Képviselőházi napló, 1935. XIV. kötet • 1937. május 31. - 1937. június 22.

Ülésnapok - 1935-226

322 Az országgyűlés képviselőházának 22 minden csendes lett a túloldalon, ma szépen összeférnek a perlekedő atyafiak. Ez nem elin­tézés. (Mozgás a jobb- és a baloldalon.) Elnök: Kérem a képviselő uraikat, méltóz­tassanatk lehetővé tenni a képviselő úrnak, hogy beszédét tovább imondíhassa. Kun Béla: így fér össze az összeférhetetlen­ségnek egyénenkint való konstatálása a párt­keret közösségében. Es most pár adatot hozok a kartelek árdrágításáról. Hivatkozom Bassay Károly t. képviselőtár­sam cikkéire, méltóztassalak csak figyelni. A cement ára jelenleg métermázsánként 9.60 pengő, békében volt 2.80—3.60 pengő, a mész ára 7.40 pengő, békében volt 2—2 pengő 20 fillér. Mit jelent ez az építőiparnál, mely pedig kulcsipar? Minden más ipar a szerint lendül ós fejlődik, amint az építkezés, a munka­alkalomnak legnagyoblb lehetősége megnyílik. Itt van. a vas ára, amely már Biró Pál kép­viselőtársunkra vonatkozik. Az átlagvas ára, a gömb-, a rúd-, a patkó-, a saalagvas ára má­zsánként 38—40 pengő. Békében 11 és 14 arany­korona között volt. Bécsben 18—20 pengő kö­zött van az egységára. A nemzetközi vaskartel igazgatósági tagja Bíró Pál t. képviselőtársam. A nemzetiközi vaskacrtel árain felül, amelyek kisejbb-nagyobb (hullámzással egész Európára érvényesek, a magyar vaskartel így drágít, Evekkel ezelőtt a mi boldogult nagyemlékű vezérünk, Gaal Gaston egyik legnagyobb sike­rét azzal aratta itt a képviselőházban, hogy rámutatott tételek sokaságával, hogy , ha átmegyünk a megszállott terület határvo­nalán a ruténekihez, látjuk, ihogy mennyivel olcsóbb ott az ásó, a ikapa,^ a gereblye, a bo­rona, az utolsó szeg, a fazék, a lábos. Ezt az adatoík cáfolhatatlaniságával igazolta. (Egy hang jobb felől: Biró Pálnak mondja!) De mon­dom a kormánynak: is. Miért tűri? Méltóztas­sanak csak figyelni: a Hoff er-féle egyes ima­gyareke ára 120 a kettősé 170, a iboironáé 40— 50, a morzsolóé 110, a répavágóé 60 pengő. Mennyivel kisebb, jóformán fele, vagy kisebb volt ezeknek 'ára (békében! A búza ára pedig nem emelkedett 40*—50 pengőre, ma is alig tudta eléírni a 20 pengőt. Hol van itt a kellő ármegállapítás, hol van az Arelemző Bizottság, hogy ne nevezzem sóihivatalnak, amely min­denre rámondja az áment, tárgyal, de kibonta­kozás nincs a felsrófolt árakkal szemben? (Bródy Ernő: Hol van a kartelbizottság? Itt van a bőmnek: az ára. A kész bőrök ára 300%-lkal emelkedett, pedig a nyersbőré csak 100%-lkai. Mi következik ebiből! r Az, hogy a társulati adó felemeléséhez r 'hozzá kell nyúl­nunk. Nyúlásai János t. barátom, a Télbe, igaz­gatója kimutatta ezzel szemben egy cikkben a minap, hogy a társulati adót emelni nem le­het, mert hiszen 1932-iben mindössze 14 millió, 1933-ban szintén 14 millió, 1935-ben 13 millió pengő volt az, ami megmaradt a társulati adó alá eső vállalatok kasszájában. Szerinte az adó­alapúik jobb kimunkálása lehetetlen, p^dig a miniszter úr akarja. Kinek van igaza? Minden­esetre a miniszter úr látja, hogy itt van mit kimunkálni, hogy az adófizetőket jobban bol­dogítsa. Az adókulcsot, vagy a pótlékot emelni nem lenét imondja a Téibe., mi sül öbből kii Az, hogy ezek a szegény társulati adó alá tartozó vállalatok ráfizetésből élnek? (Felkiáltások a jobboldalon: Szegények!) Tudom, hogy ezt a szembekötősdi játékot tovább folytatni nem lehet. Vallom ugyan, hogy a tőke a