48 találat (0,356 másodperc)

Találatok

1. Irományszámok • 1884-318. Törvényjavaslat, a szemcsés köthártyalob (trachoma) terjedésének meggátlásáról (1884-X-302. oldal)
[...] Károly 55 935 120 3 Feuer Náthán honvédorvos 53 244 150 [...] Sándor 34 073 180 12 Feuer Náthán 33 161 450 59 [...] 870 270 31 16 Csák István 39 518 490 62 17 [...]
2. 1930-06-05 / 124. szám
[...] bárom napot fog eltölteni Bethlen István Londonba utazik Budapestről jelentik A [...] gabonakirály ügyének tárgyalására Szentesről je­lentik Feuer Lajos gabonakereskedő a szentesi ga­bonakirály tegnap állt a bíróság elé Feuer ellen mintegy 40 Q károsult [...] azonkívül egész sereg magánokirathamisitással vá­dolja Feuert A tegnapi tárgyaláson Feuer kijelen­tette hogy nem érzi magát [...]
3. KIMUTATÁS (1905_12_158. oldal)
[...] Fest Jenőné Fett György ne Feuer Erzsébet Jenő és Margit Feuer Miksáné Feyerl Lénárdné Fittler Bálintné [...] Gerenday Gézáné Gergely Mihályné Gerstmayer István János és László Geschöpf Emília [...] Gráff Pálné Greff Antalné Grega István János és Rozália Grega Istvánné [...] Jakobics György né 90 Jancsovits István János Mária és Pál 82 [...]
4. IV. A nyilvánosság képviselete a nemzetgyűlésen • A vidéki politikai lapok (1922-1926-II-137. oldal)
[...] Vidéke h 1 dr Somogyi István Győr Dunántúli Hírlap n 1 [...] Friss Hírek n 1 Barabás István Vásárhelyi Reggeli Újság n 1 [...] Somogyi Újság n 1 Lovass István Dél Magyarország n 1 SzÖllősy [...] Kiskunfélegyháza Félegyházi Közlöny h 1 Feuer Illés Kőszeg Kőszeg és Vidéke [...]
5. Rendeletek • 276. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 58.274. számú körrendelete, a váltóláz (malária) kötelező bejelentéséről. • 277. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 69.000. számú rendelete, a szakorvosi névsor közzétételéről. (1925-693. oldal)
[...] és rádiumsugaras eljárások dr Batka István Makó Csongrád vármegye 2 Gyermekbetegségek [...] Szentes 13 Fogászat dr Révész István Szentes dr Újhelyi Mária Szentes [...] József dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr Hanasievitz Oszkár dr [...] dr Bodó László dr Bozsó István dr Burger Károly dr Falta [...]
6. 1871 / 30. szám • Adalékok a polgári törvénykezési rendtartás revisiójához [7. r.] (Oldal 349. oldal)
[...] Az egyik rablás 1859 ben Feuer József fél­egyházi izraelita ellen követtetett [...] eseteknek mert azon felül hogy Feuer J feje baltával megsza­kittatott s [...] ott lakó juhász bojtár Locskay Ist­ván és Perlaky István elfogattak és daczára ha­tározott tagadásuknak [...] kiderítette hogy a tettet Dubecz István kecskeméti juhászbojtár követte el és [...]
7. Rendeletek • 276. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 58.274. számú körrendelete, a váltóláz (malária) kötelező bejelentéséről. • 277. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 69.000. számú rendelete, a szakorvosi névsor közzétételéről. (1925-718. oldal)
[...] dr Klinger Zsigmond dr Klinger István dr Kálmán Ignác dr Kohn [...] dr Mandl Rezső dr Mihálovits István dr Propper Miksa dr Polányi [...] Károly dr Engel Bruno dr Feuer János dr Földi Elek dr [...] dr Török Henrik dr Urbányi István dr Veszprémi Fazekas Olga dr [...]
8. KIMUTATÁS (1905_12_152. oldal)
[...] Fekete Bálint Fekete Imre Fekete István Fekete József Felföldi Bálint Ferjancsik Jenő Feuer Márton Fenzer György Fényes Jenő [...] Graffay daruvári Endre 89 Frankó István 37 Gregus István 89 Franzen Antal 72 Greisigcr [...] 87 Gáspár Ferencz 131 Hajdú István 38 Gáspárovics István lol Hajdukovic István 53 Gáspáry Imre 37 Geday [...]
