBB FELHÁBORODÁS HANGJÁN foglalkozik az olasz sajtó to­vábbra is a Grosseto olasz városka, ellen intézett amerikai légi támadással. Barbárok­nak, gangsztereknek, bestiáknak nevezi az amerikai repülőket. Grosseto kisvároska Róma és Livorno között, szemben Korzika szigetével a Tirrheni tenger partján. Kevés lakosa van s abból a tényből, hogy a táma­dásnak H5 halottja és 268 sebesültje volt, megítélhető, hogy milyen kíméletlenül, mi­lyen embertelenül táinadták az amerikai gé­pek esi a katonai szempontból teljesen je­lentőség nélküli települést. Az alacsonyan repülő amerikai gépek lövészei jól láthatták áldozataikat, láthatták, hogy nőkre és gyer­mekekre tüzelnek. Ezekután, írja a „Gior- nale d‘Itália”, megállapíthatjuk, hogy a japánok leghelyesebben cseleke Itek, ha kö­zönséges gonosztevőként kezeltek azokat az amerikai repülőket, akik a Tokió elleni tá­madásnál hasonlóképpen viselkedtek, mint a grossetői „hősök“. * >^. •, A grossetői eseményekkel kapcsolatban római semleges megfigyelők ugy vélekednek, nincs kizárva, hogy ez a támadás egy része azoknak az előkészítő akcióknak, amelyeket az ellenség beharangozott inváziós tervei megvalósítására s egy idő óta megkezdett. A BOLSEVISTÁK a kubáni hídfőnél kezdtek nagy támadást, de egy helyen sem tudtak tért nyerni. Á német csapatok a légi­erő erélyes támogatásával visszaverték a szovjet kísérleteket. A német légi vadászok ezen az arcvonalszakaszon 67 szovjet gépet lőttek le. A Kőbántól délre eső kiszáradt lapályo­kon a bolsevikiek nagyobb támadó csopor­tokat vetettek harcba, amelyek ezrednyi és részben hadosztálynyi erőket képviseltek. Támadásukat mindenütt a bolsevistái? legsú­lyosabb veszteségeivel ismét elhárították. Ez jellemzi a német és a szövetséges állá­sok változatlan szilárdságát. A megismételt támadások hosszú hetek óta állandó súlyos vérveszteséget jelentenek a bolsevisták szá­mára. A szerdai harcokban rendkívül be­váltak a német é6 a szövetséges csapatok által elért vonalmegjavitások. Valamennyi támadás már a szeles arcvonalon kibővített és megerősített előterepen összeomlott. 11 szovjet harckocsit megsemmisítettek, vagy mozgásképtelenné tettek, a szovjet támadó kötelékeket pedig jelentékenyen meggyengí­tették. A bolseviki lövészek támogatására ismét csatarepülögépeket vetettek be. Eze­ket a német vadászok szétszórták, úgyhogy feladatukat nem tudták teljesíteni. A Szov­jet összesen 67 repülőgépet, nagyrészt Stor- movikot vesztett. A miuszi szakaszon és Bjelgorodtöl ke­letre a bolsevisták megkísérelték visszasze­rezni az előző napon eivesztett elötérterüle* tét, de mindkét esetben véres veszteségeik­kel visszaverték őket. A miuszi területen szétromboltak néhány géppuska-állást, ame­lyet a bolsevisták páncélkupolák felhaszná­lásával építettek ki. Az állások személyzetét foglyul ejtették, vagy megsemmisítették. A Ladoga-tótól délre a bolsevikiek három támadó hullámban megpróbálták kiemelni egy német gyalogsági kötelék előretolt biz­tosításait. Noha a bolsevikiek zászlóaljnyi erőkkel indultak támadásra, a gyalogsági és tüzérségi tűztél olyan súlyos veszteségeket szenvedtek, hogy már a drötakadályoU előtt megakadtak. A német elhárító csapatok a támadó kötelékeket közelharcban felmor­zsolták. ,, * LEY DR. birodalmi szervezésügyl vezeiö a német népnek az uj harcokra való telkié*

Next

/
Oldalképek
Tartalom