Ellenzék, 1943. július (64. évfolyam, 145-171. szám)

1943-07-01 / 145. szám

S/erkesKtőség és kiadóhivatal: Kolozsvár Jókai u. 16., I. Tekeion: 11—09. Nyomda: fcgye- tem-u. 8. Telefon: 29—23. Csekkszámla: Î2056 »LIPII0TTI: BERTHSMIKLÓS Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJTÓVÁLLALAT* Kt. Kolozsvár. Előfizetés* árak: 1 bóra 3.20 P„ negyedévre 9.20, félévre 16.40, egy Are 20 ^áHálékkál felemelték a köztisztviselők fizetését, a iiyiigdiiasok illetményeit a.z iif köztisztviselői fizetések arányában folyó- éitják, a magánalkalmazottaiL fizetési pétieket kapnak A hivatalos lap mai száma közli az árakat, a iizetéseket és a béreket szabályozó kormányrendeletet Bérpótlékot kell fizetni az Ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak — Újból szabályozzák a mezőgazdasági munkabéreket és a munkások munkabérét Felemelték a. szesz-adókat, a dohányárakat, a mozljegyilletékét, a cukor és gyufa árát, a sójövedéki alapár, valamint számos fényűzés! és élvezeti cikk adóját BUDAPEST, július i. (MTI.) A Budapesti Közlöny csütörtöki száma a réndeletek hosszú sorát tartalmazza, amelyek többek között az árakat, a fizetéseket és béreket újból szabályozzák. A kormány azért tette közzé egyidcben ezeket a rendelerteket, hogy az uj ár-, bér- és fizetésszinvosial kialakításában az összhang és egyöntetűség biztositiassék és megfelelő módon kifejezésre is jusson, mert csak ez nyújt lehetőséget az árszir vo­nal állandósítására. A rendezés kereieben a közalkalmazottak illetmé­nyei és családi pótlékai, valamint a nyugdíjasok, özvegyek és árvák já­randóságai is szabáyoztattak. A közalkalmazottaknak háborús különmimkaátalánnyal összevont fizetése 20 százalékkal lett nagyobb és a családi pótlék a íizetésjavitás- nak megfelelően emelkedett. Fenntartja a rendelet azt az eddigi rendel­kezést, hogy az újszülött után elsőizben a felemelt családipótlék ötszö­rös összege folyósítandó. A jövőben az a közalkalmazott, vagy nyugdíjas, aki hadiárvát fogad örökbe, vagy hadiárva gyermek neveléséről háztar­tásában gondoskodik, családi pótlékban részesül, illetőleg a pótlék enge­délyezhető akkor is, ha a gyermekkel nincs vérrokonságban. A család- védelem szempontjából nagyjelentőségű az az intézkedés, hogy az apát­ián árva után fizetett nevelési járulék a családi pótléknál kevesebb nem lehet. Éz az összeg a hősi halált halt alkalmazottak árvájánál a családi pótlék összegének másfélszeresére, a szülőtlen árvánál pedig ennek két­szeresére emelkedik. A nyugellátás terén lényeges újítást jelent a rendelet, mert a köz- alkalmazottak újonnan megállapított fizetését veszi a nyugellátás kiszá­mításának alapjául, egyben emeli a nyugdíjasok családi pótlékát is. A magánalkalmazottak fizetésének újabb szabályozásáról szóló ren­delet hatálya kiterjed az ipari (kereskedelmi), bánya- és kohóüzemekben, üzletekben és a rendeletben felsorolt egyéb vállalatokban, úgyszintén általában a keresetszerüen folytatott vállalkozásoknál, foglalkozásokban és irodákban alkalmazott magántisztviselőkre. A rendelet a magánalkal- i mázolták járandóságát emeli és egyben rögzíti. Ä munkaadó köteles d rendelet hatálya alá eső munkavállalójának úgynevezett alapfizetését megállapítani- Az alapfizetés alapján kiszámított járandóság, úgyszin­tén a tulóradij és az esetleges vasárnapi pcídíj után fizetési pótlékot kell fizetni. A fizetési pótlék mértéke az ország egész területén egysége­sen az alapfizetésnek megfelelően nyer megállapítást. A fizetési pótlék a korábbi rendeletekben már megállapított mintegy 30 százalék figye­lembevételével az évi 4000 pengőig terjedő alapfizetések .után 60 százalé­kot, 8000 pengőig terjedő alapfizetések után pedig az 55 százalékot nem haladhatja meg. A 8000 és 24.000 pengő között mozgó fizetési csoportok­nál a pótlék legfeljebb 4400 pengő lehet. Akinek évi 24.000 pengőnél több, de évi 28.400 pengőnél kevesebb az alapfizetése, annak pótlékát úgy kell megállapítani, hogy a pótlék az alapfizetést 28.400 pengőre egészítse ki. Az ipari (kereskedelmi), bánya- és kohóüzemekben, üzletekben és a rendeletben felsorolt egyéb vállalatokban foglalkoztatott iparos és keres­kedősegédek, munkások, tanoncok és