10. KIMUTATÁS (1905_12_53. oldal)
[...] járandóságának évi összege K Jegyzet Feuer Márton Fóri János Freytag József [...] Gergely András Gerzabek Vilmos Gombócz István Gozon Pál Gódor Gyula Gölluer [...] Gvozdic Milán Gyurovics János Hajdukovic István Halász Lajos Halkó János Heinrich [...]
11. 1930 / 4. szám • Közjog ellenes jogszabályszaporítások (Oldal 162. oldal)
[...] József Barán­szki Gyula Fenyves Béla Feuer Mihály Frankéi Pál Gaár Jenő [...] Teller Miksa Wagner György Weis István Zoltán József Zoltán Sándor és [...]
12. Ülésnapok • 1922-307 (1922-XXV-141. oldal)
[...] ste­hen sich einander gegenüber wie Feuer und Wasser Kereszténység és szocializmus tüz és viz Farkas István Már pedig mi va­gyunk a [...] is mint mi vagyunk Farkasi István Tessék csak erre vonatkozólag is [...] A lelkekben legyen benne Farkas István A lelkeket nem lehet a [...] balfelől és a balközépen Farkas István Ne
13. 1869 / 78. szám • Ujabb észrevételek a polg. perrendtartásra. 2. r. (Oldal 312. oldal)
[...] szül Kis Katalin zárlati ügyben Feuer Józ ief Kollmayer Péter s [...] Dajbukát Gergely s érdektársai Dobál István végrehaj­tási ügyben kért biztositás megtagadása [...] végrehajtási ügyben semm panaszuk Boglucz István Toducse János mezei rendőri ügyben [...] és zálogjog kitörlése iránt Petkó István Draskovics Fer sommás perben Endrész [...]
14. KIMUTATÁS (1907_11_173. oldal)
[...] Bogács Petrák Ignácz 87 Burnach István János és Júlia 125 Cziráky [...] Byff Mátyásné 59 Czvetkovics Gusztáv István és Engersdorfer Józsefné 148 Bogba [...] Gizella Gyula Ilona Eszterhay Ferencz István Já­Bornemisza Ferenczné 81 Cruié Györgyné [...] Csillag Lászlóné 147 Miklós 87 Feuer Miksáné 149 Brenner flammenbergi Jenőné [...]
15. 1867 / 17. szám • A béke bíróságok mint egyes biróságok 8. [r.] (Oldal 68. oldal)
[...] Készt Mihály mint néh Szilá­gyi István utáni hagyatéki tömeg gondnoka e [...] Lázár ktb Balogh Sára Balogh István e örökség kiadatása Berger Simon [...] e telekkönyv Mike Mária Borbély István e gyermektartás Bobák János s [...] e birtok kibocsájtás és kártérítés Feuer Mór Virág István s társai e szerződés értelmezése [...]
16. 1866 / 23. szám (Oldal 92. oldal)
[...] s társa e végrehajtás Kováts István Ripper­ger György e adósság A [...] Farkas Istvánné e telekkönyv Balogh István Paur Iván s t e [...] tár­sai Dobóczky Ignáez e zálogváltás Feuer Salamon Gojdár János e végrehajtás [...] e 3 hold föld Trtyáuszky István s Erzsébet közös ingatlan vagyon [...]
17. 1896 / 20. szám • Az életbiztosítási ajánlat visszavonása (Oldal 156. oldal)
[...] osztálytanácsos Osztály­tanácsos Székely Elek Gidófalvy István cimz segédtitkár Véghső László dr [...] Singé r Zsigmond Segédtitkár Mennyey István Fogal­maz dr Soós Zoltán főisp [...] Sándor c fogalmazó dr Lakat István segédfogalmazó dr ifj Krajtsik Ferenc [...] k a y Gyula dr Feuer Náthán dr Téry Ödön dr [...]
18. 1883 / 45. szám (Melléklet 92. oldal)
[...] 1188 Juhász lop 1278 Kiss Ist­ván ssér 1296 Darabont ssér 3937 [...] Liszkay Görgey 300 frt 60374 Feuer Feuer 500 frt 60551 Nagy Szabó [...]