kapitalista világrend egyik alapja, de nem a tőke fejt ki hangyaszorgal­6'. ütése 1937 június 5-én, szombaiöfL mat, hanem az a sok apró kisember, aki mun­kájával, verejtékével a tőkét táplálja. A munka egyenrangú a tőkével,, de nem élünk az egyiptomi Fáraók országában, ahol az embert csak porszemnek, csak gazdasági rabszolgának tekintették, akinek csak gúlákat volt szabad raknia, egymásra hordania, hogy a piramisok csúcsteljesítménye létrejöjjön. Ma legalább szerény, de megfelelő megélhetést kell kapnia a munkásnak. Ezt értem a munka megbecsü­lése alatt. Nekünk látnunk kell a hegycsúcsok­ról letekintve, a siralomvölgyében tengődő szegény testvéreinket. Mi nem a tőke ellen be­szélünk, hanem a tőkét illő kötelességteljesí­tésre akarjuk rászorítani. A szociális bajok nagysága határozza meg, hogy mit kell a tőké­nek cselekedni. Ha preventív intézkedések kel­lenek, úgy a mai időben különös szükség van rá. Mi nem vagyunk gyáriparellenesek, de nem .hajtunk fejet sem Pellner Pál, sem Biró Pál dialektikája előtt. (Élénk helyeslés a jobb­oldalon.) A választójog kérdésére az idő rövidsége miatt nem térhetek ki immár. Amikor húsz év­vel ezelőtt gróf Esterházy Móric» az általános, egyenlő titkos választójog programjával fog­lalta el, mint miniszterelnök, gróf Tisza István helyét, megakadályozták, elgáncsolták a titkos választójog megvalósítását, ami részben oka volt a bekövetkezett szomorú időknek. (Moz­gás.) Tanuljon a t. kormány és a t. Ház a tör­ténelmi szomorú példából. Végül emlékeztetem Biró' Pál t. képviselő­társamat arra, hogy ő követte Bethlen Istvánt a számkivetésbe, a hatalom bőséges életnedűt nyújtó szaruja ' helyett az ellenzék keserű ke­nyerének megízleléséhez. (Br. Berg Miksa: Nem is olyan keserű!) Sztranyavszky Sándor t. házelnök urat is, amikor régebben kilépett az egységespártból és az ellenzék padjain az általános, egyenlő titkos választójog mellett tett hitvallást, csak egy ember követte, mint feüér holló, Brandt Vilmos, Gróf Bethlen Ist­vánt is követte egy fehér holló, Biró Pál,, de ennek a fehér hollónak a kartelkérdésben fe­kete szárnyai vannak. Ezen is lehet azonban változtatni. Bethlen István 1932-ben azt mon­dotta Debrecenben, hogy a túlzóit vámvédel­met le kell építeni, hogy a bank- és hitelélet nem lehet nenyuljhozzám-terület. Azt kérem Biró Pál t. képviselőtársamtól, hogy helyez­kedjék az általunk is helyeselt bethleni debre­ceni kijelentés alapjára, amely szerint a túl­zott vámvédelmet le kell építeni, a gyáripar­tól a kedvezményeket olyan mértékben kell el­venni, amint az a közérdeknek és a kisexisz­tenciák védelmének megfelel. A bank- és a hi­telélet szerintünk ds nem nenyuljhozzám-virág. Nem mondom, <hogy 2%-os legyen a kamat, mint talán szóhiba folytán mondta gróf Beth­len István 1932-ben Debrecenben, de hogy ki­sebb legyen az adóssági kamat és nagyobb le­gyen a betéti kamatláb, azt igenis mondom. Nem beszélek a magántulajdon elvételéről, va­gyonelkobzásról, azt hitvány demagógiának tartom, de igenis beszélek arról, hogy a kis­exisztenciák országát és a boldogabb magyar jövendőt kell megteremtenünk ezen az ősi földön. Nem fogadom el -a költségvetési törvény­javaslatot. (Élénk helyeslés és éljenzés bdlfelől.) Elnök: A miniszterelnök úr kíván bejelen­tést tenni« Dalrányi Kálmán, a fÖldmívelésügyi mi­nisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök: T. Ház! Van szerencsém benyújtani az öntöző-

Next

/
Oldalképek
Tartalom