hasonló munkavállalók munkabé­reinek újabb szabályozásáról kiadott rendelet értelmében a munkaadó­nak meg kell állapítania a munkavállaló ugynevezett alapbérét. Az alap­bér az eddiyi törvényes bérpótlékot (általában 30 százalékot) is magában foglaló junius 30-án érvényben volt járandóság 77 százaléka. Az alap­bér alapján kiszámított járandóság, úgyszintén a tulóradij és az esetle­ges vasárnapi pótdij után bérpótlékot kell fizetni. A bérpótlék a hadi­üzemekben és a honvédelmi törvény alapján előkészületi intézkedésre kötelezett üzemekben 60 százalék. Egyéb üzemekben a munkaadó a bér­pótlékot 50 százalékig emelheti fel. A munkabér általános rendezése kapcsán természetszerűen újból szabályozást nyernek a mezőgazdasági munkabérek is- A magánalkalma­zottak nyugellátásának, valamint a munkások munkabérének újabb sza* i bályozására vonatkozó rendelkezések rövidesen szintén megjelennek. Felemeltéit a fényűzés! és élvezeti adókat. Emelkedett a énkor és a gyufa ára rÁ Budapesti Közlöny csütörtöki számában lendeletek jelentek meg, Î amelyek intézkednek aziránt, hogy áZök az adok, amelyek tételesen, tehát nem százalékszerüen állapít­tatnak meg, vaamint az állami szolgáltatásokért járó dijak, tarifák és egyes egyéb állami, illetőleg közületi bevételek összhangbahozas- tatnak meg, valamint az állami sj árszínvonal kialakítása a közbevé­telek eme újabb szabályozásának figyelembevételével történt meg. A bevételek fokozásánál a kormány elsősorban a fényűzést, illetőleg az élvezeti cikkéket kívánta megterhelni. Ezeknek a szempontoknak megfelelően emelkedik a mozijegy adóterhe, a szesz és ennek következtében az ecet, az ecetsav és az élesztő eladási ára, úgyszintén emelkedik, a dohánygyftttaíitóyfck ára is. A dohánygyárt­mányok áremelkedése az olcsóbb fajtáknál kisebb, mint a jobb minőségű gyártmányoknál. Növekedett az ásványolaj, izzólámpa, valamint a szh varkapapir fogyasztási adója. A jövőben a prapán gázak Után is kell fizetni fogyasztási adót és megszűnik a totalizator forgalmiad óment es1 sége. A legtöbb vendéglátó üzembén július 15-től a vendégek által fizetett összegről számolólapot kell kállitani és a számolólapra a rendelet ér­telmében járó illetéket le kell róni. Emelte a.kormány a bor és kisebb mértékben a hús fogyasztási adóját. A bnrfogyasztási adó felemelése nem érinti a szőlősgazdák által termeit és saját használatra szolgáló bor adójánál biztositolt 5b százalékos ked­vezményi. és a magasabb húsfogyasztás i adó mellett is megmarad a rita­I gán.személyek által saját házi szükségletre eszközöli vágás adómentes­sége. A közsZükségletszámba menő cikkek közül csupán a cukor ára emelkedett nagyobb mértékben. Tudvalevő azonban, hogy a cukor ára az 1938. évi ál-csökkentés óta nem emelkedett viszont a termelési költség, különösen a cukorrépa beváltási ára lényegesen drágult. A fogyasztói cukorár változatlan szinten tartása csak az államkincstár igen nagy ál­dozatával Váll lehetségessé. Amennyire kívánatos, hogy a közszükségleti Cikkek árai alacsony színvonalon, mozogjanak, biztosítani kell azt is, hogy az árak között a harmonikus összefüggés fennmaradjon. \ cukor árának emelésével kapcsolatban a mesterséges édesítőszerek ara is megváltozott. A háború kitörése eV. a elsői »ben került sor a sójövedéki alapárnak, az italmérési illeték tételeinek, a vámkezelési illetéknek, va­lamint a vámhivatali raktárdíjaknak felemeléséről, továbbá ejsöizben változik a gyufa ára. Sor került az árufuvarozás mai díjtételeinek meg­felelő emeléséről a vasúti és tehergépkocsi forgalomban. A vármegyék és városok, valamint a nagy- és kisközségek ház tárását érintő egyes kérdések szabályozása tárgyába«! kiadott rendelkezések helyhatósági terhek arányosítását célzó egyszerűsítési intézkedés is van a' rendelet - ben. A jövőben ugyanis a belügyminiszter rendelettel állapítja meg a helyhatósági közszolgáltatások legmagasabb mértékét és ezen belül az önkormányzati testületek saját hatáskörükben szabhatják meg a helyha­tósági közszolgáltatást. A kormány rendéletet adott ki az 1913. évi külön földadóról, az UUÍ. évtől a földadó kulcsúnak erdőművelési ágban hasznai! földek ka-

Next

/
Oldalképek
Tartalom