33 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1875-08-12 / 32. szám
[...] kr Völgyi Lajos 80 kr Bozóky N 80 kr N N [...] által közhírré tétetik miként Stankovits István részére 190 frt és já­rulékait [...]
2. 1877-07-05 / 27. szám
[...] magántanuló A VII gymn osztra Bozoky János Hattyár Endre Kelemen Ernő [...] Fekete Kálmán a kecske­méti Szabó István a jászberényi Boros Pál Gallovich [...]
3. 1878-12-26 / 52. szám
[...] Fűzve 1 frt 50 kr Bozóky Alaj Egyházjogtan kézikönyve Fűzve 3 [...] 8 frt kr Drb Janosovics István Kirándulás Istambulba az 1863 ik [...] frt 2 frt Gróf Széchenyi István hátrahag kézirataiból Hunnia Pesti adás [...] Második folyam 3 frt Major István A regélő István bácsi Mulatva oktató csa­ládkönyv a [...]
4. 1882-09-07 / 36. szám
[...] Mihály nagyszebeni jogakadémiai tanár dr Bozóky Alajos nagyváradi jogakadémiai tanár és [...] vezér­elvek szerint Előadó dr Apáthy István budapesti egyetemi jogtanán ur Véleményes [...]
5. 1883-06-28 / 26. szám
[...] szertartások közben a következők ordináltattak Bozóky János Csoltkó Pál Kliindí Pál Mózer Béla s Truszka István áldozó papokká Sir Lajos subdiaconus [...]
6. 1883-08-09 / 32. szám
[...] 5 óra tanár Dr Kiss István 2 Pénzügytan hét 3 óra [...] hét 6 óra tanár Burik István B RENDKÍVÜLI tantárgyak 1 Hómai [...] 3 óra tanár Dr Kiss István 7 Békepolitika és harczpolitika hét [...] Énekes Gyula harsányi káp­lán Kerecsendre Bozóky János ujmisés áldozár Harsányba Kindl [...]
7. 1884-05-22 / 21. szám
[...] miskolczi káplán jászberé­nyi hitoktatóvá Kovács István pásztói káplán jászberényi Hamza József [...] Dobóczky János detki káplán egyeki Bozóky János harsányi káplán detki Sz [...] ideigl lelkész­helyettes szenterzsébethi káplánokká Mátyás István nyirbak­tai ideigl lelkészhelyettes régi kápláni [...] Miskolczra utaztak Székesfehérvárott néhai Horvát István kitűnő magyar tudós születésének helye [...]
8. 1884-12-11 / 50. szám
[...] megrendelhető Ró­mai Perjag irta Dr Bozóky Alajos a nagyváradi kir jog [...] Lajos A nemes vér Petelei István Elbe­szélések Abonyi Lajos Az özvegy [...]
9. 1885-02-10 / 7. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] 1 80 D r Kiss István Európai nemzetközi jog 3 Grünwald [...]
10. 1885-04-28 / 18. szám
[...] 3 2 40 Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények [...] 2 40 3 50 Dr Bozóky A Római világ Müvelődéstört rajzok [...]
11. 1885-05-05 / 19. szám
[...] frt helyett 3 Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások 2 Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...]
12. 1885-05-12 / 20. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Müvelödéstört rajzok [...] eljárás bíróságok előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
13. 1885-05-19 / 21. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások D r Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] biróságol előtt D r Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
14. 1885-06-16 / 25. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] eljárás biróságol előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
15. 1885-06-23 / 26. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ból Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] bíróságok előtt D r Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
16. 1885-07-21 / 30. szám
[...] 60 3 3 Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások D r Bozóky A Római világ Müvelődéstört rajzok [...] eljárás bíróságok előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Secchi Angelo [...]
17. 1885-08-03 / 32. szám
[...] a magyar történelemben Id Görgey István 1848 benyomások Dr Bozóky A Római I kötet Wertheimer [...] eljárás bíróságok előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Secchi Angelo [...]
18. 1886-07-20 / 29. szám
[...] János érs irodai tollnok Baliára Bozóky János érs irodai tollnok kisegítőül [...] napokban Budapestről városunkba érkezik Ka­szás István derék kerékpárbajnok barátunk az egri [...] által rendezett kerékpár versenyen Kaszás István vasparipás bajnok nyert e napokban [...]
19. 1886-10-19 / 42. szám
[...] kaáli káplán s kaáli káplánná Bozóky János alsóábrányi id lelkészhelyettes nevez­tetett [...] csak Feleky Miklós és Bényei István mint az orsz színész egyesület [...]
20. 1889-06-11 / 24. szám
[...] Pál érseki levéltárnok és Ambrus István papnöveldéi tanulmányi felügyelő kíséretében Délre [...] a község egyházvédnöki kijelölése alapján Bozóky János pásztói káplán neveztetett ki [...] nemében Neki a bécsi Szent István torony tetejéről leugrani kis miska [...]
21. 1910-08-20 / 15. szám
[...] zenekara augusztus 20 án Sz István király ünnepén a következő müveket [...] Tárkányi féle énekgyüjteményből Eredeti dallama Bozóky Mihály maróthi kántornak 1797 ben [...] órakor prédikáció­val kezdődik melyet Egyed István káplán mond majd körmenet Ksz [...] Dobi Náodorné tarnazsadányi özv Holló Istvánná parádi özv R Fekete Lászlóné [...]
22. 1910-10-12 / 30. szám
[...] Endrey Béla Ruzsin Ferenc Bartha István Nagy József Pályázat jogtanári állásra [...] és váltójog tanszékére mely a Bozóky Géza dr távozása folytán üresedett [...] Tárnáméra község­ben Megjutalmazott vincellér Hegedűs István gyöngyösi vincellért a földmivelésügyi minisz­ter [...]
23. 1911-01-04 / 1. szám
[...] ünnepelt április 8 án Széchenyi István gróf halálának 50 éves évfordulója [...] Barsy Artur dr és Kele István dr teológiai h tanárok nyilv [...] a Kát Legényegyletnél titkár Barsy István dr ügyvéd bíbornok érseki jogtanácsos [...] főmérnök az állam­építészeti hivatal főnöke Bozóky Géza dr jog­tanár Etek István m kir erdőmérnök az egri [...]
24. 1911-02-08 / 11. szám
[...] Elő­adók voltak az év elején Bozóky Géza dr Ha lászy Cézár [...] dr Molnár Kálmán dr Barsy Ist­ván dr Breznay Imre Vadász Lajos [...]
25. 1911-05-27 / 42. szám
[...] Géza volt országgy kép­viselő Ambrus István dr t kanonok Vigh Béla [...] egyházai tan­felügyelő képezdei igazgató Barsy István dr bíbornok érseki jogtanácsos stb [...] hogy örök mécs ég­jen Szt István jobbja előtt mely a rabló [...] Miután még telegrammban üdvö­zölték dr Bozóky Gézát a pécsi jogakadémia ta­nárát [...]
26. 1911-07-05 / 53. szám
[...] Gyulát Török Endrét Snircz Jánost Bozóky Bélát és Szendrey Ká­rolyt A [...] Gibás Józsefet Holik Sámuelt Répási Istvánt Rubóvszky Ferencet Lázár Pétert Sáray Istvánt és Burián Tódort Az Egri [...]
27. 1911-07-22 / 58. szám
[...] szorgalmi aranyakat Jecs Gyula Pataky István Schmöltz József és Erdős Pál [...] Szmida féle jutalmat Pre hoífer István joghallgató nyerte el A tanév történetéből Bozóky Géza dr jog­tanárnak a pécsi [...] Lux Gusztáv Nagy József Pataky István Prehoffer István és Szabó Andor az államtudományi [...]
28. 1913-04-19 / 32. szám
[...] Mária gyári muukásnő Aranka Fürjes István földműves Mária Wentzel János péuzbeszedő [...] Gulyás Erzsé­bet hajadon egri Pacsku István kocsis és Bor bás Rozália [...] Vancsai János 12 hónapos Angyal István pince mester 25 éves Kovács [...] külföld példája Az eucharisztikus szakosztály Bozóky Géza dr Kongreganisták a tengeren [...]
29. 1913-06-14 / 48. szám
[...] Sándor kerületi esperesek Pászthy Gyula Bozóky János Markov its Pál dr [...] 20 K jutalmat kapott Pál Ist­ván jászárokszállási és dicséretet nyert Oláh [...] gyakorlati tanításokat bemutató tanítók Szabó István Szendrő Kisbenedek János Edelény Mónár [...]
30. 1913-07-12 / 56. szám
[...] Műemlékek Országos Bizottságának építészét Wind István egri egyházm építész vejét érdemeinek [...] János dr főtitkár és Mlinkó István tanfolyam parancs­nok már összeállította az [...] Grósz Sámuel birtokos Rózsa Fodor István gyári tűzőr József Filep György [...] házasság első húsz éve Dr Bozóky Géza Nőmozgalom és femi­nizmus Dr [...]
31. 1913-08-06 / 63. szám
[...] a Rókus temetőben 20 Szent István király Búcsú a várban 21 [...] levő áru­csarnokba vonul Itt Nagy István társulati elnök a díszközgyűlést megnyitja [...] A bázfőnök kalo­csai származású P Bozóky Ödön Budapestről és P Lombos [...] hétig tart és parancsnoka Útinké István jár tűzrendészeti felügyelő Elméleti előadások [...]
32. 1913-10-15 / 83. szám
[...] M Tud Akadémia tagja Ambrus István dr és Venczell Ede t [...] Egri Dalkör nevében pedig Barsy István dr alelnök üdvözölték szép be­szédben [...] t vezér igazgatója Budapest Bárczy István polgármes­ter Budapest Spitkó Lajos főigazgató Budapest Bozóky Eudre kir tan az Orsz [...]
33. 1914-07-29 / 60. szám
[...] Őfelsége a király Li povniczky István dr pénzügyi tanácsost egri pénzügyigazgatót [...] idegbajban szenvedett A veszekedés vége Bozóky Mihály parkettgyári munkás Gyöngyösön ivás [...] összeveszett Valkóci Lajos munkanélküli segéddel Bozóky ki­békülést színlelve kihívta Valkócit a [...] hó 24 ikén délután Tóth István gyöngyösi jégkárbecslő Adácsi István és Péter Bertalan egy bérkocsin [...]