Eger - hetente kétszer, 1911

1911-07-05 / 53. szám

1911. julius 5. EGER. (53. sz.) 3 azért is, mert a rohamosan baladó korral és fejlődó igényeinkkel valósággal kinőttünk a régi, szűk keretekből. Ha valami, akkor a közigazgatás, különösen pedig a községi igazgatás az, ami rászorult a reformra. És az idevonatkozó törvények re­víziója mégis késik; pedig érettnek taraja rá őket mindenki. Csakhogy — és ez a fő baj — politizáló nemzet és társadalom vagyunk. Ná­lunk mindenbe belejátszik a politika és min­denből politikát csinálunk. A közigazgatás és vele a községi törvény elavult rendelkezései­nek megjavítása is csak azon múlik, hogy év­tizedek óta azon vitatkozunk (és ki tudja mi­korra fogjak eldönteni!), hogy államosítsuk-e a közigazgatást, avagy hagyjuk meg az ön- kormányzat keretében? Pedig hát nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy jó közigazgatásunk, és kifogástalan községi igazgatásunk legyen, ami most — nincs. Nem akarunk holmi mélyreható reform- tervezetekkel előállani; nem is volna időszerű, de meg elvégezik ezt helyettünk a hozzáértő törvény-kodifikátorok. Hanem egy bajra, a sok közül, még is rámutatunk. És ez a községi pót­adók ügye, mely szinte lehetlen dolog a mai formájában. A községi törvény (1886: XXII. te.) 138. §-a ugyanis fölmenti az állami és megyei tiszt­viselőket, a néptanítókat, lelkészeket és köz­ségi jegyzőket a községi pótadók fizetése alól. És ezt a törvény indokolása azzal okadatolja, hogy ezáltal mig egyfelől nevezetteknek anyagi helyzetén kíván segíteni, másfelől méltányolni akarja az illetőknek a község erkölcsi és anyagi érdekében kifejtett működését. Hát ez szép intenció. Hanem csak inten­ciónak szép. A gyakorlati életben az lenne a kívánatosabb: hogy községi pótadót ne fizes­sen seki, vagy ha már fizetni kell, hát fizes­sen mindenki!. . . Hogy miért? Igyekezünk a kérdést kifej­teni, mert hiszen a probléma helyes megoldá­sához tartozik. Először is azért, mert a pótadó fizetése, vagy nem fizetése a községek anyagi érdekébe mélyen bele vág. Másodszor azért, mert a pótadó-mentesek- nek a községi életben nagyobb erkölcsi súlyt és befolyást biztosít az, ha ők is fizetik a közterhek viselésére szolgáló pótadót, mintha azt csak mások fizetik és nekik örökösen azt vetik a szemökre, hogy ingyen élvezik a mások verítéke árán szerzett előnyöket. Harmadszor pedig azért, mert a közös és egyenlő teherviselés nagy és magasztos elvének megóvása azt kivánja, hogy mindenki fizessen, ha már fizetni kell. Ami az első okot illeti, talán mondanunk is fölösleges, annyira köztudomású, hogy ma­napság községeink nagy szociális feladatokat teljesítenek és e feladatoknak közmegelégedésre való teljesítése a községi háztartás kiadásait évről-évre oly nagy arányban növelik, hogy a rendelkezésre álló anyagi erőknek úgyszólván a végső megfeszítésével tudják csak előterem­teni a szükséges költségeket. Nem jogos és méltányos-e tehát a föltevés, hogy kivétel nél­kül mindenki vegye ki részét a közterhekből, akinek csak van pótadó alapjául szolgálható állami adója? Hiszen a községnek azok a pol­gárai is élvezik és igénybe veszik a községi adminisztrációt és a közintézményeket, akik ma a községi közterhekhez pótadóval nem já­rulnak hozzá. Sőt többet mondunk, a községek adminisztratív kiadásai éppen azért fokozódnak rohamosan, mert ezt a haladás jegyében, éppen a pótadót nem fizető tisztviselői kar szám- és igénybeli gyarapodása követeli. A második ok ennél sokkal fontosabb. A községek korszerű fejlődésére nézve nem le­het közömbös, hogy kiknek a kezébe van le­téve a községi önkormányzatban a vezető és döntő hatalom. A községi törvény azért menti fel az intelligens elemet a községi pótadók fizetése alól, hogy méltányolja a községek er­kölcsi és anyagi érdekében kifejtett működé­sét. Ámde mit ér ez a „működés,“ ha a végső fokon, — amikor dönteni kell a termelt esz­mék el, vagy el nem fogadása fölött, — éppen az a fölvilágosult, tisztult ízlésű intelligens elem, a modern haladás irányeszméinek mag­vetője, ki van zárva a határozat meghozásából;? Mert ki van zárva. A községi törvény zárja ki azzal az intézkedésével, hogy: aki fizetése után járó pótadómentes állami adón kívül egyéb adót a községben nem fizet, az a községi kép­viselőtestületnek választott tagja nem lehet. Igaz, hogy virllls tagja lehet; ámde hány értékes erő nem éri el azokat az előfeltételeket, amik a virilis-jog érvényesítésére minősítenek. Ezek az erők mind elvesznek a községi önkormány­zati élet kárára. És ez bizony nem csupán a kis községekben érezhető baj, de érzékeny csapás olyan nagyobb autonom-testületben is, mint amilyen például Eger város képviselő­testülete. És ugyan a fejlődés, a haladás, a közjó­iét megakasztása arányban áll-e azzal a pót- adó-Ö8szeggel, amit az állami és megyei tiszt­viselői kar, a papok és tanítók nem fizetnek ? Hát nem okosabb lenne fizetni a pótadót a ki­vételeknek is, már csak a közös és egyenlő teherviselés elvénél fogva is, ami egyrészről hatalmas összeggel szaporítaná a községi köz­jövedelmek bevételeit és igy ugyancsak ily arányban mérsékelné az egyesek vállaira ne­hezedő pótadó arányszámát; másrészről meg­nyitná az utat a képviselőtestületbe azok előtt (és ez a fontos!) akik a fejlődés és a modern haladás barátai! A harmadik ok, ami a pótadó fizetését az állami és megyei tisztviselők és egyéb kultur- emberek részéről is kívánatossá teszi: a közös és egyenlő teherviselés elve. Igaz, hogy fizetni, az egyéni kiadásokat szaporítani, nem kelle­mes dolog; ámde miért kivétel a tisztviselő éppen csak a pótadó tekintetében ? Miért nem kivétel az állami adó szempontjából is? Hiszen ez a több és ezzel együtt talán számottevőbb lenne az adóelengedés a tisztviselők büdzsé­viszonyaiban. Azonban nem erről van szó, ha­nem a köztisztviselőknek a köz érdekében ki­fejtett munkásságáról. Jobban mondva, ennek a méltányolásáról. Hát ez sovány méltányolás. Tessék a tisztviselőknek alamizsna helyett, működésük értékének megfelelő fizetést adni. Ez az igazi és hozzájuk méltó elismerés, nem pedig a pótadótól való mentesítés. Azt szívesen megfizetik a maguk és a községek anyagi és erkölcsi előnyeiért. * Azt tartja az angol közmondás, hogy a kenyeret és a könyvet nem jó eldobni. Egyik a test, másik a lélek tápláléka. Hát mi nem átaljuk eldobni mind a kettőt. Nagy pénzáldozattal iskolákat tartunk fenn, hogy a nép gyermekei a kultúra áldásai­ban részesüljenek, és legyen, ahol a lelkűket táplálhassák. Ámde azzal már nem törődünk, hogy ezek az iskolák üresen ne álljanak és a hép gyermekei csakugyan eljárjanak oda, a közművelődés szeretet-lakomáira. Nálunk, Egerben, legalább igy áll a dolog. A jóérzésü embernek elszorul a szive, mikor délelőttönkint csapatostul látja az iskolaköte­les gyerekeket az utcákon csatangolni. Egy részük újságot árul, tehát rikkancs; más ré­szük csak kiséri a rikkancsokat, hogy az első keresményükből szerencsejátékot űzzenek (op- rezás, golyózás és mi egymás) a legelső utca­sarkon, avagy cigarettát, pálinkát és nyalánk­ságot vásároljanak. így válik az iskolakerülőből dologkerülő, aki eldobja magától a könyvet, ami a lelkét táplálná; de eldobja a kenyeret is, mert meg­szokja a csavargást, a könnyelmű életet, a té­kozlást és a nikotin és alkohol korai élveze­tével megmérgezi egész szervezetét. .. .És nincsen senki, aki ezt meggátolná!... HÍREK. Eger, 1911. julius 4-én. Tájékoztató. Julius 5. Katonai utóállítás Egerben. „ 7. A hatvani föszolgabiró tárgyalási napja Horton. „ 10. A közigazgatási bizottság ülése. „ 12. A tiszafüredi föszolgabiró tárgy, napja Sarudon. „ 13. Katonai felülvizsgálat Egerben. „ 15. Az egri föszolgabiró tárgyalási napja Füzes­abonyban. „ 15. A hevesi föszolgabiró tárgy, napja Tarnamérán. „ 16., 17. Országos vásár Hevesen. „ 17. A gyöngyösi föszolgabiró tárgy, napja Gyön­gyöstarjánban. „ 17. A pétervásárai föszolgabiró tárgyalási napja Mátramindszenten. „ 20. Katonai utóállítás Hatvanban. „ 24. Országos vásár Verpeléten. „ 29. Eger város közgyűlése. „ 31. Országos vásár Tiszanánán. „ 31. Országos vásár Apezon. Személyi hírek. Ma délelőtt Szmrecsányi La­jos püspök és fíidárcsik Imre kanonok, több heti tartózkodásra, Marienbádba utaztak. Egyházmegyei hírek. Blazsejovszky Ferenc apát-kanonokot egészségi okokból előterjesz­tett kérelme alapján, bíbornok-érsekünk egy­házmegyei főtanfelügyelői állásától, a tanítónő­képző intézet, és az angolkisasszonyok intézeté­ben lévő leányiskolák igazgatói tisztétől, fő­pásztori elismeréssel fölmentvén, az egyház- megyei tanfelügyelőség ügyeinek önálló, felelős végzésével Venczell Ede egyházmegyei tanfel­ügyelőt bizta meg; a tanítónőképző intézet és az angolkisasszonyok intézetében lévő leány­iskolák igazgatójává pedig Michaiek Manó kano­nokot nevezte ki. — Timon Zsigmond felnémeti lelkészt az egri alesperesi kerület rendszerinti alesperesévé és tanfelügyelőjévé nevezte ki a bíbornok-érsek. Nyugdíjazás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kiss Balázs bátori rk. kántortanítót évi 1500 kor. rendes nyugdíjjal nyugdíjazta és a népnevelés terén 41 év óta kifejtett buzgó munkásságáért elismerését nyilvánította. Uj kispapok. Az egri papnevelőintézet nö­vendékei közé bíbornok-érsekünk e hó 1-én a következőket vette föl a hittani főiskola I. évfolyamára: Hizsa Gyulát, Török Endrét, Snircz Jánost, Bozóky Bélát és Szendrey Ká­rolyt. A főgimnázium VIII. osztályára: Kiss Ernőt és Sumi Jánost,; a főgimnázium VII. osz­tályára: Gell Antalt, Gibás Józsefet, Holik Sámuelt, Répási Istvánt, Rubóvszky Ferencet, Lázár Pétert, Sáray Istvánt és Burián Tódort. Az Egri Dalkör újabb babérokat szerzett Diósgyőrött, ahová a vasgyári tisztviselők Dal­egyletének 25 éves jubileumára hívták meg. Már az ünnepi misén általános feltűnést kel­tett dalosaink szereplése, mert áhítatot keltő, finom árnyékolással adtak elő Köstingertől és Hallertól miseszámokat. A délutáni díszhang­versenyen, hol 8—9 dalkör szerepelt, Lányitól énekelték a „Száll a vadlud a magasban. . .“ kezdetű műdalt. Énekük roppant nagy hatást keltett és valósággal ünnfpelték az egrieket. De ünnepelték Grónay Andor karnagyot is, aki­nek dirigáló képességét akkor csodálták külö­nösen, amikor az összes dalkörök az ő vezény­lése mellett énekelték a „Balatoni nótákat,.“

Next

/
Oldalképek
Tartalom