Képviselőházi napló, 1935. XIX. kötet • 1938. május 18. - 1938. június 17.

Ülésnapok - 1935-323

374 Az országgyűlés képviselőházának 32 képessége és eninek megfelelően a (hadsereg ru­hával és cipővel való ellátását és általában azo­kat a munkálatokat, amelyeiket a kézműipar el tud végezni, a kisiparral méltóztassék telje­síttetni. Szükséges továbbá, hogy akkor, .amikor a milliárdos beruházással kapcsolatban vagyono­kat megterhelünk, az ipartestületek ingatLanait ez alól mentesítsék. Az ipartestületek kudmiállik régebben székházaik építésiébe (bocsátkoztak, sok­saor iaz anyagi teljesítőképességen felül is. Most ezek az ipartestületi székházaik beleesnek albba a vaigyonállagba, amely után már fizetni kell.^ Azt hiszem, ^súlyos sérelme volna az ipa­rosságnak, hogy amikor az összeomlás mes­gyéjén állaniak, ugyanakkor a másik oldalon isimét megterheljék őket, amelyeket elviiselnl nem tudnak. Ez áll természetesen a kisipari üzemek gépberendezésére is, a gépek árát ismerve, na­gyon könnyen megtörténhetik, hogy már há­rom-négy gép ára kiteszi az előírt 50.000 pengőt, már pedig ez esetben az iparos olyan anyagi megrendülésbe kerül, amit nem tud kiheverni Kérem tehát az iparügyi miniszter urat, mél­tóztassék odahatni, hogy sem az ipartestületi székházak, sem pedig a kisipari üzemek gép­berendezései ne vétessenek föl fizetési alap­ként. Szólni kívánok még az úgynevezett iparos­nyugdíj kérdésről. Az iparosok óhaja, hogy ez a kérdés hatalmi szóval rendeztessék. Akár­milyen furcsán is hangzik, mégis így kíván jak. Sokszor felvetődik az a megoldási lehető­ség, hogy csinálják meg önsegítés alapján, fi­zessenek be önmaguk bizonyos járadékot, ám eirre az iparosok azt mondják, hogy önsegítés alapján nem megy, hiába a lelkesedés, hiába, az elhatározás, amikor fizetésre kerül a sor a fizetés elmarad. Tehát ők magák kérik és kívánják azt, hogy az állami hatalom lépjen sorompóba és kötelezőleg rendeltessék el, hogy minden iparos tartozik az iparosnyugdíjalapra bizonyos összeget befizetni. Természetesen az iparosok azt is kérik, hogy ugyanakkor az ál­lam is járuljon hozzá jelentékeny segítséggel egy nyugdíjalap megteremtéséhez Ez a kére­lem helytálló. Valamennyien tudjuk, hogy az önálló iparos sokkal rosszabb helyzetben van, mint az iparossegéd. Ha ugyanis az öreg ipa­ros munkaképtelenné válik, akkor nincs semmi­féle intézmény, amely a munkaképtelen em­bert a koldulástól megmentené. Amikor tehát az iparos társadalom arra kéri a korma uyzaiot, hogy az iparosnyugdíj kérdését hozza sző­nyegre, akkor az iparosok olyan kérelmet ter­jesztenek elő, amely kérelem teljesítésének akadálya nem lehet. Nincsen olyan felterjesz­tés, nincsen olyan iparosgyűlés, nincsen olyan iparosküldöttség, amely az iparosnyugdíj­probléma megoldását ne sürgetné. Az iparügyi miniszter úr joggal hivatkozhatnék arra, hogy az iparosok hosszú idő óta állandóan és foly­tonosan hangoztatott erőteljés követelésének engedett. •• (Tolnay-Knefély Ödön: Ez a legsú­lyosabb probléma! Ezen segíteni kellene!) T. Képviselőház! Általában ezek voltak azok a kérelmek, azok a kívánságok, amelyek­nek ezúttal én is bátor voltam hangot adni. A kisiparosság kétségtelenül a legmegbízha­tóbb, a leghazafiasabb, a legbecsületesebb ré­tegek egyike, amely a nemzeti gondolatot, a nemzeti érzést, a nemzeti jelleget is sokkal inkább fejleszti, mint a nagyipar. A kisiparos­'. ülése 1938 június 3-án, pénteken. ság abban az élet-halálküzdelemben, amelybe a jelen gazdasági helyzet szorította, nemcsak el­ismerést, de a legmesszebb menő állami támo­gatást is megérdemli. (Helyeslés a baloldalon.) Elnök: Szólásra következik? Csikvándi Ernő jegyző: Báró Vojnits Mik­lós! Elnök: Báró Vojnits Miklós képviselő urat illeti a szó. Br. Vojnits Miklós: T. Ház! Ha azokat a problémákat vizsgáljuk, amelyeket egy ország kormányzata és különösen gazdasági kormány­zata támaszt a politika irányítóival szemben, akkor hamar fel kell, hogy fedezzük azt az alapvető igazságot, hogy nincs olyan a siker legkisebb reményével is kecsegtető politika, amely akár egészen, akár csak elsősorban is a kormányok szabad akaratától függne. Az álta­lános politikában is;, de meg a gazdasági poli­tikában is az alapvető kérdés sohasem a quod velle,, hanem mindig csak a quod posse. Szé­chenyi István egy polemikus iratában igen éle­sen kikel a projektánsok ellen, amely elneve­zés alatt azokat érti: »Akiknek önalkotta vi­lága nem reálisabb, mint délibáb és teremtői illúziókban ringatják magukat a nélkül, hogy az élet adottságaival számolnának és azt mér­legelnék, hogy a kitűzött célokhoz milyen esz­közök állnak rendelkezésire és a rendelkezésre álló eszközök elegendők-e a kitűzött célok meg­valósítására.« Széchenyi az államférfi legfőbb feladatát éppen abban körvonalazza: »hogy célkitűzéseit mindenkor a megvalósítás lehetőségeihez méri és gondosan mérlegeli mindazokat az erőket és tényezőket, amelyek céljai szolgálatába állít­hatók és amelyek annak megvalósításával ellentétesek, a szoros eomputusba veszik tehet­ségünket és azokkal azután úgy sáfárkodik, amint éppen leihet«. Széchenyinek, a reálpoli­tika legnagyobb idealista Örökéletű mesteré­nek ez a tanítása minden olyan kormányra mértéket megszabó jelentőségű, amely nem csfupán jelsziaivakat akar termelni, nem csupán messianisiztikus ivágyakat akar ébreszteni az emberek tömegében, hanem a nemzet nagy fel­adatait az élet kemény valóságai között akarja megvalósítani és a nemzetet a nagyobb jólét irányába akarja vezetni. Szent^ Ágoston az emberi szabadságot így determinálja: »Servi suanmus quod liberi esse possemusi«, vagyis szolgák vagyunk, hogy szabadok lehessünk. Ezzel azt az örök és meg­változtathatatlan igazságot ismeri fel, hogy az ember a természet törvényszerűségei ellen nem veheti fel a harcot, hanem a természet erőivel szemben csak olyként diadalmaskod'ha­tik, ha a természet törvényszerűségeit felis­meri és e törvényszerűségek felismerése alap­ján a természet erőit állítja szolgálatába. A robbanó erő vagyont és embert semmisíthet meg, de a természet törvényszerűségeinek ki­fürkészése, felismerése és célszerű alkalma­zása esetén motorokat hajthat. Majdnem önkéntelenül eszébe jutnak az embernek Schiller klasszikus sorai: »Wohltä­tig ist das Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht, doch furchtbar wird die Himmelskraft, wenn sie der Fessel sich ent­rafft«. A gazdasági kormányzat sem negligálhatja a gazdasági élet belső törvényeit, mert ezzel eredményt elérni nem lehet. A gazdasági kor­I mányzat feladata valójában az, hogy a gazda­1 sági élet belső törvényeit, erőit és adottságait

Next

/
Oldalképek
Tartalom