Eger - hetilap, 1885

1885-07-21 / 30. szám

Uj magyar irodalmi termékek. Kaphatók SZOLCSÁNYI GYULA könyvárus által EGERBEN. Tolnay L. A polgármester úr. Regény. 2 köt . Ebers Gy. Szerapisz-Regény .... Gr. Tolsztoj L. Háború és béke. Tört. regény. 1. fűz Pálffy A. Egy mérnök regénye, 2 köt. Verne Gy. Dél csillaga. A gyémántok hazája. Regény Besant Walter. Forster Dóra. Angol regény . Bartók L. Kárpáti emlékek. Költemények. Jókai M. A czigánybáró. Regény Beniczkyné. Nem ismerem a múlt történetét Ohnet Gy. a hámoros. Regény. 2 köt. Beniczkyné. A porban született. Regény. 2 köt. Büttner Julia. Örvény a révben. Regény . Gelléri M. Budapest a kiállítás alatt. A főváros és a kiállítás színes térképeivel és számtalan képpel Bekötve ............................................................. D r. Szontágh NI. Képes kalauz a tátraalji fürdőkbe é a magas Tátra hegyvidékére. 19 képpel s 1 tél képpel. Bekötve............................................ Dr. Jármay L. Tátrafüred klímát, gyógy hely és környéke Dr. Nlasch A. Az időjáráí-tan alapvonalai. 2. kiadás 1885. XXIII. törvény a vizjogról. . 1885. XI. törvény az állami tisztviselők nyugdíjazásáról Réthy L. Magyar styl................................... Past einer Gy. A művészetek története a legrégib időktől napjainkig. 352 ábrával Csiky G. Görög-római mythologia. A szöveg közt nyomott képekkel ...... Pesty Fr. Száz politikai és történeti levél horvátor szágból ........ Földes B. Magyarország statisztikája összehasonlítva egyéb államokkal, külön, tekintettel Ausztriára Kossuth L. Iratai összevont népies kiadásban. Szerk Helfy J. 1. 2. füzet. (20—25 füzetből állami. Egy-egy..................................................... Tompa NI. Összes költeményei. Teljes kiadás. Sajtó alá rendezte Lévay József 1. 2. fűz. (26—28 fü zetből álland.) Egy-egy................................... M agyarország iparosainak és kereskedőinek czim- és lakjegyzéke. Szerk. Dr. Jekelfalussy Józs. 2 kötet. Benedek E. Székely tündérország. Népmesék és bal­ladák........................................................................... Werne Gy. Az ő regénye. Verses mű Arnóthi. Az erki pap. Egy m. Abraham a Sancta Clara élete............................................................. A dam E-né. A magyarok hazája .... Duruy V. Világtörténelem............................................ Sayous E. A magyarok egyetemes története. Jutá­nyos kiadás. 2 köt. (5 frt helyett) 2 50 2 il() 3 1 60 2 — 2 — 1 — 1 20 2 50 2 — 1 50 — 60 2 — 80 1 50 — 50 — 40 — 60 6 — 1 20 3 — 4 — — 30 — 35 15 — 3 1 — — 50 1 60 3 — 3 _ Id. Görgey István. 1848. és 1849-ből. Élmények és benyomások ............................................................. D r. Bozóky A. Római világ. Müvelődéstört. rajzok I. kötet.............................................................. W ertheimer E. Ausztria és Magyarország a XIX. század első tizedében. I. köt. 1. 2. fele Csuday Jenő. Zrínyiek a magyar történelemben. 1566—1074 ............................................................. B ihary P. Általános és hazai művelődéstörténet. 2 kötet ....................................................................... T hierry A. Elbeszélések a római történetből az V. században. Ford. dr. Öreg János . . . . Brassey. Utazás a „Napsugáron“ . . . . Verne Gy. Kéraban a vasfejű................................... U jfalvy-Bourdon NI. Utazása Páristól Samarkandig. 117 képpel........................................... . . S tanley H. NI. Utazásom Közép-Afrikában. 78 fa­metszettel és térképpel. 2 köt................................. 1 884-ik évi törvények zsebkiadása. 2.20 kr, bekötve Egyházi ügyekre vonatkozó m. országos törvények, királyi és kormányrendeletek, m. kir. curiai dönt­vények tára. 1715—1884. Összeállit. Tokody Ö. II. kiadás............................................................. N époktatási törvények, tantervek és vizsgálati sza­bályrendeletek ..................................................... Népoktatási törvények és rendeletek tára. Szerkesz­tette Tóth József.................................................... G rünwald B. A törvényhatósági közigazgatás kézi­könyve. II. bővít, és javít, kiadás. I. II. köt. Dr. Szolcsányi Hugó. Európa államainak statisztikája kiváló tekintettel Magyarországra Concha Gy. Újkori alkotmányok .... Knorr A. Önügyvéd. 350 iromány példával. III. kiad. Dr. Nagy Fér. Ä magyar kereskedelmi jog kézikönyve. Dr. Timon A. A párbér Magyarországon . R. Trux H. Magyar örökösödési eljárás bíróságok előtt ...................................................................... Dr. Kiss István. Európai nemzetközi jog . Secchi Angelo. A teremtés nagysága. Két felolvasás Fordít. Szmida Viktor ..... Dr. Platz B. Az ember eredése, faji egysége és kora Nlayer Miki. A rózsatenyésztés .... Jäger H. A kertészet általános kézikönyve. Fordít Concha K. 256 ábrával. Bekötve . Galgóczy K. A kertészet kézikönyve Farkas M. Magyar kertészkönyv Lavergne L. Az angol mezőgazdaság Molnár I. A szőlőművelés és borászat kézikönyve 159 ábrával ..................................................... Sz. Hilaire J. Képes budapesti szakácskönyv. IV. ja vit. és bővit. kiadás. 1 frt 40 kr.; bekötve. Gonda B. Építési tanácsadó .... Dr. Rodiczky J. A takarmánytermelés kézikönyve 2 40 2 40 4 20 4 — 8 — 2 40 2 40 2 — 7 — 10 — 3 — 3 ­1 20 3 50 5 80 3 50 2 40 7 — 5 — 4 ­1 80 3 — — 60 2 50 1 ­4 — - 80 2 — 2 40 3 — 1 80 3 — 3 — Ezeken kívül minden, bárki által hirdetett munka, ha raktáron nem találtatnék, általam árfölemelés nélkül szereztetik meg. (37) 9-10 1885. Eger, érs.-lyc. nyomda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom