Képviselőházi napló, 1927. XX. kötet • 1929. április 30. - 1929. május 17.

Ülésnapok - 1927-292

62 Az országgyűlés képviselőházának életében, nagy szolgálatokat tett a nemzeti ha­ladásnak. Ám rettenetes tévedés volt azt hinni, hogy az egyenlőség lényege a jogi akadályok elhárí­tásával biztosítva van, hogy a gazdasági élet terén való versenyt a felszabadított individuá­lis erőkre lehet bízni, minden korlátozás és el­lenőrzés nélkül, s végzetes baj volt erre a teó­riára felépíteni egész gazdaságpolitikai kodi­fikációnkat. Mert ez a gazdaságpolitika elvá­lasztotta a nemzetgazdaságtant az erkölcstől, tág kaput nyitott a pogány egoizmusnak, nem védte a gyengét az erőssel szemben, már pedig az erősnek szabadsága nem más, mint a gyen­gének az elnyomatása. E gazdaságpolitikai rendszernek főcélja volt az anyagi javak fel­halmozása, nem pedig az ember, aki az ökonó­miai életnek a központját. E rendszer egyes ré­tegeknek óriási vagyont biztosított, százezreket pedig nyomorba taszított. E rendszer a szociá-' lis államnak gondolatától is irtózott, csak egy szerepet bízott rá, — mint Lassalle mondta — az éjjeli bakter szerepét, hogy tudniillik őrizze és védelmezze a jogrendet. Ez a rendszer züllesztette szét a régi osztá­lyokat, elsősorban a kisiparososztályt. A kor­látlan iparszabadság gyilkoló érája alatt az ön­álló mesterek jórésze kénytelen volt bérmunkás­nak beállani. Aki előbb önálló volt, az bérszolga lett; aki előbb a munka teljes gyümölcsét él­vezte, az csak a morzsáját kapta, a többit el­nyelte a bank, a tőke, a részvény. így szálltak lefelé az önálló iparosok a polgári rendből, a harmadik rendből a negyedik rendnek elkesere­déstőr és gyűlölettől telített mélységeibe. De a rendszer tönkretette a mezőgazdasági réteget is. A kisbirtokok egymásután dobra ke­rültek. A kisbirtokos hiába dolgozott, mégsem tudott boldogulni. Reggeltől estig robotolt, és alig keresett annyit, hogy betevő falatja legyen, így a parasztságba nemzeti társadalomnak ez alaprétege, az önálló, független, otthonuknak örvendő földmíveseknek serege leszoríttatott a proletárok, a föld- és háznélküli Jánosok vi­gasztalan tömegévé. (Malasits Géza: Ott álla­nak a Teleki-téren.) A munkásosztállyal pedig hogyan bánt? Ráfeküdt a szervezetlen munkástömegekre, ki­szívta erejüket és vérüket, elkeserítette kedé­lyüket, elvett tőlük földet, napsugarat, levegőt. ( H aller István közbeszól.) Azért nem hallgatja meg az egységespárt az ilyen beszédet, pedig igen sok tagjára ráférne. (Gál Jenő: Tanulna és okulna belőle!) Ezzel még számolunk, mit mondott Haller István. (Zaj.) Nem adott nekik lehetőséget arra, hogy emberek is legyenek. E rendszernek szülöttje a modern kapita­lizmus is. Kapitalista alapon állunk, amint­hogy ma más alapon nem is állhatunk. Kapi­talista volt Bebel, aki 400.000 márkát hagyomá­nyozott, nem a köznek, hanem leányának. En­gels nagyiparos volt; az osztrák szociáldemo­kratapárt megalapítója, Viktor Adler pedig dúsgazdag ember volt. A vagyonos osztályhoz tartozik Leon Blum, vagy Blüm, — nem tudom, hogyan ejtik ki — (Felkiáltások bal felől: Blum!) a francia szociálistapárt egyik kiváló szónoka. (Rothenstein Mór: Az nein vesz el az érdemei­ből semmit, ha Blum is! — Zaj.) Elnök (csenget); Csendet kérek. Griger Miklós: Az angol munkáspárt sorai­ban meg éppen) bőven van képviselve a vagyo­nos elem. Trevellian volt közoktatásügyi mi­niszternek 20000 holdja van, & munkáspárt egy másik külpolitikai szónoka pedig arról neveze­tes, hogy neki van a legszebb gyűjteménye régi angol porcellánokból és éppen így a fran­292. ülése 1929 május 14-én, kedden. cia szociáldemokrata párt egyik kiváló tagja, Paul Boncour arról híres, hogy japán famet­szetekből álló gyűjteménye sokmilliót ér. Ka­pitalista a legelszántabb szociáldemokrata is, akinek vállalata, pénze, háza, vagyona vagy részvénye van, így kapitalista egyik-másik szociáldemokrata képviselőtársam is. (Mozgás.) Nem szemrehányásként mondom, ez csak kon­statálás. (Mozgás a szélsőbaloldalon. — Zaj. — Elnök csenget.) Ezt csak konstatálom, mert benne vagyunk a kapitalisztikus termelés zó­nájíában, amely alól nem emancipálhatjuk ma­gunkat, amint a bőrünkből sem ugorhatunk ki. Nem is a kapitalizmus ellen, nem is a kapitalista rendszer ellen hadakoztam, de az úgynevezett modern kapitalizmus ellen. Nem a tőke ellen, hanem az ellen az önző szellem ellen, amely a tőkét nem emberségesen, nem szociálisai], hanem szívtelenül kezeli és szívtelenül annak halmozására törekszik, amelynek forrása nem a becsületes szellemi vagy fizikai munka, ha­nem a munkabérek leszorítása, a konjunktúrá­nak kiuzsorázása, becstelen spekuláció és gaz­dasági manőver. A «mammonizmus» ellen küz­dök, amelyhez a munkástömegek nyomora, a kisemberek tönkretétele fűződik, amely az asz­szonyok és gyermekek munkájának kizsarolá­sát, az alsó néposztályok családi életének bom­lását okozza, amelyhez átok és nyomor fűződik, amelynek a nincstelen, legyen bármily szorgal­mas, legyen bármily szellemi tehetsége és fizi­kai munkaereje, legyen bármily kiváló, kiszol­gáltatni kénytelen magát éhbérért, amely gyö­keréig erkölcstelen, mivel a tömegnyomor számlájára gyarapszik, halmozódik és hízik. A modern kapitalizmusnak: a mammonizmusnak e megítélésében, bár egy világ választ el Marx­tól, teljesen egy nézeten vagyok vele, amikor azt állítja, hogy a modern kapitalizmushoz tetőtől talpig vér és piszok tapad. És ha valaki e radikális kijelentésemen megbotránkoznék, (Malasits Géza: Nézzék meg a textilgyári mun­káslányok bérét!) akkor hivatkozom Heinrich Pesch jezsuita atyára, aki világhírű nemzet­gazda és a Neubau der Gesellschaft című köny­vében) arra a konklúzióra jut, hogy: Moderner Kapitalismus und Christentum stehen sich ge­genüber, wie Feuer und Wasser. Tudom, hogy ez a beszéd bizonyos körökben nem fog tetszeni (Mozgás a bal- és szélsőbalol­dalon., — Gál Jenő: Nem baj, a tömegeknek tet­szik!), de magukra vessenek, mert a kapitaliz­musnak senkisem árt annyit, mint azok a kapi­talisták, akik vele visszaélnek és akik idegenül és szívtelenül állnak a dolgozó tömegekkel szem­ben, akiket az emberszeretet, a humanizmus és más efféle skrupulusok nem bántanak. És ha igaz, amit Bud János gazdasági mi­niszter úr pénzügyminiszter korában mondott, hogy tudniillik a kapitalizmus egykori pozíciója gyöngül, abban döntő része van a kapitalisták­nak, annak a kapitalista társadalomnak, amely nem tud a helyzet magaslatára emelkedni, mely egyenesen kiprovokálja a kapitalistaellenes irányzatot és útját egyengeti a szociáldemokrá­ciának, annak a szellemi, gazdasági és társa­dalmi mozgalomnak, amely a keresztény és nem­zeti, vagy mondjuk, csak a nemzeti alapon álló államférfiaknak sok gondot okozott a múltban, sok gondot fog okozni a jövőben és amellyel fog­lalkozni elméleti szempontból is érdemes és ta­nulságos. (Malasits Géza: Kicsit későn fognak hozzá Magyarországon! — Gál Jenő: Hát a tra­fik elvételével hogy állunk? — Malasits Géza: A mozikommunisták odaát ülnek!)

Next

/
Oldalképek
Tartalom