Eger - hetilap, 1885

1885-06-23 / 26. szám

Uj magyar irodalmi termékek. Kaphatók SZOLCSÁNYI GYULA könyvárus által EGERBEN. Ezeregy éjszaka. Arab regék Galland, Habicht, Vő rösmarty és többek kiadásai után rendezte Nán dór Gy. Képekkel I. II. köt. Mikszáth K. A tekintetes vármegye. Igaz történetek Maszlaghy F. Mai jellemek. Beszélyek Braddon M. E. Az arany borjú. Regény. 3 köt. Ossib Schubin. Becsület. Regény Jókai M. Enyim, tied, övé. 6 köt. (6 frt helyett) — „ — Arany ember. 5 köt. (5 frt helyett) . — „ — És mégis mozog a föld. 6 köt. (6 frt hely.) — „ — A véres kenyér. A szegénység útja . — „ — Föld felett és viz alatt — „ — Az élet komédiásai. 7 köt. (7 frt helyett) — „ — Szép Mikhál. 3 köt. (3 frt. helyett) . — „ — Egy hirhedett kalandor. 3 köt. (3 frt h.) Jókai M. Szabadság a hó alatt. 4 köt. (4 frt helyett) — „ — Egész az északi pólusig 2 köt. (2 frt h.) — ,, — Görög tűz. Elbeszélések. 3 köt. (3 frt h.) — „ — Egy az Isten. 5 köt. (6 frt helyett) . P, Dante A. Divina commediája. A tisztitóhely 1-ső fűz Benedek E. Székely tündérország. Népmesék és bal ládák...................................................................... Werner Gy. Az ő regénye. Verses mű Arnóthi. Az erki pap. Egy m. Abraham a Sancta Clara élete.......................................................... Adam E-nó. A magyarok hazája Duruy V. Világtörténelem....................................... Soayus E. A magyarok egyetemes története. Juta nyos kiadás. 2 köt. (5 frt helyett) Id. Görgey István. 1848. és 1849-ból. Élmények és benyomások.......................................................... Dr. Bozóky A. Római világ. Művelődéstört. rajzok I. kötet........................................................... Wertheimer E. Ausztria és Magyarország a XIX század első tizedében. I. köt. 1. 2. fele Csuday Jenő. Zrínyiek a magyar történelemben 1566-1074 .......................................................... Bihary P. Általános és hazai müvelődéstörtéuet. 2 kötet................................................................. Thierry A. Elbeszélések a római történetből az V században. Ford. dr. Öreg János . Brassey. Utazás a „Napsugáron“ Verner Gy. Kéraban a vasfejü .... Ujfalvy-Bourdon M. Utazása Páristól Samarkandig 117 képpel .......................................................... S tanley H. M. Utazásom Közép-Afrikában. 78 fa metszettel és térképpel. 2 köt. 4 3 1 2 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 3 1 40 50 50 40 80 50 70 90 50 50 50 60 70 50 60 3 — 2 40 2 40 4 20 4 — 2 2 2 10 40 40 1884-ik évi törvények zsebkiadása. 2.20 kr, bekötve Egyházi ügyekre vonatkozó m. országos törvények, királyi és kormányrendeletek, m. kir. curiai dönt vények tára. 1715 — 1884. Összeállít. Tokody Ö II. kiadás.......................................................... Népoktatási törvények, tantervek és vizsgálati sza bályrendeletek................................................ N époktatási törvények és rendeletek tára. Szerkesz tette Tóth József................................................ G rünwald B. A törvényhatósági közigazgatás kézi könyve. II. bővit. és javít, kiadás. I. II. köt. A m. törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye Összegyűjt, és jegyzetekkel ellátták Dr. Kolozs vári S. és Dr. Óvári K. I. köt. . Dr. Szolcsányi Hugó. Európa államainak statisztikája kiváló tekintettel Magyarországra Concha Gy. Újkori alkotmányok Knorr A. Önügyvéd. 350 iromány példával. III. kiad Dr. Nagy Fér. A magyar kereskedelmi jog kézikönyve Dr. Timon A. A párbér Magyarországon . R. Trux H. Magyar örökösödési eljárás bíróságok előtt................................................................... D r. Kiss István. Európai nemzetközi jog . Grünwald B. Kossuth és a megye Secchi Angelo. A teremtés nagysága. Két felolvasás Fordít. Szmida Viktor....................................... D r. Platz B. Az ember eredése, faji egysége és kora Mayer Miki. A rózsatenyésztés .... Jäger H. A kertészet általános kézikönyve. Fordít Concha K. 256 ábrával. Bekötve . Galgóczy K. A kertészet kézikönyve Farkas M. Magyar kertészkönyv Lavergne L. Az angol mezőgazdaság Molnár I. A szőlőművelés és borászat kézikönyve 159 ábrával .......................................................... Sz. Hilaire J. Képes budapesti szakácskönyv. IV. ja vit. és bővit. kiadás. 1 frt 40 kr.; bekötve. Gonda B. Építési tanácsadó .... Zlamál V. Részletes állatkor- s gyógytan. Dr. Rodiczky J. A takarmánytermelés kézikönyve Freeskay J. Mesterségek könyvtára I. köt.: A butoi asztalosság. Száznál több ábrával — „ — Mesterségek köuyvtára II. köt.: Az épü let-asztalosság. 142 ábrával — „ — M estei ségek könyvtára III. köt.: A kádár ság. 60 ábrával....................................... 3 — 3 — 1 20 3 50 5 80 4 — 3 50 2 40 7 — 5 — 4 ­1 80 3 — — 40 — 60 2 50 1 — 4 — 80 2 — 2 40 3 — 1 80 3 — 5 50 3 — 1 — 1 — 1 50 Ezeken kívül minden, bárki által hirdetett munka, ha raktáron nem találtatnék, általam árfdlemelés nélkül szereztetik meg. (37) 8-io 1885. Eger, érs.-lyc. nyomda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom