Eger - hetente kétszer, 1913

1913-08-06 / 63. szám

1913. augusztus 6 EGER. (63. sz.) 3 HÍREK. Eger, 1913. augusztus ő-ón. Tájékoztató. Augusztus 6. Katonai felülvizsgálat Egerben. „ 6. A tiszafüredi főszolgabíró tárgyalási napja Tiszaszöllósön. , 7, 8. Országos vásár Tiszafüreden. „ 10. Búcsú a Fájdalmas Szűzről nevezett temetőben. „ 11. A közigazgatási bizottság ülése. „ 13. A gyöngyösi főszolgabíró tárgyalási napja Gyöngyöspüspökiben. „ 14. A pétervasárai főszolgabíró tárgyalási napja Eeesken. „ 15. Nagy boldogasszony napja. „ 15. Az egri főszolgabíró tárgy, napja Kápolnán. 16. A hevesi főszolgabíró tárgy, napja Kiskörén. „ 17. Búcsú a Rókus temetőben. „ 20. Szent István király. Búcsú a várban. „ 21. Katonai utóállítás Hatvanban. „ 24, 25. Országos vásár Gyöngyösön. „ 31. Országos vásár Poroszlón. Személyi hír. Boroevic Szvetozár hadtest- parancsnok vasárnap délután Egerbe érkezett háziezredünk ezredgyakorlataira. A hadtest- parancsnok, ki szerdáig marad itt, Ridárcsik Imre prépost-kanonok vendége. Kinevezés. Őfelsége a király Mintzér József p.-ügyi számtanácsosnak, Hevesvármegye volt főszámvevójének, a pénzügyi tanácsosi címet és jelleget adományozta. A pénzügyminiszter Darányi János és Ángya lossy József egri pénzügyi titkárokat pénzügyi tanácsosokká, Dudosits Elek zsolnai adóhivatali gyakornokot pedig a tiszafü­redi adóhivatalhoz adóhivatali tisztté nevezte ki. Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Lányi Kornél egri állami főreáliskolai tanárt a lőcsei állami főreáliskolához, az igazság­ügyminiszter Székely Tibor balassagyarmati kir. törvényszéki jegyzőt az egri kir. törvényszék­hez helyezte át. Árucsarnok fölavatás. Az egri lábbeli ké­szítő ipartársulat, tudvalévőén, árucsarnokot építtetett a Kigyó-utcában, ahol a lábbeli ké­szítő iparosok — a piacon, sátrak alatt való árusítást megszületve, — külön-külön fülkékben ugyan, de együttesen árusítják majd készít­ményeiket. Az uj árucsarnok házfelszentelési ünnepsége vasárnap, augusztus hó 10-én, lesz a következő programra szerint: Reggel 9 órakor Csekó Gábor prépost-kanonok ünnepélyes misét mond a Mizeriek templomában. A mise alatt az egri Polgári Dalkör énekel. Ennek végez­tével a közönség a Kigyó-utcában levő áru­csarnokba vonul. Itt Nagy István társulati elnök a díszközgyűlést megnyitja, majd Nagy János dr. ünnepi beszédet mond, melynek keretében az árucsarnokban elhelyezett és az alapítók ne­veit felsoroló emléktáblát leleplezik. Befejezésül lett mérgében; pedig kár érte, mert igen ada­kozó, jószivü ember, bogy az Isten áldja meg érte! Mindenki természetesnek tartotta, hogy a plébános kitiltotta őt a templomból, mert hát hiszen ott senki sem parancsolhat, csak a pap. Az utcán nem szólt a selyemért, de hát a fe­hérnép csak a templom kedvéért öltözik. Elmentem a templomba. Oct a lányok elül térdepelnek a szivárvány minden színében tar- kálló, hangulatos, tiszta ruhákban. Még szebbek, természetesebbek igy, mint a selyemben. Az asszonyok fején hófehér, keményített kendő van. A szélét szépen kivarrják csillaggal, roz­maringgal, tulipánnal. Ezt slingelt kendőnek mondják. Az öregasszonyokon fekete a kendő. A pap rendelkezése semmit sem változtatott a templom képén, csak a népet mentette meg az anyagi romlástól. A leány most férjhez me­het a selyem árából. Mikor lenézek a kórusból, olyan a lányok serege, mint a szép virágos mező. S az asszo­nyok fehér kendője, a padsorok között, úgy hullámzik, mint a folyó csipkézödő vize. Áhitat f al énekli a nép a szép Szűz Mária énekét: Te látod, mennyi bajjal Kell mindig küzdenünk, Hogy kisértettel s jajjal Van tele életünk. a Polgári Dalkör az „Isten áldd meg a