19. Ülésnapok • 1927-292 (1927-XX-262. oldal)
[...] földet napsugarat levegőt H aller István közbeszól Azért nem hallgatja meg [...] még számolunk mit mondott Haller István Zaj Nem adott nekik lehetőséget [...] Christentum stehen sich ge­genüber wie Feuer und Wasser Tudom hogy ez [...]
20. 1937-02-21 / 43. szám
[...] II Lírai költészet 1 Halász István Megfejtésül elegendő a vízszintes i [...] Keller Sándor Fekete Lajos Pász­tor István Andrásofszky Géza Fábián Ist­ván Somogyi András Kovács Károly Ist­vánt fy István Gergely Gyula Popjzer Im­re Lieber [...] B Szabó Margareta Bocsa Ludovic Feuer Lajos dr Grósz Jenő­in Sándor [...]
21. 1942-07-11 / 155. szám
[...] s tkinegvébe érkezik 1 itpz István dr m g Cgik vármegyébe [...] jövő hónap foK imán Lossoncacy István kozelláláísl üfííasiszter pvogrüinoi adtait 3 [...] Z igmond András 7 pengőt Feuer mo nn Mór 5 pengőt [...] Biluska Róza Kussovicz Endre Tamás Ist­ván dr Köves István dr llommér Hanna Kiss Sándor [...]
22. 1900 / 8. szám • Bolgár igazságügy. 1898-1899. [4. r.] (Oldal 64. oldal)
[...] tanácselnök Bírák Winkler Manó Janecsko István Kiss József Z s a [...] kir itálőtáblai tanácselnök Birák Janecskó István Kiss József A fizetés nagysága [...] v r i c h István A Il i k bizottságba [...] K Félegyháza dr B L Feuer A Szirmei érk 2 819 [...]
23. 1897 / 44. szám • Az ügyvédi tisztesség és becsületes munka szigorú megóvása szempontjából Magyarország összes gyakorló ügyvédeihez a következő kérdést teszem (Oldal 316. oldal)
[...] orvosi tanács tagjai továbbá Czárán István kir Ítélőtáblai biró és Traiber [...] R o x e r István tamási i járásbirósági aljegyző pedig [...] meg nem szünteti és Szent István koronájának országait egymással külföld viszonyába [...] kérjük n e Rónai M Feuer S érk 8950 97 sz [...]
24. 1871 / 25. szám • Házasságkötés helyettes által (Oldal 292. oldal)
[...] adandó jun 21 ig Gózon István és érdektársaitól ráczkevei es kir [...] 21 Sutus Juhász Jánostól Gyorfi Ist­ván részére 896 frt er lefoglalt [...] 21 ig Bognár Józseftől Xádosy István és Kálmán részére Sz Lőrinczen [...] földhitel részvénj­társulat a pesti váltótszéknél Feuer Mihály félegyházi főszer és ékszer [...]
25. 1943-11-16 / 259. szám
[...] pasztcllek lendületét látjuk vi­szont Incze István mélytüzű kitűnőim felépí­tett tájképein és [...] Bordy András ve­zetőalakja meilctt Dcbiczky István Bene Jó­zsef Kudelász Károly és Olajos István Ide kapcsolódnak hangulatilag Varga Mátyás [...] drágábban 200 pengő pénzbüntetést kapott Feuer Salamon bánffyhunyadi rongy szedő mult [...]
26. 1898 / 14. szám • Közkereseti társaság tagja részvénytársaság lehet-e? • Az ügyvédek és közjegyzöhelyettesek (Oldal 112. oldal)
[...] jegyzőt a balassa gyarmati Bakóczy Ist­ván a győri ítélőtáblához berendelt bírósági [...] dr V S Rónai M Feuer S b ü a Cur [...] Versecz dr S K Özv István Gajto 476 H D 7 [...]
27. 1895 / 1. szám • Peres és perenkívüli jogorvoslatok a telekkönyvi ügyekben (Melléklet 4. oldal)
[...] Singer Lajos tmg Stand Miklós Feuer Eduárd e szolnoki tszék béj [...] tmg dr Weiszberger Géza Alexa István e deési tszék bej fbr [...] félsz február 26 csődb Vladár István tömegg dr Mayer János Pályázatok [...]
28. 1877 / 40. szám • Törvényjavaslat a végrehajtási eljárásról. [A törvényjavaslat szövege] [5. r.] (Oldal 332. oldal)
[...] zombori Kuluncsics Tamás és Kuronay István bács almási Loósz Zsigmond bajai [...] pusztán Csesznok vh Miskolczon üraskóczy Istvántól Osváth Ádám s neje jav [...] B Gyulán Füksel Adolf s Feuer Katalintól Auev Dávid s tsai [...] Gála J vh Özv Kottou Istvánná hagyatékából Pathy Nagy Lajos jav [...]
29. 1895 / 46. szám • Még egyszer a birói kinevezésekről (Melléklet 184. oldal)
[...] 1896 jan 27 csb Vladár István tvszéki biró tmg Marcis Ferenc [...] Lajos tmg Szántó Gyula Bodó István e nagy kikindai tvszék bej [...] dr Schirling Ede Adler és Feuer e nagy­váradi tszék bej dec [...]
30. 1877 / 38. szám • Törvényjayaslat a végrehajtási eljárásról. [A törvényjavaslat szövege] [3. r.] (Oldal 316. oldal)
[...] perrend­tartás szövegébe való igtatásával Teleszky István képviselő bízatott meg ki is [...] Ferencz Miklós és János Balázs István Takáts Mihály Gróf István és Vörös Jánostól Stein­bach Mór [...] ker jbsg Fener Jakab s Feuer Mórtól Krausz testv jav 2302 [...] Csáktornyán Kovács András s Kovács Istvántól Kovács Andrásné szül Kovács Katalin [...]
31. 1878 / 28. szám • Adalékok a magyar büntető-törvénykönyv magyarázatához. 3. [r.] (Oldal 224. oldal)
[...] 1 Boríték Az igazgatóság Jierghofer István Stenczinyer Károly Posszerl János Varga [...] p Dr Magyar Miksa 151 Feuer Móricz félegyházi bej ker ellen [...] jul 16 156 Csödmegszüntetések Balogh István mogyorósdi magánzó ellen miskolczi tsz [...] li i jul lí Szokó Istvántól Verla Károlyné jav 333 ft [...]
32. 1871 / 2. szám • A második magyar jogászgyülés üléseiből [1. r.] (Oldal 16. oldal)
[...] Igény adandó nov 25 Damjanovics Istvántól Landauer J részére lefoglalt ingók [...] nov 26 ig Kun M Istvántól Schlichter Adolt részére lefoglalt 410 [...] Igény adandó nov 27 ig Feuer Józseftói Hegyi Adolf ré­szére lefoglalt [...] nov 28 g mdnok Svachulay István Klein Bertha az elleué Miháikovics István által 1131 frt iránt indított [...]
33. 1934-06-07 / 125. szám
[...] jogtanácsosa Az ügyvéd elmondja a Feuer András az Autoglob üzletszerző alkal­mazottja [...] az ur a cégnél Kovácsi István az Autoglob könyvelője a következő [...]
34. Ülésnapok • 1935-226 (1935-XIV-322. oldal)
[...] el mint miniszterelnök gróf Tisza István helyét megakadályozták elgáncsolták a titkos [...] arra hogy ő követte Bethlen Istvánt a számkivetésbe a hatalom bőséges [...] csak egy ember követte mint feüér holló Brandt Vilmos Gróf Bethlen Ist­vánt is követte egy fehér holló [...] is lehet azonban változtatni Bethlen István 1932 ben azt mon­dotta Debrecenben [...]
35. 1878 / 27. szám • Magyar Államjog. Irta Boncz Ferencz miniszteri tanácsos, közalapítványi kir. ügyigazgató. Budapest. Az Athenaeum r.-társ. kiadása 2. [r.] (Oldal 216. oldal)
[...] vh ker s vtsz Hol­dampf István s Kordik Karolinától Pick Zsigmond [...] Abdán Villányi A vh Győrött Feuer Mórtól Franki A Hermán jav [...] József s Nóvák Antaltól Hám István s tsai jav Szatniáron Markovics [...] K Istvánnétól özv br Radivojevits Istvánná jav 30000 ft Nagyvá­radon Batig [...]
36. 1906 / 48. szám • A Berczelly-féle 1880. évi ügyvédi rendtartási javaslat [2. r.] (Melléklet 222. oldal)
[...] dr A csíkszeredai tszéknél Benedek István ditrói kereskedő ellen bej dec [...] a ea Hrehuss n e Feuer Dániel nem érk Szepsi K [...]
37. (Oldal 189. oldal)
[...] hogy ö csak tüzet kért Feuert a leányoktól pipájába tagadja végül [...] alatt ki­hallgatott tanuk valamint H István csendőr igazolják hogy a falábnyomok [...]
38. 1878 / 30. szám • Adalékok a magyar büntető-törvénykönyv magyarázatához 6. [r.] (Oldal 240. oldal)
[...] aug 5 6 7 134 Feuer Móricz kecskeméti tsz aug 5 [...] vh Zomborban Mály Ferencz Pohut István s Miliajlovits Ádámtól Albina n [...] ker s vtsz Paraszk evits István 6 tsaitól Reschovszky Hermann jav [...] Mór s nejétől özv Szendeffy Ist­vánná sz Hajóssy Sarolta jav 1075 [...]
39. 1900 / 24. szám • Fenyitö zárlat és biztosítási végrehajtás (Oldal 192. oldal)
[...] egészségügyi felügyelő Egészségügyi felügye­lők dr Feuer Nathaniel dr Téry Ödön dr [...] tárgyalan­dók Jótékony sorsjáték Osztályvezető Kanócz István c osztálytanácsos Titkár Bory Kálmán [...]
40. 1937-12-21 / 294. szám
[...] Krebs szakosztályi elnök és Kolozsvári István klubtitkár minden dicséretet megérdemelnek CLUJ [...] felüliek osztályában 1 Sán­dor 2 Feuer sitiéin 1 A nőii versenynek [...]
41. 1880 / 17. szám • Jogtanár lehet-e ügyvédjelölt (Oldal 140. oldal)
[...] kamara lajstromába folytatólag felvétetett Zatureczky István czeglédi ügyvéd pedig a budapesti [...] h i apr 2 á Feuer Mórtól Friedmann Vilmos jav 1397 [...] Ungvárt Boros J vh Holló István s tsaitól ifj Borby József [...] Fehérvárt Gömbös A vh Rakovszky Istvántól Schönberger Johanna jav 357 ft [...]
42. 1930-08-27 / 187. szám
[...] összes történelmi szereplőit kö­zöttük Tisza István grófot is egy színpadi mii [...] üt­közet nagy napjait irta meg Feuer aus dem Kessel oimü müvében [...]
43. 1896 / 45. szám • A megsemmisítési kereset váltóügyekben. 1. [r.] 2. [r.] (Oldal 326. oldal)
[...] Felsége által kineveztetett dr Dániel István marosvásárhelyi ítélőtáblai tanácsjegyző albirót az [...] C f hó 4 v Feuer G Krausz M s ts [...]
44. 1939-04-26 / 95. szám
[...] dr Farkas Imre ka­pott meghívást FeUer Lajos a fel ügyelő bizottság [...] Feledi Éva Rajcai Ebi Nagy István Totnpn Sándor Kovács Györgye Mészáros [...] ű 2530 C 7 y István népszínműve énekekkel tón eokknQ 5 [...]
45. 1888 / 25. szám • Végrehajtói díjak meg nem tartott árverés esetében (Oldal 215. oldal)
[...] Lele J és neje Eele István érk 29658 87 sz a [...] K S A f k Feuer M Lövy B ügyet a [...]
46. 1887 / 24. szám • Házas ágjogi szabályzat a polg. bíróságok elé tartozó válóperekben. 1. r. (Oldal 205. oldal)
[...] Popovits Jenő Malatinszky Lajos Klimkö István Párvy stván Draveczky Adorján Válkay [...] f hó 1 én hh Feuer M Löwy A ügyet a [...]
47. Ülésnapok • 1935-323 (1935-XIX-374. oldal)
[...] csak a quod posse Szé­chenyi István egy polemikus iratában igen éle­sen [...] klasszikus sorai Wohltä­tig ist das Feuers Macht wenn sie der Mensch [...]
48. 1935-03-19 / 65. szám
[...] 118 K 2 5 IXHANDOTTE feuér fajtyul ok és tyúkketrecek elköltö [...] A táncjáték története G ajáry István dr előadá­sa Közreműködik ez Operaház [...]