ma­gyart“ énekli. Délben 1 órakor társas-ebéd az árucsarnokban, este 8 órakor pedig táuc- mulatság, világpostával egybekötve. Belépti dij a táncmulatságra: Személyjegy 80 fillér, család­jegy 3 személyre 2 korona. Egyesült politikai pártok. A közjogi ellen­zék két árnyalata: a Kossuth-párt és Justh- párt népes közgyűlést tartott Hatvanban a múlt vasárnapon és kimondotta a két függet­lenségi politikai pártnak egyesülését. A Kath. Kör helyiségeiben tartott pártgyűlésen Csépány Géza elnökölt és kívüle még Papp József és Ring Gyula beszéltek. Az egyesült független­ségi pártok elnökké Csépány Gáza ügyvédet, ügyvezetőkké Papp Józsefet és Ring Gyulát; alelnökökké Rottenstein Lajost, Knau Gábort, Tolnay Lajost és Hollósy Károlyt; jegyzőkké Prikkel Józsefet, Szele Gábor drt, Baditz Zsigmondot, Vankó Bélát és Nagy Sándort; pénztárosokká Murezkó Endrét és Vajda Li- pót drt, ellenőrökké pedig Túri Jánost és Csányi Jánost választották meg. A vezérlő-bi­zottságba, mely 40 tagból áll, a 16 tisztviselőn kívül még 24 tagot választottak és megalakí­tották a 100-as végrehajtó-bizottságot is. Az egye­sülésről és szervezkedésről táviratban értesí­tették Károlyi Mihály grófot, mint az orsz. függetlenségi párt ügyvezető elnökét, valamint Szederkényi Nándort, mint a hevesmegyei el­lenzéki pártok elnökét. Az uj pártelnökség augusztus hó 20-ára kerületi pártgyűlés tartá­sát tervezi. Változás a Ferenciek rendházában. Mint megírtuk, a Ferencrendiek egri házát a múlt csütörtökön átvették a szigorított szerzet tag­jai s a szombati Porciunkula-búcsun és vasár­nap reggel már az uj bázfőnök P. Vénn Jakab prédikált. Mindenféle elterjedt és alaptalan híreszteléssel szemben közöljük, hogy az ide­helyezett rendtagok mind színmagyar emberek és főiskolai végzettségűek. A bázfőnök kalo­csai származású, P. Bozóky Ödön Budapestről és P. Lombos Lambert Pécsről való. A páterek közül kettő népiskolai bitelemzéssel is foglal­kozik majd, legfőbb és legelső életcéljuk pe­dig az egyházi szolgálat és a hitélet emelése. Az uj házfőnöknek legelső teendője, hogy a templommal kapcsolatban oratóriumot létesít, azután a templomot és rendházat renováltat- ják. A rendházra nézve a klauzurát már most felállítják. Zintsák Damáz és Lenti Gyula fráterek lesznek a szolgálattévők. Bizony sok kísértettől mentette meg a de­rék pap ezt a szorgalmas, okos, jóra való népet! Legutoljára megyünk Balássy János plébános­hoz. Szívesen fogad a magyar pap kedvességé­vel, a verandám Kissé feszélyezi a jövetelem í célja. Hátba megtámadják érte, hatalmaskodás­nak nézik a jó szándékát. Nagyon szépen nyilatkozik a népéről, a melyik kétszer arat. Ha elvégez — másnál — az Álföldön, elmegy a Szepességbe. Nyáron nem alszik három órát. Örökösen dolgozik. Mégsem megy semmire. Hát ezen akart valahogyan a jó pap segíteni, ami sikerűit is neki. Most a nép a középponti szövetkezetbe pénzt küld, előbb meg csak kivette belőle. A néppel okosan kell bánni, akkor hajlik a szóra. Ázon kezdette a prédikációt, hogy az Isten előtt minden ember egyforma. Ha tehát a templomban megjelenünk, a gazdag ne fitog­tassa a jó módját a szegény előtt, különösen ne nézze le a szegényt. Hát csak ilyen ke­resztényi elvek érdekében tiltotta ám el a drága selymet, ne gondolja a szerkesztő ur, hogy va­lami beteges hatalmaskodás vett rajta erőt. Ennek a derék papnak a cselekedetét pél­dául kell ebben az országban fölállítani. Meg kell látnunk, hogy a mi népünknek átka nagy­részt a drága, haszontalan bécsi rongy. Van- ■ nak vidékek, ahol a parasztasszony három I selyemkendőt is köt a fejére és a legesztelenebb A tűzoltó-tanfolyam, melyet a belügymi­niszter megbízásából az Orsz. Tüzoltószövet- ség rendez Egerben, hétfőn kezdődött. A tan­folyamot Majzik Viktor alispán, a várm. Tűz­oltószövetség elnöke lelkes beszédben nyitotta meg, Kösztler József dr. tanfolyamrendező bi­zottsági tag jelentése után. Mindjárt ezután megkezdődtek az előadások s az elsőt 7 órától 8-ig az elnök és az előadók is végighallgat­ták. — A tanfolyamon 18 tanító, 7 községi jegyző és mintegy 15 más értelmiségi vesz részt. Legtöbben Heves (16) és Szolnokme- gyéből (7) vannak, de van más környékbeli vármegyén kívül: Komáromból, Baranyából, Vas, Háromszék, Bihar, Bács, Szeben stb. vármegyéből is 1—2 hallgató. A tanfolyam két hétig tart és parancsnoka Útinké István jár. tűzrendészeti felügyelő. Elméleti előadások, vannak naponkint d. e. 7-től 10 óráig, gyakor­latiak d. u. 3-tól 7-ig. Délelőtt 10-től 12 íg ma a Lakatos- és Lemezárugyárat tekintették meg, holnap pedig a Wind-ipartelepre mennek. Uj postafőnök. A hatvani posta- és távíró­hivatal vezetésével, egyelőre ideiglenes minő­ségben, Schmitz Károly lugosi postafőnök bíza­tott meg. A hevesvármegyei jegyzők gyűlése. A He­vesmegyei községi és körjegyzők egyesülete szombaton (aug. 2-án) tartotta idei közgyűlését Füzesabonyban, Borsos Flóris egy. elnök el­nöklésével, az előadói tisztet pedig Szabó Gyula fMaklár) egyesületi főjegyző töltötte be. A sima lefolyású gyűlés 23 pontot tárgyalt le s köz­érdekű határozataiból megemlítjük, hogy el­vetette az Orsz. Ügyvédszövetség ajánlatát, mely támogatást Ígért a jegyzői fizetésrendezés ügyé­ben megindított mozgalomhoz, de viszont azt kívánta, hogy a jegyzők minden lehető magán­munkálatot utaljanak az ügyvédekhez. Elvetette pedig ezt az ajánlatot különösen azért, mert ez a falusi közönség érdekei ellen is van. Kí­vánja a közgyűlés, hogy a magánmunkálatok bevallott jövedelme ne lehessen beszámítható a fizet ésrendezésnéi, mert ez esetben éppen azok nyernének, akik a bevallást nem teljesí­tették, vagy saját érdekükben kedvezőtlenebb­nek tüntették föl. — Az egyesület Tisza István gróf miniszterelnököt és Sándor János belügy­minisztert hivatalbaDpésük alkalmából tele- grammban üdvözölte; üdvözölte továbbá Isaák Gyula vm. főjegyzőt kir. tanácsosi kinevezése és Okolicsányi Lajost p. ü. tanácsossá történt előléptetése alkalmából. Az egri járás ünnep­költekezést csinálja, az ura romlására. Nehéz tiz szoknyát is rászed, vesebajt is kap, a mun­kában oktalan terhet cipel magán. A ruháért erkölcstelen lesz, bejár a városba s a prosti- 1 tució karjaiba veti magát, mert a faluval kell tartani minden áron. A gyermekétől elvonja a tejet, a bust, mert minden a ruhára kell. Három leányt nem lehet igy ruházui. Maradjón meg tehát az egyke. A magyar pénz vándorol Becsbe s a nép ruházkodása, öltözködése miatt elsze­gényedünk. A nemzet nem tud tőkét gyűjteni. Igényességünk nem a hazai gyáripar emelke­dését szolgálja. A derék borsodszemerei plébános akciója azt a gondolatot ébreszti bennünk, hogy meg kellene alakítani a Magyar-Viselet-Egyesületet. En­nek célja lenne, hogy a népet, egyszerű, de Ízléses, olcsó, de népies öltözködésre bírja szép szóval, példákkal, ujsággH, prédikációval. Föl kell támasztani az egyes vidékek ősi viselkedését, de le kell szedetni a vagyontpusztító bécsi rongyot, tisztán nem tartható, nem mosható selymet, bársonyt és egészséges öltözködési módot kell népszerűsíteni. Nagy nemzetmentő cé! lenue ez is. A magyar papság, tanítóság, földbirto­kosság vegye kezébe ezt az ügyet. Nagy önálló vámterületet állítanánk föl vele. Mondanunk s^m kell, hogy az akcióval a hazai ipar termékeinek pártolását, a régi háziipar föltámasztását is pro- grammba vehetnők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom